Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15
1.Nigel Richards 
12 wins, +954
2nd v YKianH
499 - 449
1/+50 : 9th
2nd v PNemit
454 - 384
2/+120 : 5th
2nd v CSukhu
354 - 401
2/+73 : 10th
2nd v APloys
551 - 385
3/+239 : 7th
2nd v PLimpr
457 - 450
4/+246 : 7th
2nd v TSutth
481 - 436
5/+291 : 6th
2nd v TKoowi
419 - 430
5/+280 : 6th
2nd v PSujja
530 - 478
6/+332 : 5th
2nd v SGupta
495 - 363
7/+464 : 3rd
2nd v SGupta
450 - 434
8/+480 : 3rd
2nd v MSiriw
377 - 487
8/+370 : 3rd
2nd v PNemit
583 - 368
9/+585 : 2nd
2nd v MSiriw
447 - 382
10/+650 : 2nd
2nd v TKoowi
545 - 278
11/+917 : 1st
2nd v TKoowi
526 - 489
12/+954 : 1st
2.Komol Panyasoponlert 
11 wins, +865
2nd v PLimpr
403 - 422
0/-19 : 16th
2nd v BChomk
555 - 285
1/+251 : 9th
2nd v GCarte
399 - 458
1/+192 : 15th
2nd v AChoom
348 - 418
1/+122 : 19th
2nd v TBaram
399 - 378
2/+143 : 16th
2nd v YKianH
522 - 366
3/+299 : 10th
2nd v KRicha
412 - 396
4/+315 : 9th
2nd v DSrich
382 - 371
5/+326 : 8th
2nd v AKwhan
417 - 424
5/+319 : 13th
2nd v PSujja
478 - 462
6/+335 : 8th
2nd v CSukhu
469 - 417
7/+387 : 6th
2nd v TSutth
537 - 267
8/+657 : 5th
2nd v PSujja
411 - 320
9/+748 : 3rd
2nd v MSiriw
204 - 200
10/+752 : 3rd
2nd v PNemit
445 - 332
11/+865 : 2nd
3.Thacha Koowirat 
11 wins, +712
2nd v GCarte
498 - 343
1/+155 : 6th
2nd v JRamse
673 - 323
2/+505 : 1st
2nd v PLimpr
470 - 392
3/+583 : 1st
2nd v PSujja
398 - 405
3/+576 : 4th
2nd v MSiriw
509 - 455
4/+630 : 3rd
2nd v TSim
396 - 352
5/+674 : 1st
2nd v NRicha
430 - 419
6/+685 : 1st
2nd v PNemit
472 - 426
7/+731 : 1st
2nd v MSiriw
418 - 447
7/+702 : 1st
2nd v TSim
414 - 362
8/+754 : 1st
2nd v AChoom
516 - 418
9/+852 : 1st
2nd v AKwhan
510 - 351
10/+1011 : 1st
2nd v PNemit
380 - 375
11/+1016 : 1st
2nd v NRicha
278 - 545
11/+749 : 2nd
2nd v NRicha
489 - 526
11/+712 : 3rd
4.Pakorn Nemitrmansuk 
10 wins, +611
2nd v AKwhan
597 - 391
1/+206 : 3rd
2nd v NRicha
384 - 454
1/+136 : 13th
2nd v JKlaph
461 - 424
2/+173 : 8th
2nd v BChomk
464 - 322
3/+315 : 6th
2nd v TSutth
502 - 354
4/+463 : 5th
2nd v AChoom
461 - 447
5/+477 : 3rd
2nd v APloys
445 - 369
6/+553 : 2nd
2nd v TKoowi
426 - 472
6/+507 : 3rd
2nd v TSim
374 - 317
7/+564 : 2nd
2nd v MSiriw
487 - 340
8/+711 : 2nd
2nd v TSim
434 - 379
9/+766 : 2nd
2nd v NRicha
368 - 583
9/+551 : 3rd
2nd v TKoowi
375 - 380
9/+546 : 4th
2nd v JKlaph
511 - 333
10/+724 : 4th
2nd v KPanya
332 - 445
10/+611 : 6th
5.Marut Siriwangso 
10 wins, +360
2nd v PMoons
437 - 434
1/+3 : 13th
2nd v SAssar
550 - 290
2/+263 : 3rd
2nd v TBaram
425 - 287
3/+401 : 2nd
2nd v PLimpr
451 - 436
4/+416 : 1st
2nd v TKoowi
455 - 509
4/+362 : 6th
2nd v PSujja
453 - 432
5/+383 : 4th
2nd v CSukhu
412 - 392
6/+403 : 3rd
2nd v AKwhan
363 - 415
6/+351 : 4th
2nd v TKoowi
447 - 418
7/+380 : 5th
2nd v PNemit
340 - 487
7/+233 : 6th
2nd v NRicha
487 - 377
8/+343 : 4th
2nd v TSim
444 - 411
9/+376 : 4th
2nd v NRicha
382 - 447
9/+311 : 5th
2nd v KPanya
200 - 204
9/+307 : 7th
2nd v AKwhan
458 - 405
10/+360 : 7th
6.Akkarapol Kwhansak 
9 wins, +246
2nd v PNemit
391 - 597
0/-206 : 25th
2nd v DSrich
546 - 387
1/-47 : 19th
2nd v YKianH
540 - 426
2/+67 : 11th
2nd v TBaram
363 - 457
2/-27 : 16th
2nd v AChoom
426 - 358
3/+41 : 8th
2nd v SKanti
403 - 327
4/+117 : 8th
2nd v SAssar
366 - 401
4/+82 : 10th
2nd v MSiriw
415 - 363
5/+134 : 10th
2nd v KPanya
424 - 417
6/+141 : 7th
2nd v SKanti
612 - 354
7/+399 : 4th
2nd v PSujja
408 - 416
7/+391 : 5th
2nd v TKoowi
351 - 510
7/+232 : 12th
2nd v TSim
461 - 399
8/+294 : 9th
2nd v PSujja
393 - 388
9/+299 : 8th
2nd v MSiriw
405 - 458
9/+246 : 8th
7.Sam Kantimathi 
8.5 wins, -5
2nd v MThomp
490 - 275
1/+215 : 2nd
2nd v PLimpr
395 - 446
1/+164 : 12th
2nd v PSujja
386 - 443
1/+107 : 16th
2nd v KRicha
447 - 374
2/+180 : 12th
2nd v BChomk
474 - 474
2.5/+180 : 11th
2nd v AKwhan
327 - 403
2.5/+104 : 17th
2nd v TBaram
420 - 392
3.5/+132 : 13th
2nd v GCarte
401 - 393
4.5/+140 : 11th
2nd v SAssar
424 - 346
5.5/+218 : 8th
2nd v AKwhan
354 - 612
5.5/-40 : 12th
2nd v SGupta
522 - 499
6.5/-17 : 9th
2nd v CSukhu
422 - 430
6.5/-25 : 13th
2nd v JKlaph
385 - 426
6.5/-66 : 17th
2nd v SAssar
403 - 368
7.5/-31 : 14th
2nd v PSujja
472 - 446
8.5/-5 : 11th
8.Pichai Limprasert 
8 wins, +500
2nd v KPanya
422 - 403
1/+19 : 12th
2nd v SKanti
446 - 395
2/+70 : 7th
2nd v TKoowi
392 - 470
2/-8 : 13th
2nd v MSiriw
436 - 451
2/-23 : 15th
2nd v NRicha
450 - 457
2/-30 : 18th
2nd v JKlaph
403 - 514
2/-141 : 20th
2nd v SGupta
364 - 392
2/-169 : 24th
2nd v PMoons
444 - 347
3/-72 : 20th
BYE
3.5/-72 : 20th
2nd v KRicha
517 - 303
4.5/+142 : 18th
2nd v DSrich
407 - 460
4.5/+89 : 20th
2nd v YKianH
407 - 393
5.5/+103 : 17th
2nd v GCarte
531 - 321
6.5/+313 : 14th
2nd v TSim
437 - 412
7.5/+338 : 12th
2nd v CSukhu
492 - 330
8.5/+500 : 9th
9.Jakkrit Klaphajone 
8 wins, +325
2nd v TSutth
504 - 461
1/+43 : 10th
2nd v MThomp
527 - 234
2/+336 : 2nd
2nd v PNemit
424 - 461
2/+299 : 6th
2nd v TSim
425 - 509
2/+215 : 11th
2nd v PSujja
429 - 485
2/+159 : 15th
2nd v PLimpr
514 - 403
3/+270 : 11th
2nd v DSrich
385 - 438
3/+217 : 15th
2nd v KRicha
453 - 418
4/+252 : 13th
2nd v PMoons
452 - 378
5/+326 : 12th
2nd v SAssar
437 - 519
5/+244 : 16th
2nd v TSutth
587 - 272
6/+559 : 12th
2nd v SGupta
459 - 446
7/+572 : 9th
2nd v SKanti
426 - 385
8/+613 : 8th
2nd v PNemit
333 - 511
8/+435 : 10th
2nd v AChoom
375 - 485
8/+325 : 12th
10.Charnwit Sukhu 
8 wins, +321
2nd v DSrich
542 - 357
1/+185 : 4th
2nd v TSutth
389 - 394
1/+180 : 10th
2nd v NRicha
401 - 354
2/+227 : 7th
2nd v YKianH
489 - 393
3/+323 : 5th
2nd v KRicha
528 - 342
4/+509 : 4th
2nd v APloys
490 - 443
5/+556 : 2nd
2nd v MSiriw
392 - 412
5/+536 : 5th
2nd v TSim
340 - 454
5/+422 : 7th
2nd v PSujja
424 - 480
5/+366 : 11th
2nd v AChoom
497 - 346
6/+517 : 7th
2nd v KPanya
417 - 469
6/+465 : 13th
2nd v SKanti
430 - 422
7/+473 : 10th
2nd v AChoom
393 - 523
7/+343 : 11th
2nd v DSrich
485 - 345
8/+483 : 9th
2nd v PLimpr
330 - 492
8/+321 : 13th
11.Tony Sim 
8 wins, +319
2nd v KRicha
452 - 431
1/+21 : 11th
2nd v TBaram
425 - 368
2/+78 : 6th
2nd v SGupta
487 - 357
3/+208 : 4th
2nd v JKlaph
509 - 425
4/+292 : 2nd
2nd v APloys
200 - 100
5/+392 : 1st
2nd v TKoowi
352 - 396
5/+348 : 5th
2nd v PSujja
507 - 494
6/+361 : 4th
2nd v CSukhu
454 - 340
7/+475 : 2nd
2nd v PNemit
317 - 374
7/+418 : 4th
2nd v TKoowi
362 - 414
7/+366 : 5th
2nd v PNemit
379 - 434
7/+311 : 7th
2nd v MSiriw
411 - 444
7/+278 : 11th
2nd v AKwhan
399 - 461
7/+216 : 12th
2nd v PLimpr
412 - 437
7/+191 : 15th
2nd v KRicha
478 - 350
8/+319 : 14th
12.Apirat Choomai 
8 wins, +271
2nd v PSujja
414 - 486
0/-72 : 20th
BYE
0.5/-72 : 20th
2nd v MThomp
200 - 100
1.5/+28 : 14th
2nd v KPanya
418 - 348
2.5/+98 : 10th
2nd v AKwhan
358 - 426
2.5/+30 : 13th
2nd v PNemit
447 - 461
2.5/+16 : 19th
2nd v TSutth
456 - 396
3.5/+76 : 14th
2nd v SAssar
455 - 416
4.5/+115 : 12th
2nd v DSrich
200 - 100
5.5/+215 : 9th
2nd v CSukhu
346 - 497
5.5/+64 : 11th
2nd v TKoowi
418 - 516
5.5/-34 : 17th
2nd v PSujja
406 - 450
5.5/-78 : 20th
2nd v CSukhu
523 - 393
6.5/+52 : 15th
2nd v YKianH
512 - 403
7.5/+161 : 13th
2nd v JKlaph
485 - 375
8.5/+271 : 10th
13.Panupol Sujjayakorn 
8 wins, +173
2nd v AChoom
486 - 414
1/+72 : 8th
2nd v PMoons
468 - 371
2/+169 : 4th
2nd v SKanti
443 - 386
3/+226 : 3rd
2nd v TKoowi
405 - 398
4/+233 : 3rd
2nd v JKlaph
485 - 429
5/+289 : 2nd
2nd v MSiriw
432 - 453
5/+268 : 7th
2nd v TSim
494 - 507
5/+255 : 7th
2nd v NRicha
478 - 530
5/+203 : 9th
2nd v CSukhu
480 - 424
6/+259 : 6th
2nd v KPanya
462 - 478
6/+243 : 10th
2nd v AKwhan
416 - 408
7/+251 : 8th
2nd v AChoom
450 - 406
8/+295 : 6th
2nd v KPanya
320 - 411
8/+204 : 10th
2nd v AKwhan
388 - 393
8/+199 : 11th
2nd v SKanti
446 - 472
8/+173 : 15th
14.Taewan Sutthasin 
8 wins, -279
2nd v JKlaph
461 - 504
0/-43 : 18th
2nd v CSukhu
394 - 389
1/-38 : 17th
2nd v DSrich
479 - 394
2/+47 : 12th
2nd v SGupta
419 - 352
3/+114 : 8th
2nd v PNemit
354 - 502
3/-34 : 9th
2nd v NRicha
436 - 481
3/-79 : 15th
2nd v AChoom
396 - 456
3/-139 : 18th
2nd v APloys
565 - 326
4/+100 : 14th
2nd v APloys
200 - 100
5/+200 : 14th
2nd v DSrich
100 - 0
6/+300 : 9th
2nd v JKlaph
272 - 587
6/-15 : 14th
2nd v KPanya
267 - 537
6/-285 : 15th
2nd v YKianH
395 - 419
6/-309 : 19th
2nd v SGupta
399 - 379
7/-289 : 17th
2nd v SGupta
429 - 419
8/-279 : 16th
15.Yeo Kian Hung
7 wins, +27
2nd v NRicha
449 - 499
0/-50 : 19th
2nd v GCarte
447 - 372
1/+25 : 15th
2nd v AKwhan
426 - 540
1/-89 : 19th
2nd v CSukhu
393 - 489
1/-185 : 21st
2nd v SAssar
341 - 385
1/-229 : 24th
2nd v KPanya
366 - 522
1/-385 : 26th
BYE
1.5/-385 : 25th
2nd v MCarre
520 - 353
2.5/-218 : 24th
2nd v GCarte
410 - 399
3.5/-207 : 21st
2nd v TBaram
534 - 431
4.5/-104 : 19th
2nd v TBaram
461 - 360
5.5/-3 : 16th
2nd v PLimpr
393 - 407
5.5/-17 : 18th
2nd v TSutth
419 - 395
6.5/+7 : 16th
2nd v AChoom
403 - 512
6.5/-102 : 19th
2nd v DSrich
506 - 377
7.5/+27 : 17th
16.Daniel Srichawla 
7 wins, -54
2nd v CSukhu
357 - 542
0/-185 : 24th
2nd v AKwhan
387 - 546
0/-344 : 23rd
2nd v TSutth
394 - 479
0/-429 : 25th
2nd v PMoons
429 - 372
1/-372 : 23rd
2nd v MCarre
570 - 345
2/-147 : 19th
2nd v BChomk
533 - 366
3/+20 : 13th
2nd v JKlaph
438 - 385
4/+73 : 11th
2nd v KPanya
371 - 382
4/+62 : 15th
2nd v AChoom
100 - 200
4/-38 : 18th
2nd v TSutth
0 - 100
4/-138 : 21st
2nd v PLimpr
460 - 407
5/-85 : 19th
2nd v SAssar
536 - 328
6/+123 : 14th
2nd v BChomk
454 - 362
7/+215 : 13th
2nd v CSukhu
345 - 485
7/+75 : 16th
2nd v YKianH
377 - 506
7/-54 : 18th
17.Suthiraphan Assarat 
7 wins, -321
2nd v TBaram
355 - 479
0/-124 : 21st
2nd v MSiriw
290 - 550
0/-384 : 24th
2nd v PMoons
429 - 366
1/-321 : 22nd
2nd v MThomp
200 - 100
2/-221 : 18th
2nd v YKianH
385 - 341
3/-177 : 10th
2nd v KRicha
414 - 509
3/-272 : 16th
2nd v AKwhan
401 - 366
4/-237 : 12th
2nd v AChoom
416 - 455
4/-276 : 16th
2nd v SKanti
346 - 424
4/-354 : 19th
2nd v JKlaph
519 - 437
5/-272 : 17th
2nd v APloys
200 - 100
6/-172 : 15th
2nd v DSrich
328 - 536
6/-380 : 16th
2nd v SGupta
422 - 435
6/-393 : 20th
2nd v SKanti
368 - 403
6/-428 : 21st
2nd v BChomk
465 - 358
7/-321 : 19th
18.Sanjoy Gupta 
6 wins, +343
2nd v JRamse
447 - 265
1/+182 : 5th
2nd v KRicha
399 - 411
1/+170 : 11th
2nd v TSim
357 - 487
1/+40 : 17th
2nd v TSutth
352 - 419
1/-27 : 20th
2nd v GCarte
528 - 328
2/+173 : 14th
2nd v MCarre
504 - 265
3/+412 : 9th
2nd v PLimpr
392 - 364
4/+440 : 8th
2nd v TBaram
487 - 383
5/+544 : 6th
2nd v NRicha
363 - 495
5/+412 : 10th
2nd v NRicha
434 - 450
5/+396 : 15th
2nd v SKanti
499 - 522
5/+373 : 18th
2nd v JKlaph
446 - 459
5/+360 : 21st
2nd v SAssar
435 - 422
6/+373 : 18th
2nd v TSutth
379 - 399
6/+353 : 20th
2nd v TSutth
419 - 429
6/+343 : 22nd
19.Karen Richards 
6 wins, -82
2nd v TSim
431 - 452
0/-21 : 17th
2nd v SGupta
411 - 399
1/-9 : 16th
2nd v JRamse
200 - 100
2/+91 : 9th
2nd v SKanti
374 - 447
2/+18 : 14th
2nd v CSukhu
342 - 528
2/-168 : 20th
2nd v SAssar
509 - 414
3/-73 : 14th
2nd v KPanya
396 - 412
3/-89 : 17th
2nd v JKlaph
418 - 453
3/-124 : 21st
2nd v TBaram
368 - 386
3/-142 : 22nd
2nd v PLimpr
303 - 517
3/-356 : 24th
BYE
3.5/-356 : 25th
2nd v MCarre
482 - 396
4.5/-270 : 23rd
2nd v MCarre
526 - 316
5.5/-60 : 21st
2nd v GCarte
468 - 362
6.5/+46 : 18th
2nd v TSim
350 - 478
6.5/-82 : 20th
20.Thitipol Barameem 
6 wins, -153
2nd v SAssar
479 - 355
1/+124 : 7th
2nd v TSim
368 - 425
1/+67 : 14th
2nd v MSiriw
287 - 425
1/-71 : 18th
2nd v AKwhan
457 - 363
2/+23 : 13th
2nd v KPanya
378 - 399
2/+2 : 17th
2nd v GCarte
428 - 346
3/+84 : 12th
2nd v SKanti
392 - 420
3/+56 : 16th
2nd v SGupta
383 - 487
3/-48 : 19th
2nd v KRicha
386 - 368
4/-30 : 17th
2nd v YKianH
431 - 534
4/-133 : 20th
2nd v YKianH
360 - 461
4/-234 : 22nd
2nd v PMoons
498 - 405
5/-141 : 22nd
2nd v PMoons
379 - 422
5/-184 : 23rd
2nd v PMoons
329 - 399
5/-254 : 25th
2nd v MCarre
446 - 345
6/-153 : 23rd
21.Puttapong Moonsarn 
6 wins, -174
2nd v MSiriw
434 - 437
0/-3 : 15th
2nd v PSujja
371 - 468
0/-100 : 21st
2nd v SAssar
366 - 429
0/-163 : 24th
2nd v DSrich
372 - 429
0/-220 : 26th
2nd v JRamse
200 - 100
1/-120 : 23rd
BYE
1.5/-120 : 22nd
2nd v MCarre
419 - 409
2.5/-110 : 21st
2nd v PLimpr
347 - 444
2.5/-207 : 23rd
2nd v JKlaph
378 - 452
2.5/-281 : 24th
2nd v APloys
100 - 0
3.5/-181 : 22nd
2nd v GCarte
388 - 459
3.5/-252 : 24th
2nd v TBaram
405 - 498
3.5/-345 : 26th
2nd v TBaram
422 - 379
4.5/-302 : 24th
2nd v TBaram
399 - 329
5.5/-232 : 22nd
2nd v GCarte
425 - 367
6.5/-174 : 21st
22.Gerry Carter 
5 wins, -450
2nd v TKoowi
343 - 498
0/-155 : 22nd
2nd v YKianH
372 - 447
0/-230 : 22nd
2nd v KPanya
458 - 399
1/-171 : 21st
2nd v MCarre
444 - 323
2/-50 : 17th
2nd v SGupta
328 - 528
2/-250 : 21st
2nd v TBaram
346 - 428
2/-332 : 21st
2nd v BChomk
432 - 321
3/-221 : 19th
2nd v SKanti
393 - 401
3/-229 : 22nd
2nd v YKianH
399 - 410
3/-240 : 23rd
BYE
3.5/-240 : 23rd
2nd v PMoons
459 - 388
4.5/-169 : 21st
2nd v BChomk
479 - 386
5.5/-76 : 19th
2nd v PLimpr
321 - 531
5.5/-286 : 22nd
2nd v KRicha
362 - 468
5.5/-392 : 23rd
2nd v PMoons
367 - 425
5.5/-450 : 24th
23.Bundit Chomkularb 
4.5 wins, -299
2nd v MCarre
557 - 332
1/+225 : 1st
2nd v KPanya
285 - 555
1/-45 : 18th
2nd v APloys
347 - 433
1/-131 : 20th
2nd v PNemit
322 - 464
1/-273 : 22nd
2nd v SKanti
474 - 474
1.5/-273 : 22nd
2nd v DSrich
366 - 533
1.5/-440 : 23rd
2nd v GCarte
321 - 432
1.5/-551 : 26th
BYE
2/-551 : 26th
2nd v MCarre
415 - 420
2/-556 : 26th
2nd v MCarre
449 - 274
3/-381 : 25th
2nd v MCarre
496 - 372
4/-257 : 23rd
2nd v GCarte
386 - 479
4/-350 : 24th
2nd v DSrich
362 - 454
4/-442 : 26th
2nd v MCarre
579 - 329
5/-192 : 24th
2nd v SAssar
358 - 465
5/-299 : 26th
24.Amnuay Ploysangngam 
2 wins, +308
BYE
0.5/0 : 14th
2nd v MCarre
527 - 277
1.5/+250 : 8th
2nd v BChomk
433 - 347
2.5/+336 : 5th
2nd v NRicha
385 - 551
2.5/+170 : 9th
2nd v TSim
100 - 200
2.5/+70 : 12th
2nd v CSukhu
443 - 490
2.5/+23 : 18th
2nd v PNemit
369 - 445
2.5/-53 : 20th
2nd v TSutth
326 - 565
2.5/-292 : 25th
2nd v TSutth
100 - 200
2.5/-392 : 25th
2nd v PMoons
0 - 100
2.5/-492 : 26th
2nd v SAssar
100 - 200
2.5/-592 : 26th
2nd v MCarre
900 - 396
3.5/-88 : 25th
BYE
4/-88 : 25th
BYE
4.5/-88 : 26th
BYE
5/-88 : 25th
25.Marites Carreon 
1 wins, -3078
2nd v BChomk
332 - 557
0/-225 : 27th
2nd v APloys
277 - 527
0/-475 : 25th
BYE
0.5/-475 : 23rd
2nd v GCarte
323 - 444
0.5/-596 : 24th
2nd v DSrich
345 - 570
0.5/-821 : 27th
2nd v SGupta
265 - 504
0.5/-1060 : 27th
2nd v PMoons
409 - 419
0.5/-1070 : 27th
2nd v YKianH
353 - 520
0.5/-1237 : 27th
2nd v BChomk
420 - 415
1.5/-1232 : 27th
2nd v BChomk
274 - 449
1.5/-1407 : 27th
2nd v BChomk
372 - 496
1.5/-1531 : 27th
2nd v KRicha
396 - 482
1.5/-1617 : 27th
2nd v KRicha
316 - 526
1.5/-1827 : 27th
2nd v BChomk
329 - 579
1.5/-2077 : 27th
2nd v TBaram
345 - 446
1.5/-2178 : 27th
26.Mindi Thompson 
0 wins, -663
2nd v SKanti
275 - 490
0/-215 : 26th
2nd v JKlaph
234 - 527
0/-508 : 26th
2nd v AChoom
100 - 200
0/-608 : 26th
2nd v SAssar
100 - 200
0/-708 : 27th
BYE
0.5/-708 : 25th
BYE
1.5/-707 : 24th
2nd v 
4 - 
2.5/-703 : 22nd
2nd v 
5 - 
3.5/-698 : 17th
2nd v 
5 - 
4.5/-693 : 15th
2nd v 
5 - 
5.5/-688 : 13th
2nd v 
5 - 
6.5/-683 : 10th
2nd v 
5 - 
7.5/-678 : 7th
2nd v 
5 - 
8.5/-673 : 6th
2nd v 
5 - 
9.5/-668 : 5th
2nd v 
5 - 
10.5/-663 : 4th
27.James Ramsey 
0 wins, -694
2nd v SGupta
265 - 447
0/-182 : 23rd
2nd v TKoowi
323 - 673
0/-532 : 27th
2nd v KRicha
100 - 200
0/-632 : 27th
BYE
0.5/-632 : 25th
2nd v PMoons
100 - 200
0.5/-732 : 26th
BYE
1.5/-731 : 25th
2nd v 
5 - 
2.5/-726 : 23rd
2nd v 
4 - 
3.5/-722 : 18th
2nd v 
4 - 
4.5/-718 : 16th
2nd v 
4 - 
5.5/-714 : 14th
2nd v 
4 - 
6.5/-710 : 11th
2nd v 
4 - 
7.5/-706 : 8th
2nd v 
4 - 
8.5/-702 : 7th
2nd v 
4 - 
9.5/-698 : 6th
2nd v 
4 - 
10.5/-694 : 5th