Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20Round 21Round 22Round 23Round 24
1.Moiz Ullah Baig
19.5 wins, +1448
2nd v RSinghB
454 - 262
1/+192 : 31st
1st v NPholt
355 - 427
1/+120 : 57th
1st v TMason
453 - 373
2/+200 : 42nd
1st v NChagt
512 - 335
3/+377 : 24th
1st v SSiddi
443 - 307
4/+513 : 15th
2nd v LHawki
378 - 332
5/+559 : 12th
2nd v JArshaM
435 - 391
6/+603 : 9th
1st v AShahz
500 - 353
7/+750 : 5th
2nd v MShahb
395 - 394
8/+751 : 3rd
2nd v NNatha
418 - 301
9/+868 : 2nd
2nd v NPholt
382 - 290
10/+960 : 1st
1st v JArshaM
459 - 339
11/+1080 : 1st
1st v AAbidi
435 - 388
12/+1127 : 1st
1st v NNatha
550 - 353
13/+1324 : 1st
2nd v NSrith
334 - 483
13/+1175 : 1st
1st v VAriya
446 - 352
14/+1269 : 1st
2nd v HHadiK
467 - 290
15/+1446 : 1st
2nd v ABhara
413 - 349
16/+1510 : 1st
1st v NPholt
424 - 365
17/+1569 : 1st
1st v MShahb
413 - 413
17.5/+1569 : 1st
2nd v JArshaM
387 - 429
17.5/+1527 : 1st
2nd v JDuran
502 - 376
18.5/+1653 : 1st
2nd v TBryan
427 - 388
19.5/+1692 : 1st
1st v NZaver
272 - 516
19.5/+1448 : 1st
2.Javeria Arshad Mirza
18 wins, +1725
2nd v RPremn
425 - 244
1/+181 : 33rd
2nd v TAmjad
503 - 312
2/+372 : 9th
1st v SSutta
495 - 342
3/+525 : 9th
2nd v MJayas
467 - 417
4/+575 : 4th
1st v MShahb
325 - 430
4/+470 : 19th
1st v SJayas
427 - 352
5/+545 : 13th
1st v MUllahB
391 - 435
5/+501 : 22nd
2nd v TMason
509 - 430
6/+580 : 14th
2nd v AShahz
513 - 271
7/+822 : 10th
1st v SPhosa
480 - 369
8/+933 : 4th
1st v DVisid
444 - 415
9/+962 : 4th
2nd v MUllahB
339 - 459
9/+842 : 8th
1st v NPholt
413 - 372
10/+883 : 5th
2nd v TBryan
349 - 412
10/+820 : 12th
2nd v MJayas
399 - 340
11/+879 : 9th
1st v SKapoo
338 - 494
11/+723 : 13th
1st v SSutta
531 - 303
12/+951 : 7th
1st v VAriya
440 - 362
13/+1029 : 5th
1st v AAbidi
517 - 278
14/+1268 : 3rd
2nd v TBryan
467 - 345
15/+1390 : 2nd
1st v MUllahB
429 - 387
16/+1432 : 2nd
2nd v NPholt
396 - 410
16/+1418 : 2nd
2nd v MShahb
563 - 321
17/+1660 : 2nd
1st v TMason
458 - 393
18/+1725 : 2nd
3.Nuttapong Pholthip 
18 wins, +1377
2nd v PAddep
419 - 228
1/+191 : 32nd
2nd v MUllahB
427 - 355
2/+263 : 18th
1st v VWijes
406 - 354
3/+315 : 13th
1st v AIyeng
419 - 371
4/+363 : 8th
2nd v JSalma
481 - 254
5/+590 : 3rd
2nd v DVisid
384 - 355
6/+619 : 2nd
1st v MShahb
447 - 344
7/+722 : 1st
1st v NZaver
425 - 318
8/+829 : 1st
1st v HHadiK
489 - 292
9/+1026 : 1st
2nd v ABhara
418 - 411
10/+1033 : 1st
1st v MUllahB
290 - 382
10/+941 : 2nd
2nd v HHadiK
399 - 436
10/+904 : 3rd
2nd v JArshaM
372 - 413
10/+863 : 7th
1st v AAbidi
464 - 299
11/+1028 : 3rd
2nd v VAriya
384 - 373
12/+1039 : 2nd
2nd v TBryan
355 - 395
12/+999 : 5th
1st v NSrith
436 - 378
13/+1057 : 3rd
1st v HHadiK
484 - 302
14/+1239 : 2nd
2nd v MUllahB
365 - 424
14/+1180 : 4th
1st v ABhara
443 - 412
15/+1211 : 3rd
1st v TBryan
371 - 379
15/+1203 : 5th
1st v JArshaM
410 - 396
16/+1217 : 3rd
2nd v JDuran
394 - 393
17/+1218 : 3rd
1st v HAruma
456 - 297
18/+1377 : 3rd
4.Navya Zaveri 
17 wins, +1935
1st v CAmbi-
580 - 197
1/+383 : 6th
1st v JDuran
430 - 346
2/+467 : 4th
2nd v AMusta
422 - 322
3/+567 : 5th
2nd v MMogbo
644 - 254
4/+957 : 1st
1st v PTeeka
416 - 351
5/+1022 : 1st
2nd v ABhara
388 - 479
5/+931 : 4th
1st v SPhosa
355 - 410
5/+876 : 16th
2nd v NPholt
318 - 425
5/+769 : 27th
1st v HHadiK
406 - 443
5/+732 : 39th
2nd v MMogbo
444 - 308
6/+868 : 29th
2nd v JDuran
469 - 416
7/+921 : 22nd
1st v OAtibaB
599 - 272
8/+1248 : 15th
1st v HHadiK
462 - 367
9/+1343 : 12th
1st v HSheik
506 - 416
10/+1433 : 6th
2nd v SSutta
352 - 360
10/+1425 : 13th
1st v HHadiK
397 - 480
10/+1342 : 19th
2nd v TBryan
476 - 322
11/+1496 : 13th
2nd v NSrith
447 - 321
12/+1622 : 9th
1st v JDuran
293 - 450
12/+1465 : 14th
2nd v AAbidi
390 - 276
13/+1579 : 12th
1st v VWijes
381 - 368
14/+1592 : 8th
1st v VAriya
369 - 344
15/+1617 : 7th
2nd v ABhara
419 - 345
16/+1691 : 4th
2nd v MUllahB
516 - 272
17/+1935 : 4th
5.Jack Durand 
16 wins, +1845
1st v SAmath
584 - 196
1/+388 : 5th
2nd v NZaver
346 - 430
1/+304 : 37th
1st v MMogbo
504 - 271
2/+537 : 26th
2nd v SSinghB
509 - 260
3/+786 : 13th
1st v VKasis
545 - 225
4/+1106 : 6th
2nd v NSrith
408 - 309
5/+1205 : 3rd
1st v ABhara
433 - 456
5/+1182 : 13th
2nd v MShahb
250 - 499
5/+933 : 26th
1st v TBryan
318 - 491
5/+760 : 37th
2nd v AAbbas
569 - 305
6/+1024 : 28th
1st v NZaver
416 - 469
6/+971 : 41st
1st v JKarun
403 - 336
7/+1038 : 33rd
2nd v HAruma
434 - 349
8/+1123 : 23rd
2nd v AIyeng
411 - 294
9/+1240 : 19th
1st v HSheik
376 - 310
10/+1306 : 14th
1st v MShahb
386 - 409
10/+1283 : 20th
2nd v TAmjad
325 - 272
11/+1336 : 15th
2nd v SKapoo
371 - 365
12/+1342 : 10th
2nd v NZaver
450 - 293
13/+1499 : 8th
1st v MArif
447 - 311
14/+1635 : 5th
2nd v JLekha
539 - 371
15/+1803 : 4th
1st v MUllahB
376 - 502
15/+1677 : 6th
1st v NPholt
393 - 394
15/+1676 : 9th
2nd v TBryan
502 - 333
16/+1845 : 5th
6.Sanchit Kapoor 
16 wins, +1599
1st v MNasir
440 - 411
1/+29 : 64th
2nd v MSelva
494 - 272
2/+251 : 20th
2nd v OAtibaB
466 - 422
3/+295 : 16th
1st v NNatha
427 - 445
3/+277 : 31st
2nd v PNsubu
471 - 344
4/+404 : 21st
1st v MDelfi
560 - 267
5/+697 : 8th
1st v AAbidi
445 - 404
6/+738 : 5th
2nd v ABhara
364 - 369
6/+733 : 12th
2nd v SPhosa
373 - 414
6/+692 : 21st
1st v VAriya
382 - 402
6/+672 : 31st
1st v OAtibaB
505 - 425
7/+752 : 23rd
2nd v SDeS
513 - 312
8/+953 : 18th
1st v PTeeka
334 - 306
9/+981 : 14th
2nd v HHadiK
436 - 377
10/+1040 : 10th
1st v ABhara
376 - 391
10/+1025 : 15th
2nd v JArshaM
494 - 338
11/+1181 : 9th
2nd v MShahb
340 - 445
11/+1076 : 16th
1st v JDuran
365 - 371
11/+1070 : 24th
2nd v NSrith
442 - 298
12/+1214 : 16th
2nd v HSheik
466 - 468
12/+1212 : 22nd
1st v AAbidi
429 - 425
13/+1216 : 19th
1st v JSalma
479 - 364
14/+1331 : 14th
2nd v DVisid
582 - 343
15/+1570 : 10th
1st v MShahb
430 - 401
16/+1599 : 6th
7.Anand Bharadwaj 
16 wins, +1581
2nd v AShahz
461 - 304
1/+157 : 36th
2nd v SSutta
494 - 262
2/+389 : 8th
1st v TAmjad
507 - 259
3/+637 : 3rd
1st v SPhosa
423 - 338
4/+722 : 2nd
2nd v MArif
395 - 403
4/+714 : 9th
1st v NZaver
479 - 388
5/+805 : 5th
2nd v JDuran
456 - 433
6/+828 : 3rd
1st v SKapoo
369 - 364
7/+833 : 3rd
2nd v NNatha
385 - 386
7/+832 : 8th
1st v NPholt
411 - 418
7/+825 : 16th
2nd v MShahb
543 - 307
8/+1061 : 9th
1st v HSheik
416 - 409
9/+1068 : 6th
1st v HHadiK
371 - 389
9/+1050 : 13th
2nd v NSrith
562 - 353
10/+1259 : 8th
2nd v SKapoo
391 - 376
11/+1274 : 5th
1st v MArif
512 - 300
12/+1486 : 3rd
2nd v AAbidi
413 - 320
13/+1579 : 2nd
1st v MUllahB
349 - 413
13/+1515 : 3rd
2nd v HHadiK
442 - 301
14/+1656 : 2nd
2nd v NPholt
412 - 443
14/+1625 : 6th
1st v MShahb
391 - 470
14/+1546 : 9th
1st v JLekha
405 - 337
15/+1614 : 8th
1st v NZaver
345 - 419
15/+1540 : 11th
2nd v HSheik
428 - 387
16/+1581 : 7th
8.Mariam Arif 
16 wins, +1025
2nd v OOlaya
483 - 227
1/+256 : 17th
1st v VSride
436 - 338
2/+354 : 11th
1st v ASasi
470 - 244
3/+580 : 4th
2nd v AAbidi
367 - 472
3/+475 : 20th
1st v ABhara
403 - 395
4/+483 : 18th
2nd v VJain
389 - 333
5/+539 : 14th
1st v NNatha
337 - 458
5/+418 : 25th
2nd v JLekha
384 - 355
6/+447 : 20th
2nd v MTayya
383 - 444
6/+386 : 28th
1st v SSutta
352 - 270
7/+468 : 21st
1st v MJayas
362 - 476
7/+354 : 32nd
1st v PNsubu
525 - 319
8/+560 : 23rd
2nd v KRamsu
495 - 291
9/+764 : 15th
2nd v JSalma
426 - 363
10/+827 : 11th
1st v TMason
486 - 299
11/+1014 : 8th
2nd v ABhara
300 - 512
11/+802 : 12th
2nd v VAriya
379 - 385
11/+796 : 17th
1st v SJayas
420 - 310
12/+906 : 12th
2nd v PTeeka
376 - 336
13/+946 : 9th
2nd v JDuran
311 - 447
13/+810 : 15th
1st v TMason
432 - 447
13/+795 : 23rd
2nd v SSiddi
415 - 285
14/+925 : 16th
2nd v SPhosa
445 - 347
15/+1023 : 13th
1st v MTayya
426 - 424
16/+1025 : 8th
9.Tim Bryant 
16 wins, +877
2nd v YGandh
447 - 404
1/+43 : 60th
1st v OAtibaB
400 - 334
2/+109 : 33rd
1st v MSelva
459 - 360
3/+208 : 22nd
2nd v HRasso
419 - 388
4/+239 : 11th
1st v JKnapp
444 - 480
4/+203 : 28th
1st v NLaoha
475 - 304
5/+374 : 18th
2nd v ASasi
480 - 322
6/+532 : 11th
1st v ANoel
492 - 377
7/+647 : 7th
2nd v JDuran
491 - 318
8/+820 : 2nd
2nd v NSrith
414 - 441
8/+793 : 8th
2nd v VAriya
479 - 399
9/+873 : 5th
1st v NNatha
418 - 432
9/+859 : 7th
2nd v TAmjad
457 - 424
10/+892 : 4th
1st v JArshaM
412 - 349
11/+955 : 4th
2nd v AAbidi
337 - 420
11/+872 : 10th
1st v NPholt
395 - 355
12/+912 : 6th
1st v NZaver
322 - 476
12/+758 : 10th
2nd v YGandh
410 - 308
13/+860 : 6th
1st v TAmjad
490 - 297
14/+1053 : 6th
1st v JArshaM
345 - 467
14/+931 : 7th
2nd v NPholt
379 - 371
15/+939 : 6th
2nd v MShahb
486 - 340
16/+1085 : 4th
1st v MUllahB
388 - 427
16/+1046 : 5th
1st v JDuran
333 - 502
16/+877 : 9th
10.Tim Mason 
16 wins, +781
1st v ISabri
494 - 283
1/+211 : 29th
1st v VWijes
477 - 405
2/+283 : 16th
2nd v MUllahB
373 - 453
2/+203 : 41st
2nd v PTeeka
416 - 406
3/+213 : 36th
1st v SAmath
527 - 200
4/+540 : 14th
2nd v HRasso
379 - 329
5/+590 : 10th
2nd v AShahz
333 - 309
6/+614 : 7th
1st v JArshaM
430 - 509
6/+535 : 17th
1st v JLekha
514 - 314
7/+735 : 12th
2nd v MWongS
410 - 336
8/+809 : 6th
1st v SPhosa
341 - 474
8/+676 : 14th
2nd v AAbidi
323 - 477
8/+522 : 24th
1st v MTayya
491 - 339
9/+674 : 16th
2nd v JLekha
327 - 392
9/+609 : 22nd
2nd v MArif
299 - 486
9/+422 : 31st
1st v PTeeka
427 - 334
10/+515 : 27th
1st v LHawki
360 - 357
11/+518 : 23rd
2nd v NLaoha
445 - 334
12/+629 : 16th
1st v JSalma
433 - 359
13/+703 : 10th
1st v YGandh
408 - 393
14/+718 : 9th
2nd v MArif
447 - 432
15/+733 : 7th
1st v HHadiK
345 - 400
15/+678 : 10th
2nd v HSheik
415 - 247
16/+846 : 6th
2nd v JArshaM
393 - 458
16/+781 : 10th
11.Sumbul Siddiqui 
16 wins, +486
1st v PAlo
475 - 359
1/+116 : 43rd
1st v VKasis
307 - 349
1/+74 : 62nd
2nd v AAkmalH
447 - 333
2/+188 : 43rd
1st v SDeS
430 - 284
3/+334 : 28th
2nd v MUllahB
307 - 443
3/+198 : 47th
1st v KPrasa
373 - 323
4/+248 : 39th
2nd v DVisid
306 - 514
4/+40 : 56th
1st v SSutta
352 - 357
4/+35 : 70th
2nd v JSalma
262 - 443
4/-146 : 85th
1st v KRamsu
340 - 391
4/-197 : 94th
2nd v UDeS
369 - 319
5/-147 : 83rd
2nd v AFranc
422 - 238
6/+37 : 72nd
1st v PShah
410 - 347
7/+100 : 58th
2nd v GEkhag
392 - 289
8/+203 : 44th
2nd v ANabil
409 - 306
9/+306 : 34th
1st v AAli
359 - 436
9/+229 : 47th
1st v MSatha
365 - 323
10/+271 : 35th
2nd v AShahz
404 - 281
11/+394 : 28th
1st v PNsubu
397 - 358
12/+433 : 22nd
2nd v NLaoha
356 - 321
13/+468 : 16th
2nd v AAli
386 - 368
14/+486 : 13th
1st v MArif
285 - 415
14/+356 : 21st
2nd v MDelfi
472 - 364
15/+464 : 16th
1st v SSutta
344 - 322
16/+486 : 11th
12.Hasindu Arumapperuma 
15.5 wins, +1482
1st v SSaffa
507 - 205
1/+302 : 12th
2nd v HHadiK
341 - 541
1/+102 : 60th
2nd v VJain
388 - 433
1/+57 : 78th
1st v FEzenn
488 - 188
2/+357 : 46th
1st v VSride
394 - 410
2/+341 : 70th
2nd v HSheik
375 - 410
2/+306 : 91st
2nd v OHecto
415 - 243
3/+478 : 72nd
1st v LMogbo
460 - 356
4/+582 : 54th
2nd v MMogbo
419 - 257
5/+744 : 38th
1st v SDeS
337 - 437
5/+644 : 55th
1st v MMogbo
447 - 428
6/+663 : 42nd
2nd v MNooraI
417 - 345
7/+735 : 34th
1st v JDuran
349 - 434
7/+650 : 46th
2nd v VWijes
357 - 357
7.5/+650 : 52nd
1st v NSarif
385 - 359
8.5/+676 : 42nd
2nd v MAlifI
420 - 218
9.5/+878 : 35th
2nd v JKarun
294 - 429
9.5/+743 : 44th
1st v AMusta
387 - 318
10.5/+812 : 34th
2nd v ADuran
524 - 297
11.5/+1039 : 26th
2nd v VKasis
526 - 279
12.5/+1286 : 19th
1st v NNatha
388 - 373
13.5/+1301 : 15th
1st v MDelfi
503 - 292
14.5/+1512 : 12th
1st v HHadiK
443 - 314
15.5/+1641 : 7th
2nd v NPholt
297 - 456
15.5/+1482 : 12th
13.Vinu Wijesekara 
15.5 wins, +863
1st v MWongS
479 - 268
1/+211 : 29th
2nd v TMason
405 - 477
1/+139 : 53rd
2nd v NPholt
354 - 406
1/+87 : 74th
1st v MSatha
489 - 276
2/+300 : 49th
1st v VAriya
349 - 460
2/+189 : 73rd
2nd v PAlo
512 - 346
3/+355 : 51st
2nd v PTeeka
386 - 443
3/+298 : 73rd
1st v JKarun
381 - 481
3/+198 : 88th
2nd v MNasir
432 - 357
4/+273 : 72nd
1st v RSinghB
394 - 301
5/+366 : 59th
2nd v HRasso
431 - 412
6/+385 : 50th
1st v VKhuba
450 - 387
7/+448 : 36th
1st v AAbbas
404 - 376
8/+476 : 30th
1st v HAruma
357 - 357
8.5/+476 : 34th
2nd v SPhosa
304 - 427
8.5/+353 : 44th
1st v AMusta
499 - 322
9.5/+530 : 36th
2nd v NSarif
440 - 357
10.5/+613 : 27th
2nd v SSutta
437 - 416
11.5/+634 : 20th
2nd v NNatha
389 - 331
12.5/+692 : 13th
1st v DVisid
436 - 338
13.5/+790 : 11th
2nd v NZaver
368 - 381
13.5/+777 : 16th
1st v HSheik
381 - 516
13.5/+642 : 24th
2nd v LMogbo
446 - 326
14.5/+762 : 18th
2nd v HHadiK
443 - 342
15.5/+863 : 13th
14.Muhammad Shahbaz 
15.5 wins, +752
1st v HPerar
612 - 190
1/+422 : 3rd
2nd v MMogbo
413 - 368
2/+467 : 4th
1st v SSinghB
462 - 384
3/+545 : 7th
2nd v VJain
427 - 399
4/+573 : 5th
2nd v JArshaM
430 - 325
5/+678 : 2nd
1st v JLekha
403 - 401
6/+680 : 1st
2nd v NPholt
344 - 447
6/+577 : 10th
1st v JDuran
499 - 250
7/+826 : 4th
1st v MUllahB
394 - 395
7/+825 : 9th
2nd v HHadiK
372 - 416
7/+781 : 17th
1st v ABhara
307 - 543
7/+545 : 26th
2nd v SPhosa
501 - 444
8/+602 : 22nd
1st v JSalma
361 - 391
8/+572 : 27th
2nd v AAli
412 - 288
9/+696 : 20th
1st v LHawki
454 - 314
10/+836 : 16th
2nd v JDuran
409 - 386
11/+859 : 11th
1st v SKapoo
445 - 340
12/+964 : 6th
2nd v AAbidi
470 - 359
13/+1075 : 4th
1st v VAriya
352 - 337
14/+1090 : 5th
2nd v MUllahB
413 - 413
14.5/+1090 : 4th
2nd v ABhara
470 - 391
15.5/+1169 : 3rd
1st v TBryan
340 - 486
15.5/+1023 : 5th
1st v JArshaM
321 - 563
15.5/+781 : 8th
2nd v SKapoo
401 - 430
15.5/+752 : 14th
15.Javeria Salman 
15.5 wins, +526
1st v ANabil
517 - 278
1/+239 : 22nd
2nd v HSheik
462 - 455
2/+246 : 22nd
1st v AAbidi
424 - 363
3/+307 : 14th
2nd v DVisid
352 - 478
3/+181 : 39th
1st v NPholt
254 - 481
3/-46 : 56th
2nd v JKnapp
374 - 470
3/-142 : 75th
2nd v TFasuy
526 - 308
4/+76 : 55th
1st v SInyan
553 - 283
5/+346 : 38th
1st v SSiddi
443 - 262
6/+527 : 26th
2nd v YGandh
306 - 467
6/+366 : 37th
2nd v MNasir
498 - 303
7/+561 : 25th
1st v MWongS
406 - 332
8/+635 : 21st
2nd v MShahb
391 - 361
9/+665 : 17th
1st v MArif
363 - 426
9/+602 : 23rd
1st v JLekha
391 - 330
10/+663 : 18th
2nd v LHawki
349 - 332
11/+680 : 15th
2nd v PTeeka
393 - 461
11/+612 : 21st
1st v DVisid
405 - 405
11.5/+612 : 21st
2nd v TMason
359 - 433
11.5/+538 : 27th
1st v NSrith
416 - 390
12.5/+564 : 21st
1st v HRasso
444 - 431
13.5/+577 : 18th
2nd v SKapoo
364 - 479
13.5/+462 : 25th
1st v HHadiK
357 - 355
14.5/+464 : 20th
2nd v SPhosa
435 - 373
15.5/+526 : 15th
16.Hamza Sheikh 
15 wins, +1344
1st v OOlaya
463 - 221
1/+242 : 21st
1st v JSalma
455 - 462
1/+235 : 40th
2nd v AAbbas
379 - 409
1/+205 : 67th
1st v AMusta
444 - 330
2/+319 : 47th
2nd v SSinghB
384 - 334
3/+369 : 36th
1st v HAruma
410 - 375
4/+404 : 33rd
2nd v VAriya
419 - 498
4/+325 : 45th
1st v LHawki
376 - 338
5/+363 : 36th
1st v AFranc
568 - 304
6/+627 : 23rd
2nd v AShahz
589 - 208
7/+1008 : 15th
2nd v SJayas
379 - 377
8/+1010 : 10th
2nd v ABhara
409 - 416
8/+1003 : 17th
1st v VAriya
414 - 422
8/+995 : 24th
2nd v NZaver
416 - 506
8/+905 : 35th
2nd v JDuran
310 - 376
8/+839 : 46th
1st v LMogbo
520 - 439
9/+920 : 38th
2nd v HHadiK
386 - 314
10/+992 : 28th
1st v AAbbas
485 - 263
11/+1214 : 23rd
2nd v MJayas
465 - 308
12/+1371 : 15th
1st v SKapoo
468 - 466
13/+1373 : 13th
2nd v VAriya
411 - 366
14/+1418 : 10th
2nd v VWijes
516 - 381
15/+1553 : 9th
1st v TMason
247 - 415
15/+1385 : 12th
1st v ABhara
387 - 428
15/+1344 : 16th
17.Visarut Ariyakajorn 
15 wins, +1122
1st v PAddep
476 - 185
1/+291 : 14th
2nd v SPhosa
306 - 453
1/+144 : 52nd
2nd v MDelfi
383 - 456
1/+71 : 76th
1st v PAlo
408 - 325
2/+154 : 55th
2nd v VWijes
460 - 349
3/+265 : 45th
1st v CThoma
428 - 279
4/+414 : 32nd
1st v HSheik
498 - 419
5/+493 : 23rd
1st v RKapur
418 - 175
6/+736 : 11th
2nd v TYogan
412 - 365
7/+783 : 11th
2nd v SKapoo
402 - 382
8/+803 : 7th
1st v TBryan
399 - 479
8/+723 : 12th
2nd v MTayya
468 - 364
9/+827 : 9th
2nd v HSheik
422 - 414
10/+835 : 8th
1st v MJayas
505 - 291
11/+1049 : 2nd
1st v NPholt
373 - 384
11/+1038 : 7th
2nd v MUllahB
352 - 446
11/+944 : 10th
1st v MArif
385 - 379
12/+950 : 8th
2nd v JArshaM
362 - 440
12/+872 : 13th
2nd v MShahb
337 - 352
12/+857 : 17th
1st v PTeeka
572 - 467
13/+962 : 14th
1st v HSheik
366 - 411
13/+917 : 21st
2nd v NZaver
344 - 369
13/+892 : 27th
1st v SJayas
527 - 347
14/+1072 : 21st
1st v DVisid
437 - 387
15/+1122 : 17th
18.Mirza Tayyab 
15 wins, +855
2nd v TFasuy
495 - 279
1/+216 : 27th
1st v NNatha
410 - 448
1/+178 : 47th
2nd v CThoma
344 - 438
1/+84 : 75th
2nd v EUdean
474 - 345
2/+213 : 53rd
2nd v MSatha
435 - 377
3/+271 : 44th
1st v NChagt
449 - 273
4/+447 : 29th
1st v SJayas
392 - 362
5/+477 : 24th
2nd v MSelva
381 - 378
6/+480 : 19th
1st v MArif
444 - 383
7/+541 : 15th
1st v TYogan
426 - 400
8/+567 : 9th
2nd v NNatha
418 - 426
8/+559 : 16th
1st v VAriya
364 - 468
8/+455 : 27th
2nd v TMason
339 - 491
8/+303 : 33rd
1st v YGandh
471 - 296
9/+478 : 25th
1st v JKnapp
425 - 441
9/+462 : 30th
2nd v ANoel
503 - 314
10/+651 : 22nd
2nd v AAbbas
473 - 380
11/+744 : 18th
1st v PTeeka
368 - 413
11/+699 : 25th
2nd v SJayas
341 - 407
11/+633 : 32nd
1st v MJayas
397 - 359
12/+671 : 25th
1st v NLaoha
453 - 428
13/+696 : 24th
2nd v AAbidi
492 - 378
14/+810 : 17th
2nd v YGandh
371 - 324
15/+857 : 14th
2nd v MArif
424 - 426
15/+855 : 18th
19.Yash Gandhi 
15 wins, +695
1st v TBryan
404 - 447
0/-43 : 76th
2nd v GEkhag
397 - 326
1/+28 : 67th
2nd v JKarun
398 - 357
2/+69 : 51st
1st v RSinghB
416 - 411
3/+74 : 43rd
1st v VKhuba
434 - 344
4/+164 : 30th
2nd v VKasis
507 - 249
5/+422 : 17th
2nd v JLekha
333 - 429
5/+326 : 28th
1st v NNatha
369 - 397
5/+298 : 39th
2nd v SSutta
352 - 485
5/+165 : 50th
1st v JSalma
467 - 306
6/+326 : 39th
2nd v ANabil
437 - 347
7/+416 : 29th
2nd v SFerna
387 - 381
8/+422 : 28th
1st v AAli
407 - 275
9/+554 : 19th
2nd v MTayya
296 - 471
9/+379 : 27th
1st v ANoel
430 - 239
10/+570 : 21st
1st v PNsubu
417 - 284
11/+703 : 14th
2nd v MJayas
438 - 329
12/+812 : 9th
1st v TBryan
308 - 410
12/+710 : 15th
1st v JLekha
309 - 391
12/+628 : 20th
2nd v TMason
393 - 408
12/+613 : 27th
2nd v PTeeka
399 - 384
13/+628 : 25th
1st v AAli
423 - 313
14/+738 : 18th
1st v MTayya
324 - 371
14/+691 : 24th
2nd v AIyeng
385 - 381
15/+695 : 19th
20.Siriwat Suttapintu 
15 wins, +579
2nd v AArafa
420 - 261
1/+159 : 35th
1st v ABhara
262 - 494
1/-73 : 85th
2nd v JArshaM
342 - 495
1/-226 : 100th
1st v ANabil
383 - 334
2/-177 : 82nd
2nd v TIsmai
463 - 223
3/+63 : 53rd
1st v AAkmalH
398 - 309
4/+152 : 42nd
1st v ABaig
482 - 311
5/+323 : 29th
2nd v SSiddi
357 - 352
6/+328 : 21st
1st v YGandh
485 - 352
7/+461 : 16th
2nd v MArif
270 - 352
7/+379 : 24th
1st v MSethu
395 - 334
8/+440 : 18th
2nd v JLekha
443 - 432
9/+451 : 13th
1st v NLaoha
355 - 337
10/+469 : 11th
1st v TAmjad
371 - 424
10/+416 : 16th
1st v NZaver
360 - 352
11/+424 : 11th
2nd v MDelfi
328 - 368
11/+384 : 18th
2nd v JArshaM
303 - 531
11/+156 : 26th
1st v VWijes
416 - 437
11/+135 : 32nd
2nd v MDelfi
333 - 411
11/+57 : 41st
2nd v PNsubu
460 - 306
12/+211 : 32nd
2nd v ASasi
391 - 232
13/+370 : 28th
1st v SSinghB
393 - 354
14/+409 : 20th
1st v JLekha
548 - 356
15/+601 : 15th
2nd v SSiddi
322 - 344
15/+579 : 20th
21.Naravit Nathapukdi 
15 wins, +559
2nd v MLawal
431 - 215
1/+216 : 27th
2nd v MTayya
448 - 410
2/+254 : 19th
1st v DVisid
443 - 458
2/+239 : 37th
2nd v SKapoo
445 - 427
3/+257 : 34th
1st v EUdean
514 - 281
4/+490 : 16th
1st v PNsubu
447 - 408
5/+529 : 15th
2nd v MArif
458 - 337
6/+650 : 6th
2nd v YGandh
397 - 369
7/+678 : 6th
1st v ABhara
386 - 385
8/+679 : 4th
1st v MUllahB
301 - 418
8/+562 : 10th
1st v MTayya
426 - 418
9/+570 : 6th
2nd v TBryan
432 - 418
10/+584 : 4th
1st v NSrith
400 - 429
10/+555 : 10th
2nd v MUllahB
353 - 550
10/+358 : 17th
2nd v HHadiK
371 - 378
10/+351 : 23rd
1st v TAmjad
308 - 328
10/+331 : 30th
2nd v JKnapp
445 - 407
11/+369 : 25th
2nd v MDelfi
450 - 376
12/+443 : 17th
1st v VWijes
331 - 389
12/+385 : 24th
1st v TAmjad
393 - 369
13/+409 : 18th
2nd v HAruma
373 - 388
13/+394 : 26th
2nd v DVisid
367 - 417
13/+344 : 32nd
1st v JKnapp
447 - 392
14/+399 : 25th
1st v SSinghB
434 - 274
15/+559 : 21st
22.Marvi Delfin 
15 wins, +271
2nd v OHecto
480 - 203
1/+277 : 16th
2nd v MJayas
360 - 440
1/+197 : 44th
1st v VAriya
456 - 383
2/+270 : 35th
2nd v LMogbo
397 - 393
3/+274 : 32nd
1st v AIyeng
396 - 323
4/+347 : 24th
2nd v SKapoo
267 - 560
4/+54 : 44th
1st v TAmjad
391 - 414
4/+31 : 58th
1st v MAzam
400 - 296
5/+135 : 43rd
2nd v MLawal
383 - 371
6/+147 : 32nd
2nd v JKnapp
355 - 359
6/+143 : 46th
1st v JKnapp
380 - 371
7/+152 : 35th
1st v ABaig
389 - 303
8/+238 : 29th
1st v VKasis
511 - 314
9/+435 : 21st
2nd v NLaoha
409 - 391
10/+453 : 15th
2nd v TAmjad
387 - 434
10/+406 : 22nd
1st v SSutta
368 - 328
11/+446 : 17th
2nd v JLekha
339 - 393
11/+392 : 24th
1st v NNatha
376 - 450
11/+318 : 30th
1st v SSutta
411 - 333
12/+396 : 23rd
1st v AAli
391 - 365
13/+422 : 17th
2nd v TAmjad
436 - 331
14/+527 : 12th
2nd v HAruma
292 - 503
14/+316 : 22nd
1st v SSiddi
364 - 472
14/+208 : 28th
2nd v JLekha
467 - 404
15/+271 : 22nd
23.Hammad Hadi Khan
15 wins, +251
1st v AOnwua
510 - 207
1/+303 : 11th
1st v HAruma
541 - 341
2/+503 : 2nd
2nd v TYogan
384 - 368
3/+519 : 10th
1st v SJayas
381 - 421
3/+479 : 19th
1st v VJain
449 - 343
4/+585 : 10th
2nd v VKhuba
425 - 293
5/+717 : 7th
2nd v ANoel
465 - 316
6/+866 : 2nd
1st v NLaoha
537 - 279
7/+1124 : 2nd
2nd v NPholt
292 - 489
7/+927 : 6th
1st v MShahb
416 - 372
8/+971 : 3rd
2nd v AAbidi
283 - 516
8/+738 : 11th
1st v NPholt
436 - 399
9/+775 : 11th
2nd v ABhara
389 - 371
10/+793 : 9th
2nd v ANoel
451 - 368
11/+876 : 5th
1st v NNatha
378 - 371
12/+883 : 3rd
2nd v NZaver
480 - 397
13/+966 : 2nd
1st v MUllahB
290 - 467
13/+789 : 4th
2nd v NPholt
302 - 484
13/+607 : 8th
1st v ABhara
301 - 442
13/+466 : 11th
2nd v JLekha
419 - 369
14/+516 : 10th
1st v DVisid
377 - 467
14/+426 : 14th
2nd v TMason
400 - 345
15/+481 : 11th
2nd v HAruma
314 - 443
15/+352 : 17th
1st v VWijes
342 - 443
15/+251 : 23rd
24.Varun Kasisomayajula 
15 wins, +56
1st v JWanji
363 - 250
1/+113 : 44th
2nd v SSiddi
349 - 307
2/+155 : 27th
1st v FEzenn
326 - 311
3/+170 : 24th
1st v ANoel
334 - 387
3/+117 : 42nd
2nd v JDuran
225 - 545
3/-203 : 64th
1st v YGandh
249 - 507
3/-461 : 84th
2nd v AOnwua
471 - 270
4/-260 : 66th
2nd v CEhiri
463 - 211
5/-8 : 47th
1st v OOlaya
302 - 361
5/-67 : 61st
2nd v MAmiruH
374 - 294
6/+13 : 47th
1st v MAmiruH
354 - 320
7/+47 : 36th
1st v ASasi
336 - 312
8/+71 : 31st
2nd v MDelfi
314 - 511
8/-126 : 39th
2nd v NSarif
312 - 390
8/-204 : 51st
1st v ADuran
387 - 278
9/-95 : 39th
2nd v ISabri
409 - 328
10/-14 : 32nd
1st v MSethu
367 - 400
10/-47 : 40th
2nd v MAmiruH
358 - 282
11/+29 : 33rd
2nd v AAli
305 - 474
11/-140 : 43rd
1st v HAruma
279 - 526
11/-387 : 55th
2nd v MLawal
450 - 236
12/-173 : 41st
1st v MAlifI
295 - 271
13/-149 : 35th
1st v TAmjad
380 - 281
14/-50 : 29th
2nd v LMogbo
374 - 268
15/+56 : 24th
25.Diyath Visidagamage 
14.5 wins, +476
2nd v LHawki
508 - 282
1/+226 : 26th
1st v CThoma
330 - 308
2/+248 : 21st
2nd v NNatha
458 - 443
3/+263 : 19th
1st v JSalma
478 - 352
4/+389 : 7th
2nd v HRasso
286 - 447
4/+228 : 26th
1st v NPholt
355 - 384
4/+199 : 41st
1st v SSiddi
514 - 306
5/+407 : 26th
2nd v ABaig
465 - 334
6/+538 : 16th
1st v MWongS
404 - 394
7/+548 : 14th
2nd v JLekha
382 - 417
7/+513 : 20th
2nd v JArshaM
415 - 444
7/+484 : 27th
1st v MJayas
265 - 383
7/+366 : 39th
2nd v MWongS
437 - 361
8/+442 : 31st
1st v AAbbas
348 - 447
8/+343 : 41st
1st v AAli
495 - 295
9/+543 : 28th
2nd v EUdean
410 - 396
10/+557 : 25th
1st v SPhosa
466 - 355
11/+668 : 20th
2nd v JSalma
405 - 405
11.5/+668 : 19th
1st v NLaoha
433 - 378
12.5/+723 : 12th
2nd v VWijes
338 - 436
12.5/+625 : 20th
2nd v HHadiK
467 - 377
13.5/+715 : 17th
1st v NNatha
417 - 367
14.5/+765 : 13th
1st v SKapoo
343 - 582
14.5/+526 : 19th
2nd v VAriya
387 - 437
14.5/+476 : 25th
26.Hassan Hadi Khan
14 wins, +1589
2nd v NLaoha
361 - 364
0/-3 : 69th
1st v MLawre
452 - 319
1/+130 : 55th
2nd v STubaa
606 - 209
2/+527 : 27th
1st v AAbbas
484 - 440
3/+571 : 16th
2nd v TAmjad
349 - 387
3/+533 : 33rd
1st v MTalhaA
510 - 378
4/+665 : 25th
2nd v SAmath
514 - 220
5/+959 : 15th
1st v NSarif
407 - 355
6/+1011 : 9th
2nd v NZaver
443 - 406
7/+1048 : 5th
1st v AAbidi
382 - 405
7/+1025 : 14th
1st v NSrith
363 - 417
7/+971 : 21st
1st v NLaoha
454 - 403
8/+1022 : 16th
2nd v NZaver
367 - 462
8/+927 : 25th
1st v SKapoo
377 - 436
8/+868 : 36th
2nd v PTeeka
386 - 441
8/+813 : 47th
2nd v NSarif
496 - 296
9/+1013 : 37th
1st v HSheik
314 - 386
9/+941 : 49th
2nd v HRasso
395 - 460
9/+876 : 61st
1st v MMogbo
451 - 241
10/+1086 : 49th
2nd v MSelva
428 - 408
11/+1106 : 39th
1st v MMogbo
416 - 284
12/+1238 : 31st
2nd v NSrith
533 - 283
13/+1488 : 26th
2nd v JSalma
355 - 357
13/+1486 : 32nd
1st v ANoel
444 - 341
14/+1589 : 26th
27.Lewis Hawkins 
14 wins, +849
1st v DVisid
282 - 508
0/-226 : 111th
2nd v DWitha
598 - 180
1/+192 : 45th
1st v MLawal
440 - 313
2/+319 : 30th
1st v MNasir
367 - 314
3/+372 : 25th
2nd v CThoma
445 - 382
4/+435 : 20th
1st v MUllahB
332 - 378
4/+389 : 35th
2nd v RKapur
415 - 220
5/+584 : 20th
2nd v HSheik
338 - 376
5/+546 : 31st
1st v AAbidi
355 - 467
5/+434 : 45th
1st v OAtibaB
330 - 487
5/+277 : 64th
2nd v TYogan
363 - 350
6/+290 : 51st
1st v VJain
405 - 358
7/+337 : 40th
2nd v VSride
500 - 304
8/+533 : 29th
1st v MWongS
405 - 390
9/+548 : 24th
2nd v MShahb
314 - 454
9/+408 : 32nd
1st v JSalma
332 - 349
9/+391 : 44th
2nd v TMason
357 - 360
9/+388 : 55th
2nd v AIyeng
368 - 369
9/+387 : 64th
1st v EUdean
394 - 366
10/+415 : 55th
2nd v AArafa
483 - 284
11/+614 : 43rd
2nd v ANabil
410 - 393
12/+631 : 33rd
1st v TYogan
366 - 441
12/+556 : 43rd
2nd v HRasso
472 - 391
13/+637 : 36th
1st v SJayas
441 - 229
14/+849 : 27th
28.Somphong Phosai 
14 wins, +778
2nd v KMaitr
586 - 287
1/+299 : 13th
1st v VAriya
453 - 306
2/+446 : 7th
1st v MJayas
570 - 338
3/+678 : 1st
2nd v ABhara
338 - 423
3/+593 : 15th
2nd v SJayas
490 - 360
4/+723 : 8th
1st v PTeeka
442 - 434
5/+731 : 6th
2nd v NZaver
410 - 355
6/+786 : 4th
2nd v AAbidi
347 - 503
6/+630 : 13th
1st v SKapoo
414 - 373
7/+671 : 13th
2nd v JArshaM
369 - 480
7/+560 : 18th
2nd v TMason
474 - 341
8/+693 : 13th
1st v MShahb
444 - 501
8/+636 : 20th
2nd v MJayas
367 - 452
8/+551 : 28th
1st v PTeeka
400 - 425
8/+526 : 39th
1st v VWijes
427 - 304
9/+649 : 27th
1st v SJayas
463 - 340
10/+772 : 21st
2nd v DVisid
355 - 466
10/+661 : 30th
1st v OAtibaB
409 - 448
10/+622 : 41st
2nd v TYogan
481 - 323
11/+780 : 30th
1st v MWongS
467 - 350
12/+897 : 23rd
2nd v NSrith
464 - 427
13/+934 : 20th
2nd v SJayas
412 - 408
14/+938 : 15th
1st v MArif
347 - 445
14/+840 : 22nd
1st v JSalma
373 - 435
14/+778 : 28th
29.Aditya Iyengar 
14 wins, +770
1st v NSrith
450 - 323
1/+127 : 40th
2nd v DWeera
405 - 257
2/+275 : 17th
1st v WMalik
312 - 316
2/+271 : 34th
2nd v NPholt
371 - 419
2/+223 : 52nd
2nd v MDelfi
323 - 396
2/+150 : 74th
1st v STubaa
327 - 286
3/+191 : 59th
2nd v PAlo
381 - 357
4/+215 : 49th
2nd v PNsubu
361 - 383
4/+193 : 64th
1st v RKapur
521 - 228
5/+486 : 43rd
2nd v VKhuba
296 - 490
5/+292 : 62nd
1st v VKhuba
417 - 291
6/+418 : 48th
1st v HRasso
416 - 322
7/+512 : 35th
2nd v MSelva
388 - 510
7/+390 : 51st
1st v JDuran
294 - 411
7/+273 : 63rd
2nd v SDeS
438 - 251
8/+460 : 50th
1st v VJain
571 - 287
9/+744 : 39th
2nd v OAtibaB
336 - 573
9/+507 : 54th
1st v LHawki
369 - 368
10/+508 : 43rd
2nd v MWongS
322 - 380
10/+450 : 54th
1st v ANabil
358 - 350
11/+458 : 46th
2nd v TYogan
432 - 376
12/+514 : 36th
1st v NLaoha
439 - 292
13/+661 : 29th
2nd v MJayas
418 - 305
14/+774 : 23rd
1st v YGandh
381 - 385
14/+770 : 29th
30.Pasith Teeka-Uttam 
14 wins, +744
2nd v NChagt
416 - 358
1/+58 : 55th
2nd v KRamsu
521 - 261
2/+318 : 14th
1st v TIsmai
455 - 208
3/+565 : 6th
1st v TMason
406 - 416
3/+555 : 17th
2nd v NZaver
351 - 416
3/+490 : 34th
2nd v SPhosa
434 - 442
3/+482 : 50th
1st v VWijes
443 - 386
4/+539 : 38th
2nd v VKhuba
323 - 391
4/+471 : 55th
1st v MMogbo
429 - 420
5/+480 : 44th
1st v MMogbo
372 - 322
6/+530 : 34th
2nd v SDeS
396 - 307
7/+619 : 24th
1st v SJayas
357 - 321
8/+655 : 19th
2nd v SKapoo
306 - 334
8/+627 : 26th
2nd v SPhosa
425 - 400
9/+652 : 21st
1st v HHadiK
441 - 386
10/+707 : 17th
2nd v TMason
334 - 427
10/+614 : 23rd
1st v JSalma
461 - 393
11/+682 : 19th
2nd v MTayya
413 - 368
12/+727 : 14th
1st v MArif
336 - 376
12/+687 : 19th
2nd v VAriya
467 - 572
12/+582 : 28th
1st v YGandh
384 - 399
12/+567 : 34th
2nd v JKnapp
342 - 400
12/+509 : 45th
1st v AAli
487 - 286
13/+710 : 34th
1st v OAtibaB
412 - 378
14/+744 : 30th
31.Arham Abidi 
14 wins, +604
2nd v RBenne
563 - 327
1/+236 : 24th
1st v AAbbas
478 - 361
2/+353 : 12th
2nd v JSalma
363 - 424
2/+292 : 32nd
1st v MArif
472 - 367
3/+397 : 23rd
2nd v MNasir
411 - 318
4/+490 : 16th
1st v RKapur
474 - 311
5/+653 : 9th
2nd v SKapoo
404 - 445
5/+612 : 18th
1st v SPhosa
503 - 347
6/+768 : 10th
2nd v LHawki
467 - 355
7/+880 : 7th
2nd v HHadiK
405 - 382
8/+903 : 5th
1st v HHadiK
516 - 283
9/+1136 : 3rd
1st v TMason
477 - 323
10/+1290 : 2nd
2nd v MUllahB
388 - 435
10/+1243 : 3rd
2nd v NPholt
299 - 464
10/+1078 : 9th
1st v TBryan
420 - 337
11/+1161 : 6th
1st v NSrith
379 - 344
12/+1196 : 4th
1st v ABhara
320 - 413
12/+1103 : 5th
1st v MShahb
359 - 470
12/+992 : 11th
2nd v JArshaM
278 - 517
12/+753 : 18th
1st v NZaver
276 - 390
12/+639 : 26th
2nd v SKapoo
425 - 429
12/+635 : 32nd
1st v MTayya
378 - 492
12/+521 : 44th
2nd v TYogan
437 - 393
13/+565 : 37th
1st v MJayas
391 - 352
14/+604 : 31st
32.Venkataraman Sridev 
14 wins, +556
1st v JAnant
466 - 213
1/+253 : 18th
2nd v MArif
338 - 436
1/+155 : 50th
1st v EUdean
324 - 416
1/+63 : 77th
1st v TYogan
346 - 477
1/-68 : 96th
2nd v HAruma
410 - 394
2/-52 : 81st
2nd v ASinghA
296 - 416
2/-172 : 101st
1st v MLawre
376 - 245
3/-41 : 83rd
2nd v AAkmalH
423 - 273
4/+109 : 67th
1st v GEkhag
307 - 343
4/+73 : 79th
1st v UDeS
409 - 352
5/+130 : 68th
2nd v NTanwe
427 - 322
6/+235 : 52nd
2nd v GEkhag
325 - 298
7/+262 : 41st
1st v LHawki
304 - 500
7/+66 : 59th
2nd v JKnapp
339 - 346
7/+59 : 67th
1st v DOnyek
368 - 314
8/+113 : 57th
2nd v ABaig
330 - 333
8/+110 : 67th
1st v ANabil
393 - 362
9/+141 : 61st
2nd v SFerna
346 - 419
9/+68 : 69th
1st v ANabil
426 - 342
10/+152 : 60th
2nd v ASinghA
348 - 323
11/+177 : 50th
1st v VJain
353 - 393
11/+137 : 60th
2nd v ABaig
378 - 321
12/+194 : 49th
2nd v UDeS
513 - 197
13/+510 : 39th
1st v AAbbas
382 - 336
14/+556 : 32nd
33.Joe Knapper 
14 wins, +349
2nd v JKarun
458 - 403
1/+55 : 57th
2nd v NWachi
407 - 233
2/+229 : 23rd
1st v KPrasa
336 - 335
3/+230 : 21st
1st v JLekha
356 - 403
3/+183 : 38th
2nd v TBryan
480 - 444
4/+219 : 27th
1st v JSalma
470 - 374
5/+315 : 19th
2nd v NLaoha
337 - 394
5/+258 : 30th
1st v ASasi
308 - 383
5/+183 : 41st
2nd v TAmjad
390 - 413
5/+160 : 51st
1st v MDelfi
359 - 355
6/+164 : 45th
2nd v MDelfi
371 - 380
6/+155 : 56th
2nd v KRamsu
413 - 340
7/+228 : 42nd
1st v MNasir
413 - 378
8/+263 : 34th
1st v VSride
346 - 339
9/+270 : 29th
2nd v MTayya
441 - 425
10/+286 : 24th
2nd v ADuran
373 - 401
10/+258 : 31st
1st v NNatha
407 - 445
10/+220 : 36th
1st v PNsubu
378 - 392
10/+206 : 48th
2nd v AShahz
458 - 287
11/+377 : 36th
1st v AAbbas
455 - 375
12/+457 : 30th
2nd v MJayas
338 - 483
12/+312 : 38th
1st v PTeeka
400 - 342
13/+370 : 31st
2nd v NNatha
392 - 447
13/+315 : 41st
1st v MSethu
349 - 315
14/+349 : 33rd
34.Affan Shahzad 
14 wins, +349
1st v ABhara
304 - 461
0/-157 : 101st
1st v AArafa
394 - 309
1/-72 : 84th
2nd v DLawal
354 - 215
2/+67 : 52nd
2nd v KMaitr
530 - 252
3/+345 : 27th
1st v JThoma
469 - 236
4/+578 : 12th
2nd v AFranc
359 - 351
5/+586 : 11th
1st v TMason
309 - 333
5/+562 : 21st
2nd v MUllahB
353 - 500
5/+415 : 34th
1st v JArshaM
271 - 513
5/+173 : 49th
1st v HSheik
208 - 589
5/-208 : 76th
2nd v EUdean
426 - 384
6/-166 : 62nd
1st v SInyan
417 - 321
7/-70 : 49th
2nd v MAmiruH
444 - 320
8/+54 : 38th
2nd v ADuran
347 - 406
8/-5 : 49th
1st v MLawal
403 - 243
9/+155 : 38th
2nd v MSethu
518 - 214
10/+459 : 28th
2nd v PNsubu
320 - 461
10/+318 : 34th
1st v SSiddi
281 - 404
10/+195 : 49th
1st v JKnapp
287 - 458
10/+24 : 62nd
2nd v ABaig
423 - 354
11/+93 : 52nd
2nd v SFerna
435 - 318
12/+210 : 40th
1st v UDeS
358 - 265
13/+303 : 34th
2nd v SSinghB
326 - 375
13/+254 : 42nd
1st v TAmjad
393 - 298
14/+349 : 33rd
35.Jiradet Lekhaworakul 
14 wins, +234
1st v ADuran
371 - 261
1/+110 : 45th
1st v MAlifI
390 - 276
2/+224 : 24th
2nd v SDeS
457 - 290
3/+391 : 12th
2nd v JKnapp
403 - 356
4/+438 : 6th
1st v AFranc
372 - 299
5/+511 : 4th
2nd v MShahb
401 - 403
5/+509 : 16th
1st v YGandh
429 - 333
6/+605 : 8th
1st v MArif
355 - 384
6/+576 : 15th
2nd v TMason
314 - 514
6/+376 : 30th
1st v DVisid
417 - 382
7/+411 : 23rd
2nd v PNsubu
392 - 330
8/+473 : 17th
1st v SSutta
432 - 443
8/+462 : 26th
2nd v ANoel
419 - 314
9/+567 : 18th
1st v TMason
392 - 327
10/+632 : 14th
2nd v JSalma
330 - 391
10/+571 : 20th
2nd v MJayas
396 - 344
11/+623 : 16th
1st v MDelfi
393 - 339
12/+677 : 11th
2nd v TAmjad
411 - 395
13/+693 : 7th
2nd v YGandh
391 - 309
14/+775 : 7th
1st v HHadiK
369 - 419
14/+725 : 8th
1st v JDuran
371 - 539
14/+557 : 11th
2nd v ABhara
337 - 405
14/+489 : 19th
2nd v SSutta
356 - 548
14/+297 : 27th
1st v MDelfi
404 - 467
14/+234 : 35th
36.Samrath Singh Bhatia
14 wins, +227
2nd v RKapur
641 - 204
1/+437 : 1st
1st v SJayas
335 - 511
1/+261 : 38th
2nd v MShahb
384 - 462
1/+183 : 68th
1st v JDuran
260 - 509
1/-66 : 95th
1st v HSheik
334 - 384
1/-116 : 110th
1st v RSinghB
375 - 372
2/-113 : 98th
2nd v DOnyek
352 - 357
2/-118 : 106th
2nd v MSatha
413 - 285
3/+10 : 90th
1st v PAddep
490 - 202
4/+298 : 71st
2nd v ASinghA
445 - 336
5/+407 : 58th
2nd v MNooraI
409 - 288
6/+528 : 46th
1st v MMogbo
389 - 452
6/+465 : 61st
2nd v SDeS
235 - 473
6/+227 : 75th
1st v MSelva
398 - 329
7/+296 : 61st
2nd v WMalik
371 - 287
8/+380 : 52nd
1st v OAtibaB
421 - 385
9/+416 : 42nd
2nd v MWongS
400 - 383
10/+433 : 33rd
1st v MJayas
323 - 502
10/+254 : 45th
2nd v AAbbas
419 - 389
11/+284 : 38th
1st v SFerna
476 - 438
12/+322 : 31st
1st v ABaig
347 - 292
13/+377 : 27th
2nd v SSutta
354 - 393
13/+338 : 33rd
1st v AShahz
375 - 326
14/+387 : 26th
2nd v NNatha
274 - 434
14/+227 : 36th
37.Nusrath Sariffo'deen 
13.5 wins, +951
2nd v MSethu
427 - 347
1/+80 : 49th
1st v ABiyan
383 - 351
2/+112 : 32nd
1st v HRasso
277 - 404
2/-15 : 59th
2nd v ABaig
345 - 362
2/-32 : 68th
2nd v ANabil
372 - 292
3/+48 : 54th
1st v AOsaig
440 - 256
4/+232 : 40th
2nd v MMogbo
409 - 409
4.5/+232 : 35th
2nd v HHadiK
355 - 407
4.5/+180 : 52nd
2nd v LMogbo
267 - 376
4.5/+71 : 67th
1st v MAzam
544 - 238
5.5/+377 : 53rd
1st v LMogbo
425 - 295
6.5/+507 : 39th
1st v AMusta
428 - 239
7.5/+696 : 32nd
2nd v JKarun
303 - 401
7.5/+598 : 43rd
1st v VKasis
390 - 312
8.5/+676 : 33rd
2nd v HAruma
359 - 385
8.5/+650 : 43rd
1st v HHadiK
296 - 496
8.5/+450 : 57th
1st v VWijes
357 - 440
8.5/+367 : 69th
2nd v RSinghB
426 - 361
9.5/+432 : 57th
2nd v MAlifI
448 - 227
10.5/+653 : 46th
1st v AMusta
402 - 321
11.5/+734 : 36th
2nd v LMogbo
314 - 404
11.5/+644 : 45th
1st v ASasi
393 - 213
12.5/+824 : 37th
1st v ANoel
361 - 370
12.5/+815 : 45th
2nd v SInyan
438 - 302
13.5/+951 : 37th
38.Lucia Mogbolu 
13.5 wins, +841
2nd v OAtibaB
318 - 357
0/-39 : 75th
1st v SSunda
471 - 226
1/+206 : 43rd
2nd v MNasir
372 - 467
1/+111 : 71st
1st v MDelfi
393 - 397
1/+107 : 92nd
2nd v FEzenn
402 - 207
2/+302 : 71st
1st v AMusta
376 - 376
2.5/+302 : 87th
2nd v KMaitr
477 - 252
3.5/+527 : 68th
2nd v HAruma
356 - 460
3.5/+423 : 83rd
1st v NSarif
376 - 267
4.5/+532 : 66th
2nd v OHecto
475 - 253
5.5/+754 : 52nd
2nd v NSarif
295 - 425
5.5/+624 : 67th
1st v OOlaya
402 - 288
6.5/+738 : 53rd
1st v AOnwua
338 - 303
7.5/+773 : 42nd
1st v JKarun
383 - 311
8.5/+845 : 32nd
1st v AMusta
457 - 323
9.5/+979 : 25th
2nd v HSheik
439 - 520
9.5/+898 : 34th
2nd v SJayas
322 - 435
9.5/+785 : 43rd
1st v ADuran
338 - 326
10.5/+797 : 35th
2nd v AMusta
364 - 452
10.5/+709 : 45th
2nd v JKarun
436 - 378
11.5/+767 : 35th
1st v NSarif
404 - 314
12.5/+857 : 29th
2nd v ANoel
522 - 312
13.5/+1067 : 23rd
1st v VWijes
326 - 446
13.5/+947 : 30th
1st v VKasis
268 - 374
13.5/+841 : 38th
39.Absar Mustajab 
13.5 wins, +742
1st v JThoma
557 - 209
1/+348 : 8th
2nd v MMogbo
226 - 329
1/+245 : 39th
1st v NZaver
322 - 422
1/+145 : 70th
2nd v HSheik
330 - 444
1/+31 : 93rd
1st v TYogan
362 - 366
1/+27 : 109th
2nd v LMogbo
376 - 376
1.5/+27 : 115th
1st v CAmbi-
484 - 208
2.5/+303 : 102nd
2nd v DWitha
393 - 213
3.5/+483 : 82nd
1st v OHecto
389 - 222
4.5/+650 : 65th
1st v AOnwua
405 - 226
5.5/+829 : 51st
2nd v OOlaya
464 - 303
6.5/+990 : 38th
2nd v NSarif
239 - 428
6.5/+801 : 52nd
1st v ASasi
364 - 349
7.5/+816 : 41st
1st v MAmiruH
392 - 300
8.5/+908 : 31st
2nd v LMogbo
323 - 457
8.5/+774 : 41st
2nd v VWijes
322 - 499
8.5/+597 : 56th
1st v ADuran
369 - 345
9.5/+621 : 45th
2nd v HAruma
318 - 387
9.5/+552 : 56th
1st v LMogbo
452 - 364
10.5/+640 : 47th
2nd v NSarif
321 - 402
10.5/+559 : 56th
1st v JKarun
456 - 335
11.5/+680 : 44th
1st v SInyan
401 - 287
12.5/+794 : 38th
2nd v OAtibaB
295 - 421
12.5/+668 : 46th
2nd v MAlifI
355 - 281
13.5/+742 : 39th
40.Alissa Noel 
13.5 wins, -75
1st v PShah
328 - 264
1/+64 : 54th
2nd v TIsmai
382 - 297
2/+149 : 28th
1st v KRamsu
378 - 356
3/+171 : 23rd
2nd v VKasis
387 - 334
4/+224 : 12th
1st v NSrith
245 - 442
4/+27 : 31st
2nd v ABaig
439 - 337
5/+129 : 22nd
1st v HHadiK
316 - 465
5/-20 : 33rd
2nd v TBryan
377 - 492
5/-135 : 49th
2nd v ASasi
438 - 265
6/+38 : 33rd
1st v OOlaya
480 - 291
7/+227 : 26th
2nd v JKarun
433 - 284
8/+376 : 19th
2nd v MSethu
463 - 212
9/+627 : 12th
1st v JLekha
314 - 419
9/+522 : 20th
1st v HHadiK
368 - 451
9/+439 : 26th
2nd v YGandh
239 - 430
9/+248 : 35th
1st v MTayya
314 - 503
9/+59 : 52nd
2nd v NLaoha
363 - 502
9/-80 : 64th
1st v DOnyek
488 - 321
10/+87 : 51st
2nd v MSatha
399 - 310
11/+176 : 40th
1st v ASasi
384 - 384
11.5/+176 : 37th
2nd v PNsubu
456 - 403
12.5/+229 : 30th
1st v LMogbo
312 - 522
12.5/+19 : 39th
2nd v NSarif
370 - 361
13.5/+28 : 31st
2nd v HHadiK
341 - 444
13.5/-75 : 40th
41.Martin Mogbolu 
13.5 wins, -231
2nd v JMuthe
517 - 155
1/+362 : 7th
1st v AMusta
329 - 226
2/+465 : 6th
2nd v JDuran
271 - 504
2/+232 : 38th
1st v NZaver
254 - 644
2/-158 : 80th
2nd v RKapur
318 - 473
2/-313 : 99th
1st v NWachi
446 - 272
3/-139 : 74th
1st v NSarif
409 - 409
3.5/-139 : 70th
2nd v SAmath
428 - 289
4.5/0 : 53rd
1st v HAruma
257 - 419
4.5/-162 : 68th
2nd v PTeeka
322 - 372
4.5/-212 : 83rd
1st v CThoma
231 - 504
4.5/-485 : 96th
2nd v PAlo
406 - 388
5.5/-467 : 81st
1st v MAzam
290 - 605
5.5/-782 : 95th
2nd v NWachi
360 - 288
6.5/-710 : 83rd
2nd v OHecto
401 - 288
7.5/-597 : 70th
1st v PAddep
340 - 336
8.5/-593 : 59th
2nd v AOnwua
477 - 242
9.5/-358 : 47th
1st v JKarun
339 - 404
9.5/-423 : 59th
2nd v HHadiK
241 - 451
9.5/-633 : 71st
2nd v MMogbo
377 - 432
9.5/-688 : 82nd
1st v RSinghB
468 - 249
10.5/-469 : 68th
1st v PAlo
432 - 380
11.5/-417 : 59th
1st v MTalhaA
409 - 367
12.5/-375 : 49th
2nd v MAasim
477 - 333
13.5/-231 : 41st
42.Natchaya Sritharo 
13 wins, +1233
2nd v AIyeng
323 - 450
0/-127 : 97th
1st v LMaina
525 - 183
1/+215 : 41st
1st v CEhiri
549 - 156
2/+608 : 25th
2nd v CThoma
477 - 314
3/+771 : 14th
2nd v ANoel
442 - 245
4/+968 : 7th
1st v JDuran
309 - 408
4/+869 : 23rd
2nd v MMogbo
454 - 228
5/+1095 : 14th
1st v MNooraI
425 - 284
6/+1236 : 8th
2nd v NLaoha
341 - 394
6/+1183 : 20th
1st v TBryan
441 - 414
7/+1210 : 13th
2nd v HHadiK
417 - 363
8/+1264 : 8th
1st v TAmjad
490 - 247
9/+1507 : 5th
2nd v NNatha
429 - 400
10/+1536 : 2nd
1st v ABhara
353 - 562
10/+1327 : 7th
1st v MUllahB
483 - 334
11/+1476 : 4th
2nd v AAbidi
344 - 379
11/+1441 : 8th
2nd v NPholt
378 - 436
11/+1383 : 14th
1st v NZaver
321 - 447
11/+1257 : 22nd
1st v SKapoo
298 - 442
11/+1113 : 28th
2nd v JSalma
390 - 416
11/+1087 : 40th
1st v SPhosa
427 - 464
11/+1050 : 49th
1st v HHadiK
283 - 533
11/+800 : 62nd
2nd v MAmiruH
495 - 253
12/+1042 : 51st
1st v RSinghB
525 - 334
13/+1233 : 42nd
43.Omari Atiba Blake
13 wins, +1038
1st v LMogbo
357 - 318
1/+39 : 62nd
2nd v TBryan
334 - 400
1/-27 : 78th
1st v SKapoo
422 - 466
1/-71 : 86th
1st v MSethu
475 - 335
2/+69 : 60th
2nd v DWeera
495 - 205
3/+359 : 37th
2nd v MJayas
447 - 371
4/+435 : 30th
2nd v MSelva
427 - 263
5/+599 : 19th
1st v SJayas
373 - 391
5/+581 : 30th
1st v AAbbas
455 - 462
5/+574 : 41st
2nd v LHawki
487 - 330
6/+731 : 30th
2nd v SKapoo
425 - 505
6/+651 : 43rd
2nd v NZaver
272 - 599
6/+324 : 63rd
2nd v SJayas
357 - 436
6/+245 : 73rd
1st v SDeS
457 - 346
7/+356 : 60th
1st v TYogan
449 - 365
8/+440 : 51st
2nd v SSinghB
385 - 421
8/+404 : 63rd
1st v AIyeng
573 - 336
9/+641 : 53rd
2nd v SPhosa
448 - 409
10/+680 : 39th
1st v MMogbo
345 - 379
10/+646 : 52nd
1st v SJayas
339 - 428
10/+557 : 62nd
1st v MSelva
478 - 301
11/+734 : 51st
2nd v ANabil
505 - 293
12/+946 : 40th
1st v AMusta
421 - 295
13/+1072 : 33rd
2nd v PTeeka
378 - 412
13/+1038 : 43rd
44.Migara Jayasinghe 
13 wins, +481
2nd v SInyan
530 - 252
1/+278 : 15th
1st v MDelfi
440 - 360
2/+358 : 10th
2nd v SPhosa
338 - 570
2/+126 : 47th
1st v JArshaM
417 - 467
2/+76 : 59th
2nd v KPrasa
448 - 230
3/+294 : 40th
1st v OAtibaB
371 - 447
3/+218 : 56th
1st v ASinghA
425 - 299
4/+344 : 44th
2nd v AFranc
431 - 328
5/+447 : 33rd
2nd v HRasso
406 - 317
6/+536 : 25th
1st v SJayas
406 - 390
7/+552 : 19th
2nd v MArif
476 - 362
8/+666 : 15th
2nd v DVisid
383 - 265
9/+784 : 10th
1st v SPhosa
452 - 367
10/+869 : 6th
2nd v VAriya
291 - 505
10/+655 : 13th
1st v JArshaM
340 - 399
10/+596 : 19th
1st v JLekha
344 - 396
10/+544 : 26th
1st v YGandh
329 - 438
10/+435 : 32nd
2nd v SSinghB
502 - 323
11/+614 : 26th
1st v HSheik
308 - 465
11/+457 : 34th
2nd v MTayya
359 - 397
11/+419 : 47th
1st v JKnapp
483 - 338
12/+564 : 35th
2nd v MWongS
405 - 336
13/+633 : 30th
1st v AIyeng
305 - 418
13/+520 : 38th
2nd v AAbidi
352 - 391
13/+481 : 44th
45.Sasika Jayasuriya 
13 wins, +450
1st v LAlo
590 - 163
1/+427 : 2nd
2nd v SSinghB
511 - 335
2/+603 : 1st
1st v MMogbo
430 - 359
3/+674 : 2nd
2nd v HHadiK
421 - 381
4/+714 : 3rd
1st v SPhosa
360 - 490
4/+584 : 11th
2nd v JArshaM
352 - 427
4/+509 : 28th
2nd v MTayya
362 - 392
4/+479 : 39th
2nd v OAtibaB
391 - 373
5/+497 : 32nd
1st v MNooraI
407 - 337
6/+567 : 24th
2nd v MJayas
390 - 406
6/+551 : 33rd
1st v HSheik
377 - 379
6/+549 : 44th
2nd v PTeeka
321 - 357
6/+513 : 59th
1st v OAtibaB
436 - 357
7/+592 : 48th
2nd v CThoma
434 - 269
8/+757 : 37th
1st v MMogbo
399 - 375
9/+781 : 26th
2nd v SPhosa
340 - 463
9/+658 : 41st
1st v LMogbo
435 - 322
10/+771 : 29th
2nd v MArif
310 - 420
10/+661 : 40th
1st v MTayya
407 - 341
11/+727 : 31st
2nd v OAtibaB
428 - 339
12/+816 : 24th
1st v MWongS
379 - 349
13/+846 : 22nd
1st v SPhosa
408 - 412
13/+842 : 28th
2nd v VAriya
347 - 527
13/+662 : 35th
2nd v LHawki
229 - 441
13/+450 : 45th
46.Neeraparng Laohavira 
13 wins, +433
1st v HHadiK
364 - 361
1/+3 : 68th
2nd v MTalhaA
503 - 328
2/+178 : 26th
2nd v NTanwe
466 - 355
3/+289 : 17th
1st v PNsubu
440 - 400
4/+329 : 9th
1st v ABaig
368 - 270
5/+427 : 5th
2nd v TBryan
304 - 475
5/+256 : 21st
1st v JKnapp
394 - 337
6/+313 : 12th
2nd v HHadiK
279 - 537
6/+55 : 24th
1st v NSrith
394 - 341
7/+108 : 18th
2nd v JKarun
414 - 284
8/+238 : 12th
1st v TAmjad
300 - 339
8/+199 : 20th
2nd v HHadiK
403 - 454
8/+148 : 30th
2nd v SSutta
337 - 355
8/+130 : 37th
1st v MDelfi
391 - 409
8/+112 : 48th
2nd v PNsubu
457 - 349
9/+220 : 36th
1st v MLawal
530 - 292
10/+458 : 29th
1st v ANoel
502 - 363
11/+597 : 22nd
1st v TMason
334 - 445
11/+486 : 27th
2nd v DVisid
378 - 433
11/+431 : 35th
1st v SSiddi
321 - 356
11/+396 : 48th
2nd v MTayya
428 - 453
11/+371 : 56th
2nd v AIyeng
292 - 439
11/+224 : 69th
1st v EUdean
436 - 330
12/+330 : 57th
2nd v MMogbo
498 - 395
13/+433 : 46th
47.Matthew Wong Sang
13 wins, +424
2nd v VWijes
268 - 479
0/-211 : 107th
1st v ISabri
486 - 242
1/+33 : 66th
2nd v RSinghB
386 - 367
2/+52 : 54th
2nd v ASinghA
407 - 331
3/+128 : 41st
1st v ABarba
445 - 224
4/+349 : 23rd
2nd v ASasi
371 - 396
4/+324 : 37th
1st v HRasso
333 - 321
5/+336 : 27th
1st v SFerna
459 - 284
6/+511 : 18th
2nd v DVisid
394 - 404
6/+501 : 27th
1st v TMason
336 - 410
6/+427 : 35th
1st v AAbbas
405 - 389
7/+443 : 28th
2nd v JSalma
332 - 406
7/+369 : 38th
1st v DVisid
361 - 437
7/+293 : 53rd
2nd v LHawki
390 - 405
7/+278 : 62nd
1st v GEkhag
320 - 274
8/+324 : 53rd
2nd v SDeS
394 - 324
9/+394 : 43rd
1st v SSinghB
383 - 400
9/+377 : 56th
2nd v EUdean
407 - 264
10/+520 : 42nd
1st v AIyeng
380 - 322
11/+578 : 33rd
2nd v SPhosa
350 - 467
11/+461 : 45th
2nd v SJayas
349 - 379
11/+431 : 54th
1st v MJayas
336 - 405
11/+362 : 68th
2nd v CThoma
372 - 319
12/+415 : 56th
1st v HRasso
350 - 341
13/+424 : 47th
48.Abdullah Abbasi 
13 wins, +385
1st v MAmiruH
480 - 242
1/+238 : 23rd
2nd v AAbidi
361 - 478
1/+121 : 56th
1st v HSheik
409 - 379
2/+151 : 45th
2nd v HHadiK
440 - 484
2/+107 : 58th
1st v SFerna
469 - 417
3/+159 : 50th
2nd v EUdean
655 - 210
4/+604 : 27th
1st v MNooraI
492 - 350
5/+746 : 17th
1st v MMogbo
336 - 420
5/+662 : 28th
2nd v OAtibaB
462 - 455
6/+669 : 22nd
1st v JDuran
305 - 569
6/+405 : 36th
2nd v MWongS
389 - 405
6/+389 : 49th
1st v MNasir
395 - 367
7/+417 : 37th
2nd v VWijes
376 - 404
7/+389 : 52nd
2nd v DVisid
447 - 348
8/+488 : 40th
1st v EUdean
418 - 393
9/+513 : 29th
2nd v MMogbo
389 - 344
10/+558 : 24th
1st v MTayya
380 - 473
10/+465 : 31st
2nd v HSheik
263 - 485
10/+243 : 46th
1st v SSinghB
389 - 419
10/+213 : 58th
2nd v JKnapp
375 - 455
10/+133 : 67th
2nd v MNasir
361 - 331
11/+163 : 58th
1st v EUdean
453 - 301
12/+315 : 48th
1st v VJain
463 - 347
13/+431 : 40th
2nd v VSride
336 - 382
13/+385 : 48th
49.Vraj Jain 
13 wins, +242
1st v AMusha
513 - 203
1/+310 : 10th
2nd v TYogan
456 - 279
2/+487 : 3rd
1st v HAruma
433 - 388
3/+532 : 8th
1st v MShahb
399 - 427
3/+504 : 18th
2nd v HHadiK
343 - 449
3/+398 : 35th
1st v MArif
333 - 389
3/+342 : 52nd
2nd v AFranc
284 - 405
3/+221 : 74th
2nd v ASinghA
379 - 337
4/+263 : 61st
1st v PAlo
444 - 423
5/+284 : 48th
1st v MNasir
327 - 362
5/+249 : 66th
2nd v MSelva
188 - 441
5/-4 : 81st
2nd v LHawki
358 - 405
5/-51 : 89th
1st v KPrasa
407 - 320
6/+36 : 80th
2nd v SSaffa
379 - 235
7/+180 : 65th
1st v ABaig
317 - 406
7/+91 : 77th
2nd v AIyeng
287 - 571
7/-193 : 90th
2nd v MNooraI
411 - 290
8/-72 : 78th
1st v AFranc
395 - 326
9/-3 : 71st
2nd v ASinghA
442 - 263
10/+176 : 59th
1st v MSatha
367 - 432
10/+111 : 69th
2nd v VSride
393 - 353
11/+151 : 59th
1st v MNasir
438 - 236
12/+353 : 47th
2nd v AAbbas
347 - 463
12/+237 : 58th
1st v TYogan
414 - 409
13/+242 : 49th
50.Adam Ali 
13 wins, +212
1st v MSelva
393 - 426
0/-33 : 74th
2nd v MNasir
280 - 497
0/-250 : 116th
2nd v SSunda
401 - 249
1/-98 : 90th
1st v AArafa
400 - 371
2/-69 : 72nd
1st v MLawre
385 - 283
3/+33 : 55th
1st v KRamsu
352 - 412
3/-27 : 66th
2nd v GEkhag
345 - 295
4/+23 : 59th
1st v MSethu
340 - 366
4/-3 : 72nd
2nd v SSaffa
338 - 281
5/+54 : 58th
2nd v RKapur
447 - 250
6/+251 : 42nd
1st v SFerna
427 - 281
7/+397 : 30th
1st v ANabil
449 - 324
8/+522 : 24th
2nd v YGandh
275 - 407
8/+390 : 32nd
1st v MShahb
288 - 412
8/+266 : 43rd
2nd v DVisid
295 - 495
8/+66 : 59th
2nd v SSiddi
436 - 359
9/+143 : 49th
1st v ABaig
339 - 280
10/+202 : 38th
2nd v ASasi
483 - 307
11/+378 : 29th
1st v VKasis
474 - 305
12/+547 : 21st
2nd v MDelfi
365 - 391
12/+521 : 29th
1st v SSiddi
368 - 386
12/+503 : 37th
2nd v YGandh
313 - 423
12/+393 : 46th
2nd v PTeeka
286 - 487
12/+192 : 60th
2nd v ABaig
403 - 383
13/+212 : 50th
51.Mohammad Azam 
13 wins, +161
1st v AAkmalH
299 - 424
0/-125 : 96th
2nd v ACassi
322 - 260
1/-63 : 81st
2nd v PAlo
241 - 491
1/-313 : 111th
2nd v WMalik
267 - 261
2/-307 : 87th
1st v JAnant
359 - 264
3/-212 : 65th
2nd v AMusha
347 - 256
4/-121 : 47th
1st v ISabri
310 - 260
5/-71 : 34th
2nd v MDelfi
296 - 400
5/-175 : 51st
1st v JKarun
269 - 428
5/-334 : 63rd
2nd v NSarif
238 - 544
5/-640 : 81st
1st v AOnwua
280 - 341
5/-701 : 95th
1st v ADuran
362 - 408
5/-747 : 103rd
2nd v MMogbo
605 - 290
6/-432 : 88th
1st v PAddep
249 - 259
6/-442 : 97th
1st v AMusha
373 - 349
7/-418 : 90th
2nd v AAkmalH
268 - 352
7/-502 : 100th
1st v KMaitr
302 - 324
7/-524 : 106th
2nd v ACassi
283 - 255
8/-496 : 96th
2nd v FEzenn
269 - 366
8/-593 : 106th
1st v AAkmalH
453 - 289
9/-429 : 98th
2nd v CEhiri
493 - 108
10/-44 : 81st
1st v DOnyek
259 - 160
11/+55 : 73rd
2nd v TFasuy
369 - 277
12/+147 : 61st
1st v MSatha
347 - 333
13/+161 : 51st
52.Meenakshi Sethupathy 
13 wins, -110
1st v NSarif
347 - 427
0/-80 : 87th
2nd v AOusma
381 - 321
1/-20 : 77th
1st v UDeS
324 - 375
1/-71 : 86th
2nd v OAtibaB
335 - 475
1/-211 : 105th
1st v SDeS
359 - 344
2/-196 : 91st
2nd v FEzenn
398 - 246
3/-44 : 68th
1st v OOlaya
449 - 299
4/+106 : 53rd
2nd v AAli
366 - 340
5/+132 : 44th
1st v KPrasa
400 - 295
6/+237 : 31st
2nd v MLawal
378 - 319
7/+296 : 25th
2nd v SSutta
334 - 395
7/+235 : 33rd
1st v ANoel
212 - 463
7/-16 : 47th
2nd v PNsubu
333 - 425
7/-108 : 63rd
2nd v ASasi
330 - 362
7/-140 : 73rd
1st v ISabri
380 - 295
8/-55 : 62nd
1st v AShahz
214 - 518
8/-359 : 72nd
2nd v VKasis
400 - 367
9/-326 : 67th
1st v MLawal
324 - 327
9/-329 : 77th
2nd v KRamsu
415 - 333
10/-247 : 65th
1st v SAmath
399 - 324
11/-172 : 54th
2nd v MAmiruH
321 - 395
11/-246 : 64th
1st v PNsubu
411 - 286
12/-121 : 52nd
2nd v MSatha
370 - 325
13/-76 : 43rd
2nd v JKnapp
315 - 349
13/-110 : 52nd
53.Mofe Lawal 
13 wins, -331
1st v NNatha
215 - 431
0/-216 : 109th
1st v TFasuy
327 - 363
0/-252 : 117th
2nd v LHawki
313 - 440
0/-379 : 123rd
1st v OOlaya
362 - 229
1/-246 : 109th
2nd v SAkashA
351 - 298
2/-193 : 90th
1st v ACassi
348 - 233
3/-78 : 70th
2nd v NTanwe
435 - 319
4/+38 : 57th
2nd v SSaffa
320 - 308
5/+50 : 46th
1st v MDelfi
371 - 383
5/+38 : 60th
1st v MSethu
319 - 378
5/-21 : 70th
1st v SSaffa
376 - 329
6/+26 : 59th
2nd v AAkmalH
437 - 289
7/+174 : 43rd
2nd v MSatha
323 - 298
8/+199 : 36th
1st v PNsubu
309 - 381
8/+127 : 47th
2nd v AShahz
243 - 403
8/-33 : 61st
2nd v NLaoha
292 - 530
8/-271 : 69th
1st v UDeS
317 - 276
9/-230 : 66th
2nd v MSethu
327 - 324
10/-227 : 53rd
2nd v ISabri
373 - 328
11/-182 : 44th
1st v MAmiruH
417 - 290
12/-55 : 33rd
1st v VKasis
236 - 450
12/-269 : 43rd
2nd v TAmjad
297 - 385
12/-357 : 53rd
2nd v MAlifI
289 - 332
12/-400 : 64th
1st v UDeS
330 - 261
13/-331 : 53rd
54.Talal Amjad 
13 wins, -361
2nd v DLawal
416 - 243
1/+173 : 34th
1st v JArshaM
312 - 503
1/-18 : 76th
2nd v ABhara
259 - 507
1/-266 : 103rd
1st v DWeera
430 - 297
2/-133 : 76th
1st v HHadiK
387 - 349
3/-95 : 58th
1st v TFasuy
360 - 258
4/+7 : 45th
2nd v MDelfi
414 - 391
5/+30 : 32nd
2nd v ISabri
348 - 291
6/+87 : 23rd
1st v JKnapp
413 - 390
7/+110 : 17th
1st v ASasi
431 - 288
8/+253 : 11th
2nd v NLaoha
339 - 300
9/+292 : 7th
2nd v NSrith
247 - 490
9/+49 : 14th
1st v TBryan
424 - 457
9/+16 : 22nd
2nd v SSutta
424 - 371
10/+69 : 18th
1st v MDelfi
434 - 387
11/+116 : 12th
2nd v NNatha
328 - 308
12/+136 : 7th
1st v JDuran
272 - 325
12/+83 : 12th
1st v JLekha
395 - 411
12/+67 : 18th
2nd v TBryan
297 - 490
12/-126 : 25th
2nd v NNatha
369 - 393
12/-150 : 34th
1st v MDelfi
331 - 436
12/-255 : 42nd
1st v MLawal
385 - 297
13/-167 : 36th
2nd v VKasis
281 - 380
13/-266 : 44th
2nd v AShahz
298 - 393
13/-361 : 54th
55.Samuel Inyang 
12.5 wins, -45
1st v MJayas
252 - 530
0/-278 : 122nd
2nd v OHecto
440 - 356
1/-194 : 98th
1st v KMaitr
501 - 284
2/+23 : 56th
2nd v MSelva
223 - 443
2/-197 : 84th
1st v AAkmalH
409 - 351
3/-139 : 62nd
2nd v RBenne
363 - 438
3/-214 : 77th
1st v MAmiruH
215 - 315
3/-314 : 91st
2nd v JSalma
283 - 553
3/-584 : 107th
1st v JThoma
363 - 346
4/-567 : 95th
2nd v JMucha
504 - 228
5/-291 : 78th
1st v RBenne
431 - 357
6/-217 : 63rd
2nd v AShahz
321 - 417
6/-313 : 77th
2nd v MAlifI
326 - 328
6/-315 : 86th
2nd v OOlaya
370 - 329
7/-274 : 76th
1st v TFasuy
304 - 408
7/-378 : 89th
1st v KRamsu
363 - 381
7/-396 : 98th
1st v AAkmalH
382 - 346
8/-360 : 84th
2nd v AAkmalH
425 - 308
9/-243 : 74th
1st v MAasim
388 - 388
9.5/-243 : 68th
2nd v RBenne
483 - 349
10.5/-109 : 57th
1st v ADuran
473 - 231
11.5/+133 : 46th
2nd v AMusta
287 - 401
11.5/+19 : 54th
2nd v KRamsu
392 - 320
12.5/+91 : 47th
1st v NSarif
302 - 438
12.5/-45 : 55th
56.Mohammed Talha Arif
12.5 wins, -298
2nd v MLawre
328 - 322
1/+6 : 67th
1st v NLaoha
328 - 503
1/-169 : 92nd
1st v PNsubu
258 - 358
1/-269 : 104th
2nd v JThoma
345 - 274
2/-198 : 85th
1st v RBenne
339 - 406
2/-265 : 95th
2nd v HHadiK
378 - 510
2/-397 : 106th
2nd v NWachi
308 - 215
3/-304 : 89th
1st v OOlaya
275 - 304
3/-333 : 101st
2nd v NTanwe
189 - 441
3/-585 : 113th
2nd v FEzenn
300 - 238
4/-523 : 103rd
1st v RKapur
357 - 328
5/-494 : 92nd
2nd v ABarba
252 - 324
5/-566 : 99th
1st v NWachi
326 - 242
6/-482 : 90th
1st v KMaitr
369 - 280
7/-393 : 80th
1st v SAmath
303 - 301
8/-391 : 66th
1st v MAmiruH
286 - 318
8/-423 : 73rd
2nd v MAlifI
179 - 197
8/-441 : 86th
2nd v KMaitr
356 - 356
8.5/-441 : 80th
2nd v RBenne
363 - 450
8.5/-528 : 92nd
1st v PAddep
395 - 335
9.5/-468 : 79th
2nd v KPrasa
346 - 321
10.5/-443 : 67th
1st v OHecto
278 - 236
11.5/-401 : 58th
2nd v MMogbo
367 - 409
11.5/-443 : 68th
1st v KRamsu
413 - 268
12.5/-298 : 56th
57.Mohammed Aasim 
12.5 wins, -308
2nd v MAlifI
274 - 384
0/-110 : 91st
2nd v ADuran
311 - 411
0/-210 : 112th
1st v VKhuba
256 - 334
0/-288 : 119th
1st v MNooraI
298 - 452
0/-442 : 130th
2nd v PAddep
458 - 195
1/-179 : 112th
1st v SSunda
355 - 220
2/-44 : 95th
2nd v STubaa
340 - 265
3/+31 : 79th
1st v CThoma
239 - 453
3/-183 : 95th
2nd v ABiyan
350 - 361
3/-194 : 104th
1st v NTanwe
281 - 439
3/-352 : 112th
2nd v DWeera
328 - 265
4/-289 : 104th
1st v MLawre
249 - 219
5/-259 : 94th
2nd v UDeS
322 - 352
5/-289 : 106th
1st v ABiyan
330 - 432
5/-391 : 112th
2nd v PShah
387 - 327
6/-331 : 102nd
1st v HPerar
368 - 300
7/-263 : 94th
2nd v AMusha
324 - 261
8/-200 : 81st
1st v UDeS
315 - 345
8/-230 : 90th
2nd v SInyan
388 - 388
8.5/-230 : 90th
1st v GEkhag
326 - 320
9.5/-224 : 78th
1st v OHecto
343 - 305
10.5/-186 : 66th
2nd v KMaitr
313 - 296
11.5/-169 : 55th
2nd v ASasi
346 - 341
12.5/-164 : 48th
1st v MMogbo
333 - 477
12.5/-308 : 57th
58.Adarsh Sasi 
12.5 wins, -333
2nd v SInfas
417 - 173
1/+244 : 19th
1st v EUdean
393 - 319
2/+318 : 14th
2nd v MArif
244 - 470
2/+92 : 48th
1st v AFranc
342 - 279
3/+155 : 40th
2nd v ABiyan
429 - 318
4/+266 : 25th
1st v MWongS
396 - 371
5/+291 : 20th
1st v TBryan
322 - 480
5/+133 : 31st
2nd v JKnapp
383 - 308
6/+208 : 22nd
1st v ANoel
265 - 438
6/+35 : 34th
2nd v TAmjad
288 - 431
6/-108 : 49th
1st v MAlifI
349 - 273
7/-32 : 37th
2nd v VKasis
312 - 336
7/-56 : 48th
2nd v AMusta
349 - 364
7/-71 : 62nd
1st v MSethu
362 - 330
8/-39 : 50th
2nd v KRamsu
295 - 356
8/-100 : 63rd
1st v ABiyan
385 - 323
9/-38 : 53rd
1st v TFasuy
312 - 260
10/+14 : 39th
1st v AAli
307 - 483
10/-162 : 52nd
2nd v MAmiruH
393 - 281
11/-50 : 42nd
2nd v ANoel
384 - 384
11.5/-50 : 38th
1st v SSutta
232 - 391
11.5/-209 : 47th
2nd v NSarif
213 - 393
11.5/-389 : 57th
1st v MAasim
341 - 346
11.5/-394 : 67th
1st v OOlaya
362 - 301
12.5/-333 : 58th
59.Janidu Karunaratne 
12 wins, +1124
1st v JKnapp
403 - 458
0/-55 : 79th
2nd v YIsmai
609 - 198
1/+356 : 35th
1st v YGandh
357 - 398
1/+315 : 65th
2nd v MMogbo
360 - 510
1/+165 : 91st
1st v AMusha
459 - 234
2/+390 : 69th
2nd v PAddep
685 - 134
3/+941 : 49th
1st v VKhuba
437 - 357
4/+1021 : 36th
2nd v VWijes
481 - 381
5/+1121 : 25th
2nd v MAzam
428 - 269
6/+1280 : 19th
1st v NLaoha
284 - 414
6/+1150 : 27th
1st v ANoel
284 - 433
6/+1001 : 40th
2nd v JDuran
336 - 403
6/+934 : 56th
1st v NSarif
401 - 303
7/+1032 : 45th
2nd v LMogbo
311 - 383
7/+960 : 55th
2nd v MSelva
472 - 416
8/+1016 : 45th
2nd v TYogan
336 - 391
8/+961 : 60th
1st v HAruma
429 - 294
9/+1096 : 48th
2nd v MMogbo
404 - 339
10/+1161 : 36th
1st v HRasso
344 - 384
10/+1121 : 48th
1st v LMogbo
378 - 436
10/+1063 : 59th
2nd v AMusta
335 - 456
10/+942 : 69th
2nd v RSinghB
333 - 457
10/+818 : 78th
1st v DWeera
337 - 267
11/+888 : 70th
1st v MAmiruH
517 - 281
12/+1124 : 60th
60.Hayati Rassool 
12 wins, +696
2nd v SFerna
396 - 318
1/+78 : 52nd
1st v ASinghA
434 - 396
2/+116 : 31st
2nd v NSarif
404 - 277
3/+243 : 20th
1st v TBryan
388 - 419
3/+212 : 37th
1st v DVisid
447 - 286
4/+373 : 22nd
1st v TMason
329 - 379
4/+323 : 38th
2nd v MWongS
321 - 333
4/+311 : 46th
2nd v TYogan
379 - 382
4/+308 : 59th
1st v MJayas
317 - 406
4/+219 : 75th
2nd v AFranc
414 - 308
5/+325 : 60th
1st v VWijes
412 - 431
5/+306 : 73rd
2nd v AIyeng
322 - 416
5/+212 : 86th
1st v PAlo
429 - 266
6/+375 : 70th
1st v MNooraI
389 - 288
7/+476 : 58th
2nd v CThoma
461 - 343
8/+594 : 49th
1st v MSelva
452 - 332
9/+714 : 40th
2nd v MMogbo
329 - 363
9/+680 : 50th
1st v HHadiK
460 - 395
10/+745 : 37th
2nd v JKarun
384 - 344
11/+785 : 29th
1st v TYogan
374 - 383
11/+776 : 41st
2nd v JSalma
431 - 444
11/+763 : 50th
2nd v MMogbo
371 - 348
12/+786 : 41st
1st v LHawki
391 - 472
12/+705 : 53rd
2nd v MWongS
341 - 350
12/+696 : 61st
61.Mukkesh Selvaraj 
12 wins, +694
2nd v AAli
426 - 393
1/+33 : 63rd
1st v SKapoo
272 - 494
1/-189 : 97th
2nd v TBryan
360 - 459
1/-288 : 108th
1st v SInyan
443 - 223
2/-68 : 71st
2nd v DLawal
486 - 247
3/+171 : 49th
2nd v ADuran
498 - 243
4/+426 : 31st
1st v OAtibaB
263 - 427
4/+262 : 47th
1st v MTayya
378 - 381
4/+259 : 62nd
2nd v SFerna
365 - 389
4/+235 : 74th
1st v CThoma
389 - 370
5/+254 : 65th
1st v VJain
441 - 188
6/+507 : 47th
2nd v TYogan
359 - 385
6/+481 : 60th
1st v AIyeng
510 - 388
7/+603 : 47th
2nd v SSinghB
329 - 398
7/+534 : 57th
1st v JKarun
416 - 472
7/+478 : 72nd
2nd v HRasso
332 - 452
7/+358 : 81st
1st v SDeS
412 - 322
8/+448 : 72nd
2nd v PAlo
404 - 296
9/+556 : 63rd
2nd v AArafa
508 - 299
10/+765 : 50th
1st v HHadiK
408 - 428
10/+745 : 61st
2nd v OAtibaB
301 - 478
10/+568 : 70th
1st v MNooraI
479 - 341
11/+706 : 63rd
2nd v RSinghB
366 - 480
11/+592 : 71st
1st v SDeS
373 - 271
12/+694 : 62nd
62.Rehet Singh Bhatia
12 wins, +574
1st v MUllahB
262 - 454
0/-192 : 106th
2nd v PAddep
483 - 267
1/+24 : 68th
1st v MWongS
367 - 386
1/+5 : 79th
2nd v YGandh
411 - 416
1/0 : 94th
1st v ASinghA
253 - 443
1/-190 : 113th
2nd v SSinghB
372 - 375
1/-193 : 117th
1st v TWanji
568 - 203
2/+172 : 104th
2nd v SAkashA
418 - 280
3/+310 : 87th
1st v SDeS
244 - 417
3/+137 : 100th
2nd v VWijes
301 - 394
3/+44 : 110th
1st v OHecto
278 - 292
3/+30 : 118th
1st v TIsmai
395 - 222
4/+203 : 105th
2nd v DWeera
446 - 284
5/+365 : 97th
2nd v AArafa
246 - 360
5/+251 : 105th
1st v PAlo
406 - 281
6/+376 : 94th
2nd v CEhiri
443 - 247
7/+572 : 79th
1st v CThoma
453 - 324
8/+701 : 71st
1st v NSarif
361 - 426
8/+636 : 82nd
2nd v SAmath
336 - 334
9/+638 : 73rd
2nd v KMaitr
420 - 312
10/+746 : 60th
2nd v MMogbo
249 - 468
10/+527 : 71st
1st v JKarun
457 - 333
11/+651 : 64th
1st v MSelva
480 - 366
12/+765 : 52nd
2nd v NSrith
334 - 525
12/+574 : 63rd
63.Thavalakshman Yogan 
12 wins, +532
2nd v SAkashA
622 - 276
1/+346 : 9th
1st v VJain
279 - 456
1/+169 : 48th
1st v HHadiK
368 - 384
1/+153 : 69th
2nd v VSride
477 - 346
2/+284 : 50th
2nd v AMusta
366 - 362
3/+288 : 41st
1st v MNasir
353 - 415
3/+226 : 55th
2nd v SFerna
415 - 287
4/+354 : 43rd
1st v HRasso
382 - 379
5/+357 : 37th
1st v VAriya
365 - 412
5/+310 : 47th
2nd v MTayya
400 - 426
5/+284 : 63rd
1st v LHawki
350 - 363
5/+271 : 75th
1st v MSelva
385 - 359
6/+297 : 64th
2nd v MNooraI
343 - 360
6/+280 : 71st
2nd v ASinghA
530 - 264
7/+546 : 56th
2nd v OAtibaB
365 - 449
7/+462 : 73rd
1st v JKarun
391 - 336
8/+517 : 62nd
2nd v VKhuba
476 - 330
9/+663 : 52nd
1st v MMogbo
419 - 371
10/+711 : 38th
1st v SPhosa
323 - 481
10/+553 : 53rd
2nd v HRasso
383 - 374
11/+562 : 44th
1st v AIyeng
376 - 432
11/+506 : 53rd
2nd v LHawki
441 - 366
12/+581 : 42nd
1st v AAbidi
393 - 437
12/+537 : 55th
2nd v VJain
409 - 414
12/+532 : 64th
64.Michael Mogbolu 
12 wins, +489
2nd v TWanji
560 - 160
1/+400 : 4th
1st v MShahb
368 - 413
1/+355 : 36th
2nd v SJayas
359 - 430
1/+284 : 66th
1st v JKarun
510 - 360
2/+434 : 45th
1st v STubaa
478 - 282
3/+630 : 32nd
2nd v AOnwua
429 - 272
4/+787 : 24th
1st v NSrith
228 - 454
4/+561 : 37th
2nd v AAbbas
420 - 336
5/+645 : 29th
2nd v PTeeka
420 - 429
5/+636 : 40th
1st v NZaver
308 - 444
5/+500 : 56th
2nd v HAruma
428 - 447
5/+481 : 70th
2nd v SSinghB
452 - 389
6/+544 : 57th
1st v CThoma
373 - 340
7/+577 : 49th
1st v AOnwua
401 - 271
8/+707 : 38th
2nd v SJayas
375 - 399
8/+683 : 48th
1st v AAbbas
344 - 389
8/+638 : 61st
1st v HRasso
363 - 329
9/+672 : 51st
2nd v TYogan
371 - 419
9/+624 : 62nd
2nd v OAtibaB
379 - 345
10/+658 : 51st
1st v MMogbo
432 - 377
11/+713 : 42nd
2nd v HHadiK
284 - 416
11/+581 : 52nd
1st v HRasso
348 - 371
11/+558 : 65th
1st v SDeS
379 - 345
12/+592 : 54th
1st v NLaoha
395 - 498
12/+489 : 65th
65.Nitya Chagti 
12 wins, +402
1st v PTeeka
358 - 416
0/-58 : 82nd
2nd v DOnyek
455 - 282
1/+115 : 58th
1st v JMucha
447 - 188
2/+374 : 29th
2nd v MUllahB
335 - 512
2/+197 : 54th
2nd v PAlo
290 - 297
2/+190 : 72nd
2nd v MTayya
273 - 449
2/+14 : 93rd
1st v SDeS
339 - 441
2/-88 : 105th
2nd v MNasir
323 - 355
2/-120 : 115th
1st v VKhuba
417 - 347
3/-50 : 101st
2nd v KMaitr
468 - 303
4/+115 : 87th
1st v PAlo
261 - 498
4/-122 : 101st
2nd v CThoma
324 - 409
4/-207 : 109th
1st v RPremn
383 - 242
5/-66 : 99th
1st v AFranc
344 - 348
5/-70 : 107th
1st v KPrasa
274 - 331
5/-127 : 116th
2nd v SSaffa
407 - 245
6/+35 : 107th
2nd v MLawre
424 - 304
7/+155 : 94th
1st v SDeS
378 - 281
8/+252 : 85th
1st v MNooraI
321 - 390
8/+183 : 95th
2nd v AFranc
334 - 294
9/+223 : 85th
2nd v PAlo
375 - 297
10/+301 : 73rd
1st v CThoma
329 - 399
10/+231 : 79th
1st v ANabil
367 - 283
11/+315 : 74th
2nd v ASinghA
319 - 232
12/+402 : 66th
66.Muhd Noorafiq Izani
12 wins, +298
2nd v ABaig
356 - 442
0/-86 : 89th
1st v VKhuba
278 - 396
0/-204 : 111th
1st v ADuran
377 - 278
1/-105 : 93rd
2nd v MAasim
452 - 298
2/+49 : 61st
2nd v ACassi
439 - 205
3/+283 : 43rd
1st v ABarba
499 - 168
4/+614 : 26th
2nd v AAbbas
350 - 492
4/+472 : 40th
2nd v NSrith
284 - 425
4/+331 : 57th
2nd v SJayas
337 - 407
4/+261 : 73rd
1st v PAlo
426 - 264
5/+423 : 57th
1st v SSinghB
288 - 409
5/+302 : 74th
1st v HAruma
345 - 417
5/+230 : 85th
1st v TYogan
360 - 343
6/+247 : 72nd
2nd v HRasso
288 - 389
6/+146 : 87th
2nd v VKhuba
314 - 268
7/+192 : 76th
2nd v PAlo
330 - 396
7/+126 : 84th
1st v VJain
290 - 411
7/+5 : 96th
1st v VKhuba
386 - 305
8/+86 : 86th
2nd v NChagt
390 - 321
9/+155 : 75th
1st v ABiyan
399 - 303
10/+251 : 63rd
1st v CThoma
387 - 413
10/+225 : 75th
2nd v MSelva
341 - 479
10/+87 : 80th
2nd v SFerna
478 - 310
11/+255 : 75th
1st v GEkhag
362 - 319
12/+298 : 67th
67.Ebuka Udeani 
12 wins, +267
1st v ABarba
470 - 227
1/+243 : 20th
2nd v ASasi
319 - 393
1/+169 : 48th
2nd v VSride
416 - 324
2/+261 : 36th
1st v MTayya
345 - 474
2/+132 : 57th
2nd v NNatha
281 - 514
2/-101 : 82nd
1st v AAbbas
210 - 655
2/-546 : 112th
2nd v AMusha
394 - 313
3/-465 : 97th
1st v ADuran
574 - 275
4/-166 : 76th
1st v CEhiri
458 - 250
5/+42 : 59th
2nd v ANabil
290 - 489
5/-157 : 75th
1st v AShahz
384 - 426
5/-199 : 87th
2nd v RBenne
530 - 325
6/+6 : 74th
1st v AMusha
438 - 280
7/+164 : 54th
1st v DOnyek
404 - 253
8/+315 : 42nd
2nd v AAbbas
393 - 418
8/+290 : 54th
1st v DVisid
396 - 410
8/+276 : 64th
2nd v MNasir
371 - 323
9/+324 : 57th
1st v MWongS
264 - 407
9/+181 : 66th
2nd v LHawki
366 - 394
9/+153 : 76th
1st v MNasir
409 - 357
10/+205 : 65th
2nd v AArafa
447 - 277
11/+375 : 55th
2nd v AAbbas
301 - 453
11/+223 : 70th
2nd v NLaoha
330 - 436
11/+117 : 76th
1st v CThoma
476 - 326
12/+267 : 68th
68.Abbas Baig 
12 wins, +183
1st v MNooraI
442 - 356
1/+86 : 48th
2nd v SDeS
358 - 351
2/+93 : 34th
1st v MAlifI
420 - 241
3/+272 : 18th
1st v NSarif
362 - 345
4/+289 : 10th
2nd v NLaoha
270 - 368
4/+191 : 29th
1st v ANoel
337 - 439
4/+89 : 43rd
2nd v SSutta
311 - 482
4/-82 : 61st
1st v DVisid
334 - 465
4/-213 : 77th
2nd v RBenne
458 - 154
5/+91 : 56th
2nd v ISabri
304 - 210
6/+185 : 44th
1st v KRamsu
360 - 371
6/+174 : 54th
2nd v MDelfi
303 - 389
6/+88 : 69th
2nd v ANabil
298 - 341
6/+45 : 79th
1st v SFerna
357 - 352
7/+50 : 69th
2nd v VJain
406 - 317
8/+139 : 56th
1st v VSride
333 - 330
9/+142 : 50th
2nd v AAli
280 - 339
9/+83 : 63rd
1st v MSatha
396 - 313
10/+166 : 50th
2nd v DOnyek
414 - 224
11/+356 : 37th
1st v AShahz
354 - 423
11/+287 : 49th
2nd v SSinghB
292 - 347
11/+232 : 57th
1st v VSride
321 - 378
11/+175 : 71st
2nd v GEkhag
327 - 299
12/+203 : 59th
1st v AAli
383 - 403
12/+183 : 69th
69.Phillip Nsubuga 
12 wins, +59
1st v MSatha
400 - 372
1/+28 : 65th
1st v NTanwe
443 - 266
2/+205 : 25th
2nd v MTalhaA
358 - 258
3/+305 : 15th
2nd v NLaoha
400 - 440
3/+265 : 33rd
1st v SKapoo
344 - 471
3/+138 : 51st
2nd v NNatha
408 - 447
3/+99 : 61st
2nd v ABiyan
393 - 343
4/+149 : 52nd
1st v AIyeng
383 - 361
5/+171 : 42nd
2nd v UDeS
524 - 313
6/+382 : 29th
1st v KPrasa
409 - 368
7/+423 : 22nd
1st v JLekha
330 - 392
7/+361 : 31st
2nd v MArif
319 - 525
7/+155 : 44th
1st v MSethu
425 - 333
8/+247 : 35th
2nd v MLawal
381 - 309
9/+319 : 28th
1st v NLaoha
349 - 457
9/+211 : 37th
2nd v YGandh
284 - 417
9/+78 : 51st
1st v AShahz
461 - 320
10/+219 : 37th
2nd v JKnapp
392 - 378
11/+233 : 31st
2nd v SSiddi
358 - 397
11/+194 : 39th
1st v SSutta
306 - 460
11/+40 : 53rd
1st v ANoel
403 - 456
11/-13 : 62nd
2nd v MSethu
286 - 411
11/-138 : 75th
2nd v OOlaya
340 - 373
11/-171 : 81st
1st v TFasuy
526 - 296
12/+59 : 70th
70.Minuki Satharasinghe 
12 wins, +15
2nd v PNsubu
372 - 400
0/-28 : 72nd
1st v STubaa
515 - 349
1/+138 : 54th
2nd v MLawre
340 - 384
1/+94 : 73rd
2nd v VWijes
276 - 489
1/-119 : 100th
1st v MTayya
377 - 435
1/-177 : 111th
1st v AArafa
358 - 310
2/-129 : 99th
2nd v WMalik
334 - 325
3/-120 : 85th
1st v SSinghB
285 - 413
3/-248 : 96th
1st v DOnyek
403 - 284
4/-129 : 84th
1st v ABiyan
376 - 356
5/-109 : 74th
2nd v AAkmalH
412 - 312
6/-9 : 60th
2nd v SSaffa
336 - 295
7/+32 : 46th
1st v MLawal
298 - 323
7/+7 : 60th
1st v KRamsu
409 - 232
8/+184 : 46th
1st v NTanwe
394 - 256
9/+322 : 33rd
2nd v ANabil
256 - 413
9/+165 : 48th
2nd v SSiddi
323 - 365
9/+123 : 62nd
2nd v ABaig
313 - 396
9/+40 : 70th
1st v ANoel
310 - 399
9/-49 : 78th
2nd v VJain
432 - 367
10/+16 : 70th
2nd v ABiyan
368 - 325
11/+59 : 61st
1st v SFerna
308 - 293
12/+74 : 51st
1st v MSethu
325 - 370
12/+29 : 62nd
2nd v MAzam
333 - 347
12/+15 : 71st
71.Aum Biyani 
12 wins, -151
2nd v AOusma
370 - 290
1/+80 : 49th
2nd v NSarif
351 - 383
1/+48 : 64th
1st v ASinghA
363 - 319
2/+92 : 48th
1st v SFerna
322 - 425
2/-11 : 64th
1st v ASasi
318 - 429
2/-122 : 87th
2nd v JThoma
459 - 261
3/+76 : 62nd
1st v PNsubu
343 - 393
3/+26 : 81st
2nd v PAlo
244 - 440
3/-170 : 94th
1st v MAasim
361 - 350
4/-159 : 87th
2nd v MSatha
356 - 376
4/-179 : 93rd
1st v AFranc
357 - 349
5/-171 : 85th
1st v UDeS
302 - 386
5/-255 : 93rd
2nd v AAkmalH
408 - 292
6/-139 : 82nd
2nd v MAasim
432 - 330
7/-37 : 71st
2nd v SFerna
368 - 418
7/-87 : 80th
2nd v ASasi
323 - 385
7/-149 : 89th
1st v GEkhag
438 - 251
8/+38 : 75th
1st v AArafa
200 - 403
8/-165 : 88th
1st v PAlo
436 - 329
9/-58 : 79th
2nd v MNooraI
303 - 399
9/-154 : 90th
1st v MSatha
325 - 368
9/-197 : 98th
2nd v ASinghA
386 - 371
10/-182 : 86th
2nd v FEzenn
372 - 343
11/-153 : 80th
2nd v MNasir
386 - 384
12/-151 : 72nd
72.Saarah Saffan 
12 wins, -193
2nd v HAruma
205 - 507
0/-302 : 125th
1st v AOnwua
270 - 323
0/-355 : 121st
1st v AMusha
324 - 330
0/-361 : 121st
2nd v OHecto
310 - 293
1/-344 : 115th
2nd v RPremn
315 - 248
2/-277 : 96th
1st v JMucha
384 - 194
3/-87 : 72nd
2nd v ANabil
328 - 278
4/-37 : 60th
1st v MLawal
308 - 320
4/-49 : 74th
1st v AAli
281 - 338
4/-106 : 83rd
1st v RBenne
370 - 346
5/-82 : 72nd
2nd v MLawal
329 - 376
5/-129 : 82nd
1st v MSatha
295 - 336
5/-170 : 90th
2nd v DOnyek
283 - 334
5/-221 : 104th
1st v VJain
235 - 379
5/-365 : 109th
2nd v SAkashA
312 - 317
5/-370 : 118th
1st v NChagt
245 - 407
5/-532 : 123rd
2nd v CEhiri
289 - 269
6/-512 : 117th
2nd v JThoma
350 - 338
7/-500 : 113th
1st v PShah
331 - 317
8/-486 : 104th
2nd v ACassi
359 - 227
9/-354 : 95th
1st v ABarba
316 - 250
10/-288 : 83rd
2nd v ISabri
279 - 308
10/-317 : 88th
1st v RPremn
362 - 273
11/-228 : 83rd
1st v SAkashA
344 - 309
12/-193 : 73rd
73.Ushara De Silva
12 wins, -261
2nd v ASinghA
321 - 400
0/-79 : 86th
1st v SFerna
313 - 453
0/-219 : 113th
2nd v MSethu
375 - 324
1/-168 : 96th
1st v DOnyek
314 - 159
2/-13 : 65th
1st v ADuran
488 - 283
3/+192 : 48th
2nd v GEkhag
234 - 351
3/+75 : 63rd
1st v AOsaig
429 - 302
4/+202 : 51st
2nd v KPrasa
222 - 366
4/+58 : 68th
1st v PNsubu
313 - 524
4/-153 : 86th
2nd v VSride
352 - 409
4/-210 : 95th
1st v SSiddi
319 - 369
4/-260 : 103rd
2nd v ABiyan
386 - 302
5/-176 : 91st
1st v MAasim
352 - 322
6/-146 : 83rd
2nd v PShah
356 - 248
7/-38 : 72nd
1st v RKapur
297 - 286
8/-27 : 60th
2nd v DOnyek
297 - 360
8/-90 : 68th
2nd v MLawal
276 - 317
8/-131 : 80th
2nd v MAasim
345 - 315
9/-101 : 72nd
1st v AAkmalH
411 - 301
10/+9 : 63rd
1st v ISabri
342 - 251
11/+100 : 51st
1st v RBenne
412 - 295
12/+217 : 39th
2nd v AShahz
265 - 358
12/+124 : 50th
1st v VSride
197 - 513
12/-192 : 63rd
2nd v MLawal
261 - 330
12/-261 : 74th
74.Irfan Sabri 
12 wins, -373
2nd v TMason
283 - 494
0/-211 : 107th
2nd v MWongS
242 - 486
0/-455 : 127th
1st v PAddep
319 - 287
1/-423 : 113th
2nd v SInfas
303 - 190
2/-310 : 88th
1st v HPerar
328 - 287
3/-269 : 67th
2nd v CEhiri
349 - 259
4/-179 : 48th
2nd v MAzam
260 - 310
4/-229 : 65th
1st v TAmjad
291 - 348
4/-286 : 78th
1st v MAmiruH
268 - 367
4/-385 : 91st
1st v ABaig
210 - 304
4/-479 : 102nd
2nd v OOlaya
323 - 267
5/-423 : 90th
2nd v DLawal
404 - 218
6/-237 : 76th
1st v RBenne
342 - 241
7/-136 : 64th
2nd v AMusha
180 - 212
7/-168 : 74th
2nd v MSethu
295 - 380
7/-253 : 85th
1st v VKasis
328 - 409
7/-334 : 96th
1st v KRamsu
335 - 284
8/-283 : 82nd
2nd v KRamsu
385 - 318
9/-216 : 73rd
1st v MLawal
328 - 373
9/-261 : 84th
2nd v UDeS
251 - 342
9/-352 : 94th
1st v AMusha
263 - 333
9/-422 : 103rd
1st v SSaffa
308 - 279
10/-393 : 91st
1st v ABarba
296 - 289
11/-386 : 85th
2nd v AAkmalH
343 - 330
12/-373 : 75th
75.Oluwadimimu Olayanju 
12 wins, -548
2nd v HSheik
221 - 463
0/-242 : 116th
2nd v ANabil
226 - 361
0/-377 : 124th
1st v MAmiruH
309 - 381
0/-449 : 128th
2nd v SAkashA
350 - 345
1/-444 : 120th
1st v LMaina
343 - 246
2/-347 : 101st
1st v YIsmai
386 - 278
3/-239 : 80th
1st v RBenne
391 - 342
4/-190 : 64th
2nd v MTalhaA
304 - 275
5/-161 : 50th
2nd v VKasis
361 - 302
6/-102 : 36th
2nd v ANoel
291 - 480
6/-291 : 50th
1st v AMusta
303 - 464
6/-452 : 65th
2nd v LMogbo
288 - 402
6/-566 : 79th
2nd v ADuran
323 - 392
6/-635 : 91st
1st v SInyan
329 - 370
6/-676 : 102nd
1st v KMaitr
328 - 441
6/-789 : 108th
1st v RBenne
314 - 336
6/-811 : 117th
1st v DLawal
350 - 155
7/-616 : 108th
2nd v DLawal
345 - 306
8/-577 : 98th
1st v ACassi
353 - 271
9/-495 : 87th
2nd v AMusha
320 - 312
10/-487 : 74th
1st v KRamsu
301 - 392
10/-578 : 86th
2nd v ADuran
392 - 334
11/-520 : 76th
1st v PNsubu
373 - 340
12/-487 : 65th
2nd v ASasi
301 - 362
12/-548 : 76th
76.Muhd Alif Iman
12 wins, -652
1st v MAasim
384 - 274
1/+110 : 45th
2nd v JLekha
276 - 390
1/-4 : 72nd
2nd v ABaig
241 - 420
1/-183 : 98th
1st v RKapur
271 - 463
1/-375 : 117th
BYE
1.5/-375 : 107th
2nd v PShah
310 - 285
2.5/-350 : 90th
1st v CEhiri
341 - 322
3.5/-331 : 71st
2nd v AOnwua
317 - 318
3.5/-332 : 85th
1st v DWitha
313 - 230
4.5/-249 : 69th
1st v DLawal
344 - 319
5.5/-224 : 54th
2nd v ASasi
273 - 349
5.5/-300 : 69th
2nd v MAmiruH
325 - 337
5.5/-312 : 80th
1st v SInyan
328 - 326
6.5/-310 : 67th
2nd v ABarba
335 - 325
7.5/-300 : 54th
2nd v AOnwua
295 - 313
7.5/-318 : 68th
1st v HAruma
218 - 420
7.5/-520 : 77th
1st v MTalhaA
197 - 179
8.5/-502 : 70th
2nd v SAmath
340 - 292
9.5/-454 : 60th
1st v NSarif
227 - 448
9.5/-675 : 72nd
2nd v ADuran
320 - 312
10.5/-667 : 58th
1st v KMaitr
343 - 273
11.5/-597 : 48th
2nd v VKasis
271 - 295
11.5/-621 : 61st
1st v MLawal
332 - 289
12.5/-578 : 50th
1st v AMusta
281 - 355
12.5/-652 : 59th
77.Khelsey Ramsumair 
11.5 wins, -456
2nd v DOnyek
343 - 287
1/+56 : 56th
1st v PTeeka
261 - 521
1/-204 : 99th
2nd v ANoel
356 - 378
1/-226 : 100th
1st v JAnant
380 - 253
2/-99 : 74th
1st v MAmiruH
300 - 302
2/-101 : 82nd
2nd v AAli
412 - 352
3/-41 : 67th
1st v KPrasa
315 - 352
3/-78 : 84th
2nd v OOlaya
364 - 285
4/+1 : 71st
1st v AOsaig
389 - 245
5/+145 : 53rd
2nd v SSiddi
391 - 340
6/+196 : 43rd
2nd v ABaig
371 - 360
7/+207 : 34th
1st v JKnapp
340 - 413
7/+134 : 45th
1st v MArif
291 - 495
7/-70 : 61st
2nd v MSatha
232 - 409
7/-247 : 75th
1st v ASasi
356 - 295
8/-186 : 64th
2nd v SInyan
381 - 363
9/-168 : 54th
2nd v ISabri
284 - 335
9/-219 : 65th
1st v ISabri
318 - 385
9/-286 : 76th
1st v MSethu
333 - 415
9/-368 : 85th
2nd v DOnyek
375 - 337
10/-330 : 73rd
2nd v OOlaya
392 - 301
11/-239 : 63rd
1st v MAmiruH
242 - 242
11.5/-239 : 56th
1st v SInyan
320 - 392
11.5/-311 : 66th
2nd v MTalhaA
268 - 413
11.5/-456 : 77th
78.Pranay Addepalli 
11.5 wins, -483
1st v NPholt
228 - 419
0/-191 : 105th
1st v RSinghB
267 - 483
0/-407 : 126th
2nd v ISabri
287 - 319
0/-439 : 125th
1st v JWanji
431 - 165
1/-173 : 102nd
2nd v JMucha
426 - 197
2/+56 : 78th
2nd v OOlaya
300 - 339
2/+17 : 92nd
1st v MNasir
291 - 452
2/-144 : 107th
2nd v SDeS
249 - 505
2/-400 : 119th
2nd v SSinghB
202 - 490
2/-688 : 130th
1st v CEhiri
355 - 205
3/-538 : 118th
2nd v JThoma
333 - 273
4/-478 : 107th
2nd v YIsmai
256 - 256
4.5/-478 : 104th
1st v OOlaya
326 - 297
5.5/-449 : 93rd
2nd v MAzam
259 - 249
6.5/-439 : 82nd
1st v NWachi
372 - 291
7.5/-358 : 69th
2nd v MMogbo
336 - 340
7.5/-362 : 76th
1st v MAmiruH
318 - 356
7.5/-400 : 91st
2nd v DWeera
332 - 253
8.5/-321 : 79th
1st v CThoma
335 - 418
8.5/-404 : 91st
2nd v MTalhaA
335 - 395
8.5/-464 : 101st
1st v AOnwua
332 - 315
9.5/-447 : 91st
1st v KPrasa
264 - 386
9.5/-569 : 98th
2nd v OHecto
350 - 283
10.5/-502 : 89th
1st v SAmath
338 - 319
11.5/-483 : 78th
79.Karan Maitra 
11.5 wins, -530
1st v SPhosa
287 - 586
0/-299 : 124th
2nd v PAddep
481 - 252
1/-70 : 83rd
2nd v SInyan
284 - 501
1/-287 : 107th
1st v AShahz
252 - 530
1/-565 : 122nd
2nd v NTanwe
361 - 354
2/-558 : 103rd
2nd v HPerar
336 - 318
3/-540 : 86th
1st v LMogbo
252 - 477
3/-765 : 101st
1st v OHecto
331 - 347
3/-781 : 113th
2nd v AOnwua
320 - 361
3/-822 : 119th
1st v NChagt
303 - 468
3/-987 : 123rd
1st v JMucha
457 - 141
4/-671 : 113th
1st v CEhiri
384 - 287
5/-574 : 100th
2nd v JAnant
381 - 282
6/-475 : 89th
2nd v MTalhaA
280 - 369
6/-564 : 100th
2nd v OOlaya
441 - 328
7/-451 : 91st
1st v STubaa
323 - 343
7/-471 : 99th
2nd v MAzam
324 - 302
8/-449 : 87th
1st v MTalhaA
356 - 356
8.5/-449 : 81st
2nd v STubaa
256 - 243
9.5/-436 : 69th
1st v RSinghB
312 - 420
9.5/-544 : 80th
2nd v MAlifI
273 - 343
9.5/-614 : 93rd
1st v MAasim
296 - 313
9.5/-631 : 99th
1st v AOsaig
298 - 267
10.5/-600 : 91st
2nd v DWeera
401 - 331
11.5/-530 : 80th
80.Muhd Amirul Hakim
11.5 wins, -944
2nd v AAbbas
242 - 480
0/-238 : 114th
1st v RBenne
310 - 368
0/-296 : 120th
2nd v OOlaya
381 - 309
1/-224 : 99th
1st v SSunda
348 - 273
2/-149 : 77th
2nd v KRamsu
302 - 300
3/-147 : 63rd
1st v NTanwe
324 - 395
3/-218 : 78th
2nd v SInyan
315 - 215
4/-118 : 63rd
1st v TFasuy
326 - 324
5/-116 : 48th
2nd v ISabri
367 - 268
6/-17 : 35th
1st v VKasis
294 - 374
6/-97 : 48th
2nd v VKasis
320 - 354
6/-131 : 61st
1st v MAlifI
337 - 325
7/-119 : 50th
1st v AShahz
320 - 444
7/-243 : 65th
2nd v AMusta
300 - 392
7/-335 : 78th
1st v ABarba
333 - 293
8/-295 : 65th
2nd v MTalhaA
318 - 286
9/-263 : 55th
2nd v PAddep
356 - 318
10/-225 : 41st
1st v VKasis
282 - 358
10/-301 : 54th
1st v ASasi
281 - 393
10/-413 : 66th
2nd v MLawal
290 - 417
10/-540 : 75th
1st v MSethu
395 - 321
11/-466 : 65th
2nd v KRamsu
242 - 242
11.5/-466 : 60th
1st v NSrith
253 - 495
11.5/-708 : 69th
2nd v JKarun
281 - 517
11.5/-944 : 81st
81.Pese Alo 
11 wins, +283
2nd v SSiddi
359 - 475
0/-116 : 94th
2nd v JWanji
427 - 161
1/+150 : 51st
1st v MAzam
491 - 241
2/+400 : 28th
2nd v VAriya
325 - 408
2/+317 : 48th
1st v NChagt
297 - 290
3/+324 : 39th
1st v VWijes
346 - 512
3/+158 : 60th
1st v AIyeng
357 - 381
3/+134 : 75th
1st v ABiyan
440 - 244
4/+330 : 58th
2nd v VJain
423 - 444
4/+309 : 70th
2nd v MNooraI
264 - 426
4/+147 : 86th
2nd v NChagt
498 - 261
5/+384 : 72nd
1st v MMogbo
388 - 406
5/+366 : 84th
2nd v HRasso
266 - 429
5/+203 : 98th
1st v OHecto
383 - 269
6/+317 : 86th
2nd v RSinghB
281 - 406
6/+192 : 96th
1st v MNooraI
396 - 330
7/+258 : 82nd
2nd v WMalik
372 - 249
8/+381 : 73rd
1st v MSelva
296 - 404
8/+273 : 84th
2nd v ABiyan
329 - 436
8/+166 : 96th
2nd v CThoma
479 - 337
9/+308 : 83rd
1st v NChagt
297 - 375
9/+230 : 94th
2nd v MMogbo
380 - 432
9/+178 : 104th
1st v NTanwe
323 - 312
10/+189 : 93rd
2nd v AOnwua
363 - 269
11/+283 : 82nd
82.Sion De Souza
11 wins, +268
2nd v VKhuba
459 - 354
1/+105 : 47th
1st v ABaig
351 - 358
1/+98 : 61st
1st v JLekha
290 - 457
1/-69 : 85th
2nd v SSiddi
284 - 430
1/-215 : 106th
2nd v MSethu
344 - 359
1/-230 : 115th
1st v DWeera
453 - 232
2/-9 : 94th
2nd v NChagt
441 - 339
3/+93 : 78th
1st v PAddep
505 - 249
4/+349 : 56th
2nd v RSinghB
417 - 244
5/+522 : 42nd
2nd v HAruma
437 - 337
6/+622 : 32nd
1st v PTeeka
307 - 396
6/+533 : 45th
1st v SKapoo
312 - 513
6/+332 : 62nd
1st v SSinghB
473 - 235
7/+570 : 50th
2nd v OAtibaB
346 - 457
7/+459 : 59th
1st v AIyeng
251 - 438
7/+272 : 74th
1st v MWongS
324 - 394
7/+202 : 83rd
2nd v MSelva
322 - 412
7/+112 : 95th
2nd v NChagt
281 - 378
7/+15 : 104th
2nd v VKhuba
406 - 292
8/+129 : 97th
1st v AOnwua
406 - 328
9/+207 : 86th
1st v AFranc
415 - 331
10/+291 : 74th
1st v AArafa
412 - 299
11/+404 : 66th
2nd v MMogbo
345 - 379
11/+370 : 72nd
2nd v MSelva
271 - 373
11/+268 : 83rd
83.Christopher Thomas 
11 wins, +200
2nd v DWitha
525 - 290
1/+235 : 25th
2nd v DVisid
308 - 330
1/+213 : 42nd
1st v MTayya
438 - 344
2/+307 : 31st
1st v NSrith
314 - 477
2/+144 : 56th
1st v LHawki
382 - 445
2/+81 : 77th
2nd v VAriya
279 - 428
2/-68 : 97th
1st v AArafa
428 - 329
3/+31 : 79th
2nd v MAasim
453 - 239
4/+245 : 63rd
1st v ASinghA
319 - 372
4/+192 : 76th
2nd v MSelva
370 - 389
4/+173 : 85th
2nd v MMogbo
504 - 231
5/+446 : 71st
1st v NChagt
409 - 324
6/+531 : 58th
2nd v MMogbo
340 - 373
6/+498 : 69th
1st v SJayas
269 - 434
6/+333 : 85th
1st v HRasso
343 - 461
6/+215 : 95th
2nd v AOnwua
414 - 268
7/+361 : 80th
2nd v RSinghB
324 - 453
7/+232 : 93rd
1st v AOnwua
442 - 308
8/+366 : 83rd
2nd v PAddep
418 - 335
9/+449 : 74th
1st v PAlo
337 - 479
9/+307 : 84th
2nd v MNooraI
413 - 387
10/+333 : 72nd
2nd v NChagt
399 - 329
11/+403 : 67th
1st v MWongS
319 - 372
11/+350 : 73rd
2nd v EUdean
326 - 476
11/+200 : 84th
84.Muhammad Nasir 
11 wins, +2
2nd v SKapoo
411 - 440
0/-29 : 73rd
1st v AAli
497 - 280
1/+188 : 46th
1st v LMogbo
467 - 372
2/+283 : 33rd
2nd v LHawki
314 - 367
2/+230 : 51st
1st v AAbidi
318 - 411
2/+137 : 75th
2nd v TYogan
415 - 353
3/+199 : 57th
2nd v PAddep
452 - 291
4/+360 : 42nd
1st v NChagt
355 - 323
5/+392 : 35th
1st v VWijes
357 - 432
5/+317 : 46th
2nd v VJain
362 - 327
6/+352 : 38th
1st v JSalma
303 - 498
6/+157 : 55th
2nd v AAbbas
367 - 395
6/+129 : 67th
2nd v JKnapp
378 - 413
6/+94 : 78th
1st v WMalik
372 - 317
7/+149 : 66th
2nd v ASinghA
362 - 359
8/+152 : 55th
1st v VKhuba
429 - 283
9/+298 : 45th
1st v EUdean
323 - 371
9/+250 : 58th
2nd v ANabil
296 - 395
9/+151 : 67th
1st v SFerna
406 - 336
10/+221 : 57th
2nd v EUdean
357 - 409
10/+169 : 66th
1st v AAbbas
331 - 361
10/+139 : 77th
2nd v VJain
236 - 438
10/-63 : 84th
2nd v VKhuba
366 - 299
11/+4 : 79th
1st v ABiyan
384 - 386
11/+2 : 85th
85.Anush Singh Arvind
11 wins, -13
1st v UDeS
400 - 321
1/+79 : 51st
2nd v HRasso
396 - 434
1/+41 : 65th
2nd v ABiyan
319 - 363
1/-3 : 80th
1st v MWongS
331 - 407
1/-79 : 97th
2nd v RSinghB
443 - 253
2/+111 : 76th
1st v VSride
416 - 296
3/+231 : 54th
2nd v MJayas
299 - 425
3/+105 : 77th
1st v VJain
337 - 379
3/+63 : 89th
2nd v CThoma
372 - 319
4/+116 : 77th
1st v SSinghB
336 - 445
4/+7 : 89th
2nd v RPremn
503 - 274
5/+236 : 76th
2nd v AArafa
377 - 362
6/+251 : 65th
2nd v VKhuba
301 - 417
6/+135 : 77th
1st v TYogan
264 - 530
6/-131 : 92nd
1st v MNasir
359 - 362
6/-134 : 100th
1st v AFranc
313 - 292
7/-113 : 87th
2nd v RKapur
322 - 251
8/-42 : 76th
2nd v GEkhag
410 - 289
9/+79 : 68th
1st v VJain
263 - 442
9/-100 : 80th
1st v VSride
323 - 348
9/-125 : 88th
2nd v FEzenn
395 - 313
10/-43 : 80th
1st v ABiyan
371 - 386
10/-58 : 83rd
1st v RKapur
374 - 242
11/+74 : 77th
1st v NChagt
232 - 319
11/-13 : 86th
86.Gerald Ekhagbai 
11 wins, -14
2nd v KPrasa
351 - 395
0/-44 : 78th
1st v YGandh
326 - 397
0/-115 : 103rd
1st v YIsmai
340 - 264
1/-39 : 82nd
2nd v MLawre
328 - 312
2/-23 : 66th
2nd v PShah
304 - 330
2/-49 : 80th
1st v UDeS
351 - 234
3/+68 : 64th
1st v AAli
295 - 345
3/+18 : 82nd
2nd v AOsaig
327 - 222
4/+123 : 66th
2nd v VSride
343 - 307
5/+159 : 52nd
1st v SFerna
270 - 450
5/-21 : 70th
2nd v KPrasa
360 - 292
6/+47 : 58th
1st v VSride
298 - 325
6/+20 : 73rd
2nd v SFerna
413 - 275
7/+158 : 55th
1st v SSiddi
289 - 392
7/+55 : 68th
2nd v MWongS
274 - 320
7/+9 : 79th
1st v NTanwe
343 - 236
8/+116 : 66th
2nd v ABiyan
251 - 438
8/-71 : 77th
1st v ASinghA
289 - 410
8/-192 : 89th
2nd v AFranc
357 - 303
9/-138 : 81st
2nd v MAasim
320 - 326
9/-144 : 89th
1st v TFasuy
377 - 257
10/-24 : 79th
1st v FEzenn
333 - 252
11/+57 : 72nd
1st v ABaig
299 - 327
11/+29 : 78th
2nd v MNooraI
319 - 362
11/-14 : 87th
87.Vali Khubaib 
11 wins, -56
1st v SDeS
354 - 459
0/-105 : 90th
2nd v MNooraI
396 - 278
1/+13 : 70th
2nd v MAasim
334 - 256
2/+91 : 50th
1st v PShah
535 - 210
3/+416 : 21st
2nd v YGandh
344 - 434
3/+326 : 38th
1st v HHadiK
293 - 425
3/+194 : 58th
2nd v JKarun
357 - 437
3/+114 : 76th
1st v PTeeka
391 - 323
4/+182 : 65th
2nd v NChagt
347 - 417
4/+112 : 78th
1st v AIyeng
490 - 296
5/+306 : 61st
2nd v AIyeng
291 - 417
5/+180 : 77th
2nd v VWijes
387 - 450
5/+117 : 87th
1st v ASinghA
417 - 301
6/+233 : 74th
2nd v KPrasa
346 - 324
7/+255 : 64th
1st v MNooraI
268 - 314
7/+209 : 75th
2nd v MNasir
283 - 429
7/+63 : 85th
1st v TYogan
330 - 476
7/-83 : 97th
2nd v MNooraI
305 - 386
7/-164 : 106th
1st v SDeS
292 - 406
7/-278 : 113th
1st v KPrasa
415 - 323
8/-186 : 105th
2nd v WMalik
370 - 317
9/-133 : 97th
2nd v PShah
219 - 162
10/-76 : 85th
1st v MNasir
299 - 366
10/-143 : 95th
1st v ANabil
416 - 329
11/-56 : 88th
88.Anastasia Francis 
11 wins, -120
2nd v CEhiri
403 - 255
1/+148 : 37th
1st v WMalik
415 - 213
2/+350 : 13th
1st v DWeera
365 - 295
3/+420 : 11th
2nd v ASasi
279 - 342
3/+357 : 26th
2nd v JLekha
299 - 372
3/+284 : 42nd
1st v AShahz
351 - 359
3/+276 : 53rd
1st v VJain
405 - 284
4/+397 : 41st
1st v MJayas
328 - 431
4/+294 : 60th
2nd v HSheik
304 - 568
4/+30 : 80th
1st v HRasso
308 - 414
4/-76 : 92nd
2nd v ABiyan
349 - 357
4/-84 : 98th
1st v SSiddi
238 - 422
4/-268 : 110th
2nd v OHecto
376 - 267
5/-159 : 102nd
2nd v NChagt
348 - 344
6/-155 : 93rd
1st v AArafa
320 - 273
7/-108 : 82nd
2nd v ASinghA
292 - 313
7/-129 : 88th
2nd v SAkashA
344 - 295
8/-80 : 79th
2nd v VJain
326 - 395
8/-149 : 87th
1st v GEkhag
303 - 357
8/-203 : 98th
1st v NChagt
294 - 334
8/-243 : 107th
2nd v SDeS
331 - 415
8/-327 : 114th
2nd v RKapur
419 - 299
9/-207 : 107th
1st v PShah
350 - 331
10/-188 : 96th
1st v SFerna
324 - 256
11/-120 : 89th
89.Shakeel Akash Amath
11 wins, -321
1st v TYogan
276 - 622
0/-346 : 128th
2nd v AMusha
342 - 360
0/-364 : 123rd
2nd v AOnwua
336 - 344
0/-372 : 122nd
1st v OOlaya
345 - 350
0/-377 : 129th
1st v MLawal
298 - 351
0/-430 : 132nd
1st v RPremn
384 - 225
1/-271 : 119th
2nd v CEhiri
323 - 350
1/-298 : 124th
1st v RSinghB
280 - 418
1/-436 : 129th
2nd v PAddep
261 - 231
2/-406 : 124th
2nd v LMaina
280 - 284
2/-410 : 128th
1st v PAddep
368 - 251
3/-293 : 119th
2nd v SSunda
273 - 182
4/-202 : 108th
1st v TIsmai
347 - 308
5/-163 : 103rd
2nd v MLawre
331 - 296
6/-128 : 91st
1st v SSaffa
317 - 312
7/-123 : 83rd
2nd v AArafa
270 - 353
7/-206 : 92nd
1st v AFranc
295 - 344
7/-255 : 100th
2nd v NTanwe
342 - 324
8/-237 : 91st
1st v RKapur
337 - 445
8/-345 : 101st
2nd v TFasuy
303 - 420
8/-462 : 110th
1st v RPremn
349 - 299
9/-412 : 102nd
1st v AOusma
386 - 303
10/-329 : 89th
2nd v AMusha
343 - 300
11/-286 : 84th
2nd v SSaffa
309 - 344
11/-321 : 90th
90.Tobi Fasuyi 
11 wins, -424
1st v MTayya
279 - 495
0/-216 : 109th
2nd v MLawal
363 - 327
1/-180 : 96th
1st v DWitha
369 - 233
2/-44 : 60th
2nd v RBenne
339 - 414
2/-119 : 75th
1st v WMalik
390 - 340
3/-69 : 57th
2nd v TAmjad
258 - 360
3/-171 : 76th
1st v JSalma
308 - 526
3/-389 : 95th
2nd v MAmiruH
324 - 326
3/-391 : 103rd
1st v NWachi
326 - 345
3/-410 : 110th
2nd v JThoma
371 - 255
4/-294 : 96th
1st v DOnyek
268 - 402
4/-428 : 106th
2nd v PShah
368 - 327
5/-387 : 97th
1st v HPerar
356 - 269
6/-300 : 85th
2nd v RBenne
341 - 352
6/-311 : 95th
2nd v SInyan
408 - 304
7/-207 : 84th
1st v RKapur
263 - 323
7/-267 : 95th
2nd v ASasi
260 - 312
7/-319 : 102nd
2nd v RKapur
327 - 278
8/-270 : 92nd
1st v ABarba
318 - 264
9/-216 : 83rd
1st v SAkashA
420 - 303
10/-99 : 71st
2nd v GEkhag
257 - 377
10/-219 : 82nd
1st v RBenne
412 - 295
11/-102 : 74th
1st v MAzam
277 - 369
11/-194 : 82nd
2nd v PNsubu
296 - 526
11/-424 : 92nd
91.Alif Akmal Hashim
11 wins, -451
2nd v MAzam
424 - 299
1/+125 : 41st
2nd v FEzenn
329 - 325
2/+129 : 30th
1st v SSiddi
333 - 447
2/+15 : 57th
1st v KPrasa
311 - 501
2/-175 : 81st
2nd v SInyan
351 - 409
2/-233 : 93rd
2nd v SSutta
309 - 398
2/-322 : 104th
1st v PShah
321 - 304
3/-305 : 90th
1st v VSride
273 - 423
3/-455 : 104th
2nd v DLawal
413 - 325
4/-367 : 90th
1st v TIsmai
458 - 189
5/-98 : 73rd
1st v MSatha
312 - 412
5/-198 : 86th
1st v MLawal
289 - 437
5/-346 : 96th
1st v ABiyan
292 - 408
5/-462 : 108th
2nd v RKapur
340 - 329
6/-451 : 98th
2nd v FEzenn
382 - 303
7/-372 : 88th
1st v MAzam
352 - 268
8/-288 : 70th
2nd v SInyan
346 - 382
8/-324 : 83rd
1st v SInyan
308 - 425
8/-441 : 95th
2nd v UDeS
301 - 411
8/-551 : 105th
2nd v MAzam
289 - 453
8/-715 : 111th
1st v STubaa
362 - 245
9/-598 : 106th
1st v DLawal
360 - 263
10/-501 : 93rd
2nd v RBenne
398 - 335
11/-438 : 86th
1st v ISabri
330 - 343
11/-451 : 93rd
92.Ronnie Bennett 
11 wins, -481
1st v AAbidi
327 - 563
0/-236 : 113th
2nd v MAmiruH
368 - 310
1/-178 : 95th
1st v ANabil
245 - 336
1/-269 : 104th
1st v TFasuy
414 - 339
2/-194 : 83rd
2nd v MTalhaA
406 - 339
3/-127 : 61st
1st v SInyan
438 - 363
4/-52 : 46th
2nd v OOlaya
342 - 391
4/-101 : 62nd
2nd v NWachi
436 - 284
5/+51 : 45th
1st v ABaig
154 - 458
5/-253 : 62nd
2nd v SSaffa
346 - 370
5/-277 : 77th
2nd v SInyan
357 - 431
5/-351 : 89th
1st v EUdean
325 - 530
5/-556 : 98th
2nd v ISabri
241 - 342
5/-657 : 112th
1st v TFasuy
352 - 341
6/-646 : 101st
1st v STubaa
419 - 250
7/-477 : 92nd
2nd v OOlaya
336 - 314
8/-455 : 74th
2nd v SAmath
346 - 352
8/-461 : 88th
1st v STubaa
467 - 260
9/-254 : 75th
1st v MTalhaA
450 - 363
10/-167 : 64th
1st v SInyan
349 - 483
10/-301 : 72nd
2nd v UDeS
295 - 412
10/-418 : 85th
2nd v TFasuy
295 - 412
10/-535 : 94th
1st v AAkmalH
335 - 398
10/-598 : 102nd
1st v AMusha
442 - 325
11/-481 : 94th
93.David Onyekwelu 
11 wins, -521
1st v KRamsu
287 - 343
0/-56 : 81st
1st v NChagt
282 - 455
0/-229 : 114th
2nd v PShah
343 - 290
1/-176 : 97th
2nd v UDeS
159 - 314
1/-331 : 114th
BYE
1.5/-331 : 105th
2nd v LAlo
356 - 153
2.5/-128 : 88th
1st v SSinghB
357 - 352
3.5/-123 : 69th
2nd v WMalik
315 - 359
3.5/-167 : 84th
2nd v MSatha
284 - 403
3.5/-286 : 98th
1st v AArafa
388 - 352
4.5/-250 : 84th
2nd v TFasuy
402 - 268
5.5/-116 : 68th
1st v FEzenn
326 - 302
6.5/-92 : 54th
1st v SSaffa
334 - 283
7.5/-41 : 44th
2nd v EUdean
253 - 404
7.5/-192 : 53rd
2nd v VSride
314 - 368
7.5/-246 : 67th
1st v UDeS
360 - 297
8.5/-183 : 58th
2nd v ABarba
285 - 277
9.5/-175 : 46th
2nd v ANoel
321 - 488
9.5/-342 : 58th
1st v ABaig
224 - 414
9.5/-532 : 70th
1st v KRamsu
337 - 375
9.5/-570 : 81st
2nd v SAmath
290 - 300
9.5/-580 : 92nd
2nd v MAzam
160 - 259
9.5/-679 : 100th
1st v HPerar
312 - 205
10.5/-572 : 90th
2nd v ABarba
315 - 264
11.5/-521 : 79th
94.Shanaya Amath 
11 wins, -746
2nd v JDuran
196 - 584
0/-388 : 132nd
1st v CAmbi-
437 - 190
1/-141 : 89th
2nd v JMuthe
478 - 125
2/+212 : 40th
1st v DLawal
305 - 299
3/+218 : 35th
2nd v TMason
200 - 527
3/-109 : 59th
2nd v SFerna
298 - 420
3/-231 : 79th
1st v HHadiK
220 - 514
3/-525 : 99th
1st v MMogbo
289 - 428
3/-664 : 110th
2nd v ADuran
288 - 363
3/-739 : 118th
1st v ABarba
269 - 317
3/-787 : 121st
2nd v STubaa
299 - 295
4/-783 : 115th
1st v AOsaig
373 - 321
5/-731 : 102nd
2nd v CEhiri
333 - 278
6/-676 : 92nd
1st v DWitha
338 - 255
7/-593 : 81st
2nd v MTalhaA
301 - 303
7/-595 : 93rd
2nd v ABarba
334 - 308
8/-569 : 75th
1st v RBenne
352 - 346
9/-563 : 68th
1st v MAlifI
292 - 340
9/-611 : 78th
1st v RSinghB
334 - 336
9/-613 : 88th
2nd v MSethu
324 - 399
9/-688 : 99th
1st v DOnyek
300 - 290
10/-678 : 87th
2nd v DWeera
253 - 355
10/-780 : 95th
1st v ADuran
383 - 330
11/-727 : 87th
2nd v PAddep
319 - 338
11/-746 : 95th
95.Alice Durand 
11 wins, -886
2nd v JLekha
261 - 371
0/-110 : 91st
1st v MAasim
411 - 311
1/-10 : 73rd
2nd v MNooraI
278 - 377
1/-109 : 94th
1st v TIsmai
326 - 305
2/-88 : 73rd
2nd v UDeS
283 - 488
2/-293 : 97th
1st v MSelva
243 - 498
2/-548 : 113th
2nd v ABarba
343 - 267
3/-472 : 98th
2nd v EUdean
275 - 574
3/-771 : 112th
1st v SAmath
363 - 288
4/-696 : 96th
2nd v CEhiri
477 - 276
5/-495 : 79th
1st v NWachi
376 - 260
6/-379 : 64th
2nd v MAzam
408 - 362
7/-333 : 51st
1st v OOlaya
392 - 323
8/-264 : 40th
1st v AShahz
406 - 347
9/-205 : 30th
2nd v VKasis
278 - 387
9/-314 : 40th
1st v JKnapp
401 - 373
10/-286 : 33rd
2nd v AMusta
345 - 369
10/-310 : 42nd
2nd v LMogbo
326 - 338
10/-322 : 55th
1st v HAruma
297 - 524
10/-549 : 67th
1st v MAlifI
312 - 320
10/-557 : 76th
2nd v SInyan
231 - 473
10/-799 : 88th
1st v OOlaya
334 - 392
10/-857 : 96th
2nd v SAmath
330 - 383
10/-910 : 103rd
2nd v DLawal
307 - 283
11/-886 : 96th
96.Dulmini Weeraratne 
10.5 wins, -30
2nd v LMaina
393 - 257
1/+136 : 39th
1st v AIyeng
257 - 405
1/-12 : 75th
2nd v AFranc
295 - 365
1/-82 : 88th
2nd v TAmjad
297 - 430
1/-215 : 106th
1st v OAtibaB
205 - 495
1/-505 : 121st
2nd v SDeS
232 - 453
1/-726 : 128th
1st v JMuthe
414 - 169
2/-481 : 116th
1st v LAlo
441 - 129
3/-169 : 93rd
2nd v PShah
302 - 343
3/-210 : 105th
1st v WMalik
253 - 373
3/-330 : 111th
1st v MAasim
265 - 328
3/-393 : 120th
2nd v AOusma
363 - 282
4/-312 : 111th
1st v RSinghB
284 - 446
4/-474 : 119th
2nd v RPremn
165 - 165
4.5/-474 : 121st
2nd v OOlaya
343 - 245
5.5/-376 : 111th
1st v TIsmai
482 - 234
6.5/-128 : 103rd
2nd v CEhiri
348 - 283
7.5/-63 : 90th
1st v PAddep
253 - 332
7.5/-142 : 101st
2nd v AOnwua
265 - 313
7.5/-190 : 109th
1st v MLawre
339 - 337
8.5/-188 : 100th
1st v JWanji
352 - 156
9.5/+8 : 90th
1st v SAmath
355 - 253
10.5/+110 : 77th
2nd v JKarun
267 - 337
10.5/+40 : 88th
1st v KMaitr
331 - 401
10.5/-30 : 98th
97.Rajiv Premnath 
10.5 wins, -329
1st v JArshaM
244 - 425
0/-181 : 104th
1st v DLawal
281 - 297
0/-197 : 110th
2nd v AArafa
240 - 381
0/-338 : 120th
2nd v STubaa
298 - 311
0/-351 : 128th
1st v SSaffa
248 - 315
0/-418 : 131st
2nd v SAkashA
225 - 384
0/-577 : 134th
1st v LAlo
398 - 171
1/-350 : 125th
2nd v SInfas
285 - 185
2/-250 : 116th
2nd v SSunda
442 - 250
3/-58 : 102nd
1st v PAddep
313 - 188
4/+67 : 88th
1st v ASinghA
274 - 503
4/-162 : 102nd
2nd v WMalik
236 - 388
4/-314 : 112th
2nd v NChagt
242 - 383
4/-455 : 118th
1st v DWeera
165 - 165
4.5/-455 : 120th
1st v HPerar
307 - 177
5.5/-325 : 110th
2nd v CEhiri
406 - 284
6.5/-203 : 104th
BYE
7/-203 : 98th
1st v OHecto
229 - 343
7/-317 : 109th
1st v NTanwe
356 - 340
8/-301 : 100th
2nd v RKapur
269 - 186
9/-218 : 92nd
2nd v SAkashA
299 - 349
9/-268 : 99th
1st v HPerar
264 - 239
10/-243 : 87th
2nd v SSaffa
273 - 362
10/-332 : 99th
1st v AArafa
319 - 316
11/-329 : 91st
98.Okikioluwa Hector 
10.5 wins, -901
1st v MDelfi
203 - 480
0/-277 : 121st
1st v SInyan
356 - 440
0/-361 : 122nd
2nd v PAddep
266 - 266
0.5/-361 : 116th
1st v SSaffa
293 - 310
0.5/-378 : 127th
2nd v AOusma
349 - 325
1.5/-354 : 106th
2nd v CAmbi-
353 - 259
2.5/-260 : 89th
1st v HAruma
243 - 415
2.5/-432 : 103rd
2nd v KMaitr
347 - 331
3.5/-416 : 86th
2nd v AMusta
222 - 389
3.5/-583 : 99th
1st v LMogbo
253 - 475
3.5/-805 : 109th
2nd v RSinghB
292 - 278
4.5/-791 : 97th
2nd v DWitha
396 - 298
5.5/-693 : 83rd
1st v AFranc
267 - 376
5.5/-802 : 96th
2nd v PAlo
269 - 383
5.5/-916 : 104th
1st v MMogbo
288 - 401
5.5/-1029 : 114th
2nd v NWachi
316 - 302
6.5/-1015 : 106th
BYE
7/-1015 : 110th
2nd v RPremn
343 - 229
8/-901 : 100th
1st v DLawal
334 - 292
9/-859 : 89th
1st v STubaa
164 - 129
10/-824 : 77th
2nd v MAasim
305 - 343
10/-862 : 89th
2nd v MTalhaA
236 - 278
10/-904 : 97th
1st v PAddep
283 - 350
10/-971 : 106th
1st v JAnant
328 - 258
11/-901 : 97th
99.Chijioke Ehirim 
10.5 wins, -1388
2nd v WMalik
253 - 390
0/-137 : 99th
1st v CEhiri
285 - 284
1/-136 : 88th
2nd v NSrith
156 - 549
1/-529 : 114th
1st v NWachi
339 - 286
2/-476 : 89th
2nd v TWanji
370 - 211
3/-317 : 68th
1st v ISabri
259 - 349
3/-407 : 82nd
2nd v MAlifI
322 - 341
3/-426 : 96th
1st v VKasis
211 - 463
3/-678 : 111th
2nd v EUdean
250 - 458
3/-886 : 120th
1st v ADuran
276 - 477
3/-1087 : 125th
1st v TWanji
399 - 230
4/-918 : 116th
2nd v KMaitr
287 - 384
4/-1015 : 121st
1st v SAmath
278 - 333
4/-1070 : 125th
2nd v JAnant
200 - 178
5/-1048 : 117th
2nd v TIsmai
215 - 88
6/-921 : 109th
1st v RPremn
284 - 406
6/-1043 : 118th
1st v DWeera
283 - 348
6/-1108 : 123rd
2nd v SSunda
339 - 277
7/-1046 : 117th
1st v JAnant
265 - 244
8/-1025 : 108th
2nd v DLawal
302 - 380
8/-1103 : 115th
1st v MAzam
108 - 493
8/-1488 : 119th
2nd v STubaa
292 - 292
8.5/-1488 : 118th
1st v JMucha
334 - 264
9.5/-1418 : 108th
2nd v AOsaig
212 - 182
10.5/-1388 : 99th
100.Arinze Onwuachusi 
10.5 wins, -1489
2nd v HHadiK
207 - 510
0/-303 : 126th
2nd v SSaffa
323 - 270
1/-250 : 101st
1st v SAkashA
344 - 336
2/-242 : 63rd
2nd v AMusha
292 - 273
3/-223 : 44th
2nd v NWachi
287 - 325
3/-261 : 66th
1st v MMogbo
272 - 429
3/-418 : 83rd
1st v VKasis
270 - 471
3/-619 : 100th
1st v MAlifI
318 - 317
4/-618 : 80th
1st v KMaitr
361 - 320
5/-577 : 64th
2nd v AMusta
226 - 405
5/-756 : 82nd
2nd v MAzam
341 - 280
6/-695 : 66th
1st v NWachi
228 - 228
6.5/-695 : 55th
2nd v LMogbo
303 - 338
6.5/-730 : 68th
2nd v MMogbo
271 - 401
6.5/-860 : 84th
1st v MAlifI
313 - 295
7.5/-842 : 71st
1st v CThoma
268 - 414
7.5/-988 : 78th
1st v MMogbo
242 - 477
7.5/-1223 : 92nd
2nd v CThoma
308 - 442
7.5/-1357 : 102nd
1st v DWeera
313 - 265
8.5/-1309 : 93rd
2nd v SDeS
328 - 406
8.5/-1387 : 102nd
2nd v PAddep
315 - 332
8.5/-1404 : 110th
1st v WMalik
322 - 314
9.5/-1396 : 102nd
2nd v KPrasa
276 - 275
10.5/-1395 : 92nd
1st v PAlo
269 - 363
10.5/-1489 : 100th
101.Nida Tanweer 
10 wins, +74
1st v STubaa
313 - 296
1/+17 : 66th
2nd v PNsubu
266 - 443
1/-160 : 91st
1st v NLaoha
355 - 466
1/-271 : 106th
2nd v HPerar
443 - 321
2/-149 : 77th
1st v KMaitr
354 - 361
2/-156 : 89th
2nd v MAmiruH
395 - 324
3/-85 : 71st
1st v MLawal
319 - 435
3/-201 : 87th
2nd v ANabil
286 - 351
3/-266 : 97th
1st v MTalhaA
441 - 189
4/-14 : 81st
2nd v MAasim
439 - 281
5/+144 : 67th
1st v VSride
322 - 427
5/+39 : 78th
2nd v KPrasa
348 - 323
6/+64 : 71st
1st v WMalik
389 - 337
7/+116 : 57th
1st v ANabil
275 - 350
7/+41 : 70th
2nd v MSatha
256 - 394
7/-97 : 81st
2nd v GEkhag
236 - 343
7/-204 : 91st
1st v SFerna
346 - 367
7/-225 : 99th
1st v SAkashA
324 - 342
7/-243 : 107th
2nd v RPremn
340 - 356
7/-259 : 112th
2nd v PShah
249 - 338
7/-348 : 119th
1st v MLawre
370 - 338
8/-316 : 113th
2nd v YIsmai
442 - 169
9/-43 : 105th
2nd v PAlo
312 - 323
9/-54 : 111th
1st v KPrasa
423 - 295
10/+74 : 101st
102.Wamika Malik 
10 wins, +59
1st v CEhiri
390 - 253
1/+137 : 38th
2nd v AFranc
213 - 415
1/-65 : 82nd
2nd v AIyeng
316 - 312
2/-61 : 61st
1st v MAzam
261 - 267
2/-67 : 70th
2nd v TFasuy
340 - 390
2/-117 : 86th
1st v ANabil
298 - 340
2/-159 : 100th
1st v MSatha
325 - 334
2/-168 : 109th
1st v DOnyek
359 - 315
3/-124 : 92nd
2nd v AArafa
341 - 346
3/-129 : 103rd
2nd v DWeera
373 - 253
4/-9 : 90th
1st v AArafa
314 - 266
5/+39 : 78th
1st v RPremn
388 - 236
6/+191 : 66th
2nd v NTanwe
337 - 389
6/+139 : 76th
2nd v MNasir
317 - 372
6/+84 : 88th
1st v SSinghB
287 - 371
6/0 : 97th
2nd v SFerna
315 - 425
6/-110 : 110th
1st v PAlo
249 - 372
6/-233 : 114th
2nd v KPrasa
318 - 390
6/-305 : 121st
1st v MLawre
389 - 303
7/-219 : 111th
2nd v CEhiri
384 - 275
8/-110 : 104th
1st v VKhuba
317 - 370
8/-163 : 112th
2nd v AOnwua
314 - 322
8/-171 : 120th
1st v TIsmai
429 - 260
9/-2 : 110th
2nd v PShah
378 - 317
10/+59 : 102nd
103.Amin Nabil 
10 wins, -168
2nd v JSalma
278 - 517
0/-239 : 115th
1st v OOlaya
361 - 226
1/-104 : 86th
2nd v RBenne
336 - 245
2/-13 : 58th
2nd v SSutta
334 - 383
2/-62 : 69th
1st v NSarif
292 - 372
2/-142 : 88th
2nd v WMalik
340 - 298
3/-100 : 73rd
1st v SSaffa
278 - 328
3/-150 : 86th
1st v NTanwe
351 - 286
4/-85 : 75th
2nd v OOlaya
427 - 242
5/+100 : 55th
1st v EUdean
489 - 290
6/+299 : 40th
1st v YGandh
347 - 437
6/+209 : 53rd
2nd v AAli
324 - 449
6/+84 : 70th
1st v ABaig
341 - 298
7/+127 : 56th
2nd v NTanwe
350 - 275
8/+202 : 45th
1st v SSiddi
306 - 409
8/+99 : 58th
1st v MSatha
413 - 256
9/+256 : 46th
2nd v VSride
362 - 393
9/+225 : 59th
1st v MNasir
395 - 296
10/+324 : 44th
2nd v VSride
342 - 426
10/+240 : 56th
2nd v AIyeng
350 - 358
10/+232 : 64th
1st v LHawki
393 - 410
10/+215 : 76th
1st v OAtibaB
293 - 505
10/+3 : 81st
2nd v NChagt
283 - 367
10/-81 : 94th
2nd v VKhuba
329 - 416
10/-168 : 103rd
104.Samuel Fernandes 
10 wins, -256
1st v HRasso
318 - 396
0/-78 : 85th
2nd v UDeS
453 - 313
1/+62 : 63rd
1st v AOusma
398 - 273
2/+187 : 44th
2nd v ABiyan
425 - 322
3/+290 : 30th
2nd v AAbbas
417 - 469
3/+238 : 46th
1st v SAmath
420 - 298
4/+360 : 36th
1st v TYogan
287 - 415
4/+232 : 48th
2nd v MWongS
284 - 459
4/+57 : 69th
1st v MSelva
389 - 365
5/+81 : 57th
2nd v GEkhag
450 - 270
6/+261 : 41st
2nd v AAli
281 - 427
6/+115 : 57th
1st v YGandh
381 - 387
6/+109 : 68th
1st v GEkhag
275 - 413
6/-29 : 81st
2nd v ABaig
352 - 357
6/-34 : 90th
1st v ABiyan
418 - 368
7/+16 : 78th
1st v WMalik
425 - 315
8/+126 : 65th
2nd v NTanwe
367 - 346
9/+147 : 60th
1st v VSride
419 - 346
10/+220 : 47th
2nd v MNasir
336 - 406
10/+150 : 61st
2nd v SSinghB
438 - 476
10/+112 : 68th
1st v AShahz
318 - 435
10/-5 : 78th
2nd v MSatha
293 - 308
10/-20 : 82nd
1st v MNooraI
310 - 478
10/-188 : 96th
2nd v AFranc
256 - 324
10/-256 : 104th
105.Armaan Arafat 
10 wins, -310
1st v SSutta
261 - 420
0/-159 : 102nd
2nd v AShahz
309 - 394
0/-244 : 115th
1st v RPremn
381 - 240
1/-103 : 92nd
2nd v AAli
371 - 400
1/-132 : 101st
1st v CEhiri
389 - 266
2/-9 : 79th
2nd v MSatha
310 - 358
2/-57 : 96th
2nd v CThoma
329 - 428
2/-156 : 108th
1st v STubaa
335 - 221
3/-42 : 91st
1st v WMalik
346 - 341
4/-37 : 82nd
2nd v DOnyek
352 - 388
4/-73 : 91st
2nd v WMalik
266 - 314
4/-121 : 100th
1st v ASinghA
362 - 377
4/-136 : 106th
2nd v MLawre
285 - 242
5/-93 : 101st
1st v RSinghB
360 - 246
6/+21 : 89th
2nd v AFranc
273 - 320
6/-26 : 98th
1st v SAkashA
353 - 270
7/+57 : 86th
1st v KPrasa
334 - 304
8/+87 : 74th
2nd v ABiyan
403 - 200
9/+290 : 65th
1st v MSelva
299 - 508
9/+81 : 77th
1st v LHawki
284 - 483
9/-118 : 87th
1st v EUdean
277 - 447
9/-288 : 100th
2nd v SDeS
299 - 412
9/-401 : 110th
2nd v OOlaya
338 - 244
10/-307 : 98th
2nd v RPremn
316 - 319
10/-310 : 105th
106.Rohan Kapur 
10 wins, -341
1st v SSinghB
204 - 641
0/-437 : 136th
2nd v LAlo
608 - 159
1/+12 : 71st
1st v HPerar
494 - 289
2/+217 : 39th
2nd v MAlifI
463 - 271
3/+409 : 22nd
1st v MMogbo
473 - 318
4/+564 : 13th
2nd v AAbidi
311 - 474
4/+401 : 34th
1st v LHawki
220 - 415
4/+206 : 50th
2nd v VAriya
175 - 418
4/-37 : 73rd
2nd v AIyeng
228 - 521
4/-330 : 89th
1st v AAli
250 - 447
4/-527 : 104th
2nd v MTalhaA
328 - 357
4/-556 : 111th
1st v JAnant
500 - 247
5/-303 : 95th
2nd v DLawal
293 - 244
6/-254 : 84th
1st v AAkmalH
329 - 340
6/-265 : 94th
2nd v UDeS
286 - 297
6/-276 : 101st
2nd v TFasuy
323 - 263
7/-216 : 93rd
1st v ASinghA
251 - 322
7/-287 : 101st
1st v TFasuy
278 - 327
7/-336 : 110th
2nd v SAkashA
445 - 337
8/-228 : 99th
1st v RPremn
186 - 269
8/-311 : 108th
2nd v HPerar
459 - 249
9/-101 : 95th
1st v AFranc
299 - 419
9/-221 : 108th
2nd v ASinghA
242 - 374
9/-353 : 113th
1st v FEzenn
265 - 253
10/-341 : 106th
107.Oluwadara Olayanju 
10 wins, -475
1st v MArif
227 - 483
0/-256 : 120th
2nd v JAnant
250 - 281
0/-287 : 118th
1st v SInfas
390 - 160
1/-57 : 83rd
2nd v MLawal
229 - 362
1/-190 : 103rd
2nd v AOsaig
295 - 211
2/-106 : 84th
1st v PAddep
339 - 300
3/-67 : 69th
2nd v MSethu
299 - 449
3/-217 : 88th
1st v KRamsu
285 - 364
3/-296 : 99th
1st v ANabil
242 - 427
3/-481 : 111th
2nd v MLawre
374 - 345
4/-452 : 101st
1st v ISabri
267 - 323
4/-508 : 108th
1st v AMusha
263 - 307
4/-552 : 115th
2nd v PAddep
297 - 326
4/-581 : 120th
2nd v HPerar
209 - 233
4/-605 : 126th
1st v DWeera
245 - 343
4/-703 : 130th
2nd v SSunda
309 - 192
5/-586 : 124th
1st v LMaina
365 - 235
6/-456 : 116th
2nd v PShah
318 - 457
6/-595 : 124th
1st v JThoma
334 - 288
7/-549 : 116th
2nd v DWitha
243 - 260
7/-566 : 120th
1st v YIsmai
284 - 248
8/-530 : 116th
2nd v MLawre
323 - 273
9/-480 : 111th
1st v AArafa
244 - 338
9/-574 : 116th
1st v AOusma
346 - 247
10/-475 : 107th
108.Alanah Barba 
10 wins, -476
2nd v EUdean
227 - 470
0/-243 : 117th
1st v SInfas
355 - 143
1/-31 : 79th
2nd v JAnant
300 - 221
2/+48 : 55th
1st v AOsaig
252 - 287
2/+13 : 62nd
2nd v MWongS
224 - 445
2/-208 : 92nd
2nd v MNooraI
168 - 499
2/-539 : 111th
1st v ADuran
267 - 343
2/-615 : 120th
1st v AMusha
283 - 265
3/-597 : 109th
1st v TIsmai
237 - 262
3/-622 : 114th
2nd v SAmath
317 - 269
4/-574 : 105th
2nd v JAnant
277 - 163
5/-460 : 91st
1st v MTalhaA
324 - 252
6/-388 : 78th
2nd v DWitha
309 - 223
7/-302 : 66th
1st v MAlifI
325 - 335
7/-312 : 77th
2nd v MAmiruH
293 - 333
7/-352 : 86th
1st v SAmath
308 - 334
7/-378 : 97th
1st v DOnyek
277 - 285
7/-386 : 103rd
2nd v YIsmai
288 - 254
8/-352 : 94th
2nd v TFasuy
264 - 318
8/-406 : 103rd
1st v FEzenn
302 - 288
9/-392 : 96th
2nd v SSaffa
250 - 316
9/-458 : 104th
1st v AMusha
288 - 248
10/-418 : 92nd
2nd v ISabri
289 - 296
10/-425 : 100th
1st v DOnyek
264 - 315
10/-476 : 108th
109.Andil Mushad 
10 wins, -552
2nd v VJain
203 - 513
0/-310 : 127th
1st v SAkashA
360 - 342
1/-292 : 102nd
2nd v SSaffa
330 - 324
2/-286 : 64th
1st v AOnwua
273 - 292
2/-305 : 86th
2nd v JKarun
234 - 459
2/-530 : 102nd
1st v MAzam
256 - 347
2/-621 : 114th
1st v EUdean
313 - 394
2/-702 : 122nd
2nd v ABarba
265 - 283
2/-720 : 127th
1st v JMucha
337 - 187
3/-570 : 112th
2nd v TWanji
329 - 190
4/-431 : 99th
1st v DLawal
362 - 189
5/-258 : 88th
2nd v OOlaya
307 - 263
6/-214 : 75th
2nd v EUdean
280 - 438
6/-372 : 87th
1st v ISabri
212 - 180
7/-340 : 79th
2nd v MAzam
349 - 373
7/-364 : 87th
2nd v JThoma
319 - 283
8/-328 : 71st
1st v MAasim
261 - 324
8/-391 : 85th
1st v FEzenn
189 - 345
8/-547 : 97th
1st v YIsmai
346 - 213
9/-414 : 86th
1st v OOlaya
312 - 320
9/-422 : 97th
2nd v ISabri
333 - 263
10/-352 : 84th
2nd v ABarba
248 - 288
10/-392 : 90th
1st v SAkashA
300 - 343
10/-435 : 101st
2nd v RBenne
325 - 442
10/-552 : 109th
110.Daniel Lawal 
10 wins, -938
1st v TAmjad
243 - 416
0/-173 : 103rd
2nd v RPremn
297 - 281
1/-157 : 90th
1st v AShahz
215 - 354
1/-296 : 109th
2nd v SAmath
299 - 305
1/-302 : 113th
1st v MSelva
247 - 486
1/-541 : 126th
2nd v JAnant
283 - 176
2/-434 : 108th
1st v TIsmai
379 - 291
3/-346 : 92nd
2nd v JThoma
322 - 298
4/-322 : 79th
1st v AAkmalH
325 - 413
4/-410 : 92nd
2nd v MAlifI
319 - 344
4/-435 : 100th
2nd v AMusha
189 - 362
4/-608 : 112th
1st v ISabri
218 - 404
4/-794 : 120th
1st v RKapur
244 - 293
4/-843 : 124th
1st v ACassi
290 - 215
5/-768 : 115th
2nd v SSunda
296 - 210
6/-682 : 106th
1st v DWitha
278 - 231
7/-635 : 102nd
2nd v OOlaya
155 - 350
7/-830 : 109th
1st v OOlaya
306 - 345
7/-869 : 115th
2nd v OHecto
292 - 334
7/-911 : 120th
1st v CEhiri
380 - 302
8/-833 : 113th
2nd v ACassi
266 - 262
9/-829 : 107th
2nd v AAkmalH
263 - 360
9/-926 : 113th
2nd v SSunda
227 - 215
10/-914 : 104th
1st v ADuran
283 - 307
10/-938 : 110th
111.Sundaresh Sundarag 
9.5 wins, -641
2nd v AOsaig
264 - 307
0/-43 : 76th
2nd v LMogbo
226 - 471
0/-288 : 119th
1st v AAli
249 - 401
0/-440 : 126th
2nd v MAmiruH
273 - 348
0/-515 : 131st
1st v JWanji
307 - 171
1/-379 : 118th
2nd v MAasim
220 - 355
1/-514 : 121st
1st v AOusma
283 - 301
1/-532 : 126th
2nd v HPerar
361 - 324
2/-495 : 121st
1st v RPremn
250 - 442
2/-687 : 129th
2nd v YIsmai
174 - 204
2/-717 : 130th
1st v CEhiri
251 - 224
3/-690 : 124th
1st v SAkashA
182 - 273
3/-781 : 130th
1st v YIsmai
235 - 224
4/-770 : 123rd
2nd v LMaina
197 - 197
4.5/-770 : 124th
1st v DLawal
210 - 296
4.5/-856 : 127th
1st v OOlaya
192 - 309
4.5/-973 : 130th
2nd v PAddep
316 - 180
5.5/-837 : 124th
1st v CEhiri
277 - 339
5.5/-899 : 128th
2nd v PAddep
332 - 269
6.5/-836 : 123rd
2nd v TIsmai
350 - 265
7.5/-751 : 116th
2nd v JAnant
235 - 278
7.5/-794 : 121st
2nd v JWanji
153 - 99
8.5/-740 : 115th
1st v DLawal
215 - 227
8.5/-752 : 119th
2nd v STubaa
294 - 183
9.5/-641 : 114th
112.Thareefa Ismail 
9.5 wins, -1738
1st v JMucha
292 - 218
1/+74 : 53rd
1st v ANoel
297 - 382
1/-11 : 74th
2nd v PTeeka
208 - 455
1/-258 : 102nd
2nd v ADuran
305 - 326
1/-279 : 111th
1st v SSutta
223 - 463
1/-519 : 123rd
1st v AOusma
307 - 273
2/-485 : 110th
2nd v DLawal
291 - 379
2/-573 : 118th
1st v YIsmai
258 - 245
3/-560 : 106th
2nd v ABarba
262 - 237
4/-535 : 94th
2nd v AAkmalH
189 - 458
4/-804 : 108th
1st v DWitha
105 - 284
4/-983 : 117th
2nd v RSinghB
222 - 395
4/-1156 : 123rd
2nd v SAkashA
308 - 347
4/-1195 : 127th
2nd v TWanji
196 - 156
5/-1155 : 118th
1st v CEhiri
88 - 215
5/-1282 : 124th
2nd v DWeera
234 - 482
5/-1530 : 127th
1st v FEzenn
272 - 319
5/-1577 : 131st
2nd v LMaina
352 - 344
6/-1569 : 127th
1st v CAmbi-
271 - 227
7/-1525 : 122nd
1st v SSunda
265 - 350
7/-1610 : 126th
1st v NWachi
264 - 226
8/-1572 : 120th
1st v JMucha
257 - 257
8.5/-1572 : 119th
2nd v WMalik
260 - 429
8.5/-1741 : 123rd
1st v CEhiri
287 - 284
9.5/-1738 : 116th
113.Meju Lawrence 
9 wins, +104
1st v MTalhaA
322 - 328
0/-6 : 70th
2nd v HHadiK
319 - 452
0/-139 : 104th
1st v MSatha
384 - 340
1/-95 : 89th
1st v GEkhag
312 - 328
1/-111 : 98th
2nd v AAli
283 - 385
1/-213 : 114th
2nd v CEhiri
322 - 309
2/-200 : 102nd
2nd v VSride
245 - 376
2/-331 : 112th
1st v PShah
351 - 292
3/-272 : 98th
2nd v AOusma
257 - 310
3/-325 : 107th
1st v OOlaya
345 - 374
3/-354 : 113th
1st v AOusma
443 - 199
4/-110 : 99th
2nd v MAasim
219 - 249
4/-140 : 107th
1st v AArafa
242 - 285
4/-183 : 116th
1st v SAkashA
296 - 331
4/-218 : 125th
2nd v CEhiri
387 - 245
5/-76 : 115th
2nd v LMaina
345 - 247
6/+22 : 108th
1st v NChagt
304 - 424
6/-98 : 112th
1st v AOsaig
381 - 237
7/+46 : 103rd
2nd v WMalik
303 - 389
7/-40 : 110th
2nd v DWeera
337 - 339
7/-42 : 118th
2nd v NTanwe
338 - 370
7/-74 : 122nd
1st v OOlaya
273 - 323
7/-124 : 126th
2nd v JWanji
401 - 214
8/+63 : 124th
1st v JMucha
377 - 336
9/+104 : 117th
114.Kavya Prasad 
9 wins, +67
1st v GEkhag
395 - 351
1/+44 : 59th
1st v AOsaig
346 - 255
2/+135 : 29th
2nd v JKnapp
335 - 336
2/+134 : 46th
2nd v AAkmalH
501 - 311
3/+324 : 29th
1st v MJayas
230 - 448
3/+106 : 52nd
2nd v SSiddi
323 - 373
3/+56 : 65th
2nd v KRamsu
352 - 315
4/+93 : 54th
1st v UDeS
366 - 222
5/+237 : 40th
2nd v MSethu
295 - 400
5/+132 : 54th
2nd v PNsubu
368 - 409
5/+91 : 69th
1st v GEkhag
292 - 360
5/+23 : 80th
1st v NTanwe
323 - 348
5/-2 : 88th
2nd v VJain
320 - 407
5/-89 : 100th
1st v VKhuba
324 - 346
5/-111 : 108th
2nd v NChagt
331 - 274
6/-54 : 99th
1st v PShah
293 - 325
6/-86 : 109th
2nd v AArafa
304 - 334
6/-116 : 113th
1st v WMalik
390 - 318
7/-44 : 105th
1st v AOsaig
440 - 205
8/+191 : 94th
2nd v VKhuba
323 - 415
8/+99 : 103rd
1st v MTalhaA
321 - 346
8/+74 : 111th
2nd v PAddep
386 - 264
9/+196 : 103rd
1st v AOnwua
275 - 276
9/+195 : 109th
2nd v NTanwe
295 - 423
9/+67 : 118th
115.Prial Shah 
9 wins, -259
2nd v ANoel
264 - 328
0/-64 : 83rd
2nd v JMucha
359 - 280
1/+15 : 69th
1st v DOnyek
290 - 343
1/-38 : 81st
2nd v VKhuba
210 - 535
1/-363 : 116th
1st v GEkhag
330 - 304
2/-337 : 100th
1st v MAlifI
285 - 310
2/-362 : 105th
2nd v AAkmalH
304 - 321
2/-379 : 113th
2nd v MLawre
292 - 351
2/-438 : 120th
1st v DWeera
343 - 302
3/-397 : 109th
1st v AOusma
306 - 273
4/-364 : 98th
2nd v FEzenn
414 - 204
5/-154 : 84th
1st v TFasuy
327 - 368
5/-195 : 92nd
2nd v SSiddi
347 - 410
5/-258 : 105th
1st v UDeS
248 - 356
5/-366 : 110th
1st v MAasim
327 - 387
5/-426 : 119th
2nd v KPrasa
325 - 293
6/-394 : 111th
2nd v HPerar
329 - 348
6/-413 : 115th
1st v OOlaya
457 - 318
7/-274 : 108th
2nd v SSaffa
317 - 331
7/-288 : 114th
1st v NTanwe
338 - 249
8/-199 : 106th
2nd v AOusma
415 - 338
9/-122 : 96th
1st v VKhuba
162 - 219
9/-179 : 106th
2nd v AFranc
331 - 350
9/-198 : 112th
1st v WMalik
317 - 378
9/-259 : 119th
116.Joshua Thomas 
9 wins, -371
2nd v AMusta
209 - 557
0/-348 : 129th
1st v JMuthe
407 - 233
1/-174 : 94th
2nd v CAmbi-
320 - 80
2/+66 : 53rd
1st v MTalhaA
274 - 345
2/-5 : 63rd
2nd v AShahz
236 - 469
2/-238 : 94th
1st v ABiyan
261 - 459
2/-436 : 109th
2nd v YIsmai
321 - 234
3/-349 : 93rd
1st v DLawal
298 - 322
3/-373 : 102nd
2nd v SInyan
346 - 363
3/-390 : 108th
1st v TFasuy
255 - 371
3/-506 : 117th
1st v PAddep
273 - 333
3/-566 : 121st
2nd v HPerar
301 - 273
4/-538 : 114th
1st v AOusma
306 - 236
5/-468 : 109th
2nd v FEzenn
252 - 221
6/-437 : 96th
2nd v ACassi
203 - 232
6/-466 : 103rd
1st v AMusha
283 - 319
6/-502 : 112th
2nd v STubaa
270 - 305
6/-537 : 118th
1st v SSaffa
338 - 350
6/-549 : 123rd
2nd v OOlaya
288 - 334
6/-595 : 128th
1st v AOusma
275 - 298
6/-618 : 131st
1st v CEhiri
360 - 204
7/-462 : 123rd
BYE
7.5/-462 : 123rd
1st v ACassi
251 - 225
8.5/-436 : 118th
2nd v HPerar
301 - 236
9.5/-371 : 112th
117.Fortune Ezennia 
9 wins, -421
2nd v ACassi
327 - 210
1/+117 : 42nd
1st v AAkmalH
325 - 329
1/+113 : 59th
2nd v VKasis
311 - 326
1/+98 : 72nd
2nd v HAruma
188 - 488
1/-202 : 104th
1st v LMogbo
207 - 402
1/-397 : 119th
1st v MSethu
246 - 398
1/-549 : 122nd
1st v HPerar
372 - 202
2/-379 : 113th
2nd v AOusma
352 - 270
3/-297 : 100th
2nd v CEhiri
248 - 217
4/-266 : 88th
1st v MTalhaA
238 - 300
4/-328 : 97th
1st v PShah
204 - 414
4/-538 : 110th
2nd v DOnyek
302 - 326
4/-562 : 116th
2nd v AOsaig
261 - 142
5/-443 : 107th
1st v JThoma
221 - 252
5/-474 : 113th
1st v AAkmalH
303 - 382
5/-553 : 121st
1st v ACassi
317 - 267
6/-503 : 113th
2nd v TIsmai
319 - 272
7/-456 : 105th
2nd v AMusha
345 - 189
8/-300 : 93rd
1st v MAzam
366 - 269
9/-203 : 82nd
2nd v ABarba
288 - 302
9/-217 : 91st
1st v ASinghA
313 - 395
9/-299 : 101st
2nd v GEkhag
252 - 333
9/-380 : 109th
1st v ABiyan
343 - 372
9/-409 : 114th
2nd v RKapur
253 - 265
9/-421 : 120th
118.Afrah Ousmand 
9 wins, -589
1st v ABiyan
290 - 370
0/-80 : 87th
1st v MSethu
321 - 381
0/-140 : 105th
2nd v SFerna
273 - 398
0/-265 : 118th
2nd v CEhiri
274 - 261
1/-252 : 110th
1st v OHecto
325 - 349
1/-276 : 117th
2nd v TIsmai
273 - 307
1/-310 : 120th
2nd v SSunda
301 - 283
2/-292 : 111th
1st v FEzenn
270 - 352
2/-374 : 118th
1st v MLawre
310 - 257
3/-321 : 106th
2nd v PShah
273 - 306
3/-354 : 113th
2nd v MLawre
199 - 443
3/-598 : 122nd
1st v DWeera
282 - 363
3/-679 : 128th
2nd v JThoma
236 - 306
3/-749 : 130th
1st v CEhiri
290 - 348
3/-807 : 134th
1st v YIsmai
226 - 254
3/-835 : 134th
2nd v JMuthe
360 - 155
4/-630 : 132nd
2nd v SInfas
317 - 215
5/-528 : 129th
1st v JMucha
275 - 270
6/-523 : 122nd
1st v TWanji
305 - 204
7/-422 : 115th
2nd v JThoma
298 - 275
8/-399 : 109th
1st v PShah
338 - 415
8/-476 : 115th
2nd v SAkashA
303 - 386
8/-559 : 121st
1st v LMaina
331 - 262
9/-490 : 115th
2nd v OOlaya
247 - 346
9/-589 : 121st
119.Noela Wachira 
9 wins, -589
2nd v YIsmai
314 - 259
1/+55 : 57th
1st v JKnapp
233 - 407
1/-119 : 87th
2nd v AOsaig
257 - 241
2/-103 : 62nd
2nd v CEhiri
286 - 339
2/-156 : 79th
1st v AOnwua
325 - 287
3/-118 : 60th
2nd v MMogbo
272 - 446
3/-292 : 81st
1st v MTalhaA
215 - 308
3/-385 : 94th
1st v RBenne
284 - 436
3/-537 : 105th
2nd v TFasuy
345 - 326
4/-518 : 93rd
1st v DWitha
303 - 284
5/-499 : 80th
2nd v ADuran
260 - 376
5/-615 : 94th
2nd v AOnwua
228 - 228
5.5/-615 : 82nd
2nd v MTalhaA
242 - 326
5.5/-699 : 94th
1st v MMogbo
288 - 360
5.5/-771 : 103rd
2nd v PAddep
291 - 372
5.5/-852 : 113th
1st v OHecto
302 - 316
5.5/-866 : 119th
BYE
6/-866 : 121st
2nd v JWanji
386 - 386
6.5/-866 : 119th
1st v HPerar
229 - 349
6.5/-986 : 124th
1st v AOsaig
271 - 275
6.5/-990 : 127th
2nd v TIsmai
226 - 264
6.5/-1028 : 129th
2nd v PAddep
335 - 136
7.5/-829 : 125th
1st v DWitha
246 - 201
8.5/-784 : 120th
1st v ACassi
393 - 198
9.5/-589 : 113th
120.Hasini Perara 
9 wins, -701
2nd v MShahb
190 - 612
0/-422 : 134th
1st v TWanji
446 - 193
1/-169 : 92nd
2nd v RKapur
289 - 494
1/-374 : 112th
1st v NTanwe
321 - 443
1/-496 : 121st
2nd v ISabri
287 - 328
1/-537 : 125th
1st v KMaitr
318 - 336
1/-555 : 123rd
2nd v FEzenn
202 - 372
1/-725 : 129th
1st v SSunda
324 - 361
1/-762 : 131st
2nd v ACassi
357 - 281
2/-686 : 128th
1st v SInfas
424 - 164
3/-426 : 115th
1st v YIsmai
408 - 279
4/-297 : 105th
1st v JThoma
273 - 301
4/-325 : 113th
2nd v TFasuy
269 - 356
4/-412 : 117th
1st v OOlaya
233 - 209
5/-388 : 111th
2nd v RPremn
177 - 307
5/-518 : 120th
2nd v MAasim
300 - 368
5/-586 : 124th
1st v PShah
348 - 329
6/-567 : 119th
1st v DWitha
361 - 286
7/-492 : 112th
2nd v NWachi
349 - 229
8/-372 : 102nd
2nd v YIsmai
314 - 236
9/-294 : 93rd
1st v RKapur
249 - 459
9/-504 : 105th
2nd v RPremn
239 - 264
9/-529 : 112th
2nd v DOnyek
205 - 312
9/-636 : 117th
1st v JThoma
236 - 301
9/-701 : 122nd
121.Angela Osaigbovo 
9 wins, -996
1st v SSunda
307 - 264
1/+43 : 60th
2nd v KPrasa
255 - 346
1/-48 : 80th
1st v NWachi
241 - 257
1/-64 : 84th
2nd v ABarba
287 - 252
2/-29 : 67th
1st v OOlaya
211 - 295
2/-113 : 85th
2nd v NSarif
256 - 440
2/-297 : 103rd
2nd v UDeS
302 - 429
2/-424 : 115th
1st v GEkhag
222 - 327
2/-529 : 123rd
2nd v KRamsu
245 - 389
2/-673 : 127th
1st v ACassi
340 - 249
3/-582 : 119th
1st v JWanji
246 - 192
4/-528 : 109th
2nd v SAmath
321 - 373
4/-580 : 117th
1st v FEzenn
142 - 261
4/-699 : 121st
2nd v STubaa
129 - 264
4/-834 : 127th
1st v LMaina
251 - 242
5/-825 : 122nd
2nd v CAmbi-
272 - 128
6/-681 : 115th
BYE
6.5/-681 : 111th
2nd v MLawre
237 - 381
6.5/-825 : 118th
2nd v KPrasa
205 - 440
6.5/-1060 : 125th
2nd v NWachi
275 - 271
7.5/-1056 : 117th
1st v LAlo
246 - 167
8.5/-977 : 109th
1st v JAnant
238 - 196
9.5/-935 : 101st
2nd v KMaitr
267 - 298
9.5/-966 : 107th
1st v CEhiri
182 - 212
9.5/-996 : 115th
122.Jhanavi Ananthakumar 
9 wins, -1009
2nd v VSride
213 - 466
0/-253 : 119th
1st v OOlaya
281 - 250
1/-222 : 100th
1st v ABarba
221 - 300
1/-301 : 110th
2nd v KRamsu
253 - 380
1/-428 : 118th
2nd v MAzam
264 - 359
1/-523 : 124th
1st v DLawal
176 - 283
1/-630 : 125th
2nd v ACassi
301 - 272
2/-601 : 119th
2nd v JMucha
237 - 318
2/-682 : 125th
1st v YIsmai
225 - 221
3/-678 : 115th
2nd v JWanji
267 - 239
4/-650 : 106th
1st v ABarba
163 - 277
4/-764 : 114th
2nd v RKapur
247 - 500
4/-1017 : 122nd
1st v KMaitr
282 - 381
4/-1116 : 126th
1st v CEhiri
178 - 200
4/-1138 : 129th
2nd v LAlo
306 - 208
5/-1040 : 123rd
BYE
5.5/-1040 : 120th
BYE
6/-1040 : 122nd
1st v PAddep
274 - 245
7/-1011 : 116th
2nd v CEhiri
244 - 265
7/-1032 : 121st
2nd v JWanji
300 - 282
8/-1014 : 114th
1st v SSunda
278 - 235
9/-971 : 108th
2nd v AOsaig
196 - 238
9/-1013 : 114th
1st v STubaa
196 - 122
10/-939 : 105th
2nd v OHecto
258 - 328
10/-1009 : 111th
123.Shamha Tubaan 
8.5 wins, -1127
2nd v NTanwe
296 - 313
0/-17 : 71st
2nd v MSatha
349 - 515
0/-183 : 109th
1st v HHadiK
209 - 606
0/-580 : 131st
1st v RPremn
311 - 298
1/-567 : 123rd
2nd v MMogbo
282 - 478
1/-763 : 127th
2nd v AIyeng
286 - 327
1/-804 : 129th
1st v MAasim
265 - 340
1/-879 : 130th
2nd v AArafa
221 - 335
1/-993 : 132nd
1st v LMaina
275 - 262
2/-980 : 131st
1st v LAlo
353 - 167
3/-794 : 122nd
1st v SAmath
295 - 299
3/-798 : 127th
2nd v JWanji
322 - 171
4/-647 : 118th
1st v JMucha
312 - 256
5/-591 : 111th
1st v AOsaig
264 - 129
6/-456 : 99th
2nd v RBenne
250 - 419
6/-625 : 105th
2nd v KMaitr
343 - 323
7/-605 : 101st
1st v JThoma
305 - 270
8/-570 : 89th
2nd v RBenne
260 - 467
8/-777 : 99th
1st v KMaitr
243 - 256
8/-790 : 107th
2nd v OHecto
129 - 164
8/-825 : 112th
2nd v AAkmalH
245 - 362
8/-942 : 117th
1st v CEhiri
292 - 292
8.5/-942 : 116th
2nd v JAnant
122 - 196
8.5/-1016 : 121st
1st v SSunda
183 - 294
8.5/-1127 : 123rd
124.Pritesh Addepalli 
8.5 wins, -1792
2nd v VAriya
185 - 476
0/-291 : 123rd
1st v KMaitr
252 - 481
0/-520 : 131st
1st v OHecto
266 - 266
0.5/-520 : 117th
2nd v JMuthe
259 - 166
1.5/-427 : 90th
1st v MAasim
195 - 458
1.5/-690 : 108th
1st v JKarun
134 - 685
1.5/-1241 : 116th
2nd v DWitha
286 - 334
1.5/-1289 : 123rd
2nd v CAmbi-
265 - 264
2.5/-1288 : 114th
1st v SAkashA
231 - 261
2.5/-1318 : 122nd
2nd v RPremn
188 - 313
2.5/-1443 : 127th
2nd v SAkashA
251 - 368
2.5/-1560 : 131st
2nd v CEhiri
237 - 365
2.5/-1688 : 133rd
1st v LMaina
246 - 259
2.5/-1701 : 134th
1st v JMuthe
249 - 138
3.5/-1590 : 133rd
2nd v SInfas
319 - 207
4.5/-1478 : 129th
1st v LAlo
310 - 228
5.5/-1396 : 121st
1st v SSunda
180 - 316
5.5/-1532 : 126th
2nd v JAnant
245 - 274
5.5/-1561 : 129th
1st v SSunda
269 - 332
5.5/-1624 : 132nd
2nd v TWanji
223 - 215
6.5/-1616 : 128th
2nd v LMaina
261 - 315
6.5/-1670 : 130th
1st v NWachi
136 - 335
6.5/-1869 : 132nd
2nd v JMuthe
248 - 173
7.5/-1794 : 129th
1st v LAlo
196 - 194
8.5/-1792 : 125th
125.Chikezie Ehirim 
8 wins, -370
1st v AFranc
255 - 403
0/-148 : 100th
2nd v CEhiri
284 - 285
0/-149 : 106th
2nd v LMaina
326 - 275
1/-98 : 90th
1st v AOusma
261 - 274
1/-111 : 98th
2nd v AArafa
266 - 389
1/-234 : 116th
1st v MLawre
309 - 322
1/-247 : 118th
1st v SAkashA
350 - 323
2/-220 : 110th
2nd v TWanji
260 - 352
2/-312 : 117th
1st v FEzenn
217 - 248
2/-343 : 123rd
2nd v PAddep
205 - 355
2/-493 : 129th
2nd v SSunda
224 - 251
2/-520 : 132nd
1st v PAddep
365 - 237
3/-392 : 127th
2nd v SInfas
414 - 138
4/-116 : 115th
2nd v AOusma
348 - 290
5/-58 : 106th
1st v MLawre
245 - 387
5/-200 : 117th
1st v RSinghB
247 - 443
5/-396 : 122nd
1st v SSaffa
269 - 289
5/-416 : 128th
2nd v TWanji
428 - 187
6/-175 : 120th
1st v JMucha
279 - 328
6/-224 : 127th
1st v WMalik
275 - 384
6/-333 : 130th
2nd v JThoma
204 - 360
6/-489 : 133rd
2nd v LAlo
292 - 235
7/-432 : 127th
1st v YIsmai
303 - 238
8/-367 : 125th
2nd v TIsmai
284 - 287
8/-370 : 127th
126.Leah Maina 
8 wins, -847
1st v DWeera
257 - 393
0/-136 : 98th
2nd v NSrith
183 - 525
0/-478 : 130th
1st v CEhiri
275 - 326
0/-529 : 129th
2nd v YIsmai
219 - 332
0/-642 : 132nd
2nd v OOlaya
246 - 343
0/-739 : 133rd
2nd v JWanji
201 - 120
1/-658 : 126th
1st v JMucha
278 - 317
1/-697 : 128th
1st v ACassi
269 - 316
1/-744 : 130th
2nd v STubaa
262 - 275
1/-757 : 133rd
1st v SAkashA
284 - 280
2/-753 : 132nd
2nd v ACassi
279 - 304
2/-778 : 133rd
1st v SInfas
256 - 206
3/-728 : 129th
2nd v PAddep
259 - 246
4/-715 : 122nd
1st v SSunda
197 - 197
4.5/-715 : 123rd
2nd v AOsaig
242 - 251
4.5/-724 : 126th
1st v MLawre
247 - 345
4.5/-822 : 129th
2nd v OOlaya
235 - 365
4.5/-952 : 132nd
1st v TIsmai
344 - 352
4.5/-960 : 133rd
1st v SInfas
308 - 200
5.5/-852 : 131st
2nd v JMuthe
202 - 216
5.5/-866 : 132nd
1st v PAddep
315 - 261
6.5/-812 : 128th
1st v CAmbi-
266 - 232
7.5/-778 : 124th
2nd v AOusma
262 - 331
7.5/-847 : 128th
1st v TWanji
450 - 450
8/-847 : 128th
127.Devja Withanage 
8 wins, -909
1st v CThoma
290 - 525
0/-235 : 112th
1st v LHawki
180 - 598
0/-653 : 134th
2nd v TFasuy
233 - 369
0/-789 : 133rd
2nd v LAlo
336 - 214
1/-667 : 125th
1st v CAmbi-
263 - 220
2/-624 : 104th
2nd v TWanji
282 - 192
3/-534 : 85th
1st v PAddep
334 - 286
4/-486 : 67th
1st v AMusta
213 - 393
4/-666 : 81st
2nd v MAlifI
230 - 313
4/-749 : 97th
2nd v NWachi
284 - 303
4/-768 : 107th
2nd v TIsmai
284 - 105
5/-589 : 93rd
1st v OHecto
298 - 396
5/-687 : 101st
1st v ABarba
223 - 309
5/-773 : 113th
2nd v SAmath
255 - 338
5/-856 : 116th
1st v TWanji
353 - 230
6/-733 : 107th
2nd v DLawal
231 - 278
6/-780 : 116th
1st v ACassi
192 - 216
6/-804 : 120th
2nd v HPerar
286 - 361
6/-879 : 125th
1st v JWanji
276 - 283
6/-886 : 129th
1st v OOlaya
260 - 243
7/-869 : 123rd
2nd v JMucha
232 - 347
7/-984 : 126th
2nd v ACassi
185 - 214
7/-1013 : 129th
2nd v NWachi
201 - 246
7/-1058 : 132nd
1st v JMuthe
279 - 130
8/-909 : 129th
128.Amna Cassim 
8 wins, -1051
1st v FEzenn
210 - 327
0/-117 : 95th
1st v MAzam
260 - 322
0/-179 : 108th
2nd v JWanji
226 - 165
1/-118 : 95th
2nd v JMucha
178 - 301
1/-241 : 108th
1st v MNooraI
205 - 439
1/-475 : 120th
2nd v MLawal
233 - 348
1/-590 : 124th
1st v JAnant
272 - 301
1/-619 : 127th
2nd v LMaina
316 - 269
2/-572 : 124th
1st v HPerar
281 - 357
2/-648 : 126th
2nd v AOsaig
249 - 340
2/-739 : 131st
1st v LMaina
304 - 279
3/-714 : 125th
2nd v CAmbi-
239 - 177
4/-652 : 119th
1st v JWanji
303 - 192
5/-541 : 110th
2nd v DLawal
215 - 290
5/-616 : 114th
1st v JThoma
232 - 203
6/-587 : 104th
2nd v FEzenn
267 - 317
6/-637 : 114th
2nd v DWitha
216 - 192
7/-613 : 107th
1st v MAzam
255 - 283
7/-641 : 114th
2nd v OOlaya
271 - 353
7/-723 : 118th
1st v SSaffa
227 - 359
7/-855 : 122nd
1st v DLawal
262 - 266
7/-859 : 125th
1st v DWitha
214 - 185
8/-830 : 122nd
2nd v JThoma
225 - 251
8/-856 : 126th
2nd v NWachi
198 - 393
8/-1051 : 131st
129.Janet Muchai 
8 wins, -1148
2nd v TIsmai
218 - 292
0/-74 : 84th
1st v PShah
280 - 359
0/-153 : 107th
2nd v NChagt
188 - 447
0/-412 : 124th
1st v ACassi
301 - 178
1/-289 : 112th
1st v PAddep
197 - 426
1/-518 : 122nd
2nd v SSaffa
194 - 384
1/-708 : 127th
2nd v LMaina
317 - 278
2/-669 : 121st
1st v JAnant
318 - 237
3/-588 : 108th
2nd v AMusha
187 - 337
3/-738 : 117th
1st v SInyan
228 - 504
3/-1014 : 124th
2nd v KMaitr
141 - 457
3/-1330 : 128th
1st v TWanji
324 - 328
3/-1334 : 132nd
2nd v STubaa
256 - 312
3/-1390 : 133rd
1st v JWanji
423 - 423
3.5/-1390 : 132nd
2nd v JMuthe
358 - 362
3.5/-1394 : 133rd
1st v SInfas
267 - 188
4.5/-1315 : 131st
BYE
5/-1315 : 130th
2nd v AOusma
270 - 275
5/-1320 : 132nd
2nd v CEhiri
328 - 279
6/-1271 : 130th
1st v LAlo
350 - 231
7/-1152 : 125th
1st v DWitha
347 - 232
8/-1037 : 118th
2nd v TIsmai
257 - 257
8.5/-1037 : 117th
2nd v CEhiri
264 - 334
8.5/-1107 : 122nd
2nd v MLawre
336 - 377
8.5/-1148 : 124th
130.Teresa Wanjira 
8 wins, -1829
1st v MMogbo
160 - 560
0/-400 : 133rd
2nd v HPerar
193 - 446
0/-653 : 134th
1st v LAlo
323 - 227
1/-557 : 115th
2nd v CAmbi-
153 - 236
1/-640 : 124th
1st v CEhiri
211 - 370
1/-799 : 128th
1st v DWitha
192 - 282
1/-889 : 131st
2nd v RSinghB
203 - 568
1/-1254 : 134th
1st v CEhiri
352 - 260
2/-1162 : 128th
2nd v JMuthe
242 - 186
3/-1106 : 121st
1st v AMusha
190 - 329
3/-1245 : 126th
2nd v CEhiri
230 - 399
3/-1414 : 129th
2nd v JMucha
328 - 324
4/-1410 : 124th
2nd v LAlo
242 - 216
5/-1384 : 114th
1st v TIsmai
156 - 196
5/-1424 : 119th
2nd v DWitha
230 - 353
5/-1547 : 125th
1st v YIsmai
152 - 176
5/-1571 : 128th
BYE
5.5/-1571 : 127th
1st v CEhiri
187 - 428
5.5/-1812 : 130th
2nd v AOusma
204 - 305
5.5/-1913 : 133rd
1st v PAddep
215 - 223
5.5/-1921 : 133rd
2nd v SInfas
208 - 123
6.5/-1836 : 131st
1st v JMuthe
322 - 322
7/-1836 : 131st
1st v CAmbi-
154 - 147
8/-1829 : 127th
2nd v LMaina
450 - 450
8.5/-1829 : 126th
131.Yunus Ismail 
7.5 wins, -982
1st v NWachi
259 - 314
0/-55 : 79th
1st v JKarun
198 - 609
0/-466 : 129th
2nd v GEkhag
264 - 340
0/-542 : 130th
1st v LMaina
332 - 219
1/-429 : 119th
2nd v SInfas
265 - 145
2/-309 : 98th
2nd v OOlaya
278 - 386
2/-417 : 107th
1st v JThoma
234 - 321
2/-504 : 117th
2nd v TIsmai
245 - 258
2/-517 : 122nd
2nd v JAnant
221 - 225
2/-521 : 125th
1st v SSunda
204 - 174
3/-491 : 116th
2nd v HPerar
279 - 408
3/-620 : 123rd
1st v PAddep
256 - 256
3.5/-620 : 126th
2nd v SSunda
224 - 235
3.5/-631 : 129th
1st v LAlo
262 - 108
4.5/-477 : 122nd
2nd v AOusma
254 - 226
5.5/-449 : 112th
2nd v TWanji
176 - 152
6.5/-425 : 105th
BYE
7/-425 : 104th
1st v ABarba
254 - 288
7/-459 : 111th
2nd v AMusha
213 - 346
7/-592 : 117th
1st v HPerar
236 - 314
7/-670 : 121st
2nd v OOlaya
248 - 284
7/-706 : 124th
1st v NTanwe
169 - 442
7/-979 : 128th
2nd v CEhiri
238 - 303
7/-1044 : 131st
1st v SInfas
252 - 190
8/-982 : 130th
132.Juliet Wanjiru 
7 wins, -1283
2nd v VKasis
250 - 363
0/-113 : 93rd
1st v PAlo
161 - 427
0/-379 : 125th
1st v ACassi
165 - 226
0/-440 : 126th
2nd v PAddep
165 - 431
0/-706 : 133rd
2nd v SSunda
171 - 307
0/-842 : 134th
1st v LMaina
120 - 201
0/-923 : 135th
2nd v SInfas
272 - 228
1/-879 : 130th
1st v JMuthe
358 - 185
2/-706 : 126th
2nd v CAmbi-
262 - 248
3/-692 : 116th
1st v JAnant
239 - 267
3/-720 : 120th
2nd v AOsaig
192 - 246
3/-774 : 126th
1st v STubaa
171 - 322
3/-925 : 131st
2nd v ACassi
192 - 303
3/-1036 : 132nd
2nd v JMucha
423 - 423
3.5/-1036 : 131st
1st v CAmbi-
299 - 170
4.5/-907 : 128th
BYE
5/-907 : 126th
BYE
5.5/-907 : 125th
1st v NWachi
386 - 386
6/-907 : 126th
2nd v DWitha
283 - 276
7/-900 : 119th
1st v JAnant
282 - 300
7/-918 : 124th
2nd v DWeera
156 - 352
7/-1114 : 127th
1st v SSunda
99 - 153
7/-1168 : 130th
1st v MLawre
214 - 401
7/-1355 : 133rd
2nd v CAmbi-
338 - 266
8/-1283 : 132nd
133.Lolope Alo 
7 wins, -2295
2nd v SJayas
163 - 590
0/-427 : 135th
1st v RKapur
159 - 608
0/-876 : 136th
2nd v TWanji
227 - 323
0/-972 : 136th
1st v DWitha
214 - 336
0/-1094 : 136th
1st v JMuthe
204 - 146
1/-1036 : 130th
1st v DOnyek
153 - 356
1/-1239 : 133rd
2nd v RPremn
171 - 398
1/-1466 : 135th
2nd v DWeera
129 - 441
1/-1778 : 135th
1st v SInfas
260 - 212
2/-1730 : 132nd
2nd v STubaa
167 - 353
2/-1916 : 134th
1st v CAmbi-
223 - 200
3/-1893 : 130th
2nd v JMuthe
239 - 111
4/-1765 : 125th
1st v TWanji
216 - 242
4/-1791 : 128th
2nd v YIsmai
108 - 262
4/-1945 : 130th
1st v JAnant
208 - 306
4/-2043 : 132nd
2nd v PAddep
228 - 310
4/-2125 : 134th
BYE
4.5/-2125 : 134th
1st v CAmbi-
279 - 276
5.5/-2122 : 131st
1st v JMuthe
233 - 228
6.5/-2117 : 126th
2nd v JMucha
231 - 350
6.5/-2236 : 129th
2nd v AOsaig
167 - 246
6.5/-2315 : 132nd
1st v CEhiri
235 - 292
6.5/-2372 : 133rd
1st v SInfas
264 - 185
7.5/-2293 : 130th
2nd v PAddep
194 - 196
7.5/-2295 : 133rd
134.Cherish Ambi-Okolo 
5 wins, -1241
2nd v NZaver
197 - 580
0/-383 : 131st
2nd v SAmath
190 - 437
0/-630 : 133rd
1st v JThoma
80 - 320
0/-870 : 134th
1st v TWanji
236 - 153
1/-787 : 126th
2nd v DWitha
220 - 263
1/-830 : 129th
1st v OHecto
259 - 353
1/-924 : 132nd
2nd v AMusta
208 - 484
1/-1200 : 133rd
1st v PAddep
264 - 265
1/-1201 : 134th
1st v JWanji
248 - 262
1/-1215 : 135th
1st v JMuthe
336 - 184
2/-1063 : 133rd
2nd v LAlo
200 - 223
2/-1086 : 134th
1st v ACassi
177 - 239
2/-1148 : 134th
2nd v JMuthe
286 - 142
3/-1004 : 131st
1st v SInfas
264 - 219
4/-959 : 128th
2nd v JWanji
170 - 299
4/-1088 : 131st
1st v AOsaig
128 - 272
4/-1232 : 133rd
BYE
4.5/-1232 : 133rd
2nd v LAlo
276 - 279
4.5/-1235 : 134th
2nd v TIsmai
227 - 271
4.5/-1279 : 134th
1st v SInfas
196 - 263
4.5/-1346 : 134th
1st v JMuthe
367 - 149
5.5/-1128 : 134th
2nd v LMaina
232 - 266
5.5/-1162 : 134th
2nd v TWanji
147 - 154
5.5/-1169 : 134th
1st v JWanji
266 - 338
5.5/-1241 : 134th
135.Sahel Infas 
4 wins, -2013
1st v ASasi
173 - 417
0/-244 : 118th
2nd v ABarba
143 - 355
0/-456 : 128th
2nd v OOlaya
160 - 390
0/-686 : 132nd
1st v ISabri
190 - 303
0/-799 : 134th
1st v YIsmai
145 - 265
0/-919 : 135th
2nd v JMuthe
293 - 225
1/-851 : 130th
1st v JWanji
228 - 272
1/-895 : 132nd
1st v RPremn
185 - 285
1/-995 : 133rd
2nd v LAlo
212 - 260
1/-1043 : 134th
2nd v HPerar
164 - 424
1/-1303 : 135th
1st v JMuthe
273 - 129
2/-1159 : 135th
2nd v LMaina
206 - 256
2/-1209 : 135th
1st v CEhiri
138 - 414
2/-1485 : 135th
2nd v CAmbi-
219 - 264
2/-1530 : 135th
1st v PAddep
207 - 319
2/-1642 : 135th
2nd v JMucha
188 - 267
2/-1721 : 135th
1st v AOusma
215 - 317
2/-1823 : 135th
1st v JMuthe
293 - 216
3/-1746 : 135th
2nd v LMaina
200 - 308
3/-1854 : 135th
2nd v CAmbi-
263 - 196
4/-1787 : 135th
1st v TWanji
123 - 208
4/-1872 : 135th
BYE
4.5/-1872 : 135th
2nd v LAlo
185 - 264
4.5/-1951 : 135th
2nd v YIsmai
190 - 252
4.5/-2013 : 135th
136.Juliet Muthee 
2.5 wins, -2972
1st v MMogbo
155 - 517
0/-362 : 130th
2nd v JThoma
233 - 407
0/-536 : 132nd
1st v SAmath
125 - 478
0/-889 : 135th
1st v PAddep
166 - 259
0/-982 : 135th
2nd v LAlo
146 - 204
0/-1040 : 136th
1st v SInfas
225 - 293
0/-1108 : 136th
2nd v DWeera
169 - 414
0/-1353 : 136th
2nd v JWanji
185 - 358
0/-1526 : 136th
1st v TWanji
186 - 242
0/-1582 : 136th
2nd v CAmbi-
184 - 336
0/-1734 : 136th
2nd v SInfas
129 - 273
0/-1878 : 136th
1st v LAlo
111 - 239
0/-2006 : 136th
1st v CAmbi-
142 - 286
0/-2150 : 136th
2nd v PAddep
138 - 249
0/-2261 : 136th
1st v JMucha
362 - 358
1/-2257 : 136th
1st v AOusma
155 - 360
1/-2462 : 136th
BYE
1.5/-2462 : 136th
2nd v SInfas
216 - 293
1.5/-2539 : 136th
2nd v LAlo
228 - 233
1.5/-2544 : 136th
1st v LMaina
216 - 202
2.5/-2530 : 136th
2nd v CAmbi-
149 - 367
2.5/-2748 : 136th
2nd v TWanji
322 - 322
3/-2748 : 136th
1st v PAddep
173 - 248
3/-2823 : 136th
2nd v DWitha
130 - 279
3/-2972 : 136th