Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18
1.Evan Cohen 
16 wins, +1352
2nd v ABrene
395 - 331
1/+64 : 14th
1st v CAmir
479 - 377
2/+166 : 7th
1st v HBraun
436 - 305
3/+297 : 5th
2nd v CGoldb
545 - 315
4/+527 : 1st
1st v PRaych
460 - 342
5/+645 : 1st
2nd v RHayma
358 - 395
5/+608 : 1st
1st v BGross
479 - 468
6/+619 : 2nd
2nd v AHydar
427 - 387
7/+659 : 1st
1st v RNaot
519 - 318
8/+860 : 1st
2nd v BGross
302 - 435
8/+727 : 2nd
1st v AHydar
441 - 396
9/+772 : 2nd
2nd v CAmir
417 - 311
10/+878 : 1st
2nd v PRaych
423 - 394
11/+907 : 1st
1st v RHayma
326 - 321
12/+912 : 2nd
2nd v JBerli
450 - 299
13/+1063 : 1st
2nd v NLanda
429 - 385
14/+1107 : 1st
1st v TSerki
506 - 279
15/+1334 : 1st
1st v BGross
422 - 404
16/+1352 : 1st
2.Barry Grossman 
14 wins, +1090
2nd v AFabia
412 - 304
1/+108 : 10th
1st v JBerli
384 - 270
2/+222 : 6th
1st v RNaot
430 - 315
3/+337 : 3rd
2nd v PRaych
340 - 516
3/+161 : 7th
1st v ROgdan
530 - 308
4/+383 : 5th
2nd v ORosen
455 - 277
5/+561 : 2nd
2nd v ECohen
468 - 479
5/+550 : 3rd
1st v RHayma
361 - 318
6/+593 : 3rd
2nd v AHydar
481 - 440
7/+634 : 2nd
1st v ECohen
435 - 302
8/+767 : 1st
2nd v RHayma
479 - 441
9/+805 : 1st
1st v NLanda
391 - 337
10/+859 : 2nd
2nd v JBerli
453 - 445
11/+867 : 2nd
1st v PRaych
490 - 382
12/+975 : 1st
2nd v RNaot
367 - 466
12/+876 : 2nd
1st v CAmir
458 - 368
13/+966 : 2nd
1st v GBlits
493 - 351
14/+1108 : 2nd
2nd v ECohen
404 - 422
14/+1090 : 2nd
3.Raz Naot 
12 wins, +613
2nd v GGross
379 - 295
1/+84 : 12th
1st v ORosen
493 - 336
2/+241 : 5th
2nd v BGross
315 - 430
2/+126 : 11th
1st v JBerli
439 - 309
3/+256 : 6th
2nd v RHayma
416 - 383
4/+289 : 7th
1st v MErez
433 - 287
5/+435 : 5th
1st v AHydar
324 - 470
5/+289 : 8th
2nd v MFeing
447 - 265
6/+471 : 4th
2nd v ECohen
318 - 519
6/+270 : 8th
1st v NLanda
344 - 462
6/+152 : 12th
2nd v GBlits
326 - 388
6/+90 : 16th
2nd v LServi
401 - 365
7/+126 : 12th
1st v ORosen
416 - 357
8/+185 : 9th
1st v MFeing
463 - 291
9/+357 : 6th
1st v BGross
466 - 367
10/+456 : 3rd
2nd v RHayma
463 - 373
11/+546 : 3rd
2nd v AHydar
400 - 409
11/+537 : 4th
1st v AHydar
406 - 330
12/+613 : 3rd
4.Abba Hydara 
11 wins, +796
2nd v MKatz
546 - 334
1/+212 : 3rd
1st v NLanda
526 - 356
2/+382 : 1st
2nd v RHayma
327 - 430
2/+279 : 7th
1st v HBennu
464 - 410
3/+333 : 4th
2nd v MHoch
464 - 360
4/+437 : 3rd
1st v PRaych
405 - 318
5/+524 : 3rd
2nd v RNaot
470 - 324
6/+670 : 1st
1st v ECohen
387 - 427
6/+630 : 2nd
1st v BGross
440 - 481
6/+589 : 4th
1st v CAmir
481 - 436
7/+634 : 3rd
2nd v ECohen
396 - 441
7/+589 : 5th
1st v RHayma
421 - 353
8/+657 : 3rd
2nd v NLanda
493 - 361
9/+789 : 3rd
1st v JBerli
369 - 424
9/+734 : 3rd
2nd v PRaych
377 - 402
9/+709 : 6th
2nd v HBraun
458 - 304
10/+863 : 4th
1st v RNaot
409 - 400
11/+872 : 3rd
2nd v RNaot
330 - 406
11/+796 : 4th
5.Rael Hayman 
11 wins, +762
2nd v AGarbe
506 - 234
1/+272 : 1st
2nd v CGoldb
461 - 403
2/+330 : 2nd
1st v AHydar
430 - 327
3/+433 : 1st
1st v MHoch
404 - 363
4/+474 : 3rd
1st v RNaot
383 - 416
4/+441 : 2nd
1st v ECohen
395 - 358
5/+478 : 4th
2nd v NLanda
326 - 347
5/+457 : 4th
2nd v BGross
318 - 361
5/+414 : 8th
2nd v ROgdan
444 - 386
6/+472 : 5th
1st v PRaych
473 - 363
7/+582 : 4th
1st v BGross
441 - 479
7/+544 : 6th
2nd v AHydar
353 - 421
7/+476 : 8th
1st v CAmir
421 - 348
8/+549 : 5th
2nd v ECohen
321 - 326
8/+544 : 8th
2nd v MHoch
468 - 290
9/+722 : 5th
1st v RNaot
373 - 463
9/+632 : 9th
1st v JBerli
458 - 399
10/+691 : 6th
2nd v CAmir
419 - 348
11/+762 : 5th
6.Paloma Raychbart 
11 wins, +738
2nd v ROgdan
453 - 296
1/+157 : 6th
1st v PLoval
441 - 336
2/+262 : 4th
2nd v HBennu
446 - 375
3/+333 : 4th
1st v BGross
516 - 340
4/+509 : 2nd
2nd v ECohen
342 - 460
4/+391 : 4th
2nd v AHydar
318 - 405
4/+304 : 7th
1st v CGoldb
439 - 352
5/+391 : 5th
1st v NLanda
409 - 331
6/+469 : 5th
2nd v CAmir
397 - 399
6/+467 : 6th
2nd v RHayma
363 - 473
6/+357 : 8th
1st v MFeing
460 - 409
7/+408 : 7th
1st v GBlits
489 - 299
8/+598 : 4th
1st v ECohen
394 - 423
8/+569 : 4th
2nd v BGross
382 - 490
8/+461 : 9th
1st v AHydar
402 - 377
9/+486 : 7th
2nd v JBerli
473 - 316
10/+643 : 5th
2nd v NLanda
396 - 400
10/+639 : 7th
1st v NLanda
403 - 304
11/+738 : 6th
7.Moshe Feingold 
11 wins, +190
2nd v NAlroy
342 - 385
0/-43 : 25th
1st v ABrene
334 - 339
0/-48 : 32nd
2nd v CPerli
348 - 320
1/-20 : 21st
1st v GBlits
342 - 320
2/+2 : 17th
2nd v PLoval
392 - 347
3/+47 : 13th
2nd v MNobil
479 - 333
4/+193 : 9th
1st v ORosen
437 - 320
5/+310 : 7th
1st v RNaot
265 - 447
5/+128 : 10th
1st v NLanda
366 - 426
5/+68 : 15th
2nd v YYehud
462 - 307
6/+223 : 10th
2nd v PRaych
409 - 460
6/+172 : 13th
1st v HBraun
374 - 365
7/+181 : 10th
1st v PLoval
397 - 339
8/+239 : 8th
2nd v RNaot
291 - 463
8/+67 : 12th
2nd v GBlits
418 - 427
8/+58 : 16th
1st v MHoch
384 - 381
9/+61 : 13th
2nd v AFabia
445 - 321
10/+185 : 9th
1st v GBlits
359 - 354
11/+190 : 7th
8.Chaya Amir 
11 wins, -104
1st v AShaw
398 - 323
1/+75 : 13th
2nd v ECohen
377 - 479
1/-27 : 20th
2nd v ROgdan
283 - 439
1/-183 : 33rd
1st v GMorri
391 - 323
2/-115 : 26th
2nd v ABrene
362 - 333
3/-86 : 17th
2nd v JColli
414 - 316
4/+12 : 12th
1st v JBerli
453 - 327
5/+138 : 9th
1st v PLoval
382 - 358
6/+162 : 6th
1st v PRaych
399 - 397
7/+164 : 3rd
2nd v AHydar
436 - 481
7/+119 : 7th
1st v LServi
413 - 330
8/+202 : 4th
1st v ECohen
311 - 417
8/+96 : 7th
2nd v RHayma
348 - 421
8/+23 : 11th
2nd v ROgdan
356 - 352
9/+27 : 7th
1st v NLanda
379 - 367
10/+39 : 4th
2nd v BGross
368 - 458
10/-51 : 8th
1st v HBraun
442 - 424
11/-33 : 5th
1st v RHayma
348 - 419
11/-104 : 8th
9.Hilda Bennun 
10 wins, +684
2nd v JColli
485 - 353
1/+132 : 8th
1st v MErez
432 - 268
2/+296 : 3rd
1st v PRaych
375 - 446
2/+225 : 8th
2nd v AHydar
410 - 464
2/+171 : 13th
1st v CGoldb
337 - 344
2/+164 : 21st
2nd v HBraun
335 - 395
2/+104 : 26th
2nd v NMarcu
304 - 346
2/+62 : 32nd
1st v KFaust
398 - 241
3/+219 : 26th
2nd v CPerli
402 - 262
4/+359 : 21st
1st v PLoval
308 - 455
4/+212 : 26th
1st v JColli
450 - 290
5/+372 : 21st
2nd v AFabia
431 - 403
6/+400 : 17th
2nd v HBraun
344 - 387
6/+357 : 21st
1st v LServi
396 - 296
7/+457 : 17th
2nd v TSerki
383 - 439
7/+401 : 20th
2nd v MErez
408 - 385
8/+424 : 15th
1st v ORosen
460 - 313
9/+571 : 12th
1st v TSerki
463 - 350
10/+684 : 9th
10.Pamela Loval 
10 wins, +543
1st v EAuerb
447 - 260
1/+187 : 5th
2nd v PRaych
336 - 441
1/+82 : 12th
1st v CGoldb
236 - 421
1/-103 : 28th
2nd v GGross
407 - 310
2/-6 : 18th
1st v MFeing
347 - 392
2/-51 : 26th
2nd v LMargu
438 - 314
3/+73 : 16th
1st v MHoch
436 - 371
4/+138 : 11th
2nd v CAmir
358 - 382
4/+114 : 15th
1st v HBraun
365 - 469
4/+10 : 22nd
2nd v HBennu
455 - 308
5/+157 : 17th
1st v CGoldb
517 - 314
6/+360 : 12th
2nd v ORosen
404 - 369
7/+395 : 9th
2nd v MFeing
339 - 397
7/+337 : 13th
2nd v MHoch
342 - 450
7/+229 : 18th
1st v ROgdan
477 - 347
8/+359 : 13th
1st v TSerki
435 - 442
8/+352 : 16th
2nd v LServi
396 - 278
9/+470 : 13th
2nd v HBraun
393 - 320
10/+543 : 10th
11.Naomi Landau 
10 wins, +261
1st v GMorri
459 - 254
1/+205 : 4th
2nd v AHydar
356 - 526
1/+35 : 13th
1st v JTsits
458 - 333
2/+160 : 9th
2nd v ROgdan
370 - 375
2/+155 : 15th
1st v HBraun
407 - 371
3/+191 : 10th
1st v MHoch
411 - 296
4/+306 : 6th
1st v RHayma
347 - 326
5/+327 : 6th
2nd v PRaych
331 - 409
5/+249 : 9th
2nd v MFeing
426 - 366
6/+309 : 7th
2nd v RNaot
462 - 344
7/+427 : 5th
1st v ORosen
443 - 377
8/+493 : 3rd
2nd v BGross
337 - 391
8/+439 : 5th
1st v AHydar
361 - 493
8/+307 : 7th
2nd v GBlits
407 - 302
9/+412 : 5th
2nd v CAmir
367 - 379
9/+400 : 8th
1st v ECohen
385 - 429
9/+356 : 10th
1st v PRaych
400 - 396
10/+360 : 8th
2nd v PRaych
304 - 403
10/+261 : 11th
12.Jake Berliner 
10 wins, +110
1st v YYehud
434 - 312
1/+122 : 9th
2nd v BGross
270 - 384
1/+8 : 15th
1st v GGross
392 - 290
2/+110 : 12th
2nd v RNaot
309 - 439
2/-20 : 19th
2nd v LServi
399 - 391
3/-12 : 15th
1st v AShaw
465 - 335
4/+118 : 11th
2nd v CAmir
327 - 453
4/-8 : 16th
1st v NAlroy
424 - 300
5/+116 : 11th
2nd v ORosen
349 - 443
5/+22 : 17th
1st v MErez
416 - 367
6/+71 : 13th
2nd v AFabia
403 - 278
7/+196 : 9th
1st v ROgdan
523 - 322
8/+397 : 6th
1st v BGross
445 - 453
8/+389 : 6th
2nd v AHydar
424 - 369
9/+444 : 4th
1st v ECohen
299 - 450
9/+293 : 10th
1st v PRaych
316 - 473
9/+136 : 12th
2nd v RHayma
399 - 458
9/+77 : 16th
2nd v CGoldb
450 - 417
10/+110 : 12th
13.Miriam Erez 
10 wins, -23
1st v KFaust
423 - 281
1/+142 : 7th
2nd v HBennu
268 - 432
1/-22 : 18th
2nd v GBlits
344 - 333
2/-11 : 16th
1st v LServi
377 - 349
3/+17 : 11th
2nd v TSerki
424 - 321
4/+120 : 8th
2nd v RNaot
287 - 433
4/-26 : 13th
1st v ROgdan
383 - 413
4/-56 : 18th
1st v AFabia
347 - 413
4/-122 : 23rd
2nd v AShaw
380 - 307
5/-49 : 18th
2nd v JBerli
367 - 416
5/-98 : 21st
1st v YYehud
416 - 423
5/-105 : 26th
1st v CGoldb
418 - 399
6/-86 : 22nd
1st v NAlroy
405 - 341
7/-22 : 17th
2nd v AFabia
405 - 368
8/+15 : 13th
2nd v HBraun
298 - 437
8/-124 : 18th
1st v HBennu
385 - 408
8/-147 : 23rd
2nd v ROgdan
446 - 328
9/-29 : 17th
1st v NAlroy
419 - 413
10/-23 : 13th
14.Gila Blits 
10 wins, -102
1st v TSerki
400 - 414
0/-14 : 21st
2nd v CPerli
346 - 343
1/-11 : 17th
1st v MErez
333 - 344
1/-22 : 22nd
2nd v MFeing
320 - 342
1/-44 : 30th
2nd v NMarcu
334 - 326
2/-36 : 24th
1st v LServi
375 - 331
3/+8 : 19th
1st v HBraun
309 - 388
3/-71 : 24th
2nd v MHoch
411 - 350
4/-10 : 19th
2nd v NAlroy
401 - 237
5/+154 : 13th
2nd v HBraun
352 - 347
6/+159 : 11th
1st v RNaot
388 - 326
7/+221 : 8th
2nd v PRaych
299 - 489
7/+31 : 13th
1st v TSerki
448 - 370
8/+109 : 10th
1st v NLanda
302 - 407
8/+4 : 14th
1st v MFeing
427 - 418
9/+13 : 12th
1st v ORosen
440 - 408
10/+45 : 7th
2nd v BGross
351 - 493
10/-97 : 10th
2nd v MFeing
354 - 359
10/-102 : 14th
15.Tova Serkin 
10 wins, -284
2nd v GBlits
414 - 400
1/+14 : 20th
1st v MNobil
387 - 335
2/+66 : 10th
2nd v MHoch
286 - 536
2/-184 : 20th
1st v MKatz
296 - 295
3/-183 : 12th
1st v MErez
321 - 424
3/-286 : 20th
2nd v ROgdan
356 - 366
3/-296 : 24th
1st v AShaw
408 - 280
4/-168 : 19th
1st v CPerli
385 - 362
5/-145 : 14th
2nd v AFabia
439 - 338
6/-44 : 11th
2nd v LServi
363 - 410
6/-91 : 15th
1st v ROgdan
307 - 414
6/-198 : 20th
2nd v GYomto
472 - 304
7/-30 : 14th
2nd v GBlits
370 - 448
7/-108 : 19th
1st v YYehud
465 - 364
8/-7 : 15th
1st v HBennu
439 - 383
9/+49 : 11th
2nd v PLoval
442 - 435
10/+56 : 6th
2nd v ECohen
279 - 506
10/-171 : 11th
2nd v HBennu
350 - 463
10/-284 : 15th
16.Cara Goldberg 
9 wins, +118
2nd v MLoewe
511 - 243
1/+268 : 2nd
1st v RHayma
403 - 461
1/+210 : 11th
2nd v PLoval
421 - 236
2/+395 : 6th
1st v ECohen
315 - 545
2/+165 : 14th
2nd v HBennu
344 - 337
3/+172 : 11th
1st v NAlroy
398 - 367
4/+203 : 8th
2nd v PRaych
352 - 439
4/+116 : 13th
1st v ORosen
402 - 404
4/+114 : 15th
1st v LServi
296 - 413
4/-3 : 23rd
1st v MKatz
433 - 318
5/+112 : 19th
2nd v PLoval
314 - 517
5/-91 : 25th
2nd v MErez
399 - 418
5/-110 : 26th
1st v JColli
393 - 351
6/-68 : 23rd
2nd v AGarbe
401 - 386
7/-53 : 20th
2nd v ORosen
332 - 437
7/-158 : 25th
1st v YYehud
492 - 274
8/+60 : 20th
2nd v MHoch
469 - 378
9/+151 : 15th
1st v JBerli
417 - 450
9/+118 : 16th
17.Omri Rosenkrantz 
9 wins, +109
1st v GYomto
419 - 317
1/+102 : 11th
2nd v RNaot
336 - 493
1/-55 : 24th
1st v NAlroy
365 - 326
2/-16 : 17th
2nd v AShaw
424 - 323
3/+85 : 9th
1st v JColli
512 - 233
4/+364 : 6th
1st v BGross
277 - 455
4/+186 : 10th
2nd v MFeing
320 - 437
4/+69 : 15th
2nd v CGoldb
404 - 402
5/+71 : 12th
1st v JBerli
443 - 349
6/+165 : 9th
2nd v ROgdan
458 - 367
7/+256 : 6th
2nd v NLanda
377 - 443
7/+190 : 10th
1st v PLoval
369 - 404
7/+155 : 11th
2nd v RNaot
357 - 416
7/+96 : 16th
1st v HBraun
100 - 101
7/+95 : 19th
1st v CGoldb
437 - 332
8/+200 : 14th
2nd v GBlits
408 - 440
8/+168 : 17th
2nd v HBennu
313 - 460
8/+21 : 22nd
1st v LServi
493 - 405
9/+109 : 17th
18.Hadassah Braun 
9 wins, +86
2nd v NMarcu
406 - 342
1/+64 : 14th
1st v NAlroy
410 - 314
2/+160 : 8th
2nd v ECohen
305 - 436
2/+29 : 13th
1st v JColli
331 - 343
2/+17 : 16th
2nd v NLanda
371 - 407
2/-19 : 22nd
1st v HBennu
395 - 335
3/+41 : 17th
2nd v GBlits
388 - 309
4/+120 : 12th
1st v ROgdan
356 - 445
4/+31 : 18th
2nd v PLoval
469 - 365
5/+135 : 14th
1st v GBlits
347 - 352
5/+130 : 18th
2nd v JTsits
392 - 365
6/+157 : 14th
2nd v MFeing
365 - 374
6/+148 : 18th
1st v HBennu
387 - 344
7/+191 : 15th
2nd v ORosen
101 - 100
8/+192 : 11th
1st v MErez
437 - 298
9/+331 : 9th
1st v AHydar
304 - 458
9/+177 : 11th
2nd v CAmir
424 - 442
9/+159 : 14th
1st v PLoval
320 - 393
9/+86 : 18th
19.Anne Garber 
9 wins, +50
1st v RHayma
234 - 506
0/-272 : 40th
1st v MLoewe
425 - 273
1/-120 : 30th
2nd v MKatz
359 - 415
1/-176 : 32nd
1st v AFabia
330 - 431
1/-277 : 36th
2nd v GGross
405 - 266
2/-138 : 31st
1st v NMarcu
289 - 341
2/-190 : 34th
2nd v JTsits
431 - 322
3/-81 : 26th
2nd v LMargu
334 - 386
3/-133 : 32nd
2nd v KFaust
299 - 350
3/-184 : 34th
1st v MHoch
326 - 430
3/-288 : 36th
2nd v NMarcu
325 - 320
4/-283 : 33rd
1st v AShaw
345 - 300
5/-238 : 30th
2nd v GYomto
382 - 279
6/-135 : 24th
1st v CGoldb
386 - 401
6/-150 : 28th
1st v JTsits
354 - 349
7/-145 : 24th
2nd v NAlroy
318 - 341
7/-168 : 29th
1st v MKatz
377 - 306
8/-97 : 26th
2nd v JTsits
458 - 311
9/+50 : 19th
20.Maureen Hoch 
9 wins, +49
2nd v JTsits
403 - 382
1/+21 : 18th
1st v LServi
443 - 341
2/+123 : 9th
1st v TSerki
536 - 286
3/+373 : 2nd
2nd v RHayma
363 - 404
3/+332 : 5th
1st v AHydar
360 - 464
3/+228 : 9th
2nd v NLanda
296 - 411
3/+113 : 15th
2nd v PLoval
371 - 436
3/+48 : 22nd
1st v GBlits
350 - 411
3/-13 : 29th
2nd v MKatz
325 - 386
3/-74 : 33rd
2nd v AGarbe
430 - 326
4/+30 : 27th
1st v CPerli
373 - 365
5/+38 : 23rd
1st v JTsits
404 - 339
6/+103 : 20th
2nd v LServi
496 - 390
7/+209 : 14th
1st v PLoval
450 - 342
8/+317 : 10th
1st v RHayma
290 - 468
8/+139 : 15th
2nd v MFeing
381 - 384
8/+136 : 19th
1st v CGoldb
378 - 469
8/+45 : 20th
1st v AFabia
377 - 373
9/+49 : 20th
21.Mona Nobil 
9 wins, -15
1st v CPerli
395 - 380
1/+15 : 19th
2nd v TSerki
335 - 387
1/-37 : 21st
2nd v JColli
433 - 483
1/-87 : 24th
1st v LMargu
446 - 389
2/-30 : 22nd
2nd v MKatz
324 - 294
3/0 : 14th
1st v MFeing
333 - 479
3/-146 : 22nd
2nd v AFabia
323 - 359
3/-182 : 29th
1st v AShaw
300 - 418
3/-300 : 34th
1st v MLoewe
339 - 335
4/-296 : 29th
2nd v ABrene
385 - 325
5/-236 : 23rd
2nd v LMargu
435 - 289
6/-90 : 17th
1st v YYehud
320 - 360
6/-130 : 23rd
1st v AFabia
281 - 403
6/-252 : 27th
2nd v JColli
352 - 318
7/-218 : 24th
2nd v LServi
260 - 337
7/-295 : 28th
1st v MKatz
408 - 247
8/-134 : 22nd
2nd v NAlroy
347 - 397
8/-184 : 27th
1st v LMargu
518 - 349
9/-15 : 21st
22.Avril Shaw 
9 wins, -35
2nd v CAmir
323 - 398
0/-75 : 28th
1st v NMarcu
339 - 336
1/-72 : 27th
1st v YYehud
339 - 310
2/-43 : 18th
1st v ORosen
323 - 424
2/-144 : 27th
1st v CPerli
430 - 331
3/-45 : 16th
2nd v JBerli
335 - 465
3/-175 : 23rd
2nd v TSerki
280 - 408
3/-303 : 30th
2nd v MNobil
418 - 300
4/-185 : 24th
1st v MErez
307 - 380
4/-258 : 27th
1st v LMargu
336 - 353
4/-275 : 33rd
2nd v ABrene
318 - 383
4/-340 : 35th
2nd v AGarbe
300 - 345
4/-385 : 36th
1st v GMorri
371 - 335
5/-349 : 34th
2nd v GYomto
314 - 326
5/-361 : 35th
1st v EAuerb
440 - 243
6/-164 : 32nd
2nd v KFaust
410 - 314
7/-68 : 27th
1st v JColli
369 - 359
8/-58 : 23rd
2nd v GYomto
328 - 305
9/-35 : 22nd
23.Nancy Alroy 
9 wins, -59
1st v MFeing
385 - 342
1/+43 : 16th
2nd v HBraun
314 - 410
1/-53 : 23rd
2nd v ORosen
326 - 365
1/-92 : 26th
1st v JTsits
379 - 316
2/-29 : 21st
2nd v AFabia
417 - 322
3/+66 : 12th
2nd v CGoldb
367 - 398
3/+35 : 18th
1st v MKatz
414 - 351
4/+98 : 14th
2nd v JBerli
300 - 424
4/-26 : 20th
1st v GBlits
237 - 401
4/-190 : 26th
1st v JTsits
389 - 413
4/-214 : 31st
2nd v KFaust
376 - 297
5/-135 : 27th
1st v LMargu
385 - 333
6/-83 : 21st
2nd v MErez
341 - 405
6/-147 : 26th
2nd v MKatz
311 - 337
6/-173 : 29th
1st v GYomto
442 - 395
7/-126 : 23rd
1st v AGarbe
341 - 318
8/-103 : 21st
1st v MNobil
397 - 347
9/-53 : 18th
2nd v MErez
413 - 419
9/-59 : 23rd
24.Amos Fabian 
9 wins, -96
1st v BGross
304 - 412
0/-108 : 31st
2nd v YYehud
445 - 481
0/-144 : 35th
1st v GYomto
355 - 342
1/-131 : 30th
2nd v AGarbe
431 - 330
2/-30 : 22nd
1st v NAlroy
322 - 417
2/-125 : 30th
2nd v JTsits
386 - 323
3/-62 : 21st
1st v MNobil
359 - 323
4/-26 : 17th
2nd v MErez
413 - 347
5/+40 : 13th
1st v TSerki
338 - 439
5/-61 : 19th
2nd v JColli
374 - 332
6/-19 : 14th
1st v JBerli
278 - 403
6/-144 : 19th
1st v HBennu
403 - 431
6/-172 : 24th
2nd v MNobil
403 - 281
7/-50 : 18th
1st v MErez
368 - 405
7/-87 : 21st
2nd v MKatz
443 - 371
8/-15 : 17th
2nd v ROgdan
429 - 382
9/+32 : 14th
1st v MFeing
321 - 445
9/-92 : 19th
2nd v MHoch
373 - 377
9/-96 : 24th
25.Agi Brener 
8.5 wins, +277
1st v ECohen
331 - 395
0/-64 : 26th
2nd v MFeing
339 - 334
1/-59 : 25th
2nd v LServi
322 - 396
1/-133 : 31st
1st v YYehud
361 - 289
2/-61 : 25th
1st v CAmir
333 - 362
2/-90 : 28th
2nd v MKatz
328 - 396
2/-158 : 31st
1st v LMargu
330 - 334
2/-162 : 33rd
2nd v JColli
409 - 409
2.5/-162 : 36th
1st v EAuerb
413 - 303
3.5/-52 : 30th
1st v MNobil
325 - 385
3.5/-112 : 34th
1st v AShaw
383 - 318
4.5/-47 : 29th
2nd v JColli
351 - 398
4.5/-94 : 32nd
2nd v LMargu
389 - 338
5.5/-43 : 28th
1st v NMarcu
365 - 369
5.5/-47 : 31st
2nd v CPerli
395 - 331
6.5/+17 : 29th
2nd v JTsits
347 - 364
6.5/0 : 34th
1st v GMorri
409 - 295
7.5/+114 : 30th
1st v ROgdan
480 - 317
8.5/+277 : 25th
26.Norman Marcus 
8 wins, +384
1st v HBraun
342 - 406
0/-64 : 26th
2nd v AShaw
336 - 339
0/-67 : 33rd
1st v LMargu
282 - 314
0/-99 : 37th
2nd v GYomto
398 - 341
1/-42 : 29th
1st v GBlits
326 - 334
1/-50 : 33rd
2nd v AGarbe
341 - 289
2/+2 : 28th
1st v HBennu
346 - 304
3/+44 : 23rd
2nd v LServi
337 - 346
3/+35 : 28th
1st v JColli
373 - 389
3/+19 : 31st
2nd v CPerli
317 - 392
3/-56 : 35th
1st v AGarbe
320 - 325
3/-61 : 37th
2nd v GMorri
556 - 262
4/+233 : 33rd
1st v KFaust
333 - 275
5/+291 : 30th
2nd v ABrene
369 - 365
6/+295 : 25th
2nd v YYehud
357 - 292
7/+360 : 21st
1st v LServi
267 - 450
7/+177 : 26th
2nd v JTsits
333 - 350
7/+160 : 32nd
1st v JColli
459 - 235
8/+384 : 26th
27.Liliane Servier 
8 wins, -46
2nd v LMargu
351 - 316
1/+35 : 17th
2nd v MHoch
341 - 443
1/-67 : 26th
1st v ABrene
396 - 322
2/+7 : 14th
2nd v MErez
349 - 377
2/-21 : 20th
1st v JBerli
391 - 399
2/-29 : 23rd
2nd v GBlits
331 - 375
2/-73 : 29th
1st v GYomto
406 - 281
3/+52 : 21st
1st v NMarcu
346 - 337
4/+61 : 17th
2nd v CGoldb
413 - 296
5/+178 : 12th
1st v TSerki
410 - 363
6/+225 : 9th
2nd v CAmir
330 - 413
6/+142 : 15th
1st v RNaot
365 - 401
6/+106 : 19th
1st v MHoch
390 - 496
6/0 : 22nd
2nd v HBennu
296 - 396
6/-100 : 26th
1st v MNobil
337 - 260
7/-23 : 22nd
2nd v NMarcu
450 - 267
8/+160 : 18th
1st v PLoval
278 - 396
8/+42 : 21st
2nd v ORosen
405 - 493
8/-46 : 27th
28.Gisele Yomtov 
8 wins, -85
2nd v ORosen
317 - 419
0/-102 : 30th
1st v GGross
230 - 315
0/-187 : 36th
2nd v AFabia
342 - 355
0/-200 : 38th
1st v NMarcu
341 - 398
0/-257 : 39th
1st v EAuerb
364 - 265
1/-158 : 35th
2nd v MLoewe
353 - 321
2/-126 : 30th
2nd v LServi
281 - 406
2/-251 : 34th
1st v GMorri
365 - 288
3/-174 : 33rd
2nd v JTsits
348 - 379
3/-205 : 35th
1st v MLoewe
485 - 262
4/+18 : 29th
2nd v MKatz
392 - 357
5/+53 : 22nd
1st v TSerki
304 - 472
5/-115 : 27th
1st v AGarbe
279 - 382
5/-218 : 32nd
1st v AShaw
326 - 314
6/-206 : 30th
2nd v NAlroy
395 - 442
6/-253 : 33rd
2nd v GGross
338 - 294
7/-209 : 30th
2nd v EAuerb
434 - 287
8/-62 : 24th
1st v AShaw
305 - 328
8/-85 : 28th
29.Joan Tsitsianov 
8 wins, -233
1st v MHoch
382 - 403
0/-21 : 23rd
1st v LMargu
358 - 302
1/+35 : 13th
2nd v NLanda
333 - 458
1/-90 : 25th
2nd v NAlroy
316 - 379
1/-153 : 33rd
2nd v YYehud
389 - 336
2/-100 : 29th
1st v AFabia
323 - 386
2/-163 : 33rd
1st v AGarbe
322 - 431
2/-272 : 35th
2nd v EAuerb
406 - 245
3/-111 : 31st
1st v GYomto
379 - 348
4/-80 : 25th
2nd v NAlroy
413 - 389
5/-56 : 20th
1st v HBraun
365 - 392
5/-83 : 24th
2nd v MHoch
339 - 404
5/-148 : 28th
1st v MKatz
354 - 382
5/-176 : 31st
2nd v MLoewe
375 - 314
6/-115 : 27th
2nd v AGarbe
349 - 354
6/-120 : 31st
1st v ABrene
364 - 347
7/-103 : 28th
1st v NMarcu
350 - 333
8/-86 : 25th
1st v AGarbe
311 - 458
8/-233 : 29th
30.Masha Katz 
8 wins, -301
1st v AHydar
334 - 546
0/-212 : 38th
2nd v GMorri
413 - 305
1/-104 : 29th
1st v AGarbe
415 - 359
2/-48 : 19th
2nd v TSerki
295 - 296
2/-49 : 24th
1st v MNobil
294 - 324
2/-79 : 27th
1st v ABrene
396 - 328
3/-11 : 20th
2nd v NAlroy
351 - 414
3/-74 : 25th
2nd v YYehud
355 - 361
3/-80 : 30th
1st v MHoch
386 - 325
4/-19 : 24th
2nd v CGoldb
318 - 433
4/-134 : 30th
1st v GYomto
357 - 392
4/-169 : 32nd
2nd v CPerli
339 - 333
5/-163 : 29th
2nd v JTsits
382 - 354
6/-135 : 24th
1st v NAlroy
337 - 311
7/-109 : 22nd
1st v AFabia
371 - 443
7/-181 : 26th
2nd v MNobil
247 - 408
7/-342 : 31st
2nd v AGarbe
306 - 377
7/-413 : 34th
1st v CPerli
368 - 256
8/-301 : 30th
31.Yair Yehuda 
8 wins, -505
2nd v JBerli
312 - 434
0/-122 : 32nd
1st v AFabia
481 - 445
1/-86 : 28th
2nd v AShaw
310 - 339
1/-115 : 29th
2nd v ABrene
289 - 361
1/-187 : 34th
1st v JTsits
336 - 389
1/-240 : 37th
1st v GGross
356 - 326
2/-210 : 35th
2nd v GMorri
402 - 306
3/-114 : 27th
1st v MKatz
361 - 355
4/-108 : 22nd
2nd v LMargu
448 - 290
5/+50 : 16th
1st v MFeing
307 - 462
5/-105 : 22nd
2nd v MErez
423 - 416
6/-98 : 18th
2nd v MNobil
360 - 320
7/-58 : 15th
1st v ROgdan
356 - 409
7/-111 : 20th
2nd v TSerki
364 - 465
7/-212 : 23rd
1st v NMarcu
292 - 357
7/-277 : 27th
2nd v CGoldb
274 - 492
7/-495 : 33rd
1st v GGross
326 - 353
7/-522 : 35th
1st v GGross
342 - 325
8/-505 : 31st
32.Linda Marguy 
8 wins, -593
1st v LServi
316 - 351
0/-35 : 24th
2nd v JTsits
302 - 358
0/-91 : 34th
2nd v NMarcu
314 - 282
1/-59 : 23rd
2nd v MNobil
389 - 446
1/-116 : 32nd
1st v KFaust
390 - 312
2/-38 : 25th
1st v PLoval
314 - 438
2/-162 : 32nd
2nd v ABrene
334 - 330
3/-158 : 28th
1st v AGarbe
386 - 334
4/-106 : 21st
1st v YYehud
290 - 448
4/-264 : 28th
2nd v AShaw
353 - 336
5/-247 : 24th
1st v MNobil
289 - 435
5/-393 : 28th
2nd v NAlroy
333 - 385
5/-445 : 31st
1st v ABrene
338 - 389
5/-496 : 35th
2nd v GGross
263 - 381
5/-614 : 38th
2nd v GMorri
376 - 293
6/-531 : 35th
1st v EAuerb
380 - 300
7/-451 : 32nd
2nd v MLoewe
309 - 282
8/-424 : 28th
2nd v MNobil
349 - 518
8/-593 : 32nd
33.Ruth Ogdan 
8 wins, -609
1st v PRaych
296 - 453
0/-157 : 35th
2nd v EAuerb
420 - 288
1/-25 : 19th
1st v CAmir
439 - 283
2/+131 : 10th
1st v NLanda
375 - 370
3/+136 : 8th
2nd v BGross
308 - 530
3/-86 : 17th
1st v TSerki
366 - 356
4/-76 : 14th
2nd v MErez
413 - 383
5/-46 : 10th
2nd v HBraun
445 - 356
6/+43 : 7th
1st v RHayma
386 - 444
6/-15 : 10th
1st v ORosen
367 - 458
6/-106 : 16th
2nd v TSerki
414 - 307
7/+1 : 11th
2nd v JBerli
322 - 523
7/-200 : 16th
2nd v YYehud
409 - 356
8/-147 : 12th
1st v CAmir
352 - 356
8/-151 : 16th
2nd v PLoval
347 - 477
8/-281 : 19th
1st v AFabia
382 - 429
8/-328 : 24th
1st v MErez
328 - 446
8/-446 : 29th
2nd v ABrene
317 - 480
8/-609 : 33rd
34.Juliet Collins 
7.5 wins, -636
1st v HBennu
353 - 485
0/-132 : 33rd
2nd v KFaust
370 - 281
1/-43 : 22nd
1st v MNobil
483 - 433
2/+7 : 14th
2nd v HBraun
343 - 331
3/+19 : 10th
2nd v ORosen
233 - 512
3/-260 : 19th
1st v CAmir
316 - 414
3/-358 : 25th
2nd v CPerli
346 - 382
3/-394 : 31st
1st v ABrene
409 - 409
3.5/-394 : 25th
2nd v NMarcu
389 - 373
4.5/-378 : 20th
1st v AFabia
332 - 374
4.5/-420 : 25th
2nd v HBennu
290 - 450
4.5/-580 : 30th
1st v ABrene
398 - 351
5.5/-533 : 25th
2nd v CGoldb
351 - 393
5.5/-575 : 29th
1st v MNobil
318 - 352
5.5/-609 : 32nd
1st v GGross
374 - 324
6.5/-559 : 30th
1st v MLoewe
472 - 315
7.5/-402 : 25th
2nd v AShaw
359 - 369
7.5/-412 : 31st
2nd v NMarcu
235 - 459
7.5/-636 : 34th
35.Charlotte Perlin 
7 wins, -17
2nd v MNobil
380 - 395
0/-15 : 22nd
1st v GBlits
343 - 346
0/-18 : 31st
1st v MFeing
320 - 348
0/-46 : 36th
1st v MLoewe
389 - 300
1/+43 : 28th
2nd v AShaw
331 - 430
1/-56 : 34th
2nd v KFaust
396 - 264
2/+76 : 27th
1st v JColli
382 - 346
3/+112 : 20th
2nd v TSerki
362 - 385
3/+89 : 27th
1st v HBennu
262 - 402
3/-51 : 32nd
1st v NMarcu
392 - 317
4/+24 : 28th
2nd v MHoch
365 - 373
4/+16 : 31st
1st v MKatz
333 - 339
4/+10 : 34th
2nd v GGross
354 - 383
4/-19 : 36th
2nd v EAuerb
398 - 310
5/+69 : 33rd
1st v ABrene
331 - 395
5/+5 : 36th
2nd v GMorri
361 - 308
6/+58 : 35th
1st v KFaust
367 - 330
7/+95 : 33rd
2nd v MKatz
256 - 368
7/-17 : 35th
36.Kay Faust 
6 wins, -437
2nd v MErez
281 - 423
0/-142 : 34th
1st v JColli
281 - 370
0/-231 : 37th
2nd v GMorri
352 - 381
0/-260 : 39th
2nd v EAuerb
419 - 252
1/-93 : 31st
2nd v LMargu
312 - 390
1/-171 : 36th
1st v CPerli
264 - 396
1/-303 : 37th
1st v MLoewe
307 - 283
2/-279 : 36th
2nd v HBennu
241 - 398
2/-436 : 38th
1st v AGarbe
350 - 299
3/-385 : 37th
1st v GGross
416 - 283
4/-252 : 32nd
1st v NAlroy
297 - 376
4/-331 : 34th
2nd v EAuerb
312 - 337
4/-356 : 35th
2nd v NMarcu
275 - 333
4/-414 : 37th
1st v GMorri
365 - 322
5/-371 : 36th
2nd v MLoewe
337 - 341
5/-375 : 37th
1st v AShaw
314 - 410
5/-471 : 38th
2nd v CPerli
330 - 367
5/-508 : 38th
1st v MLoewe
345 - 274
6/-437 : 36th
37.Gusta Gross 
6 wins, -440
1st v RNaot
295 - 379
0/-84 : 29th
2nd v GYomto
315 - 230
1/+1 : 16th
2nd v JBerli
290 - 392
1/-101 : 27th
1st v PLoval
310 - 407
1/-198 : 35th
1st v AGarbe
266 - 405
1/-337 : 38th
2nd v YYehud
326 - 356
1/-367 : 38th
1st v EAuerb
312 - 262
2/-317 : 37th
2nd v MLoewe
288 - 344
2/-373 : 37th
1st v GMorri
310 - 312
2/-375 : 38th
2nd v KFaust
283 - 416
2/-508 : 38th
2nd v EAuerb
317 - 322
2/-513 : 39th
1st v MLoewe
322 - 312
3/-503 : 39th
1st v CPerli
383 - 354
4/-474 : 38th
1st v LMargu
381 - 263
5/-356 : 34th
2nd v JColli
324 - 374
5/-406 : 38th
1st v GYomto
294 - 338
5/-450 : 37th
2nd v YYehud
353 - 326
6/-423 : 36th
2nd v YYehud
325 - 342
6/-440 : 37th
38.Marion Loewenstein 
6 wins, -634
1st v CGoldb
243 - 511
0/-268 : 39th
2nd v AGarbe
273 - 425
0/-420 : 40th
1st v EAuerb
378 - 247
1/-289 : 35th
2nd v CPerli
300 - 389
1/-378 : 38th
2nd v GMorri
369 - 345
2/-354 : 32nd
1st v GYomto
321 - 353
2/-386 : 36th
2nd v KFaust
283 - 307
2/-410 : 38th
1st v GGross
344 - 288
3/-354 : 35th
2nd v MNobil
335 - 339
3/-358 : 36th
2nd v GYomto
262 - 485
3/-581 : 37th
1st v GMorri
439 - 288
4/-430 : 36th
2nd v GGross
312 - 322
4/-440 : 37th
1st v EAuerb
370 - 252
5/-322 : 33rd
1st v JTsits
314 - 375
5/-383 : 37th
1st v KFaust
341 - 337
6/-379 : 34th
2nd v JColli
315 - 472
6/-536 : 36th
1st v LMargu
282 - 309
6/-563 : 37th
2nd v KFaust
274 - 345
6/-634 : 38th
39.Elisheva Auerbach 
4 wins, -1592
2nd v PLoval
260 - 447
0/-187 : 36th
1st v ROgdan
288 - 420
0/-319 : 39th
2nd v MLoewe
247 - 378
0/-450 : 40th
1st v KFaust
252 - 419
0/-617 : 40th
2nd v GYomto
265 - 364
0/-716 : 40th
1st v GMorri
356 - 324
1/-684 : 40th
2nd v GGross
262 - 312
1/-734 : 40th
1st v JTsits
245 - 406
1/-895 : 40th
2nd v ABrene
303 - 413
1/-1005 : 40th
2nd v GMorri
359 - 309
2/-955 : 40th
1st v GGross
322 - 317
3/-950 : 38th
1st v KFaust
337 - 312
4/-925 : 38th
2nd v MLoewe
252 - 370
4/-1043 : 39th
1st v CPerli
310 - 398
4/-1131 : 39th
2nd v AShaw
243 - 440
4/-1328 : 39th
2nd v LMargu
300 - 380
4/-1408 : 39th
1st v GYomto
287 - 434
4/-1555 : 39th
1st v GMorri
311 - 348
4/-1592 : 39th
40.Gail Morris 
3 wins, -1366
2nd v NLanda
254 - 459
0/-205 : 37th
1st v MKatz
305 - 413
0/-313 : 38th
1st v KFaust
381 - 352
1/-284 : 34th
2nd v CAmir
323 - 391
1/-352 : 37th
1st v MLoewe
345 - 369
1/-376 : 39th
2nd v EAuerb
324 - 356
1/-408 : 39th
1st v YYehud
306 - 402
1/-504 : 39th
2nd v GYomto
288 - 365
1/-581 : 39th
2nd v GGross
312 - 310
2/-579 : 39th
1st v EAuerb
309 - 359
2/-629 : 39th
2nd v MLoewe
288 - 439
2/-780 : 40th
1st v NMarcu
262 - 556
2/-1074 : 40th
2nd v AShaw
335 - 371
2/-1110 : 40th
2nd v KFaust
322 - 365
2/-1153 : 40th
1st v LMargu
293 - 376
2/-1236 : 40th
1st v CPerli
308 - 361
2/-1289 : 40th
2nd v ABrene
295 - 409
2/-1403 : 40th
2nd v EAuerb
348 - 311
3/-1366 : 40th