Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20
1.Nick Ball 
15 wins, +585
2nd v SGoldm
438 - 348
1/+90 : 3rd
2nd v SPolat
393 - 411
1/+72 : 2nd
2nd v RLinn
439 - 432
2/+79 : 2nd
2nd v AChakr
333 - 525
2/-113 : 5th
2nd v MKenas
471 - 457
3/-99 : 4th
2nd v PSharm
443 - 415
4/-71 : 4th
2nd v BBowma
491 - 397
5/+23 : 4th
2nd v RLinn
344 - 468
5/-101 : 4th
2nd v BBowma
560 - 379
6/+80 : 3rd
2nd v PSharm
493 - 301
7/+272 : 3rd
2nd v MKenas
419 - 400
8/+291 : 2nd
2nd v AChakr
443 - 409
9/+325 : 2nd
2nd v SPolat
439 - 378
10/+386 : 2nd
2nd v SGoldm
414 - 437
10/+363 : 2nd
2nd v SPolat
415 - 401
11/+377 : 1st
2nd v RLinn
465 - 372
12/+470 : 1st
2nd v AChakr
463 - 369
13/+564 : 1st
2nd v MKenas
505 - 456
14/+613 : 1st
2nd v PSharm
373 - 404
14/+582 : 1st
2nd v BBowma
461 - 458
15/+585 : 1st
2.Robert Linn 
12 wins, +156
2nd v AChakr
510 - 388
1/+122 : 1st
2nd v MKenas
373 - 469
1/+26 : 3rd
2nd v NBall
432 - 439
1/+19 : 5th
2nd v BBowma
376 - 304
2/+91 : 3rd
2nd v PSharm
551 - 421
3/+221 : 3rd
2nd v SGoldm
535 - 342
4/+414 : 2nd
2nd v SPolat
452 - 350
5/+516 : 2nd
2nd v NBall
468 - 344
6/+640 : 1st
2nd v SPolat
403 - 365
7/+678 : 1st
2nd v SGoldm
444 - 409
8/+713 : 1st
2nd v PSharm
543 - 338
9/+918 : 1st
2nd v BBowma
361 - 657
9/+622 : 1st
2nd v MKenas
497 - 398
10/+721 : 1st
2nd v AChakr
318 - 541
10/+498 : 1st
2nd v MKenas
383 - 517
10/+364 : 2nd
2nd v NBall
372 - 465
10/+271 : 2nd
2nd v BBowma
347 - 536
10/+82 : 3rd
2nd v PSharm
392 - 453
10/+21 : 4th
2nd v SGoldm
497 - 417
11/+101 : 3rd
2nd v SPolat
438 - 383
12/+156 : 2nd
3.Mark Kenas 
11 wins, +940
2nd v BBowma
458 - 412
1/+46 : 4th
2nd v RLinn
469 - 373
2/+142 : 1st
2nd v SGoldm
399 - 299
3/+242 : 1st
2nd v SPolat
493 - 377
4/+358 : 1st
2nd v NBall
457 - 471
4/+344 : 2nd
2nd v AChakr
441 - 556
4/+229 : 3rd
2nd v PSharm
566 - 312
5/+483 : 3rd
2nd v SGoldm
384 - 525
5/+342 : 3rd
2nd v PSharm
400 - 455
5/+287 : 4th
2nd v AChakr
475 - 458
6/+304 : 4th
2nd v NBall
400 - 419
6/+285 : 4th
2nd v SPolat
516 - 357
7/+444 : 4th
2nd v RLinn
398 - 497
7/+345 : 4th
2nd v BBowma
434 - 452
7/+327 : 4th
2nd v RLinn
517 - 383
8/+461 : 4th
2nd v SGoldm
529 - 293
9/+697 : 4th
2nd v SPolat
502 - 348
10/+851 : 2nd
2nd v NBall
456 - 505
10/+802 : 3rd
2nd v AChakr
553 - 402
11/+953 : 2nd
2nd v PSharm
427 - 440
11/+940 : 3rd
4.Amit Chakrabarti 
10 wins, +522
2nd v RLinn
388 - 510
0/-122 : 8th
2nd v PSharm
477 - 383
1/-28 : 6th
2nd v SPolat
504 - 429
2/+47 : 3rd
2nd v NBall
525 - 333
3/+239 : 2nd
2nd v BBowma
471 - 364
4/+346 : 1st
2nd v MKenas
556 - 441
5/+461 : 1st
2nd v SGoldm
438 - 339
6/+560 : 1st
2nd v SPolat
441 - 500
6/+501 : 2nd
2nd v SGoldm
409 - 359
7/+551 : 2nd
2nd v MKenas
458 - 475
7/+534 : 2nd
2nd v BBowma
364 - 417
7/+481 : 3rd
2nd v NBall
409 - 443
7/+447 : 3rd
2nd v PSharm
591 - 277
8/+761 : 3rd
2nd v RLinn
541 - 318
9/+984 : 3rd
2nd v PSharm
394 - 418
9/+960 : 3rd
2nd v SPolat
378 - 499
9/+839 : 3rd
2nd v NBall
369 - 463
9/+745 : 4th
2nd v BBowma
487 - 373
10/+859 : 2nd
2nd v MKenas
402 - 553
10/+708 : 4th
2nd v SGoldm
325 - 511
10/+522 : 4th
5.Brian Bowman 
10 wins, +48
2nd v MKenas
412 - 458
0/-46 : 5th
2nd v SGoldm
426 - 405
1/-25 : 5th
2nd v PSharm
425 - 418
2/-18 : 4th
2nd v RLinn
304 - 376
2/-90 : 4th
2nd v AChakr
364 - 471
2/-197 : 6th
2nd v SPolat
356 - 372
2/-213 : 6th
2nd v NBall
397 - 491
2/-307 : 6th
2nd v PSharm
383 - 451
2/-375 : 7th
2nd v NBall
379 - 560
2/-556 : 8th
2nd v SPolat
465 - 426
3/-517 : 6th
2nd v AChakr
417 - 364
4/-464 : 6th
2nd v RLinn
657 - 361
5/-168 : 5th
2nd v SGoldm
366 - 386
5/-188 : 5th
2nd v MKenas
452 - 434
6/-170 : 5th
2nd v SGoldm
458 - 340
7/-52 : 5th
2nd v PSharm
425 - 413
8/-40 : 5th
2nd v RLinn
536 - 347
9/+149 : 5th
2nd v AChakr
373 - 487
9/+35 : 5th
2nd v SPolat
436 - 420
10/+51 : 5th
2nd v NBall
458 - 461
10/+48 : 5th
6.Puneet Sharma 
9 wins, -1020
2nd v SPolat
430 - 328
1/+102 : 2nd
2nd v AChakr
383 - 477
1/+8 : 4th
2nd v BBowma
418 - 425
1/+1 : 6th
2nd v SGoldm
339 - 472
1/-132 : 7th
2nd v RLinn
421 - 551
1/-262 : 8th
2nd v NBall
415 - 443
1/-290 : 7th
2nd v MKenas
312 - 566
1/-544 : 8th
2nd v BBowma
451 - 383
2/-476 : 8th
2nd v MKenas
455 - 400
3/-421 : 6th
2nd v NBall
301 - 493
3/-613 : 7th
2nd v RLinn
338 - 543
3/-818 : 7th
2nd v SGoldm
430 - 336
4/-724 : 7th
2nd v AChakr
277 - 591
4/-1038 : 7th
2nd v SPolat
322 - 499
4/-1215 : 8th
2nd v AChakr
418 - 394
5/-1191 : 7th
2nd v BBowma
413 - 425
5/-1203 : 7th
2nd v SGoldm
466 - 388
6/-1125 : 7th
2nd v RLinn
453 - 392
7/-1064 : 7th
2nd v NBall
404 - 373
8/-1033 : 7th
2nd v MKenas
440 - 427
9/-1020 : 6th
7.Steve Polatnick 
8 wins, -281
2nd v PSharm
328 - 430
0/-102 : 7th
2nd v NBall
411 - 393
1/-84 : 7th
2nd v AChakr
429 - 504
1/-159 : 7th
2nd v MKenas
377 - 493
1/-275 : 8th
2nd v SGoldm
393 - 307
2/-189 : 5th
2nd v BBowma
372 - 356
3/-173 : 5th
2nd v RLinn
350 - 452
3/-275 : 5th
2nd v AChakr
500 - 441
4/-216 : 5th
2nd v RLinn
365 - 403
4/-254 : 5th
2nd v BBowma
426 - 465
4/-293 : 5th
2nd v SGoldm
428 - 402
5/-267 : 5th
2nd v MKenas
357 - 516
5/-426 : 6th
2nd v NBall
378 - 439
5/-487 : 6th
2nd v PSharm
499 - 322
6/-310 : 6th
2nd v NBall
401 - 415
6/-324 : 6th
2nd v AChakr
499 - 378
7/-203 : 6th
2nd v MKenas
348 - 502
7/-357 : 6th
2nd v SGoldm
496 - 349
8/-210 : 6th
2nd v BBowma
420 - 436
8/-226 : 6th
2nd v RLinn
383 - 438
8/-281 : 7th
8.Stu Goldman 
5 wins, -950
2nd v NBall
348 - 438
0/-90 : 6th
2nd v BBowma
405 - 426
0/-111 : 8th
2nd v MKenas
299 - 399
0/-211 : 8th
2nd v PSharm
472 - 339
1/-78 : 6th
2nd v SPolat
307 - 393
1/-164 : 7th
2nd v RLinn
342 - 535
1/-357 : 8th
2nd v AChakr
339 - 438
1/-456 : 7th
2nd v MKenas
525 - 384
2/-315 : 6th
2nd v AChakr
359 - 409
2/-365 : 7th
2nd v RLinn
409 - 444
2/-400 : 8th
2nd v SPolat
402 - 428
2/-426 : 8th
2nd v PSharm
336 - 430
2/-520 : 8th
2nd v BBowma
386 - 366
3/-500 : 8th
2nd v NBall
437 - 414
4/-477 : 7th
2nd v BBowma
340 - 458
4/-595 : 8th
2nd v MKenas
293 - 529
4/-831 : 8th
2nd v PSharm
388 - 466
4/-909 : 8th
2nd v SPolat
349 - 496
4/-1056 : 8th
2nd v RLinn
417 - 497
4/-1136 : 8th
2nd v AChakr
511 - 325
5/-950 : 8th