Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19
1.Edward Okulicz 
15 wins, +1285
1st v AFishe
375 - 413
0/-38 : 12th
2nd v ARicha
521 - 421
1/+62 : 9th
1st v ADrew
586 - 332
2/+316 : 3rd
1st v RTalbo
489 - 284
3/+521 : 1st
2nd v THalsa
466 - 307
4/+680 : 1st
1st v BJackm
454 - 437
5/+697 : 1st
2nd v EPerri
465 - 420
6/+742 : 1st
1st v JCraig
460 - 392
7/+810 : 1st
2nd v ABhara
506 - 397
8/+919 : 1st
1st v RAnder
453 - 393
9/+979 : 1st
2nd v CDodd
413 - 369
10/+1023 : 1st
1st v DBrumb
449 - 279
11/+1193 : 1st
2nd v RJerem
471 - 330
12/+1334 : 1st
1st v RHoney
402 - 452
12/+1284 : 2nd
2nd v CFarlo
442 - 400
13/+1326 : 2nd
1st v MMcKen
428 - 390
14/+1364 : 1st
2nd v PKougi
340 - 379
14/+1325 : 2nd
2nd v CMay
394 - 481
14/+1238 : 2nd
1st v SWalto
489 - 442
15/+1285 : 1st
2.Andrew Fisher 
14 wins, +1266
2nd v EOkuli
413 - 375
1/+38 : 9th
1st v THalsa
371 - 441
1/-32 : 11th
2nd v BJackm
508 - 425
2/+51 : 8th
1st v EPerri
399 - 386
3/+64 : 7th
2nd v JCraig
461 - 368
4/+157 : 5th
1st v ABhara
503 - 330
5/+330 : 4th
2nd v RAnder
479 - 380
6/+429 : 3rd
1st v CDodd
500 - 302
7/+627 : 2nd
2nd v DBrumb
411 - 372
8/+666 : 2nd
1st v RJerem
458 - 428
9/+696 : 2nd
2nd v RHoney
488 - 305
10/+879 : 2nd
1st v CFarlo
502 - 497
11/+884 : 2nd
2nd v MMcKen
550 - 309
12/+1125 : 2nd
1st v PKougi
430 - 365
13/+1190 : 1st
2nd v SWalto
508 - 307
14/+1391 : 1st
1st v CMay
447 - 479
14/+1359 : 2nd
2nd v RTalbo
409 - 410
14/+1358 : 1st
1st v ADrew
390 - 428
14/+1320 : 1st
2nd v ARicha
410 - 464
14/+1266 : 2nd
3.Trevor Halsall 
13 wins, +631
1st v CMay
433 - 372
1/+61 : 7th
2nd v AFishe
441 - 371
2/+131 : 5th
1st v ARicha
364 - 482
2/+13 : 9th
2nd v ADrew
456 - 386
3/+83 : 6th
1st v EOkuli
307 - 466
3/-76 : 10th
2nd v RTalbo
485 - 455
4/-46 : 10th
2nd v BJackm
510 - 312
5/+152 : 7th
1st v EPerri
387 - 426
5/+113 : 7th
2nd v JCraig
411 - 348
6/+176 : 7th
1st v ABhara
556 - 313
7/+419 : 6th
2nd v RAnder
493 - 452
8/+460 : 4th
1st v CDodd
447 - 355
9/+552 : 5th
2nd v DBrumb
402 - 384
10/+570 : 3rd
1st v RJerem
405 - 418
10/+557 : 5th
2nd v RHoney
368 - 378
10/+547 : 4th
1st v CFarlo
469 - 448
11/+568 : 4th
2nd v MMcKen
394 - 346
12/+616 : 3rd
2nd v SWalto
375 - 346
13/+645 : 3rd
1st v PKougi
368 - 382
13/+631 : 3rd
4.Richard Jeremy 
12 wins, +866
2nd v CDodd
486 - 321
1/+165 : 3rd
1st v DBrumb
480 - 353
2/+292 : 2nd
1st v RTalbo
381 - 430
2/+243 : 6th
2nd v RHoney
483 - 378
3/+348 : 2nd
1st v CFarlo
417 - 415
4/+350 : 4th
2nd v MMcKen
395 - 486
4/+259 : 6th
1st v PKougi
471 - 370
5/+360 : 6th
2nd v SWalto
375 - 359
6/+376 : 5th
1st v CMay
451 - 390
7/+437 : 4th
2nd v AFishe
428 - 458
7/+407 : 7th
1st v ARicha
429 - 386
8/+450 : 5th
2nd v ADrew
534 - 288
9/+696 : 3rd
1st v EOkuli
330 - 471
9/+555 : 5th
2nd v THalsa
418 - 405
10/+568 : 4th
1st v BJackm
359 - 390
10/+537 : 5th
2nd v EPerri
387 - 410
10/+514 : 7th
1st v JCraig
515 - 296
11/+733 : 5th
1st v RAnder
483 - 345
12/+871 : 4th
2nd v ABhara
415 - 420
12/+866 : 4th
5.Alastair Richards 
12 wins, +770
2nd v ADrew
547 - 283
1/+264 : 1st
1st v EOkuli
421 - 521
1/+164 : 8th
2nd v THalsa
482 - 364
2/+282 : 4th
1st v BJackm
357 - 331
3/+308 : 3rd
2nd v EPerri
446 - 400
4/+354 : 3rd
1st v JCraig
433 - 305
5/+482 : 2nd
2nd v ABhara
334 - 337
5/+479 : 4th
1st v RAnder
427 - 386
6/+520 : 4th
2nd v CDodd
373 - 416
6/+477 : 5th
1st v DBrumb
451 - 393
7/+535 : 3rd
2nd v RJerem
386 - 429
7/+492 : 6th
1st v RHoney
421 - 482
7/+431 : 6th
2nd v CFarlo
467 - 447
8/+451 : 7th
1st v MMcKen
480 - 316
9/+615 : 6th
2nd v PKougi
401 - 446
9/+570 : 7th
1st v SWalto
477 - 365
10/+682 : 6th
2nd v CMay
413 - 353
11/+742 : 4th
1st v RTalbo
436 - 462
11/+716 : 7th
1st v AFishe
464 - 410
12/+770 : 5th
6.Chris May 
12 wins, +627
2nd v THalsa
372 - 433
0/-61 : 14th
1st v BJackm
536 - 275
1/+200 : 7th
2nd v EPerri
408 - 402
2/+206 : 7th
1st v JCraig
451 - 420
3/+237 : 5th
2nd v ABhara
493 - 365
4/+365 : 2nd
1st v RAnder
405 - 359
5/+411 : 3rd
2nd v CDodd
465 - 391
6/+485 : 2nd
1st v DBrumb
491 - 361
7/+615 : 3rd
2nd v RJerem
390 - 451
7/+554 : 3rd
1st v RHoney
395 - 466
7/+483 : 4th
2nd v CFarlo
442 - 382
8/+543 : 3rd
1st v MMcKen
405 - 292
9/+656 : 4th
2nd v PKougi
364 - 436
9/+584 : 4th
1st v SWalto
481 - 389
10/+676 : 3rd
1st v RTalbo
400 - 444
10/+632 : 3rd
2nd v AFishe
479 - 447
11/+664 : 3rd
1st v ARicha
353 - 413
11/+604 : 6th
1st v EOkuli
481 - 394
12/+691 : 5th
2nd v ADrew
322 - 386
12/+627 : 6th
7.Peter Kougi 
12 wins, +369
2nd v EPerri
402 - 473
0/-71 : 15th
1st v JCraig
421 - 408
1/-58 : 13th
2nd v ABhara
425 - 442
1/-75 : 14th
1st v RAnder
364 - 426
1/-137 : 16th
2nd v CDodd
450 - 350
2/-37 : 13th
1st v DBrumb
491 - 347
3/+107 : 11th
2nd v RJerem
370 - 471
3/+6 : 11th
1st v RHoney
426 - 341
4/+91 : 11th
2nd v CFarlo
360 - 397
4/+54 : 11th
1st v MMcKen
448 - 233
5/+269 : 11th
1st v RTalbo
439 - 377
6/+331 : 9th
2nd v SWalto
427 - 354
7/+404 : 7th
1st v CMay
436 - 364
8/+476 : 6th
2nd v AFishe
365 - 430
8/+411 : 8th
1st v ARicha
446 - 401
9/+456 : 8th
2nd v ADrew
437 - 578
9/+315 : 8th
1st v EOkuli
379 - 340
10/+354 : 8th
1st v BJackm
382 - 381
11/+355 : 8th
2nd v THalsa
382 - 368
12/+369 : 7th
8.Russell Honeybun 
12 wins, +97
2nd v RAnder
399 - 362
1/+37 : 10th
1st v CDodd
439 - 397
2/+79 : 6th
2nd v DBrumb
379 - 357
3/+101 : 2nd
1st v RJerem
378 - 483
3/-4 : 9th
2nd v RTalbo
423 - 349
4/+70 : 6th
2nd v CFarlo
370 - 457
4/-17 : 8th
1st v MMcKen
445 - 306
5/+122 : 8th
2nd v PKougi
341 - 426
5/+37 : 8th
1st v SWalto
312 - 379
5/-30 : 10th
2nd v CMay
466 - 395
6/+41 : 8th
1st v AFishe
305 - 488
6/-142 : 11th
2nd v ARicha
482 - 421
7/-81 : 9th
1st v ADrew
464 - 400
8/-17 : 8th
2nd v EOkuli
452 - 402
9/+33 : 7th
1st v THalsa
378 - 368
10/+43 : 6th
2nd v BJackm
446 - 347
11/+142 : 5th
1st v EPerri
394 - 413
11/+123 : 7th
1st v ABhara
434 - 379
12/+178 : 6th
2nd v JCraig
452 - 533
12/+97 : 8th
9.Rod Talbot 
10 wins, -151
2nd v DBrumb
482 - 381
1/+101 : 5th
1st v ADrew
419 - 351
2/+169 : 4th
2nd v RJerem
430 - 381
3/+218 : 1st
2nd v EOkuli
284 - 489
3/+13 : 8th
1st v RHoney
349 - 423
3/-61 : 9th
1st v THalsa
455 - 485
3/-91 : 12th
2nd v CFarlo
359 - 412
3/-144 : 12th
2nd v BJackm
447 - 370
4/-67 : 12th
1st v MMcKen
397 - 409
4/-79 : 12th
1st v EPerri
392 - 537
4/-224 : 14th
2nd v PKougi
377 - 439
4/-286 : 14th
2nd v JCraig
401 - 536
4/-421 : 15th
1st v SWalto
403 - 419
4/-437 : 15th
1st v ABhara
491 - 324
5/-270 : 15th
2nd v CMay
444 - 400
6/-226 : 13th
2nd v RAnder
468 - 461
7/-219 : 12th
1st v AFishe
410 - 409
8/-218 : 11th
2nd v ARicha
462 - 436
9/-192 : 10th
1st v CDodd
410 - 369
10/-151 : 9th
10.Cameron Farlow 
9 wins, +193
2nd v ABhara
474 - 342
1/+132 : 4th
1st v RAnder
546 - 383
2/+295 : 1st
2nd v CDodd
439 - 472
2/+262 : 5th
1st v DBrumb
410 - 392
3/+280 : 4th
2nd v RJerem
415 - 417
3/+278 : 7th
1st v RHoney
457 - 370
4/+365 : 5th
1st v RTalbo
412 - 359
5/+418 : 5th
2nd v MMcKen
385 - 413
5/+390 : 6th
1st v PKougi
397 - 360
6/+427 : 6th
2nd v SWalto
480 - 455
7/+452 : 5th
1st v CMay
382 - 442
7/+392 : 7th
2nd v AFishe
497 - 502
7/+387 : 8th
1st v ARicha
447 - 467
7/+367 : 9th
2nd v ADrew
435 - 410
8/+392 : 9th
1st v EOkuli
400 - 442
8/+350 : 9th
2nd v THalsa
448 - 469
8/+329 : 9th
1st v BJackm
424 - 451
8/+302 : 9th
1st v JCraig
362 - 358
9/+306 : 9th
2nd v EPerri
347 - 460
9/+193 : 10th
11.Esther Perrins 
9 wins, +89
1st v PKougi
473 - 402
1/+71 : 6th
2nd v SWalto
420 - 498
1/-7 : 10th
1st v CMay
402 - 408
1/-13 : 13th
2nd v AFishe
386 - 399
1/-26 : 15th
1st v ARicha
400 - 446
1/-72 : 16th
2nd v ADrew
490 - 569
1/-151 : 17th
1st v EOkuli
420 - 465
1/-196 : 17th
2nd v THalsa
426 - 387
2/-157 : 16th
1st v BJackm
390 - 339
3/-106 : 15th
2nd v RTalbo
537 - 392
4/+39 : 13th
2nd v JCraig
366 - 386
4/+19 : 13th
1st v ABhara
374 - 442
4/-49 : 13th
2nd v RAnder
401 - 421
4/-69 : 14th
1st v CDodd
409 - 385
5/-45 : 13th
2nd v DBrumb
324 - 319
6/-40 : 12th
1st v RJerem
410 - 387
7/-17 : 11th
2nd v RHoney
413 - 394
8/+2 : 10th
2nd v MMcKen
342 - 368
8/-24 : 12th
1st v CFarlo
460 - 347
9/+89 : 11th
12.Anne Drew 
9 wins, -514
1st v ARicha
283 - 547
0/-264 : 20th
2nd v RTalbo
351 - 419
0/-332 : 19th
2nd v EOkuli
332 - 586
0/-586 : 20th
1st v THalsa
386 - 456
0/-656 : 20th
2nd v BJackm
423 - 340
1/-573 : 18th
1st v EPerri
569 - 490
2/-494 : 15th
2nd v JCraig
399 - 324
3/-419 : 13th
1st v ABhara
444 - 404
4/-379 : 13th
2nd v RAnder
350 - 428
4/-457 : 13th
1st v CDodd
459 - 343
5/-341 : 12th
2nd v DBrumb
418 - 335
6/-258 : 12th
1st v RJerem
288 - 534
6/-504 : 12th
2nd v RHoney
400 - 464
6/-568 : 12th
1st v CFarlo
410 - 435
6/-593 : 12th
2nd v MMcKen
421 - 422
6/-594 : 14th
1st v PKougi
578 - 437
7/-453 : 13th
2nd v SWalto
291 - 454
7/-616 : 14th
2nd v AFishe
428 - 390
8/-578 : 14th
1st v CMay
386 - 322
9/-514 : 12th
13.Michael McKenna 
9 wins, -791
2nd v JCraig
403 - 354
1/+49 : 8th
1st v ABhara
543 - 324
2/+268 : 3rd
2nd v RAnder
290 - 551
2/+7 : 10th
1st v CDodd
385 - 434
2/-42 : 11th
2nd v DBrumb
436 - 412
3/-18 : 8th
1st v RJerem
486 - 395
4/+73 : 7th
2nd v RHoney
306 - 445
4/-66 : 10th
1st v CFarlo
413 - 385
5/-38 : 10th
2nd v RTalbo
409 - 397
6/-26 : 9th
2nd v PKougi
233 - 448
6/-241 : 10th
1st v SWalto
494 - 456
7/-203 : 8th
2nd v CMay
292 - 405
7/-316 : 10th
1st v AFishe
309 - 550
7/-557 : 11th
2nd v ARicha
316 - 480
7/-721 : 11th
1st v ADrew
422 - 421
8/-720 : 10th
2nd v EOkuli
390 - 428
8/-758 : 10th
1st v THalsa
346 - 394
8/-806 : 13th
1st v EPerri
368 - 342
9/-780 : 11th
2nd v BJackm
367 - 378
9/-791 : 13th
14.Simon Walton 
8 wins, -403
2nd v BJackm
332 - 540
0/-208 : 19th
1st v EPerri
498 - 420
1/-130 : 14th
2nd v JCraig
456 - 350
2/-24 : 11th
1st v ABhara
318 - 455
2/-161 : 13th
2nd v RAnder
393 - 365
3/-133 : 11th
1st v CDodd
429 - 323
4/-27 : 9th
2nd v DBrumb
407 - 396
5/-16 : 9th
1st v RJerem
359 - 375
5/-32 : 9th
2nd v RHoney
379 - 312
6/+35 : 8th
1st v CFarlo
455 - 480
6/+10 : 9th
2nd v MMcKen
456 - 494
6/-28 : 10th
1st v PKougi
354 - 427
6/-101 : 11th
2nd v RTalbo
419 - 403
7/-85 : 10th
2nd v CMay
389 - 481
7/-177 : 10th
1st v AFishe
307 - 508
7/-378 : 11th
2nd v ARicha
365 - 477
7/-490 : 14th
1st v ADrew
454 - 291
8/-327 : 12th
1st v THalsa
346 - 375
8/-356 : 13th
2nd v EOkuli
442 - 489
8/-403 : 14th
15.Anand Bharadwaj 
7 wins, -809
1st v CFarlo
342 - 474
0/-132 : 17th
2nd v MMcKen
324 - 543
0/-351 : 20th
1st v PKougi
442 - 425
1/-334 : 17th
2nd v SWalto
455 - 318
2/-197 : 14th
1st v CMay
365 - 493
2/-325 : 15th
2nd v AFishe
330 - 503
2/-498 : 16th
1st v ARicha
337 - 334
3/-495 : 14th
2nd v ADrew
404 - 444
3/-535 : 14th
1st v EOkuli
397 - 506
3/-644 : 17th
2nd v THalsa
313 - 556
3/-887 : 17th
1st v BJackm
400 - 436
3/-923 : 18th
2nd v EPerri
442 - 374
4/-855 : 16th
1st v JCraig
383 - 448
4/-920 : 17th
2nd v RTalbo
324 - 491
4/-1087 : 18th
2nd v RAnder
449 - 345
5/-983 : 17th
1st v CDodd
587 - 336
6/-732 : 15th
2nd v DBrumb
389 - 416
6/-759 : 15th
2nd v RHoney
379 - 434
6/-814 : 15th
1st v RJerem
420 - 415
7/-809 : 15th
16.Ryan Anderson 
6 wins, -356
1st v RHoney
362 - 399
0/-37 : 11th
2nd v CFarlo
383 - 546
0/-200 : 16th
1st v MMcKen
551 - 290
1/+61 : 12th
2nd v PKougi
426 - 364
2/+123 : 10th
1st v SWalto
365 - 393
2/+95 : 12th
2nd v CMay
359 - 405
2/+49 : 13th
1st v AFishe
380 - 479
2/-50 : 15th
2nd v ARicha
386 - 427
2/-91 : 15th
1st v ADrew
428 - 350
3/-13 : 14th
2nd v EOkuli
393 - 453
3/-73 : 15th
1st v THalsa
452 - 493
3/-114 : 15th
2nd v BJackm
442 - 407
4/-79 : 14th
1st v EPerri
421 - 401
5/-59 : 13th
2nd v JCraig
432 - 455
5/-82 : 14th
1st v ABhara
345 - 449
5/-186 : 15th
1st v RTalbo
461 - 468
5/-193 : 16th
2nd v CDodd
438 - 478
5/-233 : 17th
2nd v RJerem
345 - 483
5/-371 : 17th
1st v DBrumb
416 - 401
6/-356 : 16th
17.Bob Jackman 
6 wins, -596
1st v SWalto
540 - 332
1/+208 : 2nd
2nd v CMay
275 - 536
1/-53 : 12th
1st v AFishe
425 - 508
1/-136 : 15th
2nd v ARicha
331 - 357
1/-162 : 17th
1st v ADrew
340 - 423
1/-245 : 17th
2nd v EOkuli
437 - 454
1/-262 : 18th
1st v THalsa
312 - 510
1/-460 : 18th
1st v RTalbo
370 - 447
1/-537 : 18th
2nd v EPerri
339 - 390
1/-588 : 18th
1st v JCraig
500 - 347
2/-435 : 18th
2nd v ABhara
436 - 400
3/-399 : 16th
1st v RAnder
407 - 442
3/-434 : 17th
2nd v CDodd
341 - 451
3/-544 : 18th
1st v DBrumb
375 - 396
3/-565 : 19th
2nd v RJerem
390 - 359
4/-534 : 18th
1st v RHoney
347 - 446
4/-633 : 19th
2nd v CFarlo
451 - 424
5/-606 : 18th
2nd v PKougi
381 - 382
5/-607 : 18th
1st v MMcKen
378 - 367
6/-596 : 17th
18.Joanne Craig 
6 wins, -639
1st v MMcKen
354 - 403
0/-49 : 13th
2nd v PKougi
408 - 421
0/-62 : 15th
1st v SWalto
350 - 456
0/-168 : 18th
2nd v CMay
420 - 451
0/-199 : 18th
1st v AFishe
368 - 461
0/-292 : 19th
2nd v ARicha
305 - 433
0/-420 : 19th
1st v ADrew
324 - 399
0/-495 : 20th
2nd v EOkuli
392 - 460
0/-563 : 19th
1st v THalsa
348 - 411
0/-626 : 20th
2nd v BJackm
347 - 500
0/-779 : 20th
1st v EPerri
386 - 366
1/-759 : 19th
1st v RTalbo
536 - 401
2/-624 : 19th
2nd v ABhara
448 - 383
3/-559 : 19th
1st v RAnder
455 - 432
4/-536 : 16th
2nd v CDodd
437 - 463
4/-562 : 19th
1st v DBrumb
463 - 398
5/-497 : 17th
2nd v RJerem
296 - 515
5/-716 : 19th
2nd v CFarlo
358 - 362
5/-720 : 19th
1st v RHoney
533 - 452
6/-639 : 18th
19.Carmel Dodd 
6 wins, -1041
1st v RJerem
321 - 486
0/-165 : 18th
2nd v RHoney
397 - 439
0/-207 : 17th
1st v CFarlo
472 - 439
1/-174 : 16th
2nd v MMcKen
434 - 385
2/-125 : 12th
1st v PKougi
350 - 450
2/-225 : 14th
2nd v SWalto
323 - 429
2/-331 : 14th
1st v CMay
391 - 465
2/-405 : 16th
2nd v AFishe
302 - 500
2/-603 : 17th
1st v ARicha
416 - 373
3/-560 : 16th
2nd v ADrew
343 - 459
3/-676 : 16th
1st v EOkuli
369 - 413
3/-720 : 17th
2nd v THalsa
355 - 447
3/-812 : 18th
1st v BJackm
451 - 341
4/-702 : 16th
2nd v EPerri
385 - 409
4/-726 : 17th
1st v JCraig
463 - 437
5/-700 : 16th
2nd v ABhara
336 - 587
5/-951 : 18th
1st v RAnder
478 - 438
6/-911 : 16th
2nd v DBrumb
312 - 401
6/-1000 : 16th
2nd v RTalbo
369 - 410
6/-1041 : 19th
20.Dianne Brumby 
3 wins, -893
1st v RTalbo
381 - 482
0/-101 : 16th
2nd v RJerem
353 - 480
0/-228 : 18th
1st v RHoney
357 - 379
0/-250 : 19th
2nd v CFarlo
392 - 410
0/-268 : 19th
1st v MMcKen
412 - 436
0/-292 : 19th
2nd v PKougi
347 - 491
0/-436 : 20th
1st v SWalto
396 - 407
0/-447 : 19th
2nd v CMay
361 - 491
0/-577 : 20th
1st v AFishe
372 - 411
0/-616 : 19th
2nd v ARicha
393 - 451
0/-674 : 19th
1st v ADrew
335 - 418
0/-757 : 20th
2nd v EOkuli
279 - 449
0/-927 : 20th
1st v THalsa
384 - 402
0/-945 : 20th
2nd v BJackm
396 - 375
1/-924 : 20th
1st v EPerri
319 - 324
1/-929 : 20th
2nd v JCraig
398 - 463
1/-994 : 20th
1st v ABhara
416 - 389
2/-967 : 20th
1st v CDodd
401 - 312
3/-878 : 20th
2nd v RAnder
401 - 416
3/-893 : 20th