Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20
1.Nigel Richards 
17 wins, +1706
2nd v DWard
381 - 305
1/+76 : 13th
2nd v MPrude
491 - 365
2/+202 : 8th
2nd v RPurno
530 - 313
3/+419 : 2nd
1st v SYenN
453 - 421
4/+451 : 1st
2nd v LKianB
382 - 459
4/+374 : 4th
1st v TWeibi
502 - 391
5/+485 : 2nd
2nd v CSiuH
518 - 372
6/+631 : 2nd
1st v WKang
453 - 573
6/+511 : 5th
2nd v TSim
445 - 428
7/+528 : 3rd
1st v MTeo
416 - 386
8/+558 : 3rd
2nd v SKanti
413 - 286
9/+685 : 1st
1st v YKianH
405 - 399
10/+691 : 1st
2nd v ATan
460 - 328
11/+823 : 1st
1st v RTalbo
432 - 288
12/+967 : 1st
2nd v AChong
374 - 376
12/+965 : 1st
2nd v SYenN
521 - 485
13/+1001 : 1st
1st v LKianB
663 - 411
14/+1253 : 1st
1st v SYenN
504 - 328
15/+1429 : 1st
1st v KRicha
491 - 307
16/+1613 : 1st
2nd v BJackm
403 - 310
17/+1706 : 1st
2.Sam Kantimathi 
14 wins, +1012
2nd v JBarke
388 - 498
0/-110 : 39th
2nd v RSharm
348 - 381
0/-143 : 42nd
2nd v YGimS
388 - 371
1/-126 : 35th
1st v CYiH
464 - 303
2/+35 : 25th
2nd v JChin
547 - 228
3/+354 : 12th
1st v ATan
356 - 361
3/+349 : 17th
2nd v CYiW
413 - 438
3/+324 : 25th
1st v HLong
412 - 359
4/+377 : 19th
2nd v LFager
544 - 342
5/+579 : 12th
1st v RTalbo
480 - 387
6/+672 : 8th
1st v NRicha
286 - 413
6/+545 : 13th
2nd v AChong
486 - 435
7/+596 : 9th
1st v SYenN
413 - 493
7/+516 : 14th
1st v WKang
462 - 345
8/+633 : 10th
2nd v CSiuH
478 - 391
9/+720 : 9th
1st v AChong
450 - 378
10/+792 : 7th
2nd v TSim
428 - 324
11/+896 : 5th
2nd v TWeibi
390 - 369
12/+917 : 3rd
1st v CSiuH
446 - 357
13/+1006 : 2nd
2nd v SYenN
452 - 446
14/+1012 : 2nd
3.Yeo Kian Hung
13.5 wins, +587
2nd v OVisse
400 - 373
1/+27 : 23rd
2nd v BJackm
521 - 363
2/+185 : 9th
1st v KRicha
481 - 532
2/+134 : 13th
1st v LFager
430 - 370
3/+194 : 9th
2nd v COktav
378 - 473
3/+99 : 19th
1st v RPurno
351 - 484
3/-34 : 27th
2nd v ASeow
418 - 390
4/-6 : 19th
1st v CYiH
393 - 363
5/+24 : 16th
2nd v GJayar
538 - 354
6/+208 : 9th
1st v LLabog
460 - 458
7/+210 : 7th
2nd v SYenN
447 - 385
8/+272 : 6th
2nd v NRicha
399 - 405
8/+266 : 7th
1st v LKianB
357 - 425
8/+198 : 9th
2nd v CSiuH
404 - 404
8.5/+198 : 8th
1st v TWeibi
471 - 384
9.5/+285 : 8th
1st v MPrude
444 - 396
10.5/+333 : 6th
1st v CSiuH
412 - 429
10.5/+316 : 8th
2nd v MPrude
457 - 353
11.5/+420 : 6th
2nd v AChong
402 - 366
12.5/+456 : 4th
2nd v CSiuH
455 - 324
13.5/+587 : 3rd
4.Shim Yen Nee
13 wins, +950
2nd v NBH
476 - 294
1/+182 : 5th
1st v WKang
544 - 385
2/+341 : 2nd
2nd v MTeo
534 - 322
3/+553 : 1st
2nd v NRicha
421 - 453
3/+521 : 4th
1st v CSiuH
463 - 336
4/+648 : 2nd
2nd v LKianB
465 - 385
5/+728 : 1st
2nd v LLabog
552 - 394
6/+886 : 1st
2nd v TWeibi
377 - 524
6/+739 : 2nd
1st v AChong
456 - 389
7/+806 : 2nd
1st v ATan
499 - 286
8/+1019 : 1st
1st v YKianH
385 - 447
8/+957 : 3rd
2nd v TSim
510 - 429
9/+1038 : 2nd
2nd v SKanti
493 - 413
10/+1118 : 2nd
1st v MPrude
446 - 518
10/+1046 : 4th
2nd v BJackm
414 - 392
11/+1068 : 2nd
1st v NRicha
485 - 521
11/+1032 : 3rd
1st v TWeibi
401 - 390
12/+1043 : 2nd
2nd v NRicha
328 - 504
12/+867 : 4th
2nd v LKianB
492 - 403
13/+956 : 3rd
1st v SKanti
446 - 452
13/+950 : 4th
5.Liew Kian Boon
13 wins, +700
2nd v GJayar
418 - 355
1/+63 : 18th
2nd v NCheeE
517 - 332
2/+248 : 6th
1st v CYiW
404 - 348
3/+304 : 3rd
2nd v AChong
397 - 385
4/+316 : 2nd
1st v NRicha
459 - 382
5/+393 : 1st
1st v SYenN
385 - 465
5/+313 : 5th
2nd v MTeo
485 - 338
6/+460 : 3rd
1st v ATan
501 - 346
7/+615 : 1st
2nd v WKang
471 - 389
8/+697 : 1st
1st v CSiuH
404 - 451
8/+650 : 2nd
2nd v TWeibi
386 - 458
8/+578 : 5th
1st v RSharm
488 - 369
9/+697 : 3rd
2nd v YKianH
425 - 357
10/+765 : 3rd
1st v TSim
458 - 362
11/+861 : 2nd
2nd v MPrude
441 - 461
11/+841 : 3rd
1st v CSiuH
456 - 375
12/+922 : 2nd
2nd v NRicha
411 - 663
12/+670 : 3rd
2nd v CSiuH
380 - 385
12/+665 : 5th
2nd v SYenN
403 - 492
12/+576 : 7th
1st v TWeibi
574 - 450
13/+700 : 5th
6.Marlon Prudencio 
13 wins, +568
2nd v ATan
457 - 382
1/+75 : 14th
1st v NRicha
365 - 491
1/-51 : 30th
2nd v CYiH
454 - 357
2/+46 : 19th
2nd v WKang
479 - 486
2/+39 : 23rd
2nd v TSim
519 - 381
3/+177 : 15th
1st v BJackm
431 - 565
3/+43 : 23rd
2nd v RTalbo
328 - 407
3/-36 : 29th
1st v SRaman
443 - 329
4/+78 : 22nd
1st v OVisse
604 - 385
5/+297 : 14th
2nd v AChong
314 - 461
5/+150 : 21st
1st v CYiW
458 - 401
6/+207 : 17th
2nd v CLewis
414 - 372
7/+249 : 13th
1st v LLabog
428 - 385
8/+292 : 8th
2nd v SYenN
518 - 446
9/+364 : 7th
1st v LKianB
461 - 441
10/+384 : 7th
2nd v YKianH
396 - 444
10/+336 : 9th
2nd v MTeo
474 - 320
11/+490 : 7th
1st v YKianH
353 - 457
11/+386 : 10th
2nd v LFager
414 - 326
12/+474 : 8th
1st v JLor
426 - 332
13/+568 : 6th
7.Cheah Siu Hean
12.5 wins, +294
2nd v YGimS
436 - 364
1/+72 : 15th
2nd v LLabog
432 - 398
2/+106 : 12th
2nd v RTalbo
427 - 397
3/+136 : 6th
1st v KRicha
492 - 399
4/+229 : 3rd
2nd v SYenN
336 - 463
4/+102 : 9th
1st v CYiW
594 - 333
5/+363 : 3rd
1st v NRicha
372 - 518
5/+217 : 9th
2nd v RPurno
458 - 412
6/+263 : 7th
1st v BJackm
477 - 306
7/+434 : 4th
2nd v LKianB
451 - 404
8/+481 : 4th
1st v MTeo
456 - 384
9/+553 : 2nd
1st v TWeibi
451 - 481
9/+523 : 5th
2nd v WKang
454 - 317
10/+660 : 4th
1st v YKianH
404 - 404
10.5/+660 : 3rd
1st v SKanti
391 - 478
10.5/+573 : 4th
2nd v LKianB
375 - 456
10.5/+492 : 5th
2nd v YKianH
429 - 412
11.5/+509 : 4th
1st v LKianB
385 - 380
12.5/+514 : 2nd
2nd v SKanti
357 - 446
12.5/+425 : 5th
2nd v YKianH
324 - 455
12.5/+294 : 7th
8.Toh Weibin 
12 wins, +628
2nd v JChin
553 - 293
1/+260 : 3rd
2nd v CYiW
462 - 508
1/+214 : 13th
2nd v JLor
448 - 445
2/+217 : 9th
1st v DWard
501 - 323
3/+395 : 6th
1st v AChong
416 - 351
4/+460 : 3rd
2nd v NRicha
391 - 502
4/+349 : 9th
2nd v BJackm
497 - 382
5/+464 : 5th
1st v SYenN
524 - 377
6/+611 : 4th
1st v MTeo
323 - 451
6/+483 : 7th
2nd v WKang
456 - 373
7/+566 : 5th
1st v LKianB
458 - 386
8/+638 : 4th
2nd v CSiuH
481 - 451
9/+668 : 4th
1st v TSim
372 - 403
9/+637 : 5th
2nd v JBarke
438 - 395
10/+680 : 5th
2nd v YKianH
384 - 471
10/+593 : 5th
1st v MTeo
515 - 384
11/+724 : 4th
2nd v SYenN
390 - 401
11/+713 : 6th
1st v SKanti
369 - 390
11/+692 : 8th
1st v TSim
462 - 402
12/+752 : 6th
2nd v LKianB
450 - 574
12/+628 : 8th
9.Tony Sim 
12 wins, +486
2nd v SRaman
439 - 353
1/+86 : 12th
2nd v KRicha
409 - 451
1/+44 : 17th
2nd v DWard
367 - 494
1/-83 : 32nd
2nd v HLong
489 - 367
2/+39 : 23rd
1st v MPrude
381 - 519
2/-99 : 31st
1st v NCheeE
501 - 351
3/+51 : 21st
1st v PRichaA
500 - 325
4/+226 : 13th
2nd v LFager
438 - 372
5/+292 : 10th
1st v NRicha
428 - 445
5/+275 : 16th
2nd v RPurno
432 - 419
6/+288 : 11th
1st v CLewis
455 - 319
7/+424 : 8th
1st v SYenN
429 - 510
7/+343 : 11th
2nd v TWeibi
403 - 372
8/+374 : 7th
2nd v LKianB
362 - 458
8/+278 : 11th
1st v MTeo
419 - 326
9/+371 : 11th
1st v LFager
558 - 462
10/+467 : 8th
1st v SKanti
324 - 428
10/+363 : 11th
2nd v DWard
496 - 359
11/+500 : 9th
2nd v TWeibi
402 - 462
11/+440 : 11th
2nd v AChong
451 - 405
12/+486 : 9th
10.William Kang 
12 wins, +345
2nd v LFager
497 - 315
1/+182 : 5th
2nd v SYenN
385 - 544
1/+23 : 23rd
2nd v CSimS
387 - 376
2/+34 : 20th
1st v MPrude
486 - 479
3/+41 : 15th
2nd v ATan
417 - 425
3/+33 : 22nd
1st v GJayar
550 - 321
4/+262 : 11th
1st v COktav
541 - 289
5/+514 : 4th
2nd v NRicha
573 - 453
6/+634 : 3rd
1st v LKianB
389 - 471
6/+552 : 6th
1st v TWeibi
373 - 456
6/+469 : 10th
1st v AChong
405 - 392
7/+482 : 7th
2nd v MTeo
491 - 532
7/+441 : 10th
1st v CSiuH
317 - 454
7/+304 : 15th
2nd v SKanti
345 - 462
7/+187 : 21st
2nd v RPurno
413 - 404
8/+196 : 17th
2nd v COktav
461 - 459
9/+198 : 15th
1st v DWard
345 - 578
9/-35 : 21st
2nd v CYiH
415 - 296
10/+84 : 16th
1st v HLong
433 - 339
11/+178 : 13th
2nd v DWard
467 - 300
12/+345 : 10th
11.Martin Teo 
12 wins, +231
2nd v NChoo
527 - 251
1/+276 : 1st
1st v JLor
448 - 359
2/+365 : 1st
1st v SYenN
322 - 534
2/+153 : 11th
2nd v GJayar
526 - 337
3/+342 : 7th
2nd v CYiW
382 - 378
4/+346 : 5th
1st v COktav
464 - 458
5/+352 : 4th
1st v LKianB
338 - 485
5/+205 : 10th
1st v CLewis
457 - 393
6/+269 : 6th
2nd v TWeibi
451 - 323
7/+397 : 5th
2nd v NRicha
386 - 416
7/+367 : 6th
2nd v CSiuH
384 - 456
7/+295 : 9th
1st v WKang
532 - 491
8/+336 : 6th
2nd v BJackm
374 - 308
9/+402 : 6th
1st v ATan
398 - 312
10/+488 : 6th
2nd v TSim
326 - 419
10/+395 : 6th
2nd v TWeibi
384 - 515
10/+264 : 10th
1st v MPrude
320 - 474
10/+110 : 13th
1st v LFager
314 - 456
10/-32 : 19th
2nd v ATan
499 - 366
11/+101 : 15th
2nd v LFager
447 - 317
12/+231 : 11th
12.Jocelyn Lor 
11 wins, +858
2nd v YSueA
516 - 255
1/+261 : 2nd
2nd v MTeo
359 - 448
1/+172 : 14th
1st v TWeibi
445 - 448
1/+169 : 25th
2nd v TAsri
395 - 397
1/+167 : 34th
1st v HLong
338 - 400
1/+105 : 41st
1st v LYeeF
496 - 336
2/+265 : 33rd
2nd v OVisse
328 - 409
2/+184 : 39th
1st v ZAriff
498 - 364
3/+318 : 32nd
2nd v YEiuJ
421 - 356
4/+383 : 25th
1st v CYiW
320 - 447
4/+256 : 32nd
2nd v NCheeE
347 - 388
4/+215 : 39th
2nd v YGimS
326 - 343
4/+198 : 44th
1st v DCxxx
494 - 201
5/+491 : 37th
2nd v JChin
592 - 298
6/+785 : 31st
1st v SRaman
401 - 381
7/+805 : 25th
1st v RPurno
418 - 404
8/+819 : 20th
2nd v KRicha
369 - 367
9/+821 : 16th
1st v RTalbo
489 - 387
10/+923 : 12th
2nd v BJackm
478 - 449
11/+952 : 9th
2nd v MPrude
332 - 426
11/+858 : 12th
13.Aaron Chong 
11 wins, +657
2nd v RSharm
501 - 361
1/+140 : 9th
2nd v JBarke
502 - 357
2/+285 : 3rd
1st v PRichaA
386 - 383
3/+288 : 4th
1st v LKianB
385 - 397
3/+276 : 8th
2nd v TWeibi
351 - 416
3/+211 : 13th
1st v RTalbo
473 - 313
4/+371 : 7th
2nd v ATan
390 - 431
4/+330 : 12th
1st v LLabog
475 - 357
5/+448 : 8th
2nd v SYenN
389 - 456
5/+381 : 13th
1st v MPrude
461 - 314
6/+528 : 9th
2nd v WKang
392 - 405
6/+515 : 14th
1st v SKanti
435 - 486
6/+464 : 19th
2nd v RPurno
519 - 331
7/+652 : 13th
2nd v CLewis
393 - 339
8/+706 : 9th
1st v NRicha
376 - 374
9/+708 : 10th
2nd v SKanti
378 - 450
9/+636 : 12th
2nd v RTalbo
445 - 394
10/+687 : 9th
1st v BJackm
395 - 343
11/+739 : 7th
1st v YKianH
366 - 402
11/+703 : 10th
2nd v TSim
405 - 451
11/+657 : 13th
14.Rocky Sharma 
11 wins, +322
2nd v AChong
361 - 501
0/-140 : 40th
1st v SKanti
381 - 348
1/-107 : 31st
2nd v ZAriff
366 - 316
2/-57 : 23rd
1st v YSueA
436 - 279
3/+100 : 13th
2nd v RPurno
396 - 386
4/+110 : 8th
1st v LLabog
413 - 449
4/+74 : 15th
2nd v CLewis
317 - 387
4/+4 : 18th
1st v RTalbo
390 - 391
4/+3 : 24th
2nd v CYiW
415 - 359
5/+59 : 19th
2nd v PRichaA
397 - 367
6/+89 : 15th
1st v COktav
440 - 343
7/+186 : 10th
2nd v LKianB
369 - 488
7/+67 : 15th
1st v JBarke
394 - 405
7/+56 : 21st
1st v LFager
388 - 427
7/+17 : 24th
2nd v CYiH
415 - 447
7/-15 : 31st
1st v ATan
432 - 340
8/+77 : 23rd
2nd v LLabog
371 - 407
8/+41 : 30th
1st v ZAriff
441 - 297
9/+185 : 23rd
2nd v COktav
509 - 405
10/+289 : 18th
2nd v RTalbo
424 - 391
11/+322 : 14th
15.Leonora Labog 
11 wins, +289
2nd v ASeow
431 - 360
1/+71 : 16th
1st v CSiuH
398 - 432
1/+37 : 21st
2nd v OVisse
417 - 348
2/+106 : 16th
1st v RTalbo
468 - 448
3/+126 : 11th
2nd v KRicha
462 - 356
4/+232 : 7th
2nd v RSharm
449 - 413
5/+268 : 6th
1st v SYenN
394 - 552
5/+110 : 11th
2nd v AChong
357 - 475
5/-8 : 17th
1st v PBauer
495 - 344
6/+143 : 10th
2nd v YKianH
458 - 460
6/+141 : 13th
2nd v ATan
338 - 367
6/+112 : 19th
1st v DWard
429 - 394
7/+147 : 14th
2nd v MPrude
385 - 428
7/+104 : 20th
1st v NCheeE
484 - 330
8/+258 : 12th
2nd v LFager
369 - 409
8/+218 : 16th
1st v BJackm
351 - 520
8/+49 : 24th
1st v RSharm
407 - 371
9/+85 : 18th
2nd v COktav
480 - 421
10/+144 : 15th
2nd v DWard
389 - 442
10/+91 : 19th
1st v TAsri
493 - 295
11/+289 : 15th
16.Dianne Ward 
11 wins, +34
2nd v NRicha
305 - 381
0/-76 : 36th
2nd v ATan
471 - 352
1/+43 : 18th
1st v TSim
494 - 367
2/+170 : 10th
2nd v TWeibi
323 - 501
2/-8 : 27th
1st v ASeow
441 - 325
3/+108 : 18th
2nd v CLewis
378 - 422
3/+64 : 19th
1st v LFager
302 - 463
3/-97 : 31st
2nd v PRichaA
409 - 499
3/-187 : 38th
2nd v SRaman
398 - 384
4/-173 : 32nd
1st v OVisse
503 - 436
5/-106 : 26th
1st v GJayar
411 - 328
6/-23 : 21st
2nd v LLabog
394 - 429
6/-58 : 25th
2nd v COktav
307 - 499
6/-250 : 34th
1st v YEiuJ
484 - 376
7/-142 : 28th
2nd v HLong
495 - 420
8/-67 : 22nd
1st v JBarke
438 - 319
9/+52 : 16th
2nd v WKang
578 - 345
10/+285 : 12th
1st v TSim
359 - 496
10/+148 : 14th
2nd v LLabog
442 - 389
11/+201 : 12th
1st v WKang
300 - 467
11/+34 : 16th
17.Liz Fagerlund 
11 wins, +6
2nd v WKang
315 - 497
0/-182 : 43rd
2nd v NBH
519 - 298
1/+39 : 19th
1st v HLong
396 - 310
2/+125 : 14th
2nd v YKianH
370 - 430
2/+65 : 21st
1st v CLewis
358 - 430
2/-7 : 27th
2nd v OVisse
425 - 361
3/+57 : 20th
2nd v DWard
463 - 302
4/+218 : 14th
1st v TSim
372 - 438
4/+152 : 20th
1st v SKanti
342 - 544
4/-50 : 29th
1st v CYiH
384 - 361
5/-27 : 25th
2nd v JBarke
348 - 424
5/-103 : 30th
2nd v PRichaA
387 - 357
6/-73 : 27th
1st v ASeow
412 - 310
7/+29 : 22nd
2nd v RSharm
427 - 388
8/+68 : 14th
1st v LLabog
409 - 369
9/+108 : 12th
2nd v TSim
462 - 558
9/+12 : 17th
1st v ATan
468 - 398
10/+82 : 14th
2nd v MTeo
456 - 314
11/+224 : 11th
2nd v MPrude
326 - 414
11/+136 : 14th
1st v MTeo
317 - 447
11/+6 : 17th
18.Rod Talbot 
11 wins, -31
2nd v CYiH
390 - 331
1/+59 : 19th
2nd v COktav
444 - 364
2/+139 : 11th
1st v CSiuH
397 - 427
2/+109 : 15th
2nd v LLabog
448 - 468
2/+89 : 20th
1st v PRichaA
461 - 369
3/+181 : 14th
2nd v AChong
313 - 473
3/+21 : 24th
1st v MPrude
407 - 328
4/+100 : 17th
2nd v RSharm
391 - 390
5/+101 : 14th
1st v CLewis
395 - 361
6/+135 : 11th
2nd v SKanti
387 - 480
6/+42 : 17th
1st v ASeow
369 - 337
7/+74 : 12th
1st v ATan
408 - 425
7/+57 : 16th
2nd v PBauer
355 - 264
8/+148 : 10th
2nd v NRicha
288 - 432
8/+4 : 15th
1st v JBarke
418 - 375
9/+47 : 13th
2nd v ATan
391 - 348
10/+90 : 11th
1st v AChong
394 - 445
10/+39 : 15th
2nd v JLor
387 - 489
10/-63 : 20th
1st v YGimS
386 - 321
11/+2 : 16th
1st v RSharm
391 - 424
11/-31 : 18th
19.John Barker 
11 wins, -56
2nd v SKanti
498 - 388
1/+110 : 10th
1st v AChong
357 - 502
1/-35 : 27th
2nd v COktav
320 - 411
1/-126 : 35th
1st v ZAriff
397 - 382
2/-111 : 30th
2nd v GJayar
369 - 471
2/-213 : 36th
2nd v NBH
430 - 356
3/-139 : 29th
1st v YEiuJ
456 - 371
4/-54 : 22nd
2nd v PBauer
350 - 395
4/-99 : 27th
1st v ASeow
377 - 455
4/-177 : 33rd
2nd v CSimS
403 - 368
5/-142 : 27th
1st v LFager
424 - 348
6/-66 : 23rd
1st v TAsri
435 - 360
7/+9 : 17th
2nd v RSharm
405 - 394
8/+20 : 11th
1st v TWeibi
395 - 438
8/-23 : 16th
2nd v RTalbo
375 - 418
8/-66 : 21st
2nd v DWard
319 - 438
8/-185 : 30th
1st v CYiH
388 - 410
8/-207 : 35th
1st v LYeeF
428 - 385
9/-164 : 28th
2nd v NCheeE
436 - 345
10/-73 : 22nd
2nd v HLong
398 - 381
11/-56 : 19th
20.Alex Tan 
11 wins, -109
2nd v PRichaA
311 - 456
0/-145 : 41st
2nd v PBauer
564 - 345
1/+74 : 16th
2nd v GJayar
387 - 420
1/+41 : 27th
1st v CSimS
601 - 290
2/+352 : 16th
1st v WKang
425 - 417
3/+360 : 11th
2nd v SKanti
361 - 356
4/+365 : 8th
1st v AChong
431 - 390
5/+406 : 6th
2nd v LKianB
346 - 501
5/+251 : 12th
1st v RPurno
440 - 382
6/+309 : 8th
2nd v SYenN
286 - 499
6/+96 : 14th
1st v LLabog
367 - 338
7/+125 : 11th
2nd v RTalbo
425 - 408
8/+142 : 8th
1st v NRicha
328 - 460
8/+10 : 12th
2nd v MTeo
312 - 398
8/-76 : 17th
1st v KRicha
418 - 370
9/-28 : 14th
1st v RTalbo
348 - 391
9/-71 : 18th
2nd v LFager
398 - 468
9/-141 : 24th
1st v GJayar
384 - 244
10/-1 : 18th
1st v MTeo
366 - 499
10/-134 : 23rd
2nd v CYiH
447 - 422
11/-109 : 20th
21.Ricky Purnomo 
10 wins, +657
2nd v CLewis
444 - 403
1/+41 : 21st
2nd v YEiuJ
554 - 390
2/+205 : 7th
1st v NRicha
313 - 530
2/-12 : 22nd
2nd v NCheeE
506 - 399
3/+95 : 14th
1st v RSharm
386 - 396
3/+85 : 20th
2nd v YKianH
484 - 351
4/+218 : 13th
1st v PBauer
488 - 308
5/+398 : 7th
1st v CSiuH
412 - 458
5/+352 : 9th
2nd v ATan
382 - 440
5/+294 : 15th
1st v TSim
419 - 432
5/+281 : 20th
2nd v TAsri
510 - 368
6/+423 : 15th
1st v BJackm
476 - 507
6/+392 : 20th
1st v AChong
331 - 519
6/+204 : 26th
2nd v OVisse
534 - 348
7/+390 : 19th
1st v WKang
404 - 413
7/+381 : 26th
2nd v JLor
404 - 418
7/+367 : 32nd
1st v YEiuJ
396 - 409
7/+354 : 37th
2nd v CLewis
375 - 319
8/+410 : 32nd
2nd v YEiuJ
481 - 271
9/+620 : 26th
2nd v KRicha
422 - 385
10/+657 : 21st
22.Chuah Sim Swee
10 wins, +426
2nd v PBauer
523 - 363
1/+160 : 7th
2nd v PRichaA
345 - 485
1/+20 : 24th
1st v WKang
376 - 387
1/+9 : 28th
2nd v ATan
290 - 601
1/-302 : 42nd
1st v YEiuJ
351 - 416
1/-367 : 44th
1st v ZAriff
444 - 383
2/-306 : 40th
2nd v NCheeE
428 - 324
3/-202 : 35th
1st v YSueA
399 - 344
4/-147 : 30th
2nd v COktav
434 - 508
4/-221 : 34th
1st v JBarke
368 - 403
4/-256 : 38th
2nd v OVisse
427 - 448
4/-277 : 43rd
1st v DCxxx
596 - 206
5/+113 : 33rd
2nd v YGimS
347 - 368
5/+92 : 39th
1st v NChoo
437 - 273
6/+256 : 33rd
2nd v TAsri
390 - 428
6/+218 : 40th
2nd v SRaman
400 - 398
7/+220 : 33rd
1st v CLewis
502 - 434
8/+288 : 27th
1st v YGimS
344 - 385
8/+247 : 33rd
1st v PRichaA
462 - 332
9/+377 : 27th
2nd v YGimS
425 - 376
10/+426 : 22nd
23.Bob Jackman 
10 wins, +421
2nd v LYeeF
370 - 360
1/+10 : 24th
1st v YKianH
363 - 521
1/-148 : 35th
2nd v YSueA
359 - 372
1/-161 : 39th
1st v HYohan
542 - 227
2/+154 : 17th
2nd v TAsri
421 - 413
3/+162 : 16th
2nd v MPrude
565 - 431
4/+296 : 10th
1st v TWeibi
382 - 497
4/+181 : 15th
1st v CYiW
478 - 386
5/+273 : 11th
2nd v CSiuH
306 - 477
5/+102 : 18th
2nd v CLewis
430 - 544
5/-12 : 24th
1st v PRichaA
537 - 268
6/+257 : 16th
2nd v RPurno
507 - 476
7/+288 : 12th
1st v MTeo
308 - 374
7/+222 : 17th
2nd v COktav
402 - 367
8/+257 : 13th
1st v SYenN
392 - 414
8/+235 : 15th
2nd v LLabog
520 - 351
9/+404 : 13th
2nd v CYiW
462 - 271
10/+595 : 10th
2nd v AChong
343 - 395
10/+543 : 13th
1st v JLor
449 - 478
10/+514 : 17th
1st v NRicha
310 - 403
10/+421 : 23rd
24.Christian Oktavius 
10 wins, +62
2nd v TAsri
435 - 391
1/+44 : 20th
1st v RTalbo
364 - 444
1/-36 : 28th
1st v JBarke
411 - 320
2/+55 : 18th
2nd v ASeow
461 - 369
3/+147 : 10th
1st v YKianH
473 - 378
4/+242 : 6th
2nd v MTeo
458 - 464
4/+236 : 12th
2nd v WKang
289 - 541
4/-16 : 20th
2nd v GJayar
340 - 428
4/-104 : 28th
1st v CSimS
508 - 434
5/-30 : 21st
2nd v PBauer
441 - 352
6/+59 : 16th
2nd v RSharm
343 - 440
6/-38 : 22nd
2nd v CYiW
372 - 410
6/-76 : 28th
1st v DWard
499 - 307
7/+116 : 18th
1st v BJackm
367 - 402
7/+81 : 22nd
1st v CLewis
459 - 422
8/+118 : 18th
1st v WKang
459 - 461
8/+116 : 22nd
2nd v YGimS
428 - 322
9/+222 : 17th
1st v LLabog
421 - 480
9/+163 : 24th
2nd v RSharm
405 - 509
9/+59 : 29th
2nd v CYiW
428 - 425
10/+62 : 24th
25.Zeenath Ariff 
10 wins, +26
2nd v KRicha
319 - 427
0/-108 : 38th
1st v SRaman
424 - 423
1/-107 : 31st
1st v RSharm
316 - 366
1/-157 : 38th
2nd v JBarke
382 - 397
1/-172 : 37th
1st v NBH
360 - 419
1/-231 : 43rd
2nd v CSimS
383 - 444
1/-292 : 46th
1st v DCxxx
472 - 218
2/-38 : 41st
2nd v JLor
364 - 498
2/-172 : 44th
2nd v YGimS
354 - 388
2/-206 : 46th
1st v NChoo
373 - 344
3/-177 : 44th
2nd v HYohan
368 - 318
4/-127 : 41st
1st v JChin
301 - 355
4/-181 : 45th
2nd v YSueA
433 - 417
5/-165 : 41st
1st v TAsri
390 - 392
5/-167 : 43rd
2nd v LYeeF
395 - 310
6/-82 : 41st
1st v YSueA
400 - 332
7/-14 : 36th
1st v PRichaA
461 - 377
8/+70 : 29th
2nd v RSharm
297 - 441
8/-74 : 35th
2nd v OVisse
429 - 378
9/-23 : 31st
2nd v NCheeE
432 - 383
10/+26 : 25th
26.Heather Long 
10 wins, -75
2nd v YEiuJ
377 - 405
0/-28 : 27th
2nd v CLewis
457 - 390
1/+39 : 19th
2nd v LFager
310 - 396
1/-47 : 31st
1st v TSim
367 - 489
1/-169 : 36th
2nd v JLor
400 - 338
2/-107 : 32nd
1st v ASeow
324 - 342
2/-125 : 37th
1st v NBH
455 - 277
3/+53 : 26th
2nd v SKanti
359 - 412
3/0 : 34th
1st v TAsri
360 - 461
3/-101 : 40th
2nd v KRicha
400 - 390
4/-91 : 34th
1st v CYiH
382 - 329
5/-38 : 29th
1st v OVisse
320 - 518
5/-236 : 37th
2nd v SRaman
421 - 405
6/-220 : 32nd
2nd v PRichaA
530 - 357
7/-47 : 27th
1st v DWard
420 - 495
7/-122 : 34th
2nd v OVisse
442 - 333
8/-13 : 26th
1st v TAsri
403 - 379
9/+11 : 20th
1st v CYiW
429 - 404
10/+36 : 17th
2nd v WKang
339 - 433
10/-58 : 21st
2nd v JBarke
381 - 398
10/-75 : 26th
27.Goutham Jayaraman 
10 wins, -108
2nd v LKianB
355 - 418
0/-63 : 31st
2nd v HYohan
454 - 276
1/+115 : 15th
1st v ATan
420 - 387
2/+148 : 12th
1st v MTeo
337 - 526
2/-41 : 29th
1st v JBarke
471 - 369
3/+61 : 21st
2nd v WKang
321 - 550
3/-168 : 30th
2nd v YSueA
403 - 295
4/-60 : 23rd
1st v COktav
428 - 340
5/+28 : 15th
1st v YKianH
354 - 538
5/-156 : 23rd
2nd v ASeow
292 - 380
5/-244 : 28th
2nd v DWard
328 - 411
5/-327 : 33rd
1st v YEiuJ
405 - 418
5/-340 : 39th
2nd v TAsri
442 - 345
6/-243 : 33rd
1st v LYeeF
413 - 383
7/-213 : 29th
2nd v PBauer
448 - 311
8/-76 : 23rd
2nd v KRicha
418 - 440
8/-98 : 28th
1st v NCheeE
415 - 410
9/-93 : 23rd
2nd v ATan
244 - 384
9/-233 : 30th
1st v CYiH
334 - 395
9/-294 : 33rd
1st v PBauer
488 - 302
10/-108 : 27th
28.Tengku Asri 
10 wins, -134
2nd v COktav
391 - 435
0/-44 : 29th
2nd v CYiH
405 - 420
0/-59 : 37th
1st v LYeeF
519 - 355
1/+105 : 26th
1st v JLor
397 - 395
2/+107 : 18th
1st v BJackm
413 - 421
2/+99 : 25th
2nd v PRichaA
381 - 421
2/+59 : 34th
1st v SRaman
365 - 383
2/+41 : 40th
2nd v NCheeE
407 - 350
3/+98 : 33rd
2nd v HLong
461 - 360
4/+199 : 26th
1st v ATan
463 - 367
5/+295 : 19th
1st v RPurno
368 - 510
5/+153 : 25th
2nd v JBarke
360 - 435
5/+78 : 34th
1st v GJayar
345 - 442
5/-19 : 40th
2nd v ZAriff
392 - 390
6/-17 : 35th
1st v CSimS
428 - 390
7/+21 : 30th
2nd v PRichaA
385 - 375
8/+31 : 25th
2nd v HLong
379 - 403
8/+7 : 31st
1st v OVisse
371 - 340
9/+38 : 26th
2nd v CYiW
432 - 406
10/+64 : 20th
2nd v LLabog
295 - 493
10/-134 : 28th
29.Cheong Yi Hua
10 wins, -159
2nd v RTalbo
331 - 390
0/-59 : 30th
1st v TAsri
420 - 405
1/-44 : 29th
1st v MPrude
357 - 454
1/-141 : 37th
2nd v SKanti
303 - 464
1/-302 : 42nd
1st v NChoo
491 - 257
2/-68 : 30th
2nd v SRaman
480 - 434
3/-22 : 26th
1st v KRicha
418 - 412
4/-16 : 20th
2nd v YKianH
363 - 393
4/-46 : 26th
1st v PRichaA
340 - 438
4/-144 : 31st
2nd v LFager
361 - 384
4/-167 : 36th
2nd v HLong
329 - 382
4/-220 : 42nd
1st v NBH
480 - 332
5/-72 : 36th
2nd v ATan
420 - 298
6/+50 : 27th
1st v PBauer
394 - 386
7/+58 : 23rd
1st v RSharm
447 - 415
8/+90 : 19th
2nd v CYiW
335 - 523
8/-98 : 28th
2nd v JBarke
410 - 388
9/-76 : 22nd
1st v WKang
296 - 415
9/-195 : 29th
2nd v GJayar
395 - 334
10/-134 : 23rd
1st v ATan
422 - 447
10/-159 : 29th
30.Yeoh Eiu Jyn
10 wins, -721
2nd v HLong
405 - 377
1/+28 : 22nd
1st v RPurno
390 - 554
1/-136 : 34th
1st v NCheeE
351 - 460
1/-245 : 41st
2nd v PBauer
298 - 348
1/-295 : 41st
2nd v CSimS
416 - 351
2/-230 : 37th
1st v JChin
383 - 347
3/-194 : 31st
2nd v JBarke
371 - 456
3/-279 : 36th
1st v YGimS
394 - 372
4/-257 : 31st
1st v JLor
356 - 421
4/-322 : 35th
2nd v HYohan
377 - 331
5/-276 : 29th
2nd v ATan
304 - 443
5/-415 : 34th
2nd v GJayar
418 - 405
6/-402 : 29th
1st v KRicha
365 - 425
6/-462 : 35th
2nd v DWard
376 - 484
6/-570 : 41st
1st v NChoo
424 - 284
7/-430 : 37th
1st v PBauer
381 - 378
8/-427 : 31st
2nd v RPurno
409 - 396
9/-414 : 25th
2nd v KRicha
335 - 456
9/-535 : 31st
1st v RPurno
271 - 481
9/-745 : 35th
2nd v SRaman
372 - 348
10/-721 : 30th
31.Karen Richards 
9.5 wins, +118
2nd v ZAriff
427 - 319
1/+108 : 11th
1st v TSim
451 - 409
2/+150 : 10th
2nd v YKianH
532 - 481
3/+201 : 5th
2nd v CSiuH
399 - 492
3/+108 : 12th
1st v LLabog
356 - 462
3/+2 : 23rd
1st v PBauer
405 - 412
3/-5 : 25th
2nd v CYiH
412 - 418
3/-11 : 28th
1st v OVisse
391 - 484
3/-104 : 36th
2nd v LYeeF
408 - 408
3.5/-104 : 38th
1st v HLong
390 - 400
3.5/-114 : 43rd
2nd v NBH
478 - 355
4.5/+9 : 36th
2nd v YSueA
430 - 402
5.5/+37 : 30th
2nd v YEiuJ
425 - 365
6.5/+97 : 24th
1st v YGimS
465 - 316
7.5/+246 : 18th
2nd v ATan
370 - 418
7.5/+198 : 24th
1st v GJayar
440 - 418
8.5/+220 : 19th
1st v JLor
367 - 369
8.5/+218 : 26th
1st v YEiuJ
456 - 335
9.5/+339 : 21st
2nd v NRicha
307 - 491
9.5/+155 : 25th
2nd v RPurno
385 - 422
9.5/+118 : 31st
32.Yeap Gim Sai
9 wins, +102
2nd v CSiuH
364 - 436
0/-72 : 34th
2nd v ASeow
352 - 410
0/-130 : 41st
1st v SKanti
371 - 388
0/-147 : 43rd
1st v SRaman
394 - 404
0/-157 : 46th
2nd v HYohan
367 - 409
0/-199 : 47th
2nd v DCxxx
550 - 221
1/+130 : 44th
1st v NChoo
405 - 207
2/+328 : 38th
2nd v YEiuJ
372 - 394
2/+306 : 43rd
1st v ZAriff
388 - 354
3/+340 : 39th
1st v LYeeF
401 - 384
4/+357 : 31st
2nd v PBauer
356 - 425
4/+288 : 38th
1st v JLor
343 - 326
5/+305 : 31st
1st v CSimS
368 - 347
6/+326 : 25th
2nd v KRicha
316 - 465
6/+177 : 34th
1st v YSueA
373 - 330
7/+220 : 27th
2nd v CLewis
417 - 356
8/+281 : 21st
1st v COktav
322 - 428
8/+175 : 28th
2nd v CSimS
385 - 344
9/+216 : 22nd
2nd v RTalbo
321 - 386
9/+151 : 28th
1st v CSimS
376 - 425
9/+102 : 32nd
33.Olga Visser 
9 wins, +32
2nd v YKianH
373 - 400
0/-27 : 26th
2nd v LYeeF
449 - 391
1/+31 : 22nd
1st v LLabog
348 - 417
1/-38 : 30th
2nd v CLewis
347 - 401
1/-92 : 35th
1st v YSueA
440 - 359
2/-11 : 28th
1st v LFager
361 - 425
2/-75 : 35th
1st v JLor
409 - 328
3/+6 : 27th
2nd v KRicha
484 - 391
4/+99 : 21st
2nd v MPrude
385 - 604
4/-120 : 30th
2nd v DWard
436 - 503
4/-187 : 37th
1st v CSimS
448 - 427
5/-166 : 31st
2nd v HLong
518 - 320
6/+32 : 24th
1st v NCheeE
345 - 414
6/-37 : 28th
1st v RPurno
348 - 534
6/-223 : 38th
2nd v JChin
409 - 289
7/-103 : 33rd
1st v HLong
333 - 442
7/-212 : 39th
2nd v PBauer
466 - 303
8/-49 : 32nd
2nd v TAsri
340 - 371
8/-80 : 36th
1st v ZAriff
378 - 429
8/-131 : 38th
2nd v PRichaA
531 - 368
9/+32 : 33rd
34.Cheong Yi Wei
9 wins, +17
2nd v DCxxx
449 - 221
1/+228 : 4th
1st v TWeibi
508 - 462
2/+274 : 5th
2nd v LKianB
348 - 404
2/+218 : 8th
2nd v PRichaA
467 - 282
3/+403 : 5th
1st v MTeo
378 - 382
3/+399 : 10th
2nd v CSiuH
333 - 594
3/+138 : 18th
1st v SKanti
438 - 413
4/+163 : 16th
2nd v BJackm
386 - 478
4/+71 : 23rd
1st v RSharm
359 - 415
4/+15 : 27th
2nd v JLor
447 - 320
5/+142 : 22nd
2nd v MPrude
401 - 458
5/+85 : 26th
1st v COktav
410 - 372
6/+123 : 21st
1st v CLewis
297 - 487
6/-67 : 29th
2nd v ASeow
406 - 355
7/-16 : 25th
2nd v NCheeE
448 - 358
8/+74 : 20th
1st v CYiH
523 - 335
9/+262 : 14th
1st v BJackm
271 - 462
9/+71 : 19th
2nd v HLong
404 - 429
9/+46 : 25th
1st v TAsri
406 - 432
9/+20 : 30th
2nd v COktav
425 - 428
9/+17 : 34th
35.Adele Tan 
9 wins, -67
2nd v MPrude
382 - 457
0/-75 : 35th
1st v DWard
352 - 471
0/-194 : 43rd
2nd v HYohan
388 - 443
0/-249 : 46th
1st v LYeeF
333 - 330
1/-246 : 40th
2nd v SRaman
292 - 425
1/-379 : 45th
1st v NChoo
392 - 334
2/-321 : 41st
2nd v JChin
472 - 298
3/-147 : 34th
1st v ASeow
321 - 334
3/-160 : 37th
2nd v YSueA
436 - 292
4/-16 : 28th
2nd v TAsri
367 - 463
4/-112 : 35th
1st v YEiuJ
443 - 304
5/+27 : 27th
2nd v NCheeE
335 - 416
5/-54 : 35th
1st v CYiH
298 - 420
5/-176 : 42nd
2nd v DCxxx
372 - 256
6/-60 : 36th
1st v NBH
390 - 357
7/-27 : 32nd
2nd v RSharm
340 - 432
7/-119 : 37th
2nd v ASeow
444 - 396
8/-71 : 34th
1st v NCheeE
350 - 363
8/-84 : 37th
1st v PBauer
349 - 469
8/-204 : 39th
1st v ASeow
475 - 338
9/-67 : 35th
36.Ng Chee Eng
9 wins, -180
2nd v HYohan
400 - 332
1/+68 : 17th
1st v LKianB
332 - 517
1/-117 : 33rd
2nd v YEiuJ
460 - 351
2/-8 : 21st
1st v RPurno
399 - 506
2/-115 : 31st
2nd v PBauer
407 - 412
2/-120 : 33rd
2nd v TSim
351 - 501
2/-270 : 39th
1st v CSimS
324 - 428
2/-374 : 43rd
1st v TAsri
350 - 407
2/-431 : 45th
2nd v DCxxx
476 - 229
3/-184 : 41st
2nd v NBH
433 - 327
4/-78 : 33rd
1st v JLor
388 - 347
5/-37 : 28th
1st v ATan
416 - 335
6/+44 : 23rd
2nd v OVisse
414 - 345
7/+113 : 19th
2nd v LLabog
330 - 484
7/-41 : 26th
1st v CYiW
358 - 448
7/-131 : 36th
1st v ASeow
452 - 369
8/-48 : 27th
2nd v GJayar
410 - 415
8/-53 : 33rd
2nd v ATan
363 - 350
9/-40 : 27th
1st v JBarke
345 - 436
9/-131 : 32nd
2nd v ZAriff
383 - 432
9/-180 : 36th
37.Peter Bauer 
9 wins, -804
2nd v CSimS
363 - 523
0/-160 : 42nd
1st v ATan
345 - 564
0/-379 : 46th
2nd v NChoo
410 - 298
1/-267 : 42nd
1st v YEiuJ
348 - 298
2/-217 : 32nd
1st v NCheeE
412 - 407
3/-212 : 24th
2nd v KRicha
412 - 405
4/-205 : 16th
2nd v RPurno
308 - 488
4/-385 : 24th
1st v JBarke
395 - 350
5/-340 : 18th
2nd v LLabog
344 - 495
5/-491 : 24th
1st v COktav
352 - 441
5/-580 : 30th
1st v YGimS
425 - 356
6/-511 : 24th
2nd v ASeow
461 - 392
7/-442 : 18th
1st v RTalbo
264 - 355
7/-533 : 23rd
2nd v CYiH
386 - 394
7/-541 : 30th
1st v GJayar
311 - 448
7/-678 : 38th
2nd v YEiuJ
378 - 381
7/-681 : 40th
1st v OVisse
303 - 466
7/-844 : 42nd
2nd v YSueA
379 - 273
8/-738 : 38th
2nd v ATan
469 - 349
9/-618 : 34th
2nd v GJayar
302 - 488
9/-804 : 37th
38.Seshi Ramanathan 
8 wins, +309
2nd v TSim
353 - 439
0/-86 : 37th
2nd v ZAriff
423 - 424
0/-87 : 39th
1st v CLewis
300 - 412
0/-199 : 44th
2nd v YGimS
404 - 394
1/-189 : 38th
1st v ATan
425 - 292
2/-56 : 29th
1st v CYiH
434 - 480
2/-102 : 36th
2nd v TAsri
383 - 365
3/-84 : 30th
2nd v MPrude
329 - 443
3/-198 : 39th
1st v DWard
384 - 398
3/-212 : 42nd
1st v JChin
317 - 370
3/-265 : 45th
2nd v DCxxx
515 - 211
4/+39 : 40th
1st v LYeeF
492 - 309
5/+222 : 32nd
1st v HLong
405 - 421
5/+206 : 38th
2nd v HYohan
451 - 330
6/+327 : 32nd
2nd v JLor
381 - 401
6/+307 : 39th
1st v CSimS
398 - 400
6/+305 : 42nd
2nd v LYeeF
340 - 374
6/+271 : 43rd
2nd v JChin
391 - 343
7/+319 : 40th
2nd v LYeeF
438 - 424
8/+333 : 36th
1st v YEiuJ
348 - 372
8/+309 : 38th
39.Cedric Lewis 
8 wins, +182
2nd v RPurno
403 - 444
0/-41 : 28th
1st v HLong
390 - 457
0/-108 : 40th
2nd v SRaman
412 - 300
1/+4 : 29th
1st v OVisse
401 - 347
2/+58 : 22nd
2nd v LFager
430 - 358
3/+130 : 17th
1st v DWard
422 - 378
4/+174 : 14th
1st v RSharm
387 - 317
5/+244 : 8th
2nd v MTeo
393 - 457
5/+180 : 13th
2nd v RTalbo
361 - 395
5/+146 : 17th
1st v BJackm
544 - 430
6/+260 : 12th
2nd v TSim
319 - 455
6/+124 : 18th
1st v MPrude
372 - 414
6/+82 : 22nd
2nd v CYiW
487 - 297
7/+272 : 16th
1st v AChong
339 - 393
7/+218 : 20th
2nd v COktav
422 - 459
7/+181 : 28th
1st v YGimS
356 - 417
7/+120 : 34th
2nd v CSimS
434 - 502
7/+52 : 38th
1st v RPurno
319 - 375
7/-4 : 41st
2nd v ASeow
356 - 361
7/-9 : 42nd
2nd v LYeeF
536 - 345
8/+182 : 39th
40.Paul Richards AUS
8 wins, -283
2nd v ATan
456 - 311
1/+145 : 8th
1st v CSimS
485 - 345
2/+285 : 3rd
2nd v AChong
383 - 386
2/+282 : 7th
1st v CYiW
282 - 467
2/+97 : 19th
2nd v RTalbo
369 - 461
2/+5 : 26th
1st v TAsri
421 - 381
3/+45 : 22nd
2nd v TSim
325 - 500
3/-130 : 32nd
1st v DWard
499 - 409
4/-40 : 25th
2nd v CYiH
438 - 340
5/+58 : 20th
1st v RSharm
367 - 397
5/+28 : 23rd
2nd v BJackm
268 - 537
5/-241 : 32nd
1st v LFager
357 - 387
5/-271 : 38th
2nd v NChoo
462 - 311
6/-120 : 30th
1st v HLong
357 - 530
6/-293 : 39th
2nd v DCxxx
546 - 215
7/+38 : 29th
1st v TAsri
375 - 385
7/+28 : 35th
2nd v ZAriff
377 - 461
7/-56 : 39th
1st v ASeow
475 - 409
8/+10 : 34th
2nd v CSimS
332 - 462
8/-120 : 37th
2nd v OVisse
368 - 531
8/-283 : 40th
41.Amery Seow 
8 wins, -456
2nd v LLabog
360 - 431
0/-71 : 33rd
1st v YGimS
410 - 352
1/-13 : 26th
2nd v JChin
432 - 340
2/+79 : 17th
1st v COktav
369 - 461
2/-13 : 28th
2nd v DWard
325 - 441
2/-129 : 34th
2nd v HLong
342 - 324
3/-111 : 28th
1st v YKianH
390 - 418
3/-139 : 33rd
2nd v ATan
334 - 321
4/-126 : 29th
2nd v JBarke
455 - 377
5/-48 : 22nd
1st v GJayar
380 - 292
6/+40 : 18th
2nd v RTalbo
337 - 369
6/+8 : 20th
1st v PBauer
392 - 461
6/-61 : 26th
2nd v LFager
310 - 412
6/-163 : 31st
1st v CYiW
355 - 406
6/-214 : 37th
1st v HYohan
375 - 288
7/-127 : 35th
2nd v NCheeE
369 - 452
7/-210 : 38th
1st v ATan
396 - 444
7/-258 : 40th
2nd v PRichaA
409 - 475
7/-324 : 42nd
1st v CLewis
361 - 356
8/-319 : 40th
2nd v ATan
338 - 475
8/-456 : 41st
42.Yeoh Sue Ann
8 wins, -599
2nd v JLor
255 - 516
0/-261 : 47th
2nd v NChoo
361 - 342
1/-242 : 36th
1st v BJackm
372 - 359
2/-229 : 24th
2nd v RSharm
279 - 436
2/-386 : 33rd
2nd v OVisse
359 - 440
2/-467 : 40th
1st v HYohan
440 - 358
3/-385 : 32nd
1st v GJayar
295 - 403
3/-493 : 37th
2nd v CSimS
344 - 399
3/-548 : 41st
1st v ATan
292 - 436
3/-692 : 45th
1st v DCxxx
368 - 263
4/-587 : 40th
2nd v JChin
415 - 365
5/-537 : 35th
1st v KRicha
402 - 430
5/-565 : 42nd
1st v ZAriff
417 - 433
5/-581 : 45th
2nd v NBH
401 - 371
6/-551 : 40th
2nd v YGimS
330 - 373
6/-594 : 42nd
2nd v ZAriff
332 - 400
6/-662 : 43rd
1st v JChin
530 - 271
7/-403 : 41st
1st v PBauer
273 - 379
7/-509 : 43rd
2nd v NBH
350 - 482
7/-641 : 44th
2nd v NBH
429 - 387
8/-599 : 42nd
43.Lee Yee Fun
7.5 wins, -416
2nd v BJackm
360 - 370
0/-10 : 25th
1st v OVisse
391 - 449
0/-68 : 38th
2nd v TAsri
355 - 519
0/-232 : 45th
2nd v ATan
330 - 333
0/-235 : 47th
1st v DCxxx
435 - 239
1/-39 : 42nd
2nd v JLor
336 - 496
1/-199 : 45th
1st v HYohan
416 - 323
2/-106 : 42nd
2nd v NBH
392 - 363
3/-77 : 35th
1st v KRicha
408 - 408
3.5/-77 : 37th
2nd v YGimS
384 - 401
3.5/-94 : 42nd
1st v NChoo
407 - 325
4.5/-12 : 37th
2nd v SRaman
309 - 492
4.5/-195 : 43rd
1st v JChin
379 - 342
5.5/-158 : 36th
2nd v GJayar
383 - 413
5.5/-188 : 42nd
1st v ZAriff
310 - 395
5.5/-273 : 43rd
2nd v HYohan
437 - 366
6.5/-202 : 41st
1st v SRaman
374 - 340
7.5/-168 : 36th
2nd v JBarke
385 - 428
7.5/-211 : 39th
2nd v SRaman
424 - 438
7.5/-225 : 41st
1st v CLewis
345 - 536
7.5/-416 : 43rd
44.Nabena B Hamalatha
7 wins, -569
2nd v SYenN
294 - 476
0/-182 : 43rd
1st v LFager
298 - 519
0/-403 : 47th
2nd v DCxxx
535 - 252
1/-120 : 34th
1st v JChin
298 - 388
1/-210 : 39th
2nd v ZAriff
419 - 360
2/-151 : 35th
1st v JBarke
356 - 430
2/-225 : 38th
2nd v HLong
277 - 455
2/-403 : 44th
1st v LYeeF
363 - 392
2/-432 : 46th
2nd v NChoo
437 - 319
3/-314 : 43rd
1st v NCheeE
327 - 433
3/-420 : 46th
1st v KRicha
355 - 478
3/-543 : 46th
2nd v CYiH
332 - 480
3/-691 : 46th
1st v HYohan
380 - 319
4/-630 : 46th
1st v YSueA
371 - 401
4/-660 : 46th
2nd v ATan
357 - 390
4/-693 : 46th
2nd v JChin
376 - 435
4/-752 : 46th
2nd v HYohan
457 - 407
5/-702 : 45th
1st v HYohan
399 - 356
6/-659 : 44th
2nd v YSueA
482 - 350
7/-527 : 43rd
2nd v YSueA
387 - 429
7/-569 : 44th
45.James Chin 
7 wins, -1196
2nd v TWeibi
293 - 553
0/-260 : 46th
2nd v DCxxx
455 - 200
1/-5 : 25th
1st v ASeow
340 - 432
1/-97 : 33rd
2nd v NBH
388 - 298
2/-7 : 26th
1st v SKanti
228 - 547
2/-326 : 38th
2nd v YEiuJ
347 - 383
2/-362 : 42nd
1st v ATan
298 - 472
2/-536 : 45th
2nd v NChoo
311 - 306
3/-531 : 40th
1st v HYohan
339 - 377
3/-569 : 44th
2nd v SRaman
370 - 317
4/-516 : 39th
1st v YSueA
365 - 415
4/-566 : 44th
2nd v ZAriff
355 - 301
5/-512 : 41st
2nd v LYeeF
342 - 379
5/-549 : 43rd
1st v JLor
298 - 592
5/-843 : 45th
1st v OVisse
289 - 409
5/-963 : 45th
1st v NBH
435 - 376
6/-904 : 44th
2nd v YSueA
271 - 530
6/-1163 : 44th
1st v SRaman
343 - 391
6/-1211 : 45th
2nd v HYohan
378 - 385
6/-1218 : 46th
1st v HYohan
334 - 312
7/-1196 : 45th
46.Hendy Yohanes 
6 wins, -957
2nd v NCheeE
332 - 400
0/-68 : 32nd
1st v GJayar
276 - 454
0/-246 : 44th
1st v ATan
443 - 388
1/-191 : 40th
2nd v BJackm
227 - 542
1/-506 : 45th
1st v YGimS
409 - 367
2/-464 : 39th
2nd v YSueA
358 - 440
2/-546 : 43rd
2nd v LYeeF
323 - 416
2/-639 : 46th
1st v DCxxx
342 - 308
3/-605 : 42nd
2nd v JChin
377 - 339
4/-567 : 36th
1st v YEiuJ
331 - 377
4/-613 : 41st
1st v ZAriff
318 - 368
4/-663 : 45th
2nd v NChoo
451 - 297
5/-509 : 40th
2nd v NBH
319 - 380
5/-570 : 44th
1st v SRaman
330 - 451
5/-691 : 44th
2nd v ASeow
288 - 375
5/-778 : 44th
1st v LYeeF
366 - 437
5/-849 : 45th
1st v NBH
407 - 457
5/-899 : 46th
2nd v NBH
356 - 399
5/-942 : 46th
1st v JChin
385 - 378
6/-935 : 45th
2nd v JChin
312 - 334
6/-957 : 46th
47.Nicolas Choo 
5 wins, -1269
2nd v MTeo
251 - 527
0/-276 : 48th
1st v YSueA
342 - 361
0/-295 : 45th
1st v PBauer
298 - 410
0/-407 : 47th
1st v DCxxx
318 - 259
1/-348 : 44th
2nd v CYiH
257 - 491
1/-582 : 46th
2nd v ATan
334 - 392
1/-640 : 47th
2nd v YGimS
207 - 405
1/-838 : 47th
1st v JChin
306 - 311
1/-843 : 47th
1st v NBH
319 - 437
1/-961 : 47th
2nd v ZAriff
344 - 373
1/-990 : 47th
2nd v LYeeF
325 - 407
1/-1072 : 47th
1st v HYohan
297 - 451
1/-1226 : 47th
1st v PRichaA
311 - 462
1/-1377 : 47th
2nd v CSimS
273 - 437
1/-1541 : 47th
2nd v YEiuJ
284 - 424
1/-1681 : 47th
2nd v DCxxx
407 - 273
2/-1547 : 47th
1st v DCxxx
359 - 305
3/-1493 : 47th
2nd v DCxxx
398 - 309
4/-1404 : 47th
1st v DCxxx
370 - 227
5/-1261 : 47th
2nd v DCxxx
290 - 298
5/-1269 : 47th
48.Dxxxxx Cxxx 
1 wins, -3836
2nd v CYiW
221 - 449
0/-228 : 45th
1st v JChin
200 - 455
0/-483 : 48th
1st v NBH
252 - 535
0/-766 : 48th
2nd v NChoo
259 - 318
0/-825 : 48th
2nd v LYeeF
239 - 435
0/-1021 : 48th
1st v YGimS
221 - 550
0/-1350 : 48th
2nd v ZAriff
218 - 472
0/-1604 : 48th
2nd v HYohan
308 - 342
0/-1638 : 48th
1st v NCheeE
229 - 476
0/-1885 : 48th
2nd v YSueA
263 - 368
0/-1990 : 48th
1st v SRaman
211 - 515
0/-2294 : 48th
2nd v CSimS
206 - 596
0/-2684 : 48th
2nd v JLor
201 - 494
0/-2977 : 48th
1st v ATan
256 - 372
0/-3093 : 48th
1st v PRichaA
215 - 546
0/-3424 : 48th
1st v NChoo
273 - 407
0/-3558 : 48th
2nd v NChoo
305 - 359
0/-3612 : 48th
1st v NChoo
309 - 398
0/-3701 : 48th
2nd v NChoo
227 - 370
0/-3844 : 48th
2nd v NChoo
298 - 290
1/-3836 : 48th