Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20Round 21Round 22Round 23Round 24
1.Craig Beevers 
19 wins, +820
1st v MNgund
496 - 344
1/+152 : 20th
2nd v DPrate
497 - 361
2/+288 : 15th
2nd v RMacke
484 - 347
3/+425 : 6th
1st v VBalas
421 - 365
4/+481 : 4th
1st v MGabri
487 - 355
5/+613 : 2nd
2nd v BSmith
420 - 478
5/+555 : 7th
1st v JDay
538 - 390
6/+703 : 3rd
2nd v ORio
338 - 593
6/+448 : 12th
2nd v AShin
463 - 449
7/+462 : 10th
1st v ALogan
404 - 402
8/+464 : 7th
1st v WKhatr
603 - 495
9/+572 : 4th
1st v DEldar
304 - 488
9/+388 : 11th
2nd v CEdwar
426 - 381
10/+433 : 7th
2nd v PRober
541 - 370
11/+604 : 6th
2nd v MAkono
420 - 370
12/+654 : 4th
2nd v DWiega
343 - 448
12/+549 : 6th
2nd v TBrous
487 - 479
13/+557 : 4th
1st v AOgbog
542 - 337
14/+762 : 3rd
2nd v DKoeni
445 - 409
15/+798 : 3rd
1st v CMay
408 - 379
16/+827 : 3rd
1st v CLipe
456 - 443
17/+840 : 2nd
2nd v DWiega
479 - 367
18/+952 : 1st
1st v DEldar
421 - 561
18/+812 : 2nd
2nd v DWiega
432 - 424
19/+820 : 1st
2.David Eldar 
18 wins, +902
2nd v AAbbas
399 - 487
0/-88 : 77th
1st v KSapon
427 - 352
1/-13 : 59th
1st v BGross
462 - 400
2/+49 : 46th
1st v SRau
421 - 383
3/+87 : 34th
2nd v AShin
281 - 476
3/-108 : 55th
2nd v CEdwar
441 - 417
4/-84 : 42nd
2nd v DWebb
463 - 426
5/-47 : 30th
2nd v DDelic
561 - 368
6/+146 : 20th
1st v JDay
425 - 418
7/+153 : 13th
2nd v GHaigh
463 - 308
8/+308 : 9th
1st v RKenne
499 - 370
9/+437 : 5th
2nd v CBeeve
488 - 304
10/+621 : 3rd
2nd v CMay
488 - 461
11/+648 : 2nd
2nd v DWiega
537 - 398
12/+787 : 1st
2nd v BSmith
453 - 402
13/+838 : 1st
1st v DKoeni
532 - 436
14/+934 : 1st
2nd v AOgbog
415 - 433
14/+916 : 2nd
1st v VBalas
497 - 428
15/+985 : 2nd
2nd v JO'Lau
566 - 389
16/+1162 : 2nd
1st v WKhatr
314 - 438
16/+1038 : 2nd
1st v PArmst
348 - 347
17/+1039 : 1st
1st v CLipe
451 - 460
17/+1030 : 2nd
2nd v CBeeve
561 - 421
18/+1170 : 1st
2nd v ALogan
328 - 596
18/+902 : 2nd
3.Adam Logan 
17 wins, +1471
1st v YMingP
568 - 330
1/+238 : 8th
2nd v BGross
420 - 359
2/+299 : 13th
2nd v MGabri
440 - 506
2/+233 : 29th
1st v EClinc
373 - 401
2/+205 : 41st
1st v CLipe
408 - 374
3/+239 : 34th
2nd v DHolme
540 - 377
4/+402 : 19th
2nd v RMacke
448 - 380
5/+470 : 15th
1st v NO'Rou
474 - 381
6/+563 : 9th
1st v WKhatr
372 - 486
6/+449 : 21st
2nd v CBeeve
402 - 404
6/+447 : 28th
2nd v OAka
506 - 306
7/+647 : 20th
1st v JDay
486 - 366
8/+767 : 16th
1st v LMacka
447 - 406
9/+808 : 9th
2nd v AShin
486 - 450
10/+844 : 7th
1st v EBerof
544 - 382
11/+1006 : 5th
2nd v TBrous
433 - 491
11/+948 : 8th
1st v BSmith
406 - 464
11/+890 : 12th
2nd v CMay
448 - 399
12/+939 : 8th
2nd v DWiega
458 - 526
12/+871 : 13th
2nd v AOgbog
422 - 412
13/+881 : 10th
1st v JCraig
439 - 381
14/+939 : 9th
2nd v PArmst
604 - 430
15/+1113 : 5th
2nd v ARicha
476 - 386
16/+1203 : 4th
1st v DEldar
596 - 328
17/+1471 : 3rd
4.David Wiegand 
17 wins, +1298
2nd v MUllahB
462 - 411
1/+51 : 36th
1st v KRicha
558 - 271
2/+338 : 8th
2nd v SRau
405 - 358
3/+385 : 9th
1st v JKelle
412 - 388
4/+409 : 6th
1st v JDay
461 - 477
4/+393 : 16th
2nd v JMatth
364 - 506
4/+251 : 29th
2nd v MKamar
643 - 260
5/+634 : 11th
1st v JKrame
484 - 372
6/+746 : 7th
1st v BSmith
465 - 425
7/+786 : 4th
1st v RKenne
515 - 370
8/+931 : 3rd
2nd v PRober
462 - 386
9/+1007 : 2nd
2nd v ORio
479 - 441
10/+1045 : 1st
1st v MAkono
479 - 379
11/+1145 : 1st
2nd v DEldar
398 - 537
11/+1006 : 2nd
1st v DKoeni
475 - 431
12/+1050 : 2nd
2nd v CBeeve
448 - 343
13/+1155 : 2nd
2nd v CMay
461 - 394
14/+1222 : 1st
1st v GHaigh
472 - 453
15/+1241 : 1st
2nd v ALogan
526 - 458
16/+1309 : 1st
1st v TBrous
492 - 499
16/+1302 : 1st
2nd v AShin
424 - 445
16/+1281 : 3rd
1st v CBeeve
367 - 479
16/+1169 : 4th
1st v CLipe
474 - 337
17/+1306 : 3rd
1st v CBeeve
424 - 432
17/+1298 : 4th
5.Brett Smitheram 
17 wins, +1217
1st v CCaba
577 - 244
1/+333 : 1st
2nd v WWilli
425 - 305
2/+453 : 2nd
1st v JKrame
436 - 384
3/+505 : 3rd
2nd v BWithe
482 - 344
4/+643 : 1st
1st v RKenne
395 - 396
4/+642 : 7th
1st v CBeeve
478 - 420
5/+700 : 4th
2nd v ARicha
376 - 402
5/+674 : 10th
2nd v JMatth
503 - 381
6/+796 : 6th
2nd v DWiega
425 - 465
6/+756 : 15th
1st v AOgbog
430 - 392
7/+794 : 10th
2nd v EClinc
468 - 412
8/+850 : 7th
1st v DKoeni
455 - 453
9/+852 : 5th
1st v TBrous
358 - 346
10/+864 : 3rd
2nd v PArmst
406 - 322
11/+948 : 3rd
1st v DEldar
402 - 453
11/+897 : 6th
1st v CMay
529 - 337
12/+1089 : 3rd
2nd v ALogan
464 - 406
13/+1147 : 3rd
2nd v CLipe
404 - 473
13/+1078 : 4th
1st v AShin
380 - 413
13/+1045 : 5th
2nd v JO'Lau
440 - 415
14/+1070 : 5th
2nd v VBalas
444 - 470
14/+1044 : 6th
1st v JDay
467 - 415
15/+1096 : 6th
1st v NRicha
469 - 413
16/+1152 : 5th
2nd v CLipe
454 - 389
17/+1217 : 5th
6.Chris May 
17 wins, +1033
1st v CBruce
380 - 482
0/-102 : 79th
2nd v CLe
511 - 371
1/+38 : 50th
1st v SSiddi
590 - 290
2/+338 : 22nd
2nd v RDomin
397 - 387
3/+348 : 18th
2nd v OAka
419 - 377
4/+390 : 17th
1st v AOgbog
571 - 447
5/+514 : 10th
2nd v JKelle
547 - 385
6/+676 : 4th
1st v JCraig
458 - 435
7/+699 : 4th
1st v PRober
458 - 430
8/+727 : 2nd
2nd v ORio
452 - 420
9/+759 : 1st
1st v ARicha
436 - 397
10/+798 : 1st
2nd v PArmst
400 - 428
10/+770 : 2nd
1st v DEldar
461 - 488
10/+743 : 5th
2nd v MAkono
435 - 400
11/+778 : 5th
1st v WKhatr
486 - 402
12/+862 : 3rd
2nd v BSmith
337 - 529
12/+670 : 5th
2nd v DWiega
394 - 461
12/+603 : 9th
1st v ALogan
399 - 448
12/+554 : 12th
2nd v TBrous
431 - 359
13/+626 : 7th
2nd v CBeeve
379 - 408
13/+597 : 15th
1st v DKoeni
630 - 353
14/+874 : 10th
2nd v VBalas
448 - 350
15/+972 : 8th
1st v AShin
442 - 410
16/+1004 : 7th
2nd v VBalas
392 - 363
17/+1033 : 6th
7.Chris Lipe 
16 wins, +996
2nd v FMagu
422 - 413
1/+9 : 51st
1st v MSzyma
455 - 365
2/+99 : 33rd
1st v TBrous
447 - 495
2/+51 : 44th
2nd v ARicha
329 - 491
2/-111 : 65th
2nd v ALogan
374 - 408
2/-145 : 70th
1st v AShin
413 - 443
2/-175 : 75th
1st v CCummi
405 - 378
3/-148 : 69th
2nd v MHardi
599 - 200
4/+251 : 50th
2nd v TAdams
439 - 397
5/+293 : 40th
1st v SJacks
398 - 369
6/+322 : 33rd
1st v MSulai
478 - 321
7/+479 : 26th
2nd v BWithe
525 - 425
8/+579 : 19th
2nd v GHaigh
481 - 317
9/+743 : 13th
1st v EClinc
481 - 392
10/+832 : 8th
2nd v PArmst
389 - 499
10/+722 : 12th
1st v WKhatr
558 - 384
11/+896 : 9th
1st v VBalas
448 - 367
12/+977 : 6th
1st v BSmith
473 - 404
13/+1046 : 5th
2nd v AOgbog
456 - 415
14/+1087 : 4th
1st v DKoeni
456 - 341
15/+1202 : 4th
2nd v CBeeve
443 - 456
15/+1189 : 4th
2nd v DEldar
460 - 451
16/+1198 : 3rd
2nd v DWiega
337 - 474
16/+1061 : 6th
1st v BSmith
389 - 454
16/+996 : 7th
8.Alastair Richards 
16 wins, +909
1st v NO'Rou
335 - 404
0/-69 : 75th
2nd v ATan
440 - 372
1/-1 : 58th
2nd v BRober
557 - 281
2/+275 : 26th
1st v CLipe
491 - 329
3/+437 : 14th
2nd v RRoman
415 - 353
4/+499 : 10th
1st v MGabri
548 - 356
5/+691 : 5th
1st v BSmith
402 - 376
6/+717 : 2nd
2nd v JKelle
468 - 357
7/+828 : 2nd
1st v ORio
391 - 441
7/+778 : 5th
2nd v PRober
374 - 457
7/+695 : 12th
2nd v CMay
397 - 436
7/+656 : 19th
1st v EBerof
381 - 439
7/+598 : 30th
1st v SPerry
467 - 444
8/+621 : 25th
2nd v JO'Lau
322 - 496
8/+447 : 32nd
2nd v SRau
415 - 554
8/+308 : 42nd
1st v JDay
605 - 360
9/+553 : 34th
2nd v PAllan
404 - 314
10/+643 : 25th
1st v JMatth
482 - 354
11/+771 : 17th
1st v TKirk
477 - 348
12/+900 : 12th
2nd v GHaigh
437 - 425
13/+912 : 9th
2nd v WKhatr
489 - 421
14/+980 : 7th
1st v AShin
441 - 432
15/+989 : 7th
1st v ALogan
386 - 476
15/+899 : 9th
2nd v RKenne
446 - 436
16/+909 : 8th
9.Peter Armstrong 
16 wins, +539
2nd v MSzyma
471 - 315
1/+156 : 19th
1st v SGilla
484 - 337
2/+303 : 11th
2nd v MHardi
409 - 275
3/+437 : 5th
1st v MGabri
489 - 365
4/+561 : 2nd
2nd v JKelle
455 - 499
4/+517 : 9th
1st v JCraig
383 - 361
5/+539 : 8th
2nd v AOgbog
380 - 579
5/+340 : 20th
1st v VBalas
403 - 347
6/+396 : 14th
1st v JMatth
540 - 408
7/+528 : 9th
2nd v OAka
487 - 442
8/+573 : 6th
2nd v DKoeni
350 - 533
8/+390 : 14th
1st v CMay
428 - 400
9/+418 : 10th
2nd v WKhatr
364 - 526
9/+256 : 18th
1st v BSmith
322 - 406
9/+172 : 25th
1st v CLipe
499 - 389
10/+282 : 16th
1st v SChinn
390 - 474
10/+198 : 24th
2nd v GCarte
481 - 460
11/+219 : 16th
2nd v JRobin
465 - 359
12/+325 : 14th
1st v EBerof
446 - 366
13/+405 : 8th
2nd v EClinc
454 - 423
14/+436 : 6th
2nd v DEldar
347 - 348
14/+435 : 12th
1st v ALogan
430 - 604
14/+261 : 16th
2nd v JDay
510 - 418
15/+353 : 11th
1st v AShin
527 - 341
16/+539 : 9th
10.John O'Laughlin 
15 wins, +1436
1st v ICoven
483 - 331
1/+152 : 20th
2nd v OAka
393 - 492
1/+53 : 48th
1st v JDay
350 - 407
1/-4 : 63rd
2nd v SSoren
543 - 328
2/+211 : 40th
2nd v MSulai
376 - 509
2/+78 : 58th
1st v GHaigh
429 - 502
2/+5 : 69th
2nd v SPolat
468 - 351
3/+122 : 58th
1st v DPrate
512 - 322
4/+312 : 47th
2nd v NO'Rou
577 - 273
5/+616 : 33rd
1st v MPinne
490 - 365
6/+741 : 25th
1st v FMagu
532 - 223
7/+1050 : 17th
2nd v VBalas
386 - 445
7/+991 : 28th
2nd v RKenne
349 - 362
7/+978 : 34th
1st v ARicha
496 - 322
8/+1152 : 28th
1st v LMacka
447 - 375
9/+1224 : 21st
2nd v TKirk
464 - 305
10/+1383 : 14th
2nd v DWebb
504 - 355
11/+1532 : 10th
2nd v AShin
417 - 372
12/+1577 : 7th
1st v DEldar
389 - 566
12/+1400 : 9th
1st v BSmith
415 - 440
12/+1375 : 17th
1st v SChinn
464 - 418
13/+1421 : 13th
2nd v TBrous
384 - 492
13/+1313 : 19th
1st v AOgbog
445 - 380
14/+1378 : 13th
2nd v WKhatr
530 - 472
15/+1436 : 10th
11.Nigel Richards 
15 wins, +1147
2nd v EKondr
480 - 371
1/+109 : 29th
2nd v TJinC
491 - 358
2/+242 : 19th
2nd v SChinn
360 - 513
2/+89 : 43rd
1st v GCarte
427 - 458
2/+58 : 54th
1st v LMacka
414 - 404
3/+68 : 48th
2nd v RRoman
509 - 276
4/+301 : 26th
2nd v PAllan
434 - 469
4/+266 : 41st
1st v GHaigh
474 - 475
4/+265 : 48th
2nd v MPinne
431 - 356
5/+340 : 39th
1st v NScott
375 - 395
5/+320 : 48th
1st v MUllahB
435 - 449
5/+306 : 54th
2nd v SJacks
476 - 398
6/+384 : 44th
1st v NO'Rou
540 - 377
7/+547 : 36th
2nd v JMatth
416 - 472
7/+491 : 43rd
2nd v DSandu
438 - 254
8/+675 : 36th
1st v SPolat
551 - 364
9/+862 : 29th
1st v ORio
439 - 375
10/+926 : 22nd
2nd v EBerof
487 - 434
11/+979 : 15th
1st v RKenne
480 - 412
12/+1047 : 10th
2nd v JDay
387 - 443
12/+991 : 18th
1st v PRober
495 - 452
13/+1034 : 14th
2nd v DKoeni
474 - 426
14/+1082 : 10th
2nd v BSmith
413 - 469
14/+1026 : 15th
2nd v JWapni
436 - 315
15/+1147 : 11th
12.Vannitha Balasingam 
15 wins, +874
2nd v WWilli
430 - 381
1/+49 : 37th
2nd v MPrate
410 - 333
2/+126 : 30th
1st v GHaigh
520 - 322
3/+324 : 11th
2nd v CBeeve
365 - 421
3/+268 : 23rd
2nd v PAllan
401 - 374
4/+295 : 19th
1st v SGilla
412 - 405
5/+302 : 12th
2nd v WKhatr
457 - 509
5/+250 : 24th
2nd v PArmst
347 - 403
5/+194 : 34th
1st v PAndro
480 - 338
6/+336 : 25th
1st v MKamar
382 - 423
6/+295 : 34th
2nd v JCraig
433 - 464
6/+264 : 43rd
1st v JO'Lau
445 - 386
7/+323 : 33rd
1st v DDelic
654 - 253
8/+724 : 22nd
2nd v PDowne
436 - 415
9/+745 : 16th
1st v TKirk
381 - 346
10/+780 : 11th
1st v AShin
362 - 341
11/+801 : 10th
2nd v CLipe
367 - 448
11/+720 : 13th
2nd v DEldar
428 - 497
11/+651 : 19th
1st v PRober
527 - 469
12/+709 : 16th
2nd v SChinn
540 - 310
13/+939 : 8th
1st v BSmith
470 - 444
14/+965 : 8th
1st v CMay
350 - 448
14/+867 : 12th
2nd v JWapni
422 - 386
15/+903 : 8th
1st v CMay
363 - 392
15/+874 : 12th
13.Waseem Khatri 
15 wins, +727
1st v MMcPar
522 - 268
1/+254 : 7th
2nd v ICoven
525 - 349
2/+430 : 3rd
2nd v RKenne
270 - 479
2/+221 : 32nd
1st v BDyer
487 - 427
3/+281 : 22nd
2nd v TJinC
462 - 343
4/+400 : 14th
2nd v MKamar
443 - 446
4/+397 : 20th
1st v VBalas
509 - 457
5/+449 : 16th
2nd v PAndro
395 - 359
6/+485 : 11th
2nd v ALogan
486 - 372
7/+599 : 7th
1st v AShin
440 - 433
8/+606 : 5th
2nd v CBeeve
495 - 603
8/+498 : 13th
1st v PRober
433 - 388
9/+543 : 8th
1st v PArmst
526 - 364
10/+705 : 6th
1st v DKoeni
360 - 473
10/+592 : 9th
2nd v CMay
402 - 486
10/+508 : 14th
2nd v CLipe
384 - 558
10/+334 : 23rd
1st v JCraig
456 - 368
11/+422 : 14th
2nd v SChinn
580 - 343
12/+659 : 10th
2nd v GHaigh
502 - 503
12/+658 : 17th
2nd v DEldar
438 - 314
13/+782 : 12th
1st v ARicha
421 - 489
13/+714 : 17th
2nd v PAllan
427 - 387
14/+754 : 13th
1st v TBrous
414 - 383
15/+785 : 10th
1st v JO'Lau
472 - 530
15/+727 : 13th
14.Theresa Brousson 
15 wins, +651
2nd v SSoren
444 - 348
1/+96 : 31st
1st v NRowle
466 - 376
2/+186 : 23rd
2nd v CLipe
495 - 447
3/+234 : 15th
2nd v JMatth
369 - 510
3/+93 : 32nd
1st v ORio
449 - 456
3/+86 : 46th
1st v GCarte
545 - 464
4/+167 : 34th
1st v BDyer
473 - 349
5/+291 : 22nd
2nd v AOgbog
357 - 377
5/+271 : 30th
2nd v MKamar
499 - 431
6/+339 : 24th
1st v JKrame
444 - 433
7/+350 : 19th
2nd v EBerof
437 - 413
8/+374 : 15th
1st v JCraig
514 - 397
9/+491 : 9th
2nd v BSmith
346 - 358
9/+479 : 16th
1st v CEdwar
495 - 412
10/+562 : 10th
2nd v RKenne
485 - 342
11/+705 : 8th
1st v ALogan
491 - 433
12/+763 : 4th
1st v CBeeve
479 - 487
12/+755 : 8th
2nd v DKoeni
343 - 452
12/+646 : 11th
1st v CMay
359 - 431
12/+574 : 19th
2nd v DWiega
499 - 492
13/+581 : 16th
2nd v JDay
386 - 425
13/+542 : 18th
1st v JO'Lau
492 - 384
14/+650 : 15th
2nd v WKhatr
383 - 414
14/+619 : 18th
1st v PAndro
432 - 400
15/+651 : 14th
15.Calum Edwards 
15 wins, +558
2nd v MSulai
513 - 509
1/+4 : 53rd
1st v MHardi
518 - 248
2/+274 : 16th
2nd v TJinC
433 - 483
2/+224 : 31st
1st v RRoman
516 - 295
3/+445 : 13th
2nd v LCharl
470 - 345
4/+570 : 8th
1st v DEldar
417 - 441
4/+546 : 17th
1st v RKenne
343 - 424
4/+465 : 34th
2nd v DWebb
412 - 383
5/+494 : 26th
2nd v MGabri
460 - 440
6/+514 : 19th
1st v JKelle
400 - 385
7/+529 : 16th
2nd v DDelic
447 - 332
8/+644 : 10th
1st v GHaigh
454 - 433
9/+665 : 6th
1st v CBeeve
381 - 426
9/+620 : 15th
2nd v TBrous
412 - 495
9/+537 : 19th
2nd v EClinc
394 - 481
9/+450 : 29th
1st v AOgbog
345 - 542
9/+253 : 38th
1st v SRau
470 - 462
10/+261 : 33rd
2nd v TKirk
410 - 432
10/+239 : 39th
2nd v JCraig
342 - 507
10/+74 : 46th
1st v EDango
519 - 364
11/+229 : 40th
2nd v MAkono
476 - 429
12/+276 : 30th
2nd v RDomin
460 - 329
13/+407 : 24th
1st v DKoeni
542 - 436
14/+513 : 20th
1st v JDay
442 - 397
15/+558 : 15th
16.Paul Allan 
15 wins, +353
1st v CGuest
592 - 308
1/+284 : 3rd
2nd v RLinn
450 - 442
2/+292 : 14th
1st v WKelly
503 - 372
3/+423 : 7th
2nd v JDay
353 - 467
3/+309 : 21st
1st v VBalas
374 - 401
3/+282 : 30th
2nd v CBruce
428 - 382
4/+328 : 24th
1st v NRicha
469 - 434
5/+363 : 19th
2nd v SGilla
480 - 409
6/+434 : 13th
1st v OAka
444 - 319
7/+559 : 8th
2nd v DKoeni
460 - 501
7/+518 : 17th
2nd v GHaigh
359 - 540
7/+337 : 28th
1st v SChinn
369 - 420
7/+286 : 34th
2nd v MKamar
471 - 331
8/+426 : 30th
1st v FMagu
435 - 400
9/+461 : 22nd
2nd v JWapni
328 - 503
9/+286 : 32nd
1st v GCarte
377 - 455
9/+208 : 40th
1st v ARicha
314 - 404
9/+118 : 44th
2nd v ZTrist
465 - 408
10/+175 : 40th
1st v RMacke
446 - 426
11/+195 : 32nd
2nd v JKrame
484 - 432
12/+247 : 22nd
2nd v EBerof
383 - 380
13/+250 : 20th
1st v WKhatr
387 - 427
13/+210 : 26th
2nd v BWithe
435 - 303
14/+342 : 21st
1st v EClinc
387 - 376
15/+353 : 16th
17.Rik Kennedy 
14.5 wins, +603
2nd v DHolme
485 - 283
1/+202 : 11th
1st v EKondr
398 - 269
2/+331 : 9th
1st v WKhatr
479 - 270
3/+540 : 1st
2nd v JCraig
396 - 438
3/+498 : 11th
2nd v BSmith
396 - 395
4/+499 : 10th
1st v WKelly
368 - 368
4.5/+499 : 14th
2nd v CEdwar
424 - 343
5.5/+580 : 8th
1st v MKamar
515 - 298
6.5/+797 : 5th
1st v AOgbog
319 - 396
6.5/+720 : 14th
2nd v DWiega
370 - 515
6.5/+575 : 23rd
2nd v DEldar
370 - 499
6.5/+446 : 34th
1st v FMagu
493 - 320
7.5/+619 : 27th
1st v JO'Lau
362 - 349
8.5/+632 : 20th
2nd v SRau
480 - 338
9.5/+774 : 12th
1st v TBrous
342 - 485
9.5/+631 : 20th
2nd v EBerof
434 - 344
10.5/+721 : 13th
1st v AShin
358 - 423
10.5/+656 : 21st
2nd v DWebb
390 - 515
10.5/+531 : 28th
2nd v NRicha
412 - 480
10.5/+463 : 37th
2nd v CLe
456 - 376
11.5/+543 : 29th
1st v LCharl
419 - 361
12.5/+601 : 23rd
2nd v GCarte
472 - 470
13.5/+603 : 18th
2nd v EClinc
460 - 450
14.5/+613 : 12th
1st v ARicha
436 - 446
14.5/+603 : 17th
18.Leslie Charles 
14.5 wins, +394
1st v DKoeni
294 - 406
0/-112 : 82nd
2nd v AShin
425 - 379
1/-66 : 62nd
2nd v CCaba
383 - 328
2/-11 : 49th
1st v LMacka
348 - 397
2/-60 : 61st
1st v CEdwar
345 - 470
2/-185 : 74th
2nd v JBarke
494 - 323
3/-14 : 57th
1st v FMagu
391 - 391
3.5/-14 : 54th
2nd v BWithe
446 - 271
4.5/+161 : 44th
2nd v WKelly
411 - 499
4.5/+73 : 55th
2nd v NZolty
360 - 443
4.5/-10 : 64th
1st v RMacke
399 - 408
4.5/-19 : 76th
2nd v BGross
403 - 395
5.5/-11 : 66th
1st v DStant
459 - 404
6.5/+44 : 53rd
2nd v SGilla
449 - 369
7.5/+124 : 42nd
1st v AAbbas
385 - 452
7.5/+57 : 53rd
2nd v SPerry
436 - 320
8.5/+173 : 45th
2nd v PAndro
374 - 435
8.5/+112 : 54th
2nd v MUllahB
385 - 338
9.5/+159 : 46th
2nd v ZTrist
423 - 410
10.5/+172 : 38th
1st v ORio
478 - 458
11.5/+192 : 30th
2nd v RKenne
361 - 419
11.5/+134 : 37th
1st v MAkono
494 - 376
12.5/+252 : 30th
2nd v PRober
483 - 369
13.5/+366 : 24th
1st v EBerof
454 - 426
14.5/+394 : 18th
19.Lewis Mackay 
14 wins, +985
1st v AFryde
463 - 324
1/+139 : 23rd
2nd v RRoman
406 - 433
1/+112 : 43rd
1st v MSulai
483 - 300
2/+295 : 25th
2nd v LCharl
397 - 348
3/+344 : 19th
2nd v NRicha
404 - 414
3/+334 : 27th
2nd v SChinn
328 - 490
3/+172 : 48th
1st v NO'Rou
445 - 341
4/+276 : 40th
2nd v TJinC
484 - 340
5/+420 : 27th
2nd v DDelic
389 - 455
5/+354 : 38th
1st v MGabri
387 - 360
6/+381 : 32nd
1st v PAndro
517 - 359
7/+539 : 23rd
1st v WKelly
351 - 344
8/+546 : 21st
2nd v ALogan
406 - 447
8/+505 : 27th
2nd v GHaigh
395 - 472
8/+428 : 33rd
2nd v JO'Lau
375 - 447
8/+356 : 41st
2nd v KRicha
447 - 492
8/+311 : 47th
1st v MUllahB
363 - 393
8/+281 : 57th
1st v TAdams
390 - 445
8/+226 : 67th
2nd v NScott
524 - 361
9/+389 : 56th
1st v KSapon
490 - 464
10/+415 : 49th
1st v GAnder
562 - 365
11/+612 : 43rd
2nd v ICoven
458 - 322
12/+748 : 33rd
2nd v RDomin
490 - 328
13/+910 : 27th
1st v ISiddi
506 - 431
14/+985 : 19th
20.Stefan Rau 
14 wins, +961
2nd v SPerry
501 - 330
1/+171 : 14th
1st v RMacIn
501 - 409
2/+263 : 18th
2nd v DWiega
358 - 405
2/+216 : 34th
2nd v DEldar
383 - 421
2/+178 : 42nd
2nd v WKelly
587 - 412
3/+353 : 25th
1st v ISiddi
619 - 355
4/+617 : 16th
1st v OAka
376 - 404
4/+589 : 33rd
2nd v DKoeni
397 - 411
4/+575 : 45th
2nd v NScott
402 - 459
4/+518 : 56th
1st v CBruce
526 - 345
5/+699 : 44th
1st v SPolat
383 - 349
6/+733 : 36th
2nd v NZolty
467 - 409
7/+791 : 29th
2nd v FMagu
477 - 388
8/+880 : 21st
1st v RKenne
338 - 480
8/+738 : 29th
1st v ARicha
554 - 415
9/+877 : 22nd
2nd v RDomin
329 - 432
9/+774 : 31st
2nd v CEdwar
462 - 470
9/+766 : 38th
1st v JDay
411 - 432
9/+745 : 47th
2nd v MUllahB
490 - 439
10/+796 : 39th
1st v DPrate
436 - 336
11/+896 : 33rd
1st v TKirk
401 - 351
12/+946 : 24th
2nd v AOgbog
421 - 490
12/+877 : 31st
1st v JKelle
458 - 388
13/+947 : 25th
1st v JRobin
391 - 377
14/+961 : 20th
21.Azu Ogbogu 
14 wins, +923
1st v MPrate
599 - 383
1/+216 : 10th
2nd v PSpies
471 - 313
2/+374 : 6th
2nd v BWithe
348 - 481
2/+241 : 28th
1st v NO'Rou
409 - 399
3/+251 : 25th
2nd v NHuits
559 - 317
4/+493 : 12th
2nd v CMay
447 - 571
4/+369 : 22nd
1st v PArmst
579 - 380
5/+568 : 13th
1st v TBrous
377 - 357
6/+588 : 8th
2nd v RKenne
396 - 319
7/+665 : 6th
2nd v BSmith
392 - 430
7/+627 : 13th
2nd v ORio
476 - 409
8/+694 : 8th
1st v EClinc
450 - 472
8/+672 : 17th
1st v TKirk
406 - 351
9/+727 : 14th
2nd v SChinn
345 - 461
9/+611 : 18th
1st v PRober
550 - 340
10/+821 : 10th
2nd v CEdwar
542 - 345
11/+1018 : 7th
1st v DEldar
433 - 415
12/+1036 : 5th
2nd v CBeeve
337 - 542
12/+831 : 9th
1st v CLipe
415 - 456
12/+790 : 15th
1st v ALogan
412 - 422
12/+780 : 19th
2nd v JMatth
394 - 477
12/+697 : 25th
1st v SRau
490 - 421
13/+766 : 21st
2nd v JO'Lau
380 - 445
13/+701 : 29th
2nd v ZTrist
548 - 326
14/+923 : 21st
22.Austin Shin 
14 wins, +910
1st v VSnabe
578 - 297
1/+281 : 5th
1st v LCharl
379 - 425
1/+235 : 39th
2nd v GCarte
366 - 487
1/+114 : 56th
2nd v DWebb
452 - 413
2/+153 : 43rd
1st v DEldar
476 - 281
3/+348 : 26th
2nd v CLipe
443 - 413
4/+378 : 21st
1st v MSulai
455 - 390
5/+443 : 17th
2nd v PDowne
478 - 368
6/+553 : 10th
1st v CBeeve
449 - 463
6/+539 : 18th
2nd v WKhatr
433 - 440
6/+532 : 27th
2nd v JDay
430 - 374
7/+588 : 22nd
1st v OAka
547 - 272
8/+863 : 13th
2nd v JCraig
448 - 417
9/+894 : 8th
1st v ALogan
450 - 486
9/+858 : 14th
1st v ORio
461 - 350
10/+969 : 9th
2nd v VBalas
341 - 362
10/+948 : 15th
2nd v RKenne
423 - 358
11/+1013 : 11th
1st v JO'Lau
372 - 417
11/+968 : 16th
2nd v BSmith
413 - 380
12/+1001 : 11th
1st v RDomin
431 - 316
13/+1116 : 7th
2nd v DWiega
445 - 424
14/+1137 : 5th
2nd v ARicha
432 - 441
14/+1128 : 9th
2nd v CMay
410 - 442
14/+1096 : 14th
2nd v PArmst
341 - 527
14/+910 : 22nd
23.Joel Wapnick 
14 wins, +718
1st v BRober
557 - 420
1/+137 : 24th
2nd v JMayhe
402 - 496
1/+43 : 49th
1st v SPolat
578 - 318
2/+303 : 24th
2nd v SGilla
411 - 432
2/+282 : 39th
2nd v BDyer
334 - 578
2/+38 : 59th
2nd v WWilli
423 - 306
3/+155 : 50th
1st v WGeams
554 - 289
4/+420 : 35th
2nd v GAnder
474 - 269
5/+625 : 22nd
1st v DKoeni
351 - 516
5/+460 : 35th
2nd v JDay
383 - 302
6/+541 : 26th
1st v JKelle
465 - 404
7/+602 : 21st
2nd v SPerry
505 - 339
8/+768 : 15th
2nd v EClinc
316 - 421
8/+663 : 23rd
1st v TKirk
383 - 384
8/+662 : 30th
1st v PAllan
503 - 328
9/+837 : 23rd
2nd v ISiddi
422 - 464
9/+795 : 30th
1st v EBerof
370 - 578
9/+587 : 40th
2nd v ORio
476 - 434
10/+629 : 32nd
2nd v KRicha
441 - 403
11/+667 : 26th
1st v ICoven
482 - 423
12/+726 : 20th
2nd v GHaigh
497 - 358
13/+865 : 15th
1st v JMatth
403 - 393
14/+875 : 11th
1st v VBalas
386 - 422
14/+839 : 16th
2nd v NRicha
315 - 436
14/+718 : 23rd
24.Piotr Andronowski 
14 wins, +693
1st v DSandu
439 - 405
1/+34 : 42nd
2nd v MKamar
394 - 398
1/+30 : 52nd
2nd v ZTrist
458 - 374
2/+114 : 41st
1st v ISiddi
480 - 432
3/+162 : 28th
2nd v GCarte
409 - 464
3/+107 : 45th
2nd v BWithe
399 - 391
4/+115 : 38th
1st v JMayhe
482 - 358
5/+239 : 25th
1st v WKhatr
359 - 395
5/+203 : 33rd
2nd v VBalas
338 - 480
5/+61 : 47th
2nd v EBerof
422 - 446
5/+37 : 54th
2nd v LMacka
359 - 517
5/-121 : 60th
2nd v MUllahB
492 - 454
6/-83 : 54th
1st v JRobin
384 - 407
6/-106 : 61st
1st v JKrame
511 - 325
7/+80 : 48th
2nd v BGross
361 - 443
7/-2 : 57th
1st v PDowne
388 - 346
8/+40 : 48th
1st v LCharl
435 - 374
9/+101 : 45th
2nd v MSulai
485 - 481
10/+105 : 41st
2nd v DDelic
515 - 336
11/+284 : 30th
1st v SPerry
566 - 253
12/+597 : 21st
2nd v EClinc
409 - 419
12/+587 : 27th
1st v GHaigh
445 - 357
13/+675 : 22nd
1st v JCraig
427 - 377
14/+725 : 17th
2nd v TBrous
400 - 432
14/+693 : 24th
25.Jesse Day 
14 wins, +525
1st v ISiddi
399 - 364
1/+35 : 41st
2nd v YMingP
567 - 361
2/+241 : 20th
2nd v JO'Lau
407 - 350
3/+298 : 12th
1st v PAllan
467 - 353
4/+412 : 5th
2nd v DWiega
477 - 461
5/+428 : 3rd
1st v DKoeni
477 - 440
6/+465 : 1st
2nd v CBeeve
390 - 538
6/+317 : 6th
1st v PRober
440 - 464
6/+293 : 15th
2nd v DEldar
418 - 425
6/+286 : 26th
2nd v JWapni
302 - 383
6/+205 : 37th
1st v AShin
374 - 430
6/+149 : 45th
2nd v ALogan
366 - 486
6/+29 : 52nd
1st v JMatth
427 - 305
7/+151 : 43rd
2nd v AAbbas
534 - 398
8/+287 : 38th
1st v DDelic
527 - 350
9/+464 : 28th
2nd v ARicha
360 - 605
9/+219 : 39th
1st v JKrame
491 - 315
10/+395 : 29th
2nd v SRau
432 - 411
11/+416 : 22nd
2nd v SPerry
506 - 303
12/+619 : 18th
1st v NRicha
443 - 387
13/+675 : 14th
1st v TBrous
425 - 386
14/+714 : 11th
2nd v BSmith
415 - 467
14/+662 : 14th
1st v PArmst
418 - 510
14/+570 : 19th
2nd v CEdwar
397 - 442
14/+525 : 25th
26.Terry Kirk 
14 wins, +332
2nd v GCarte
328 - 551
0/-223 : 100th
1st v SSoren
467 - 237
1/+7 : 55th
2nd v MUllahB
393 - 424
1/-24 : 65th
1st v KSapon
460 - 305
2/+131 : 46th
2nd v SNang
469 - 354
3/+246 : 33rd
1st v EDango
456 - 262
4/+440 : 18th
2nd v GHaigh
427 - 449
4/+418 : 36th
1st v SChinn
369 - 415
4/+372 : 46th
2nd v CBruce
453 - 405
5/+420 : 36th
1st v NO'Rou
468 - 443
6/+445 : 29th
1st v SJacks
446 - 396
7/+495 : 25th
1st v JMatth
434 - 371
8/+558 : 20th
2nd v AOgbog
351 - 406
8/+503 : 28th
2nd v JWapni
384 - 383
9/+504 : 21st
2nd v VBalas
346 - 381
9/+469 : 27th
1st v JO'Lau
305 - 464
9/+310 : 37th
2nd v KRicha
431 - 406
10/+335 : 31st
1st v CEdwar
432 - 410
11/+357 : 23rd
2nd v ARicha
348 - 477
11/+228 : 31st
1st v JCraig
409 - 436
11/+201 : 41st
2nd v SRau
351 - 401
11/+151 : 48th
2nd v DWebb
406 - 380
12/+177 : 41st
2nd v MGabri
504 - 485
13/+196 : 34th
2nd v CLe
432 - 296
14/+332 : 26th
27.Evans Clinchy 
14 wins, +195
2nd v RMacIn
442 - 434
1/+8 : 52nd
1st v CCummi
356 - 363
1/+1 : 57th
1st v AAbbas
490 - 374
2/+117 : 40th
2nd v ALogan
401 - 373
3/+145 : 30th
2nd v EDango
527 - 352
4/+320 : 18th
1st v JKelle
342 - 437
4/+225 : 31st
1st v SGilla
502 - 401
5/+326 : 21st
2nd v OAka
393 - 448
5/+271 : 30th
1st v MUllahB
488 - 408
6/+351 : 23rd
2nd v KRicha
485 - 483
7/+353 : 18th
1st v BSmith
412 - 468
7/+297 : 30th
2nd v AOgbog
472 - 450
8/+319 : 24th
2nd v JWapni
421 - 316
9/+424 : 17th
2nd v CLipe
392 - 481
9/+335 : 23rd
1st v CEdwar
481 - 394
10/+422 : 15th
1st v GHaigh
423 - 461
10/+384 : 22nd
2nd v MAkono
399 - 373
11/+410 : 15th
2nd v PRober
436 - 416
12/+430 : 13th
2nd v SChinn
318 - 514
12/+234 : 20th
1st v PArmst
423 - 454
12/+203 : 23rd
1st v PAndro
419 - 409
13/+213 : 21st
2nd v JCraig
406 - 403
14/+216 : 17th
1st v RKenne
450 - 460
14/+206 : 22nd
2nd v PAllan
376 - 387
14/+195 : 27th
28.Jesse Matthews 
14 wins, +174
2nd v CCummi
419 - 399
1/+20 : 46th
1st v DStant
392 - 373
2/+39 : 37th
2nd v RDomin
475 - 414
3/+100 : 19th
1st v TBrous
510 - 369
4/+241 : 10th
2nd v DKoeni
412 - 403
5/+250 : 6th
2nd v DWiega
506 - 364
6/+392 : 2nd
2nd v PRober
391 - 469
6/+314 : 7th
1st v BSmith
381 - 503
6/+192 : 19th
2nd v PArmst
408 - 540
6/+60 : 30th
1st v SChinn
409 - 438
6/+31 : 40th
1st v MAkono
414 - 507
6/-62 : 47th
2nd v TKirk
371 - 434
6/-125 : 55th
2nd v JDay
305 - 427
6/-247 : 65th
1st v NRicha
472 - 416
7/-191 : 56th
2nd v OAka
419 - 366
8/-138 : 48th
1st v TAdams
487 - 379
9/-30 : 42nd
1st v ISiddi
462 - 327
10/+105 : 34th
2nd v ARicha
354 - 482
10/-23 : 42nd
2nd v DWebb
488 - 459
11/+6 : 33rd
1st v JRobin
484 - 396
12/+94 : 25th
1st v AOgbog
477 - 394
13/+177 : 22nd
2nd v JWapni
393 - 403
13/+167 : 27th
1st v EBerof
372 - 420
13/+119 : 35th
2nd v JCraig
432 - 377
14/+174 : 28th
29.Phil Robertshaw 
14 wins, -39
1st v MKamar
473 - 351
1/+122 : 25th
2nd v JBarke
456 - 446
2/+132 : 29th
2nd v RRoman
440 - 420
3/+152 : 18th
1st v SChinn
494 - 374
4/+272 : 9th
1st v CBruce
415 - 384
5/+303 : 5th
2nd v ORio
380 - 362
6/+321 : 3rd
1st v JMatth
469 - 391
7/+399 : 1st
2nd v JDay
464 - 440
8/+423 : 1st
2nd v CMay
430 - 458
8/+395 : 3rd
1st v ARicha
457 - 374
9/+478 : 2nd
2nd v DWiega
386 - 462
9/+402 : 6th
2nd v WKhatr
388 - 433
9/+357 : 12th
2nd v DKoeni
470 - 581
9/+246 : 19th
1st v CBeeve
370 - 541
9/+75 : 27th
2nd v AOgbog
340 - 550
9/-135 : 35th
1st v JCraig
411 - 378
10/-102 : 26th
1st v RDomin
393 - 343
11/-52 : 19th
1st v EClinc
416 - 436
11/-72 : 26th
2nd v VBalas
469 - 527
11/-130 : 34th
2nd v DWebb
459 - 448
12/-119 : 27th
2nd v NRicha
452 - 495
12/-162 : 34th
2nd v MSulai
480 - 351
13/-33 : 28th
1st v LCharl
369 - 483
13/-147 : 36th
2nd v BWithe
473 - 365
14/-39 : 29th
30.Suresh Chinnaiyah 
14 wins, -101
2nd v MPinne
494 - 479
1/+15 : 49th
1st v GAnder
462 - 373
2/+104 : 32nd
1st v NRicha
513 - 360
3/+257 : 14th
2nd v PRober
374 - 494
3/+137 : 31st
2nd v JKrame
310 - 414
3/+33 : 51st
1st v LMacka
490 - 328
4/+195 : 32nd
1st v RDomin
393 - 367
5/+221 : 27th
2nd v TKirk
415 - 369
6/+267 : 16th
1st v GHaigh
397 - 457
6/+207 : 27th
2nd v JMatth
438 - 409
7/+236 : 20th
2nd v GCarte
381 - 479
7/+138 : 31st
2nd v PAllan
420 - 369
8/+189 : 25th
1st v ORio
342 - 443
8/+88 : 32nd
1st v AOgbog
461 - 345
9/+204 : 24th
1st v JCraig
409 - 541
9/+72 : 34th
2nd v PArmst
474 - 390
10/+156 : 25th
2nd v JRobin
527 - 471
11/+212 : 17th
1st v WKhatr
343 - 580
11/-25 : 25th
1st v EClinc
514 - 318
12/+171 : 21st
1st v VBalas
310 - 540
12/-59 : 26th
2nd v JO'Lau
418 - 464
12/-105 : 33rd
2nd v BWithe
397 - 526
12/-234 : 44th
1st v EDango
485 - 414
13/-163 : 37th
2nd v DKoeni
446 - 384
14/-101 : 30th
31.Evan Berofsky 
13.5 wins, +879
2nd v NHuits
387 - 416
0/-29 : 66th
1st v SNang
298 - 409
0/-140 : 81st
1st v TKangR
428 - 329
1/-41 : 66th
2nd v SPolat
513 - 378
2/+94 : 50th
1st v KSapon
458 - 335
3/+217 : 35th
2nd v RCalla
481 - 359
4/+339 : 23rd
1st v PDowne
563 - 275
5/+627 : 12th
2nd v MSulai
376 - 384
5/+619 : 24th
2nd v JKelle
504 - 383
6/+740 : 16th
1st v PAndro
446 - 422
7/+764 : 11th
1st v TBrous
413 - 437
7/+740 : 18th
2nd v ARicha
439 - 381
8/+798 : 14th
2nd v NScott
473 - 463
9/+808 : 9th
1st v ORio
377 - 377
9.5/+808 : 11th
2nd v ALogan
382 - 544
9.5/+646 : 18th
1st v RKenne
344 - 434
9.5/+556 : 28th
2nd v JWapni
578 - 370
10.5/+764 : 20th
1st v NRicha
434 - 487
10.5/+711 : 27th
2nd v PArmst
366 - 446
10.5/+631 : 35th
1st v MAkono
465 - 414
11.5/+682 : 28th
1st v PAllan
380 - 383
11.5/+679 : 35th
2nd v WKelly
492 - 312
12.5/+859 : 29th
2nd v JMatth
420 - 372
13.5/+907 : 23rd
2nd v LCharl
426 - 454
13.5/+879 : 31st
32.Cecilia Le 
13 wins, +777
2nd v ZTrist
407 - 487
0/-80 : 76th
1st v CMay
371 - 511
0/-220 : 87th
2nd v DSandu
476 - 385
1/-129 : 73rd
1st v SJacks
437 - 472
1/-164 : 80th
1st v DStant
382 - 346
2/-128 : 68th
2nd v MMcPar
378 - 398
2/-148 : 73rd
1st v NHuits
563 - 313
3/+102 : 59th
2nd v TKangR
454 - 302
4/+254 : 49th
1st v JBarke
486 - 363
5/+377 : 37th
2nd v SPerry
354 - 387
5/+344 : 46th
2nd v MGabri
441 - 444
5/+341 : 53rd
1st v RDomin
435 - 399
6/+377 : 45th
2nd v EKondr
318 - 448
6/+247 : 55th
1st v OAka
530 - 353
7/+424 : 45th
2nd v FMagu
452 - 381
8/+495 : 38th
1st v RRoman
439 - 303
9/+631 : 33rd
2nd v WKelly
462 - 473
9/+620 : 39th
1st v KRicha
463 - 421
10/+662 : 31st
1st v EDango
358 - 381
10/+639 : 40th
1st v RKenne
376 - 456
10/+559 : 46th
2nd v ORio
485 - 300
11/+744 : 40th
2nd v DPrate
456 - 375
12/+825 : 32nd
1st v MSulai
446 - 358
13/+913 : 26th
2nd v TKirk
296 - 432
13/+777 : 32nd
33.Joanne Craig 
13 wins, +666
2nd v TKangR
532 - 363
1/+169 : 15th
1st v MPinne
418 - 359
2/+228 : 21st
1st v RCalla
610 - 367
3/+471 : 4th
1st v RKenne
438 - 396
4/+513 : 3rd
2nd v BWithe
538 - 368
5/+683 : 1st
2nd v PArmst
361 - 383
5/+661 : 6th
1st v ORio
400 - 525
5/+536 : 14th
2nd v CMay
435 - 458
5/+513 : 25th
2nd v JKrame
475 - 440
6/+548 : 17th
1st v MSulai
378 - 351
7/+575 : 14th
1st v VBalas
464 - 433
8/+606 : 12th
2nd v TBrous
397 - 514
8/+489 : 22nd
1st v AShin
417 - 448
8/+458 : 29th
1st v NScott
440 - 373
9/+525 : 20th
2nd v SChinn
541 - 409
10/+657 : 13th
2nd v PRober
378 - 411
10/+624 : 20th
2nd v WKhatr
368 - 456
10/+536 : 28th
1st v GCarte
469 - 365
11/+640 : 20th
1st v CEdwar
507 - 342
12/+805 : 14th
2nd v TKirk
436 - 409
13/+832 : 11th
2nd v ALogan
381 - 439
13/+774 : 16th
1st v EClinc
403 - 406
13/+771 : 20th
2nd v PAndro
377 - 427
13/+721 : 28th
1st v JMatth
377 - 432
13/+666 : 33rd
34.Robert Linn 
13 wins, +553
2nd v ORio
420 - 437
0/-17 : 61st
1st v PAllan
442 - 450
0/-25 : 73rd
2nd v ICoven
445 - 359
1/+61 : 58th
1st v MUllahB
402 - 445
1/+18 : 75th
2nd v GHaigh
332 - 372
1/-22 : 86th
1st v SNang
391 - 410
1/-41 : 97th
2nd v EKondr
405 - 354
2/+10 : 83rd
1st v MPrate
500 - 314
3/+196 : 68th
1st v SPolat
309 - 484
3/+21 : 81st
2nd v BGross
346 - 420
3/-53 : 88th
1st v RCalla
484 - 341
4/+90 : 78th
2nd v KSapon
416 - 343
5/+163 : 68th
2nd v SGilla
351 - 389
5/+125 : 77th
1st v EDango
406 - 361
6/+170 : 66th
2nd v DHolme
487 - 387
7/+270 : 55th
2nd v BWithe
418 - 437
7/+251 : 64th
2nd v AAbbas
443 - 411
8/+283 : 56th
1st v DSandu
359 - 360
8/+282 : 65th
1st v FMagu
382 - 407
8/+257 : 75th
2nd v OAka
466 - 385
9/+338 : 65th
1st v JBarke
430 - 341
10/+427 : 56th
2nd v BDyer
425 - 409
11/+443 : 50th
1st v WKelly
450 - 384
12/+509 : 39th
2nd v SPerry
430 - 386
13/+553 : 34th
35.Jason Keller 
13 wins, +496
1st v ATan
553 - 379
1/+174 : 13th
2nd v AFryde
488 - 361
2/+301 : 12th
2nd v NO'Rou
499 - 379
3/+421 : 8th
2nd v DWiega
388 - 412
3/+397 : 15th
1st v PArmst
499 - 455
4/+441 : 13th
2nd v EClinc
437 - 342
5/+536 : 9th
1st v CMay
385 - 547
5/+374 : 18th
1st v ARicha
357 - 468
5/+263 : 32nd
1st v EBerof
383 - 504
5/+142 : 45th
2nd v CEdwar
385 - 400
5/+127 : 51st
2nd v JWapni
404 - 465
5/+66 : 57th
1st v MSulai
494 - 419
6/+141 : 49th
2nd v TJinC
428 - 334
7/+235 : 41st
1st v MUllahB
400 - 407
7/+228 : 47th
1st v MGabri
461 - 490
7/+199 : 56th
2nd v GAnder
417 - 429
7/+187 : 66th
1st v KSapon
402 - 389
8/+200 : 59th
2nd v PDowne
298 - 414
8/+84 : 69th
1st v SPolat
460 - 373
9/+171 : 59th
2nd v MMcPar
418 - 346
10/+243 : 50th
1st v RRoman
534 - 362
11/+415 : 44th
2nd v NScott
411 - 404
12/+422 : 36th
2nd v SRau
388 - 458
12/+352 : 43rd
1st v MKamar
530 - 386
13/+496 : 35th
36.Gerry Carter 
13 wins, +488
1st v TKirk
551 - 328
1/+223 : 9th
2nd v MSulai
403 - 437
1/+189 : 40th
1st v AShin
487 - 366
2/+310 : 23rd
2nd v NRicha
458 - 427
3/+341 : 20th
1st v PAndro
464 - 409
4/+396 : 15th
2nd v TBrous
464 - 545
4/+315 : 25th
1st v DKoeni
477 - 478
4/+314 : 39th
2nd v TAdams
459 - 399
5/+374 : 28th
2nd v KRicha
455 - 360
6/+469 : 20th
1st v DDelic
389 - 428
6/+430 : 30th
1st v SChinn
479 - 381
7/+528 : 24th
2nd v NScott
382 - 412
7/+498 : 32nd
1st v PDowne
435 - 362
8/+571 : 26th
2nd v MGabri
486 - 398
9/+659 : 17th
1st v GHaigh
408 - 439
9/+628 : 26th
2nd v PAllan
455 - 377
10/+706 : 18th
1st v PArmst
460 - 481
10/+685 : 24th
2nd v JCraig
365 - 469
10/+581 : 33rd
2nd v RDomin
368 - 366
11/+583 : 27th
1st v WKelly
360 - 371
11/+572 : 35th
2nd v EDango
420 - 358
12/+634 : 26th
1st v RKenne
470 - 472
12/+632 : 34th
2nd v JRobin
333 - 493
12/+472 : 41st
1st v RMacke
508 - 492
13/+488 : 36th
37.Marty Gabriel 
13 wins, +486
2nd v WGeams
555 - 355
1/+200 : 12th
1st v SPerry
468 - 359
2/+309 : 10th
1st v ALogan
506 - 440
3/+375 : 10th
2nd v PArmst
365 - 489
3/+251 : 25th
2nd v CBeeve
355 - 487
3/+119 : 44th
2nd v ARicha
356 - 548
3/-73 : 59th
1st v TAdams
459 - 371
4/+15 : 46th
1st v RDomin
452 - 351
5/+116 : 35th
1st v CEdwar
440 - 460
5/+96 : 46th
2nd v LMacka
360 - 387
5/+69 : 52nd
2nd v CLe
444 - 441
6/+72 : 46th
2nd v JBarke
463 - 462
7/+73 : 36th
2nd v DWebb
357 - 464
7/-34 : 47th
1st v GCarte
398 - 486
7/-122 : 54th
2nd v JKelle
490 - 461
8/-93 : 46th
1st v MKamar
419 - 437
8/-111 : 54th
2nd v ICoven
326 - 457
8/-242 : 65th
1st v BGross
463 - 287
9/-66 : 53rd
2nd v CBruce
445 - 333
10/+46 : 47th
1st v FMagu
584 - 343
11/+287 : 39th
2nd v MSulai
499 - 562
11/+224 : 46th
1st v JKrame
592 - 332
12/+484 : 35th
1st v TKirk
485 - 504
12/+465 : 42nd
2nd v GHaigh
445 - 424
13/+486 : 37th
38.Elie Dangoor 
13 wins, +399
2nd v GAnder
471 - 360
1/+111 : 28th
1st v AAbbas
456 - 404
2/+163 : 26th
2nd v ORio
307 - 524
2/-54 : 51st
1st v MAkono
361 - 477
2/-170 : 67th
1st v EClinc
352 - 527
2/-345 : 79th
2nd v TKirk
262 - 456
2/-539 : 92nd
2nd v RCalla
360 - 417
2/-596 : 97th
1st v SJacks
456 - 465
2/-605 : 97th
1st v MSzyma
263 - 408
2/-750 : 103rd
1st v DStant
542 - 299
3/-507 : 94th
2nd v VSnabe
547 - 374
4/-334 : 84th
1st v RMacIn
324 - 318
5/-328 : 76th
2nd v MPinne
474 - 392
6/-246 : 64th
2nd v RLinn
361 - 406
6/-291 : 72nd
2nd v YMingP
561 - 290
7/-20 : 58th
1st v SGilla
461 - 453
8/-12 : 52nd
2nd v TJinC
461 - 420
9/+29 : 48th
1st v EKondr
658 - 262
10/+425 : 36th
2nd v CLe
381 - 358
11/+448 : 28th
2nd v CEdwar
364 - 519
11/+293 : 38th
1st v GCarte
358 - 420
11/+231 : 45th
1st v SPerry
493 - 323
12/+401 : 37th
2nd v SChinn
414 - 485
12/+330 : 44th
1st v RDomin
492 - 423
13/+399 : 38th
39.Irfan Siddiqui 
13 wins, +365
2nd v JDay
364 - 399
0/-35 : 68th
1st v TAdams
624 - 343
1/+246 : 38th
1st v NRowle
584 - 394
2/+436 : 21st
2nd v PAndro
432 - 480
2/+388 : 37th
1st v PDowne
357 - 464
2/+281 : 57th
2nd v SRau
355 - 619
2/+17 : 68th
2nd v DPrate
510 - 395
3/+132 : 57th
1st v DHolme
385 - 335
4/+182 : 52nd
2nd v SJacks
326 - 444
4/+64 : 59th
1st v SGilla
484 - 377
5/+171 : 50th
2nd v GAnder
577 - 413
6/+335 : 40th
1st v KRicha
378 - 409
6/+304 : 46th
1st v MUllahB
426 - 381
7/+349 : 39th
2nd v NO'Rou
428 - 389
8/+388 : 35th
2nd v JRobin
398 - 418
8/+368 : 40th
2nd v JWapni
464 - 422
9/+410 : 36th
2nd v JMatth
327 - 462
9/+275 : 43rd
1st v WKelly
346 - 342
10/+279 : 38th
2nd v BGross
391 - 468
10/+202 : 42nd
1st v DDelic
455 - 321
11/+336 : 36th
2nd v BWithe
385 - 562
11/+159 : 47th
2nd v MKamar
434 - 360
12/+233 : 38th
1st v GHaigh
562 - 355
13/+440 : 30th
2nd v LMacka
431 - 506
13/+365 : 39th
40.Jared Robinson 
13 wins, +348
1st v RRoman
400 - 425
0/-25 : 64th
2nd v NO'Rou
334 - 435
0/-126 : 80th
2nd v KSapon
418 - 441
0/-149 : 91st
1st v ICoven
339 - 424
0/-234 : 100th
2nd v BGross
388 - 351
1/-197 : 88th
1st v SPerry
416 - 495
1/-276 : 99th
2nd v MHardi
589 - 289
2/+24 : 82nd
2nd v MSzyma
550 - 328
3/+246 : 67th
1st v SNang
365 - 438
3/+173 : 79th
2nd v WWilli
501 - 459
4/+215 : 65th
2nd v NRowle
496 - 411
5/+300 : 55th
1st v TAdams
422 - 330
6/+392 : 42nd
2nd v PAndro
407 - 384
7/+415 : 37th
2nd v SPolat
451 - 438
8/+428 : 33rd
1st v ISiddi
418 - 398
9/+448 : 30th
1st v NScott
589 - 339
10/+698 : 19th
1st v SChinn
471 - 527
10/+642 : 27th
1st v PArmst
359 - 465
10/+536 : 35th
2nd v MAkono
363 - 761
10/+138 : 44th
2nd v JMatth
396 - 484
10/+50 : 51st
1st v DHolme
393 - 346
11/+97 : 49th
2nd v RMacke
475 - 370
12/+202 : 39th
1st v GCarte
493 - 333
13/+362 : 31st
2nd v SRau
377 - 391
13/+348 : 40th
41.David Koenig 
13 wins, +226
2nd v LCharl
406 - 294
1/+112 : 27th
2nd v NZolty
453 - 397
2/+168 : 25th
2nd v PDowne
416 - 394
3/+190 : 16th
1st v JKrame
440 - 353
4/+277 : 8th
1st v JMatth
403 - 412
4/+268 : 20th
2nd v JDay
440 - 477
4/+231 : 30th
2nd v GCarte
478 - 477
5/+232 : 26th
1st v SRau
411 - 397
6/+246 : 17th
2nd v JWapni
516 - 351
7/+411 : 11th
1st v PAllan
501 - 460
8/+452 : 8th
1st v PArmst
533 - 350
9/+635 : 3rd
2nd v BSmith
453 - 455
9/+633 : 7th
1st v PRober
581 - 470
10/+744 : 4th
2nd v WKhatr
473 - 360
11/+857 : 4th
2nd v DWiega
431 - 475
11/+813 : 7th
2nd v DEldar
436 - 532
11/+717 : 11th
1st v GHaigh
441 - 397
12/+761 : 7th
1st v TBrous
452 - 343
13/+870 : 6th
1st v CBeeve
409 - 445
13/+834 : 6th
2nd v CLipe
341 - 456
13/+719 : 13th
2nd v CMay
353 - 630
13/+442 : 19th
1st v NRicha
426 - 474
13/+394 : 25th
2nd v CEdwar
436 - 542
13/+288 : 33rd
1st v SChinn
384 - 446
13/+226 : 41st
42.Benjamin Withers 
13 wins, +199
1st v BGross
552 - 272
1/+280 : 6th
2nd v MNgund
431 - 320
2/+391 : 4th
2nd v AOgbog
481 - 348
3/+524 : 2nd
1st v BSmith
344 - 482
3/+386 : 17th
1st v JCraig
368 - 538
3/+216 : 36th
2nd v PAndro
391 - 399
3/+208 : 46th
2nd v YMingP
489 - 358
4/+339 : 38th
1st v LCharl
271 - 446
4/+164 : 53rd
1st v GAnder
394 - 370
5/+188 : 43rd
2nd v PDowne
453 - 408
6/+233 : 36th
2nd v MKamar
383 - 396
6/+220 : 44th
1st v CLipe
425 - 525
6/+120 : 50th
2nd v JKrame
348 - 380
6/+88 : 57th
1st v KRicha
334 - 501
6/-79 : 70th
1st v SGilla
365 - 472
6/-186 : 79th
2nd v RLinn
437 - 418
7/-167 : 67th
1st v MMcPar
467 - 401
8/-101 : 62nd
2nd v NO'Rou
475 - 369
9/+5 : 52nd
2nd v TJinC
383 - 349
10/+39 : 48th
1st v NRowle
509 - 415
11/+133 : 43rd
2nd v ISiddi
562 - 385
12/+310 : 29th
1st v SChinn
526 - 397
13/+439 : 23rd
2nd v PAllan
303 - 435
13/+307 : 32nd
1st v PRober
365 - 473
13/+199 : 42nd
43.Neil Scott 
13 wins, +186
1st v RCalla
343 - 395
0/-52 : 74th
2nd v TKangR
442 - 458
0/-68 : 76th
2nd v MMcPar
427 - 276
1/+83 : 57th
1st v DHolme
388 - 475
1/-4 : 76th
2nd v MHardi
374 - 363
2/+7 : 62nd
1st v SPolat
355 - 381
2/-19 : 70th
1st v RRoman
478 - 418
3/+41 : 61st
2nd v BGross
410 - 334
4/+117 : 55th
1st v SRau
459 - 402
5/+174 : 44th
2nd v NRicha
395 - 375
6/+194 : 38th
2nd v NZolty
509 - 367
7/+336 : 29th
1st v GCarte
412 - 382
8/+366 : 23rd
1st v EBerof
463 - 473
8/+356 : 31st
2nd v JCraig
373 - 440
8/+289 : 37th
2nd v DWebb
423 - 583
8/+129 : 43rd
2nd v JRobin
339 - 589
8/-121 : 55th
1st v MSulai
401 - 439
8/-159 : 63rd
2nd v RMacke
476 - 442
9/-125 : 55th
1st v LMacka
361 - 524
9/-288 : 69th
1st v GAnder
445 - 354
10/-197 : 55th
2nd v FMagu
426 - 333
11/-104 : 51st
1st v JKelle
404 - 411
11/-111 : 55th
1st v ICoven
471 - 298
12/+62 : 45th
2nd v KRicha
604 - 480
13/+186 : 43rd
44.Mohammad Sulaiman 
13 wins, +155
1st v CEdwar
509 - 513
0/-4 : 56th
1st v GCarte
437 - 403
1/+30 : 52nd
2nd v LMacka
300 - 483
1/-153 : 77th
2nd v MPinne
525 - 379
2/-7 : 58th
1st v JO'Lau
509 - 376
3/+126 : 41st
2nd v RDomin
426 - 400
4/+152 : 37th
2nd v AShin
390 - 455
4/+87 : 43rd
1st v EBerof
384 - 376
5/+95 : 36th
1st v MAkono
376 - 443
5/+28 : 48th
2nd v JCraig
351 - 378
5/+1 : 55th
2nd v CLipe
321 - 478
5/-156 : 64th
2nd v JKelle
419 - 494
5/-231 : 74th
1st v MMcPar
462 - 336
6/-105 : 60th
2nd v NZolty
484 - 399
7/-20 : 51st
2nd v TJinC
391 - 412
7/-41 : 60th
1st v DPrate
513 - 444
8/+28 : 50th
2nd v NScott
439 - 401
9/+66 : 47th
1st v PAndro
481 - 485
9/+62 : 49th
2nd v MKamar
436 - 359
10/+139 : 43rd
2nd v DHolme
477 - 438
11/+178 : 42nd
1st v MGabri
562 - 499
12/+241 : 31st
1st v PRober
351 - 480
12/+112 : 42nd
2nd v CLe
358 - 446
12/+24 : 48th
1st v JKrame
476 - 345
13/+155 : 44th
45.Nuala O'Rourke 
12.5 wins, -180
2nd v ARicha
404 - 335
1/+69 : 34th
1st v JRobin
435 - 334
2/+170 : 24th
1st v JKelle
379 - 499
2/+50 : 45th
2nd v AOgbog
399 - 409
2/+40 : 56th
1st v MAkono
431 - 399
3/+72 : 47th
1st v AAbbas
478 - 381
4/+169 : 33rd
2nd v LMacka
341 - 445
4/+65 : 44th
2nd v ALogan
381 - 474
4/-28 : 58th
1st v JO'Lau
273 - 577
4/-332 : 71st
2nd v TKirk
443 - 468
4/-357 : 77th
1st v MPinne
449 - 402
5/-310 : 69th
2nd v RMacke
464 - 281
6/-127 : 56th
2nd v NRicha
377 - 540
6/-290 : 67th
1st v ISiddi
389 - 428
6/-329 : 74th
1st v BDyer
463 - 456
7/-322 : 67th
2nd v JMayhe
392 - 406
7/-336 : 74th
2nd v CBruce
398 - 403
7/-341 : 80th
2nd v BWithe
369 - 475
7/-447 : 86th
2nd v SJacks
486 - 425
8/-386 : 79th
1st v MNgund
414 - 323
9/-295 : 73rd
1st v PDowne
415 - 415
9.5/-295 : 71st
2nd v DDelic
468 - 413
10.5/-240 : 64th
1st v DPrate
419 - 361
11.5/-182 : 55th
1st v ORio
498 - 496
12.5/-180 : 45th
46.Michael Akonor 
12 wins, +905
2nd v NRowle
508 - 347
1/+161 : 16th
1st v SSiddi
542 - 315
2/+388 : 5th
1st v TAdams
338 - 451
2/+275 : 26th
2nd v EDango
477 - 361
3/+391 : 16th
2nd v NO'Rou
399 - 431
3/+359 : 24th
1st v OAka
474 - 508
3/+325 : 44th
1st v JBarke
393 - 371
4/+347 : 37th
1st v WKelly
390 - 366
5/+371 : 29th
2nd v MSulai
443 - 376
6/+438 : 22nd
2nd v MUllahB
534 - 422
7/+550 : 15th
2nd v JMatth
507 - 414
8/+643 : 11th
1st v DDelic
553 - 301
9/+895 : 4th
2nd v DWiega
379 - 479
9/+795 : 11th
1st v CMay
400 - 435
9/+760 : 15th
1st v CBeeve
370 - 420
9/+710 : 25th
2nd v ORio
454 - 423
10/+741 : 17th
1st v EClinc
373 - 399
10/+715 : 23rd
2nd v RDomin
390 - 417
10/+688 : 30th
1st v JRobin
761 - 363
11/+1086 : 24th
2nd v EBerof
414 - 465
11/+1035 : 32nd
1st v CEdwar
429 - 476
11/+988 : 39th
2nd v LCharl
376 - 494
11/+870 : 47th
2nd v JKrame
421 - 467
11/+824 : 58th
1st v FMagu
462 - 381
12/+905 : 47th
47.Alex Tan 
12 wins, +666
2nd v JKelle
379 - 553
0/-174 : 96th
1st v ARicha
372 - 440
0/-242 : 90th
1st v DPrate
372 - 402
0/-272 : 94th
2nd v MSzyma
345 - 348
0/-275 : 101st
1st v NRowle
393 - 432
0/-314 : 105th
2nd v VSnabe
501 - 368
1/-181 : 98th
1st v MNgund
321 - 312
2/-172 : 85th
2nd v PSpies
359 - 405
2/-218 : 90th
1st v SSiddi
285 - 476
2/-409 : 97th
2nd v WGeams
390 - 402
2/-421 : 102nd
2nd v DHolme
359 - 335
3/-397 : 94th
1st v MHardi
563 - 255
4/-89 : 86th
1st v CGuest
391 - 371
5/-69 : 79th
2nd v SNang
376 - 460
5/-153 : 88th
1st v JBarke
519 - 394
6/-28 : 77th
2nd v NHuits
361 - 379
6/-46 : 85th
1st v YMingP
482 - 519
6/-83 : 93rd
2nd v MPinne
353 - 468
6/-198 : 98th
1st v RCalla
425 - 359
7/-132 : 89th
2nd v SSoren
448 - 247
8/+69 : 83rd
1st v CBruce
434 - 335
9/+168 : 75th
2nd v KSapon
466 - 362
10/+272 : 67th
2nd v DSandu
527 - 289
11/+510 : 59th
1st v WKelly
510 - 354
12/+666 : 48th
48.James Kramer 
12 wins, +363
2nd v SSiddi
530 - 248
1/+282 : 4th
1st v FMagu
567 - 329
2/+520 : 1st
2nd v BSmith
384 - 436
2/+468 : 20th
2nd v DKoeni
353 - 440
2/+381 : 38th
1st v SChinn
414 - 310
3/+485 : 23rd
1st v SJacks
459 - 288
4/+656 : 15th
1st v AAbbas
431 - 352
5/+735 : 9th
2nd v DWiega
372 - 484
5/+623 : 23rd
1st v JCraig
440 - 475
5/+588 : 34th
2nd v TBrous
433 - 444
5/+577 : 45th
2nd v WKelly
451 - 399
6/+629 : 37th
1st v PDowne
480 - 491
6/+618 : 41st
2nd v BWithe
380 - 348
7/+650 : 35th
2nd v PAndro
325 - 511
7/+464 : 44th
2nd v EKondr
459 - 392
8/+531 : 37th
1st v BGross
514 - 358
9/+687 : 32nd
2nd v JDay
315 - 491
9/+511 : 41st
1st v SPerry
432 - 406
10/+537 : 34th
2nd v ICoven
382 - 402
10/+517 : 41st
1st v PAllan
432 - 484
10/+465 : 47th
1st v DDelic
474 - 231
11/+708 : 42nd
2nd v MGabri
332 - 592
11/+448 : 49th
1st v MAkono
467 - 421
12/+494 : 40th
2nd v MSulai
345 - 476
12/+363 : 49th
49.Ze Tristan 
12 wins, +334
2nd v CLe
487 - 407
1/+80 : 33rd
2nd v CCaba
386 - 395
1/+71 : 46th
1st v PAndro
374 - 458
1/-13 : 64th
2nd v SNang
412 - 275
2/+124 : 47th
1st v EKondr
601 - 391
3/+334 : 27th
2nd v MUllahB
376 - 487
3/+223 : 45th
1st v DDelic
405 - 411
3/+217 : 55th
2nd v CBruce
371 - 482
3/+106 : 69th
1st v BGross
498 - 317
4/+287 : 57th
2nd v ICoven
466 - 411
5/+342 : 47th
1st v JBarke
474 - 399
6/+417 : 38th
2nd v SPolat
393 - 422
6/+388 : 43rd
2nd v DPrate
411 - 403
7/+396 : 38th
1st v GAnder
353 - 422
7/+327 : 46th
2nd v KRicha
496 - 393
8/+430 : 39th
2nd v TJinC
404 - 306
9/+528 : 35th
2nd v SPerry
305 - 484
9/+349 : 42nd
1st v PAllan
408 - 465
9/+292 : 48th
2nd v LCharl
410 - 423
9/+279 : 58th
1st v MKamar
421 - 442
9/+258 : 66th
1st v KSapon
476 - 416
10/+318 : 58th
2nd v ORio
443 - 415
11/+346 : 51st
2nd v DWebb
522 - 312
12/+556 : 38th
1st v AOgbog
326 - 548
12/+334 : 50th
50.Rafal Dominiczak 
12 wins, -44
2nd v NZolty
500 - 383
1/+117 : 26th
1st v DSandu
453 - 378
2/+192 : 22nd
1st v JMatth
414 - 475
2/+131 : 39th
1st v CMay
387 - 397
2/+121 : 48th
2nd v TAdams
499 - 435
3/+185 : 38th
1st v MSulai
400 - 426
3/+159 : 49th
2nd v SChinn
367 - 393
3/+133 : 56th
2nd v MGabri
351 - 452
3/+32 : 71st
1st v NRowle
410 - 394
4/+48 : 61st
2nd v RMacke
375 - 366
5/+57 : 53rd
1st v SNang
500 - 288
6/+269 : 42nd
2nd v CLe
399 - 435
6/+233 : 47th
2nd v GAnder
416 - 326
7/+323 : 40th
1st v EKondr
340 - 337
8/+326 : 36th
2nd v PDowne
447 - 431
9/+342 : 31st
1st v SRau
432 - 329
10/+445 : 21st
2nd v PRober
343 - 393
10/+395 : 29th
1st v MAkono
417 - 390
11/+422 : 21st
1st v GCarte
366 - 368
11/+420 : 29th
2nd v AShin
316 - 431
11/+305 : 37th
2nd v ICoven
393 - 380
12/+318 : 28th
1st v CEdwar
329 - 460
12/+187 : 40th
1st v LMacka
328 - 490
12/+25 : 47th
2nd v EDango
423 - 492
12/-44 : 51st
51.Karen Richards 
12 wins, -77
2nd v DWebb
355 - 501
0/-146 : 87th
2nd v DWiega
271 - 558
0/-433 : 105th
1st v MPinne
313 - 395
0/-515 : 105th
2nd v CGuest
422 - 307
1/-400 : 92nd
1st v MPrate
450 - 389
2/-339 : 78th
2nd v DSandu
429 - 398
3/-308 : 62nd
2nd v DHolme
428 - 281
4/-161 : 51st
2nd v AAbbas
382 - 378
5/-157 : 39th
1st v GCarte
360 - 455
5/-252 : 52nd
1st v EClinc
483 - 485
5/-254 : 62nd
1st v SPerry
363 - 468
5/-359 : 71st
2nd v ISiddi
409 - 378
6/-328 : 61st
2nd v BDyer
500 - 383
7/-211 : 48th
2nd v BWithe
501 - 334
8/-44 : 40th
2nd v ZTrist
393 - 496
8/-147 : 49th
1st v LMacka
492 - 447
9/-102 : 43rd
1st v TKirk
406 - 431
9/-127 : 49th
2nd v CLe
421 - 463
9/-169 : 57th
2nd v JWapni
403 - 441
9/-207 : 65th
2nd v BGross
480 - 352
10/-79 : 52nd
2nd v MKamar
412 - 415
10/-82 : 59th
1st v EKondr
349 - 325
11/-58 : 53rd
2nd v OAka
445 - 340
12/+47 : 46th
1st v NScott
480 - 604
12/-77 : 52nd
52.Ewa Kondracka 
12 wins, -192
1st v NRicha
371 - 480
0/-109 : 80th
2nd v RKenne
269 - 398
0/-238 : 89th
1st v CGuest
412 - 363
1/-189 : 78th
2nd v WWilli
364 - 418
1/-243 : 82nd
2nd v ZTrist
391 - 601
1/-453 : 94th
1st v BRober
465 - 416
2/-404 : 86th
1st v RLinn
354 - 405
2/-455 : 92nd
1st v NRowle
359 - 396
2/-492 : 94th
2nd v PSpies
391 - 361
3/-462 : 87th
1st v SSiddi
454 - 388
4/-396 : 78th
2nd v MSzyma
468 - 296
5/-224 : 66th
2nd v JMayhe
417 - 349
6/-156 : 57th
2nd v CLe
448 - 318
7/-26 : 46th
2nd v RDomin
337 - 340
7/-29 : 52nd
1st v JKrame
392 - 459
7/-96 : 61st
2nd v MUllahB
486 - 439
8/-49 : 53rd
1st v RMacke
395 - 397
8/-51 : 61st
2nd v EDango
262 - 658
8/-447 : 77th
1st v DHolme
393 - 406
8/-460 : 80th
2nd v JBarke
531 - 334
9/-263 : 72nd
1st v MPinne
434 - 394
10/-223 : 63rd
2nd v KRicha
325 - 349
10/-247 : 71st
1st v TKangR
375 - 373
11/-245 : 66th
2nd v DWebb
436 - 383
12/-192 : 53rd
53.Steve Perry 
12 wins, -254
1st v SRau
330 - 501
0/-171 : 95th
2nd v MGabri
359 - 468
0/-280 : 97th
1st v YMingP
395 - 406
0/-291 : 95th
2nd v BGross
368 - 428
0/-351 : 103rd
1st v VSnabe
546 - 317
1/-122 : 87th
2nd v JRobin
495 - 416
2/-43 : 71st
1st v CGuest
432 - 388
3/+1 : 62nd
2nd v NHuits
398 - 310
4/+89 : 56th
2nd v RMacIn
465 - 326
5/+228 : 42nd
2nd v CLe
387 - 354
6/+261 : 35th
2nd v KRicha
468 - 363
7/+366 : 27th
2nd v JWapni
339 - 505
7/+200 : 35th
2nd v ARicha
444 - 467
7/+177 : 42nd
2nd v DWebb
431 - 373
8/+235 : 39th
2nd v MKamar
439 - 404
9/+270 : 33rd
1st v LCharl
320 - 436
9/+154 : 41st
2nd v ZTrist
484 - 305
10/+333 : 32nd
2nd v JKrame
406 - 432
10/+307 : 37th
1st v JDay
303 - 506
10/+104 : 45th
2nd v PAndro
253 - 566
10/-209 : 56th
1st v BDyer
503 - 415
11/-121 : 52nd
2nd v EDango
323 - 493
11/-291 : 57th
2nd v SPolat
470 - 389
12/-210 : 49th
1st v RLinn
386 - 430
12/-254 : 54th
54.John Barker 
12 wins, -285
2nd v TAdams
456 - 505
0/-49 : 71st
1st v PRober
446 - 456
0/-59 : 75th
2nd v MPrate
392 - 382
1/-49 : 67th
1st v TKangR
456 - 327
2/+80 : 51st
1st v SSoren
409 - 367
3/+122 : 43rd
1st v LCharl
323 - 494
3/-49 : 58th
2nd v MAkono
371 - 393
3/-71 : 66th
2nd v BDyer
434 - 430
4/-67 : 60th
2nd v CLe
363 - 486
4/-190 : 66th
1st v RMacIn
509 - 389
5/-70 : 57th
2nd v ZTrist
399 - 474
5/-145 : 63rd
1st v MGabri
462 - 463
5/-146 : 71st
1st v BGross
381 - 483
5/-248 : 83rd
2nd v MMcPar
303 - 468
5/-413 : 91st
2nd v ATan
394 - 519
5/-538 : 95th
1st v CCummi
428 - 358
6/-468 : 88th
2nd v CGuest
491 - 342
7/-319 : 78th
1st v AFryde
469 - 312
8/-162 : 71st
1st v YMingP
433 - 406
9/-135 : 62nd
1st v EKondr
334 - 531
9/-332 : 75th
2nd v RLinn
341 - 430
9/-421 : 80th
1st v MNgund
430 - 410
10/-401 : 73rd
2nd v MUllahB
481 - 395
11/-315 : 67th
2nd v DPrate
395 - 365
12/-285 : 55th
55.Ross Mackenzie 
12 wins, -317
1st v DPrate
356 - 318
1/+38 : 40th
2nd v RCalla
361 - 396
1/+3 : 56th
1st v CBeeve
347 - 484
1/-134 : 74th
2nd v MMcPar
374 - 329
2/-89 : 63rd
2nd v MPinne
456 - 319
3/+48 : 50th
2nd v DWebb
406 - 461
3/-7 : 55th
1st v ALogan
380 - 448
3/-75 : 67th
2nd v NZolty
287 - 530
3/-318 : 76th
2nd v CCaba
456 - 393
4/-255 : 69th
1st v RDomin
366 - 375
4/-264 : 72nd
2nd v LCharl
408 - 399
5/-255 : 68th
1st v NO'Rou
281 - 464
5/-438 : 78th
2nd v JMayhe
288 - 477
5/-627 : 87th
1st v DStant
490 - 375
6/-512 : 78th
2nd v WWilli
491 - 406
7/-427 : 70th
2nd v YMingP
450 - 361
8/-338 : 59th
2nd v EKondr
397 - 395
9/-336 : 51st
1st v NScott
442 - 476
9/-370 : 60th
2nd v PAllan
426 - 446
9/-390 : 70th
2nd v TAdams
431 - 361
10/-320 : 57th
1st v SPolat
434 - 344
11/-230 : 53rd
1st v JRobin
370 - 475
11/-335 : 59th
1st v PDowne
399 - 365
12/-301 : 50th
2nd v GCarte
492 - 508
12/-317 : 56th
56.Graham Haigh 
12 wins, -359
2nd v KSapon
511 - 352
1/+159 : 17th
1st v MMcPar
405 - 464
1/+100 : 44th
2nd v VBalas
322 - 520
1/-98 : 71st
1st v CCaba
471 - 386
2/-13 : 59th
1st v RLinn
372 - 332
3/+27 : 52nd
2nd v JO'Lau
502 - 429
4/+100 : 39th
1st v TKirk
449 - 427
5/+122 : 29th
2nd v NRicha
475 - 474
6/+123 : 21st
2nd v SChinn
457 - 397
7/+183 : 12th
1st v DEldar
308 - 463
7/+28 : 22nd
1st v PAllan
540 - 359
8/+209 : 16th
2nd v CEdwar
433 - 454
8/+188 : 26th
1st v CLipe
317 - 481
8/+24 : 33rd
1st v LMacka
472 - 395
9/+101 : 26th
2nd v GCarte
439 - 408
10/+132 : 17th
2nd v EClinc
461 - 423
11/+170 : 12th
2nd v DKoeni
397 - 441
11/+126 : 18th
2nd v DWiega
453 - 472
11/+107 : 24th
1st v WKhatr
503 - 502
12/+108 : 22nd
1st v ARicha
425 - 437
12/+96 : 24th
2nd v JWapni
358 - 497
12/-43 : 32nd
2nd v PAndro
357 - 445
12/-131 : 43rd
2nd v ISiddi
355 - 562
12/-338 : 51st
1st v MGabri
424 - 445
12/-359 : 57th
57.Ian Coventry 
12 wins, -407
2nd v JO'Lau
331 - 483
0/-152 : 88th
1st v WKhatr
349 - 525
0/-328 : 100th
1st v RLinn
359 - 445
0/-414 : 101st
2nd v JRobin
424 - 339
1/-329 : 85th
1st v DSandu
356 - 404
1/-377 : 91st
2nd v PSpies
418 - 335
2/-294 : 81st
2nd v KSapon
479 - 466
3/-281 : 72nd
1st v RMacIn
334 - 451
3/-398 : 80th
BYE
3.5/-398 : 77th
2nd v ZTrist
411 - 466
3.5/-453 : 86th
2nd v MPrate
440 - 373
4.5/-386 : 77th
2nd v NRowle
452 - 490
4.5/-424 : 84th
2nd v CCaba
414 - 357
5.5/-367 : 75th
1st v CCummi
416 - 382
6.5/-333 : 65th
1st v DStant
359 - 351
7.5/-325 : 54th
2nd v BDyer
379 - 370
8.5/-316 : 46th
1st v MGabri
457 - 326
9.5/-185 : 37th
2nd v SJacks
371 - 348
10.5/-162 : 29th
1st v JKrame
402 - 382
11.5/-142 : 23rd
2nd v JWapni
423 - 482
11.5/-201 : 31st
1st v RDomin
380 - 393
11.5/-214 : 38th
1st v LMacka
322 - 458
11.5/-350 : 46th
2nd v NScott
298 - 471
11.5/-523 : 57th
2nd v OAka
442 - 326
12.5/-407 : 46th
58.Rodney Romany 
12 wins, -481
2nd v JRobin
425 - 400
1/+25 : 45th
1st v LMacka
433 - 406
2/+52 : 36th
1st v PRober
420 - 440
2/+32 : 47th
2nd v CEdwar
295 - 516
2/-189 : 69th
1st v ARicha
353 - 415
2/-251 : 75th
1st v NRicha
276 - 509
2/-484 : 90th
2nd v NScott
418 - 478
2/-544 : 94th
2nd v WGeams
462 - 348
3/-430 : 81st
2nd v BDyer
298 - 468
3/-600 : 92nd
1st v YMingP
463 - 341
4/-478 : 79th
2nd v DStant
449 - 496
4/-525 : 85th
1st v CCummi
394 - 383
5/-514 : 80th
1st v SJacks
417 - 390
6/-487 : 71st
2nd v AFryde
516 - 410
7/-381 : 61st
1st v DPrate
408 - 441
7/-414 : 69th
2nd v CLe
303 - 439
7/-550 : 77th
1st v JMayhe
444 - 362
8/-468 : 69th
2nd v SPolat
401 - 482
8/-549 : 78th
2nd v RMacIn
426 - 343
9/-466 : 71st
1st v SGilla
376 - 374
10/-464 : 60th
2nd v JKelle
362 - 534
10/-636 : 67th
1st v BGross
538 - 355
11/-453 : 60th
2nd v ORio
361 - 448
11/-540 : 69th
1st v DHolme
480 - 421
12/-481 : 58th
59.Barry Grossman 
12 wins, -659
2nd v BWithe
272 - 552
0/-280 : 103rd
1st v ALogan
359 - 420
0/-341 : 101st
2nd v DEldar
400 - 462
0/-403 : 100th
1st v SPerry
428 - 368
1/-343 : 87th
1st v JRobin
351 - 388
1/-380 : 92nd
2nd v DStant
402 - 391
2/-369 : 84th
2nd v AFryde
372 - 318
3/-315 : 73rd
1st v NScott
334 - 410
3/-391 : 79th
2nd v ZTrist
317 - 498
3/-572 : 91st
1st v RLinn
420 - 346
4/-498 : 80th
2nd v CCummi
398 - 380
5/-480 : 72nd
1st v LCharl
395 - 403
5/-488 : 79th
2nd v JBarke
483 - 381
6/-386 : 69th
1st v MPinne
469 - 330
7/-247 : 59th
1st v PAndro
443 - 361
8/-165 : 50th
2nd v JKrame
358 - 514
8/-321 : 58th
2nd v TAdams
442 - 391
9/-270 : 50th
2nd v MGabri
287 - 463
9/-446 : 61st
1st v ISiddi
468 - 391
10/-369 : 52nd
1st v KRicha
352 - 480
10/-497 : 61st
1st v DPrate
319 - 489
10/-667 : 68th
2nd v RRoman
355 - 538
10/-850 : 77th
2nd v TJinC
423 - 346
11/-773 : 70th
1st v SPolat
457 - 343
12/-659 : 59th
60.Mohamed Kamara 
12 wins, -948
2nd v PRober
351 - 473
0/-122 : 84th
1st v PAndro
398 - 394
1/-118 : 65th
2nd v FMagu
413 - 389
2/-94 : 52nd
1st v PDowne
585 - 336
3/+155 : 29th
2nd v CCummi
416 - 333
4/+238 : 21st
1st v WKhatr
446 - 443
5/+241 : 13th
2nd v DWiega
260 - 643
5/-142 : 31st
2nd v RKenne
298 - 515
5/-359 : 40th
1st v TBrous
431 - 499
5/-427 : 53rd
2nd v VBalas
423 - 382
6/-386 : 41st
2nd v BWithe
396 - 383
7/-373 : 33rd
2nd v DWebb
348 - 504
7/-529 : 39th
1st v PAllan
331 - 471
7/-669 : 51st
2nd v DDelic
444 - 521
7/-746 : 62nd
1st v SPerry
404 - 439
7/-781 : 72nd
2nd v MGabri
437 - 419
8/-763 : 61st
2nd v DPrate
429 - 355
9/-689 : 53rd
1st v GAnder
418 - 485
9/-756 : 63rd
1st v MSulai
359 - 436
9/-833 : 74th
2nd v ZTrist
442 - 421
10/-812 : 62nd
1st v KRicha
415 - 412
11/-809 : 54th
1st v ISiddi
360 - 434
11/-883 : 61st
2nd v DHolme
452 - 373
12/-804 : 52nd
2nd v JKelle
386 - 530
12/-948 : 60th
61.David Delicata 
12 wins, -1063
2nd v SNang
467 - 310
1/+157 : 18th
1st v BRober
448 - 461
1/+144 : 42nd
1st v SGilla
377 - 482
1/+39 : 60th
2nd v DPrate
414 - 303
2/+150 : 44th
1st v MUllahB
405 - 386
3/+169 : 39th
2nd v YMingP
468 - 376
4/+261 : 28th
2nd v ZTrist
411 - 405
5/+267 : 23rd
1st v DEldar
368 - 561
5/+74 : 37th
1st v LMacka
455 - 389
6/+140 : 28th
2nd v GCarte
428 - 389
7/+179 : 21st
1st v CEdwar
332 - 447
7/+64 : 32nd
2nd v MAkono
301 - 553
7/-188 : 38th
2nd v VBalas
253 - 654
7/-589 : 50th
1st v MKamar
521 - 444
8/-512 : 41st
2nd v JDay
350 - 527
8/-689 : 51st
2nd v DWebb
398 - 438
8/-729 : 60th
2nd v GAnder
495 - 380
9/-614 : 52nd
2nd v TJinC
493 - 409
10/-530 : 43rd
1st v PAndro
336 - 515
10/-709 : 53rd
2nd v ISiddi
321 - 455
10/-843 : 63rd
2nd v JKrame
231 - 474
10/-1086 : 69th
1st v NO'Rou
413 - 468
10/-1141 : 78th
2nd v SJacks
433 - 386
11/-1094 : 71st
1st v TAdams
382 - 351
12/-1063 : 61st
62.Odette Rio 
11.5 wins, +360
1st v RLinn
437 - 420
1/+17 : 48th
2nd v CGuest
418 - 361
2/+74 : 35th
1st v EDango
524 - 307
3/+291 : 13th
2nd v CBruce
444 - 370
4/+365 : 7th
2nd v TBrous
456 - 449
5/+372 : 4th
1st v PRober
362 - 380
5/+354 : 11th
2nd v JCraig
525 - 400
6/+479 : 5th
1st v CBeeve
593 - 338
7/+734 : 3rd
2nd v ARicha
441 - 391
8/+784 : 1st
1st v CMay
420 - 452
8/+752 : 4th
1st v AOgbog
409 - 476
8/+685 : 9th
2nd v DWiega
441 - 479
8/+647 : 18th
2nd v SChinn
443 - 342
9/+748 : 12th
2nd v EBerof
377 - 377
9.5/+748 : 13th
2nd v AShin
350 - 461
9.5/+637 : 19th
1st v MAkono
423 - 454
9.5/+606 : 27th
2nd v NRicha
375 - 439
9.5/+542 : 35th
2nd v JWapni
434 - 476
9.5/+500 : 45th
2nd v WKelly
363 - 355
10.5/+508 : 36th
2nd v LCharl
458 - 478
10.5/+488 : 45th
2nd v CLe
300 - 485
10.5/+303 : 55th
2nd v ZTrist
415 - 443
10.5/+275 : 62nd
1st v RRoman
448 - 361
11.5/+362 : 53rd
2nd v NO'Rou
496 - 498
11.5/+360 : 62nd
63.Wayne Kelly 
11.5 wins, +130
1st v PSpies
581 - 287
1/+294 : 2nd
2nd v DHolme
404 - 350
2/+348 : 7th
2nd v PAllan
372 - 503
2/+217 : 33rd
1st v NHuits
546 - 315
3/+448 : 12th
1st v SRau
412 - 587
3/+273 : 31st
2nd v RKenne
368 - 368
3.5/+273 : 43rd
1st v CBruce
440 - 402
4.5/+311 : 32nd
2nd v MAkono
366 - 390
4.5/+287 : 42nd
1st v LCharl
499 - 411
5.5/+375 : 32nd
2nd v FMagu
336 - 437
5.5/+274 : 42nd
1st v JKrame
399 - 451
5.5/+222 : 51st
2nd v LMacka
344 - 351
5.5/+215 : 64th
2nd v NZolty
609 - 289
6.5/+535 : 52nd
2nd v TAdams
362 - 462
6.5/+435 : 63rd
2nd v SPolat
429 - 425
7.5/+439 : 52nd
1st v DSandu
491 - 412
8.5/+518 : 44th
2nd v CLe
473 - 462
9.5/+529 : 36th
2nd v ISiddi
342 - 346
9.5/+525 : 44th
1st v ORio
355 - 363
9.5/+517 : 54th
2nd v GCarte
371 - 360
10.5/+528 : 44th
2nd v DWebb
447 - 443
11.5/+532 : 36th
1st v EBerof
312 - 492
11.5/+352 : 45th
2nd v RLinn
384 - 450
11.5/+286 : 54th
2nd v ATan
354 - 510
11.5/+130 : 63rd
64.Penny Downer 
11.5 wins, -70
2nd v DStant
433 - 414
1/+19 : 47th
1st v NHuits
457 - 319
2/+157 : 28th
1st v DKoeni
394 - 416
2/+135 : 38th
2nd v MKamar
336 - 585
2/-114 : 66th
2nd v ISiddi
464 - 357
3/-7 : 53rd
1st v CCummi
534 - 360
4/+167 : 34th
2nd v EBerof
275 - 563
4/-121 : 50th
1st v AShin
368 - 478
4/-231 : 65th
2nd v JMayhe
454 - 368
5/-145 : 51st
2nd v BWithe
408 - 453
5/-190 : 61st
2nd v DWebb
368 - 354
6/-176 : 50th
2nd v JKrame
491 - 480
7/-165 : 37th
2nd v GCarte
362 - 435
7/-238 : 49th
1st v VBalas
415 - 436
7/-259 : 60th
1st v RDomin
431 - 447
7/-275 : 65th
2nd v PAndro
346 - 388
7/-317 : 73rd
2nd v DHolme
337 - 443
7/-423 : 81st
1st v JKelle
414 - 298
8/-307 : 74th
2nd v AAbbas
523 - 386
9/-170 : 64th
1st v BDyer
386 - 449
9/-233 : 70th
2nd v NO'Rou
415 - 415
9.5/-233 : 70th
2nd v TJinC
457 - 364
10.5/-140 : 63rd
2nd v RMacke
365 - 399
10.5/-174 : 72nd
1st v MPinne
448 - 344
11.5/-70 : 64th
65.Fred Magu 
11.5 wins, -407
1st v CLipe
413 - 422
0/-9 : 58th
2nd v JKrame
329 - 567
0/-247 : 92nd
1st v MKamar
389 - 413
0/-271 : 93rd
2nd v NRowle
458 - 316
1/-129 : 78th
1st v MSzyma
445 - 308
2/+8 : 61st
2nd v TKangR
484 - 370
3/+122 : 51st
2nd v LCharl
391 - 391
3.5/+122 : 52nd
1st v SPolat
457 - 332
4.5/+247 : 43rd
2nd v NZolty
530 - 313
5.5/+464 : 31st
1st v WKelly
437 - 336
6.5/+565 : 24th
2nd v JO'Lau
223 - 532
6.5/+256 : 35th
2nd v RKenne
320 - 493
6.5/+83 : 40th
1st v SRau
388 - 477
6.5/-6 : 54th
2nd v PAllan
400 - 435
6.5/-41 : 64th
2nd v CLe
381 - 452
6.5/-112 : 74th
1st v AAbbas
364 - 304
7.5/-52 : 62nd
1st v SJacks
442 - 379
8.5/+11 : 55th
2nd v DPrate
360 - 476
8.5/-105 : 64th
2nd v RLinn
407 - 382
9.5/-80 : 55th
2nd v MGabri
343 - 584
9.5/-321 : 64th
1st v NScott
333 - 426
9.5/-414 : 72nd
1st v SNang
442 - 365
10.5/-337 : 65th
1st v BDyer
387 - 376
11.5/-326 : 56th
2nd v MAkono
381 - 462
11.5/-407 : 65th
66.Donna Stanton 
11 wins, +734
1st v PDowne
414 - 433
0/-19 : 62nd
2nd v JMatth
373 - 392
0/-38 : 74th
1st v MNgund
441 - 359
1/+44 : 59th
2nd v AAbbas
413 - 431
1/+26 : 74th
2nd v CLe
346 - 382
1/-10 : 85th
1st v BGross
391 - 402
1/-21 : 96th
2nd v SNang
350 - 452
1/-123 : 101st
1st v BRober
463 - 394
2/-54 : 89th
1st v WGeams
508 - 364
3/+90 : 80th
2nd v EDango
299 - 542
3/-153 : 89th
1st v RRoman
496 - 449
4/-106 : 80th
1st v SSiddi
596 - 326
5/+164 : 67th
2nd v LCharl
404 - 459
5/+109 : 78th
2nd v RMacke
375 - 490
5/-6 : 86th
2nd v ICoven
351 - 359
5/-14 : 94th
1st v NRowle
354 - 394
5/-54 : 99th
2nd v PSpies
404 - 325
6/+25 : 92nd
1st v CCummi
364 - 446
6/-57 : 97th
1st v CGuest
555 - 387
7/+111 : 88th
2nd v VSnabe
493 - 210
8/+394 : 82nd
1st v SGilla
442 - 363
9/+473 : 74th
2nd v MPinne
401 - 408
9/+466 : 81st
2nd v CBruce
443 - 343
10/+566 : 74th
1st v DSandu
469 - 301
11/+734 : 66th
67.David Webb 
11 wins, +435
2nd v KRicha
501 - 355
1/+146 : 22nd
1st v MUllahB
462 - 339
2/+269 : 17th
2nd v NHuits
326 - 416
2/+179 : 36th
1st v AShin
413 - 452
2/+140 : 45th
1st v RCalla
431 - 358
3/+213 : 37th
2nd v RMacke
461 - 406
4/+268 : 27th
2nd v DEldar
426 - 463
4/+231 : 42nd
1st v CEdwar
383 - 412
4/+202 : 51st
2nd v SGilla
418 - 383
5/+237 : 41st
1st v TAdams
511 - 347
6/+401 : 31st
2nd v PDowne
354 - 368
6/+387 : 39th
1st v MKamar
504 - 348
7/+543 : 31st
1st v MGabri
464 - 357
8/+650 : 24th
2nd v SPerry
373 - 431
8/+592 : 31st
1st v NScott
583 - 423
9/+752 : 24th
2nd v DDelic
438 - 398
10/+792 : 16th
1st v JO'Lau
355 - 504
10/+643 : 25th
2nd v RKenne
515 - 390
11/+768 : 18th
1st v JMatth
459 - 488
11/+739 : 25th
2nd v PRober
448 - 459
11/+728 : 34th
1st v WKelly
443 - 447
11/+724 : 41st
2nd v TKirk
380 - 406
11/+698 : 48th
2nd v ZTrist
312 - 522
11/+488 : 60th
2nd v EKondr
383 - 436
11/+435 : 67th
68.Diane Pratesi 
11 wins, -79
2nd v RMacke
318 - 356
0/-38 : 69th
1st v CBeeve
361 - 497
0/-174 : 84th
2nd v ATan
402 - 372
1/-144 : 76th
1st v DDelic
303 - 414
1/-255 : 84th
2nd v SJacks
418 - 314
2/-151 : 71st
2nd v NZolty
369 - 522
2/-304 : 82nd
1st v ISiddi
395 - 510
2/-419 : 91st
2nd v JO'Lau
322 - 512
2/-609 : 98th
2nd v DHolme
506 - 360
3/-463 : 88th
1st v CGuest
513 - 276
4/-226 : 70th
2nd v RMacIn
401 - 398
5/-223 : 65th
2nd v AFryde
415 - 375
6/-183 : 59th
2nd v ZTrist
403 - 411
6/-191 : 62nd
1st v BDyer
401 - 359
7/-149 : 55th
2nd v RRoman
441 - 408
8/-116 : 47th
2nd v MSulai
444 - 513
8/-185 : 56th
1st v MKamar
355 - 429
8/-259 : 66th
1st v FMagu
476 - 360
9/-143 : 56th
1st v TAdams
469 - 306
10/+20 : 49th
2nd v SRau
336 - 436
10/-80 : 53rd
2nd v BGross
489 - 319
11/+90 : 50th
2nd v CLe
375 - 456
11/+9 : 52nd
2nd v NO'Rou
361 - 419
11/-49 : 62nd
1st v JBarke
365 - 395
11/-79 : 68th
69.Kwaku Sapong 
11 wins, -80
1st v GHaigh
352 - 511
0/-159 : 92nd
2nd v DEldar
352 - 427
0/-234 : 88th
1st v JRobin
441 - 418
1/-211 : 80th
2nd v TKirk
305 - 460
1/-366 : 88th
2nd v EBerof
335 - 458
1/-489 : 96th
2nd v SSoren
460 - 289
2/-318 : 83rd
1st v ICoven
466 - 479
2/-331 : 89th
1st v DSandu
370 - 473
2/-434 : 92nd
2nd v AFryde
389 - 408
2/-453 : 99th
1st v PSpies
399 - 346
3/-400 : 90th
2nd v WGeams
329 - 435
3/-506 : 98th
1st v RLinn
343 - 416
3/-579 : 102nd
2nd v BRober
403 - 361
4/-537 : 93rd
1st v MNgund
483 - 354
5/-408 : 90th
2nd v MPrate
387 - 364
6/-385 : 82nd
1st v MPinne
495 - 418
7/-308 : 72nd
2nd v JKelle
389 - 402
7/-321 : 79th
1st v AAbbas
412 - 404
8/-313 : 75th
2nd v WWilli
432 - 353
9/-234 : 67th
2nd v LMacka
464 - 490
9/-260 : 71st
2nd v ZTrist
416 - 476
9/-320 : 79th
1st v ATan
362 - 466
9/-424 : 86th
1st v CGuest
561 - 250
10/-113 : 76th
2nd v TKangR
397 - 364
11/-80 : 69th
70.Matthew Pinner 
11 wins, -112
1st v SChinn
479 - 494
0/-15 : 60th
2nd v JCraig
359 - 418
0/-74 : 77th
2nd v KRicha
395 - 313
1/+8 : 62nd
1st v MSulai
379 - 525
1/-138 : 79th
1st v RMacke
319 - 456
1/-275 : 89th
2nd v MSzyma
438 - 360
2/-197 : 77th
2nd v SSoren
422 - 351
3/-126 : 68th
1st v AFryde
380 - 306
4/-52 : 59th
1st v NRicha
356 - 431
4/-127 : 64th
2nd v JO'Lau
365 - 490
4/-252 : 71st
2nd v NO'Rou
402 - 449
4/-299 : 82nd
1st v MMcPar
497 - 343
5/-145 : 70th
1st v EDango
392 - 474
5/-227 : 81st
2nd v BGross
330 - 469
5/-366 : 89th
2nd v NZolty
471 - 309
6/-204 : 81st
2nd v KSapon
418 - 495
6/-281 : 87th
2nd v SSiddi
408 - 385
7/-258 : 76th
1st v ATan
468 - 353
8/-143 : 70th
2nd v TKangR
451 - 341
9/-33 : 61st
2nd v TJinC
371 - 457
9/-119 : 67th
2nd v EKondr
394 - 434
9/-159 : 77th
1st v DStant
408 - 401
10/-152 : 69th
1st v GAnder
438 - 294
11/-8 : 61st
2nd v PDowne
344 - 448
11/-112 : 70th
71.Moiz Ullah Baig
11 wins, -131
2nd v DWiega
411 - 462
0/-51 : 73rd
2nd v DWebb
339 - 462
0/-174 : 84th
1st v TKirk
424 - 393
1/-143 : 75th
2nd v RLinn
445 - 402
2/-100 : 64th
2nd v DDelic
386 - 405
2/-119 : 67th
2nd v ZTrist
487 - 376
3/-8 : 56th
2nd v CCaba
445 - 402
4/+35 : 45th
1st v YMingP
445 - 438
5/+42 : 38th
2nd v EClinc
408 - 488
5/-38 : 49th
1st v MAkono
422 - 534
5/-150 : 59th
2nd v NRicha
449 - 435
6/-136 : 49th
1st v PAndro
454 - 492
6/-174 : 58th
2nd v ISiddi
381 - 426
6/-219 : 63rd
2nd v JKelle
407 - 400
7/-212 : 57th
1st v JMayhe
554 - 258
8/+84 : 45th
1st v EKondr
439 - 486
8/+37 : 49th
2nd v LMacka
393 - 363
9/+67 : 46th
1st v LCharl
338 - 385
9/+20 : 50th
1st v SRau
439 - 490
9/-31 : 60th
2nd v SPolat
307 - 401
9/-125 : 68th
2nd v OAka
311 - 429
9/-243 : 78th
1st v AAbbas
549 - 355
10/-49 : 68th
1st v JBarke
395 - 481
10/-135 : 77th
2nd v BDyer
418 - 414
11/-131 : 71st
72.Timothy Adamson 
11 wins, -207
1st v JBarke
505 - 456
1/+49 : 37th
2nd v ISiddi
343 - 624
1/-232 : 69th
2nd v MAkono
451 - 338
2/-119 : 53rd
1st v CCummi
467 - 361
3/-13 : 36th
1st v RDomin
435 - 499
3/-77 : 54th
2nd v JMayhe
553 - 400
4/+76 : 40th
2nd v MGabri
371 - 459
4/-12 : 47th
1st v GCarte
399 - 459
4/-72 : 61st
1st v CLipe
397 - 439
4/-114 : 63rd
2nd v DWebb
347 - 511
4/-278 : 74th
1st v TKangR
415 - 272
5/-135 : 62nd
2nd v JRobin
330 - 422
5/-227 : 73rd
2nd v AFryde
512 - 350
6/-65 : 59th
1st v WKelly
462 - 362
7/+35 : 49th
1st v GAnder
501 - 417
8/+119 : 44th
2nd v JMatth
379 - 487
8/+11 : 51st
1st v BGross
391 - 442
8/-40 : 60th
2nd v LMacka
445 - 390
9/+15 : 51st
2nd v DPrate
306 - 469
9/-148 : 63rd
1st v RMacke
361 - 431
9/-218 : 69th
1st v DSandu
426 - 328
10/-120 : 60th
2nd v DHolme
355 - 424
10/-189 : 70th
1st v NHuits
446 - 433
11/-176 : 64th
2nd v DDelic
351 - 382
11/-207 : 72nd
73.Steve Polatnick 
11 wins, -263
1st v JMayhe
383 - 355
1/+28 : 44th
2nd v CBruce
397 - 404
1/+21 : 54th
2nd v JWapni
318 - 578
1/-239 : 81st
1st v EBerof
378 - 513
1/-374 : 89th
1st v GAnder
553 - 338
2/-159 : 72nd
2nd v NScott
381 - 355
3/-133 : 61st
1st v JO'Lau
351 - 468
3/-250 : 71st
2nd v FMagu
332 - 457
3/-375 : 78th
2nd v RLinn
484 - 309
4/-200 : 67th
1st v NRowle
616 - 435
5/-19 : 56th
2nd v SRau
349 - 383
5/-53 : 59th
2nd v ZTrist
422 - 393
6/-24 : 53rd
2nd v AAbbas
376 - 371
7/-19 : 45th
1st v JRobin
438 - 451
7/-32 : 53rd
1st v WKelly
425 - 429
7/-36 : 59th
2nd v NRicha
364 - 551
7/-223 : 69th
2nd v SGilla
376 - 358
8/-205 : 64th
1st v RRoman
482 - 401
9/-124 : 54th
2nd v JKelle
373 - 460
9/-211 : 66th
1st v MUllahB
401 - 307
10/-117 : 54th
2nd v RMacke
344 - 434
10/-207 : 62nd
1st v NHuits
449 - 310
11/-68 : 54th
1st v SPerry
389 - 470
11/-149 : 63rd
2nd v BGross
343 - 457
11/-263 : 73rd
74.Olobatoke Aka 
11 wins, -335
2nd v BDyer
356 - 368
0/-12 : 59th
1st v JO'Lau
492 - 393
1/+87 : 45th
1st v AFryde
433 - 374
2/+146 : 37th
2nd v RCalla
371 - 349
3/+168 : 27th
1st v CMay
377 - 419
3/+126 : 41st
2nd v MAkono
508 - 474
4/+160 : 36th
2nd v SRau
404 - 376
5/+188 : 28th
1st v EClinc
448 - 393
6/+243 : 18th
2nd v PAllan
319 - 444
6/+118 : 29th
1st v PArmst
442 - 487
6/+73 : 39th
1st v ALogan
306 - 506
6/-127 : 48th
2nd v AShin
272 - 547
6/-402 : 62nd
1st v DSandu
352 - 369
6/-419 : 70th
2nd v CLe
353 - 530
6/-596 : 79th
1st v JMatth
366 - 419
6/-649 : 85th
2nd v RMacIn
388 - 497
6/-758 : 90th
1st v NHuits
439 - 340
7/-659 : 84th
2nd v MHardi
581 - 194
8/-272 : 73rd
2nd v SGilla
422 - 388
9/-238 : 68th
1st v RLinn
385 - 466
9/-319 : 74th
1st v MUllahB
429 - 311
10/-201 : 61st
2nd v GAnder
480 - 393
11/-114 : 56th
1st v KRicha
340 - 445
11/-219 : 65th
1st v ICoven
326 - 442
11/-335 : 74th
75.David Holmes 
11 wins, -460
1st v RKenne
283 - 485
0/-202 : 98th
1st v WKelly
350 - 404
0/-256 : 94th
2nd v SJacks
459 - 318
1/-115 : 72nd
2nd v NScott
475 - 388
2/-28 : 60th
2nd v CCaba
404 - 441
2/-65 : 65th
1st v ALogan
377 - 540
2/-228 : 80th
1st v KRicha
281 - 428
2/-375 : 90th
2nd v ISiddi
335 - 385
2/-425 : 91st
1st v DPrate
360 - 506
2/-571 : 100th
2nd v NHuits
440 - 334
3/-465 : 92nd
1st v ATan
335 - 359
3/-489 : 97th
1st v WGeams
387 - 381
4/-483 : 90th
2nd v CBruce
388 - 342
5/-437 : 84th
2nd v YMingP
467 - 409
6/-379 : 75th
1st v RLinn
387 - 487
6/-479 : 83rd
2nd v WWilli
465 - 416
7/-430 : 75th
1st v PDowne
443 - 337
8/-324 : 67th
2nd v JMayhe
453 - 447
9/-318 : 58th
2nd v EKondr
406 - 393
10/-305 : 51st
1st v MSulai
438 - 477
10/-344 : 58th
2nd v JRobin
346 - 393
10/-391 : 64th
1st v TAdams
424 - 355
11/-322 : 58th
1st v MKamar
373 - 452
11/-401 : 68th
2nd v RRoman
421 - 480
11/-460 : 75th
76.Nicky Huitson 
11 wins, -671
1st v EBerof
416 - 387
1/+29 : 43rd
2nd v PDowne
319 - 457
1/-109 : 64th
2nd v DWebb
416 - 326
2/-19 : 50th
2nd v WKelly
315 - 546
2/-250 : 70th
1st v AOgbog
317 - 559
2/-492 : 81st
2nd v GAnder
411 - 434
2/-515 : 91st
2nd v CLe
313 - 563
2/-765 : 99th
1st v SPerry
310 - 398
2/-853 : 102nd
1st v MPrate
291 - 380
2/-942 : 104th
1st v DHolme
334 - 440
2/-1048 : 107th
2nd v SSoren
483 - 294
3/-859 : 103rd
2nd v VSnabe
426 - 299
4/-732 : 94th
2nd v WWilli
368 - 535
4/-899 : 99th
2nd v WGeams
469 - 349
5/-779 : 93rd
2nd v CCaba
267 - 374
5/-886 : 97th
1st v ATan
379 - 361
6/-868 : 91st
2nd v OAka
340 - 439
6/-967 : 96th
1st v TKangR
391 - 354
7/-930 : 89th
1st v MHardi
432 - 309
8/-807 : 82nd
2nd v NZolty
396 - 378
9/-789 : 79th
1st v RMacIn
500 - 318
10/-607 : 66th
2nd v SPolat
310 - 449
10/-746 : 75th
2nd v TAdams
433 - 446
10/-759 : 79th
1st v AAbbas
440 - 352
11/-671 : 76th
77.Maurice McParland 
11 wins, -685
2nd v WKhatr
268 - 522
0/-254 : 102nd
2nd v GHaigh
464 - 405
1/-195 : 68th
1st v NScott
276 - 427
1/-346 : 84th
1st v RMacke
329 - 374
1/-391 : 91st
2nd v AAbbas
290 - 521
1/-622 : 103rd
2nd v CLe
398 - 378
2/-602 : 94th
2nd v NRowle
503 - 375
3/-474 : 78th
2nd v CGuest
400 - 501
3/-575 : 85th
1st v DSandu
415 - 374
4/-534 : 74th
1st v CCummi
372 - 394
4/-556 : 82nd
1st v SGilla
417 - 409
5/-548 : 74th
2nd v MPinne
343 - 497
5/-702 : 82nd
2nd v MSulai
336 - 462
5/-828 : 89th
1st v JBarke
468 - 303
6/-663 : 80th
1st v RMacIn
340 - 319
7/-642 : 71st
2nd v NZolty
362 - 397
7/-677 : 78th
2nd v BWithe
401 - 467
7/-743 : 86th
1st v SNang
435 - 380
8/-688 : 79th
2nd v JMayhe
386 - 375
9/-677 : 73rd
1st v JKelle
346 - 418
9/-749 : 78th
2nd v TJinC
425 - 428
9/-752 : 83rd
2nd v TKangR
395 - 420
9/-777 : 88th
1st v BRober
407 - 398
10/-768 : 80th
2nd v GAnder
465 - 382
11/-685 : 77th
78.Scott Jackson 
10.5 wins, -94
2nd v SGilla
347 - 390
0/-43 : 70th
1st v WGeams
512 - 294
1/+175 : 41st
1st v DHolme
318 - 459
1/+34 : 61st
2nd v CLe
472 - 437
2/+69 : 53rd
1st v DPrate
314 - 418
2/-35 : 63rd
2nd v JKrame
288 - 459
2/-206 : 79th
2nd v TJinC
404 - 374
3/-176 : 70th
2nd v EDango
465 - 456
4/-167 : 63rd
1st v ISiddi
444 - 326
5/-49 : 50th
2nd v CLipe
369 - 398
5/-78 : 58th
2nd v TKirk
396 - 446
5/-128 : 61st
1st v NRicha
398 - 476
5/-206 : 72nd
2nd v RRoman
390 - 417
5/-233 : 82nd
1st v JMayhe
455 - 371
6/-149 : 71st
2nd v CCummi
410 - 397
7/-136 : 62nd
1st v SNang
441 - 441
7.5/-136 : 63rd
2nd v FMagu
379 - 442
7.5/-199 : 72nd
1st v ICoven
348 - 371
7.5/-222 : 81st
1st v NO'Rou
425 - 486
7.5/-283 : 85th
2nd v RMacIn
404 - 411
7.5/-290 : 93rd
1st v SSiddi
467 - 345
8.5/-168 : 87th
2nd v NRowle
467 - 453
9.5/-154 : 79th
1st v DDelic
386 - 433
9.5/-201 : 85th
1st v AFryde
438 - 331
10.5/-94 : 78th
79.Sandy Nang 
10.5 wins, -778
1st v DDelic
310 - 467
0/-157 : 91st
2nd v EBerof
409 - 298
1/-46 : 61st
2nd v JMayhe
346 - 505
1/-205 : 79th
2nd v ZTrist
275 - 412
1/-342 : 86th
1st v TKirk
354 - 469
1/-457 : 95th
2nd v RLinn
410 - 391
2/-438 : 88th
1st v DStant
452 - 350
3/-336 : 75th
2nd v WWilli
412 - 415
3/-339 : 77th
2nd v JRobin
438 - 365
4/-266 : 70th
1st v BDyer
338 - 424
4/-352 : 76th
2nd v RDomin
288 - 500
4/-564 : 86th
2nd v DSandu
386 - 440
4/-618 : 92nd
1st v MPrate
475 - 343
5/-486 : 85th
1st v ATan
460 - 376
6/-402 : 77th
1st v AFryde
337 - 426
6/-491 : 84th
2nd v SJacks
441 - 441
6.5/-491 : 82nd
1st v RMacIn
280 - 469
6.5/-680 : 90th
2nd v MMcPar
380 - 435
6.5/-735 : 94th
2nd v NZolty
425 - 407
7.5/-717 : 86th
2nd v CCummi
419 - 347
8.5/-645 : 81st
2nd v NRowle
510 - 326
9.5/-461 : 73rd
2nd v FMagu
365 - 442
9.5/-538 : 80th
1st v MNgund
460 - 412
10.5/-490 : 73rd
2nd v TJinC
289 - 577
10.5/-778 : 80th
80.Becky Dyer 
10 wins, +307
1st v OAka
368 - 356
1/+12 : 50th
2nd v VSnabe
446 - 296
2/+162 : 27th
1st v CBruce
381 - 439
2/+104 : 42nd
2nd v WKhatr
427 - 487
2/+44 : 55th
2nd v JWapni
578 - 334
3/+288 : 29th
2nd v TJinC
345 - 460
3/+173 : 47th
2nd v TBrous
349 - 473
3/+49 : 60th
1st v JBarke
430 - 434
3/+45 : 70th
1st v RRoman
468 - 298
4/+215 : 58th
2nd v SNang
424 - 338
5/+301 : 49th
2nd v AAbbas
448 - 438
6/+311 : 41st
1st v GAnder
439 - 547
6/+203 : 48th
1st v KRicha
383 - 500
6/+86 : 58th
2nd v DPrate
359 - 401
6/+44 : 69th
2nd v NO'Rou
456 - 463
6/+37 : 75th
1st v ICoven
370 - 379
6/+28 : 84th
2nd v AFryde
498 - 391
7/+135 : 73rd
2nd v WWilli
479 - 332
8/+282 : 65th
1st v DSandu
442 - 361
9/+363 : 57th
2nd v PDowne
449 - 386
10/+426 : 48th
2nd v SPerry
415 - 503
10/+338 : 57th
1st v RLinn
409 - 425
10/+322 : 66th
2nd v FMagu
376 - 387
10/+311 : 75th
1st v MUllahB
414 - 418
10/+307 : 81st
81.Chris Cummins 
10 wins, +181
1st v JMatth
399 - 419
0/-20 : 63rd
2nd v EClinc
363 - 356
1/-13 : 59th
1st v MSzyma
512 - 290
2/+209 : 35th
2nd v TAdams
361 - 467
2/+103 : 49th
1st v MKamar
333 - 416
2/+20 : 60th
2nd v PDowne
360 - 534
2/-154 : 74th
2nd v CLipe
378 - 405
2/-181 : 86th
1st v RCalla
541 - 386
3/-26 : 74th
1st v TKangR
385 - 431
3/-72 : 83rd
2nd v MMcPar
394 - 372
4/-50 : 68th
1st v BGross
380 - 398
4/-68 : 79th
2nd v RRoman
383 - 394
4/-79 : 85th
1st v WGeams
543 - 251
5/+213 : 76th
2nd v ICoven
382 - 416
5/+179 : 85th
1st v SJacks
397 - 410
5/+166 : 93rd
2nd v JBarke
358 - 428
5/+96 : 98th
1st v MNgund
412 - 414
5/+94 : 101st
2nd v DStant
446 - 364
6/+176 : 96th
1st v BRober
368 - 473
6/+71 : 100th
1st v SNang
347 - 419
6/-1 : 103rd
2nd v VSnabe
393 - 385
7/+7 : 100th
2nd v SSoren
423 - 377
8/+53 : 95th
2nd v RMacIn
499 - 390
9/+162 : 87th
1st v CCaba
361 - 342
10/+181 : 82nd
82.Simon Gillam 
10 wins, -180
1st v SJacks
390 - 347
1/+43 : 39th
2nd v PArmst
337 - 484
1/-104 : 63rd
2nd v DDelic
482 - 377
2/+1 : 48th
2nd v JWapni
432 - 411
3/+22 : 35th
1st v JMayhe
334 - 329
4/+27 : 22nd
2nd v VBalas
405 - 412
4/+20 : 41st
2nd v EClinc
401 - 502
4/-81 : 49th
1st v PAllan
409 - 480
4/-152 : 62nd
2nd v DWebb
383 - 418
4/-187 : 65th
2nd v ISiddi
377 - 484
4/-294 : 75th
2nd v MMcPar
409 - 417
4/-302 : 83rd
2nd v TKangR
465 - 449
5/-286 : 75th
1st v RLinn
389 - 351
6/-248 : 66th
1st v LCharl
369 - 449
6/-328 : 73rd
2nd v BWithe
472 - 365
7/-221 : 64th
2nd v EDango
453 - 461
7/-229 : 70th
1st v SPolat
358 - 376
7/-247 : 75th
1st v CBruce
378 - 359
8/-228 : 72nd
1st v OAka
388 - 422
8/-262 : 78th
2nd v RRoman
374 - 376
8/-264 : 87th
2nd v DStant
363 - 442
8/-343 : 94th
1st v MPrate
387 - 409
8/-365 : 97th
2nd v PSpies
457 - 297
9/-205 : 90th
1st v MNgund
401 - 376
10/-180 : 83rd
83.Cicely Bruce 
10 wins, -190
2nd v CMay
482 - 380
1/+102 : 30th
1st v SPolat
404 - 397
2/+109 : 31st
2nd v BDyer
439 - 381
3/+167 : 17th
1st v ORio
370 - 444
3/+93 : 32nd
2nd v PRober
384 - 415
3/+62 : 49th
1st v PAllan
382 - 428
3/+16 : 54th
2nd v WKelly
402 - 440
3/-22 : 65th
2nd v ZTrist
482 - 371
4/+89 : 56th
1st v TKirk
405 - 453
4/+41 : 62nd
2nd v SRau
345 - 526
4/-140 : 69th
2nd v TJinC
402 - 448
4/-186 : 81st
2nd v YMingP
386 - 424
4/-224 : 87th
1st v DHolme
342 - 388
4/-270 : 92nd
1st v CGuest
454 - 282
5/-98 : 87th
2nd v TKangR
414 - 368
6/-52 : 78th
1st v SSiddi
486 - 238
7/+196 : 65th
1st v NO'Rou
403 - 398
8/+201 : 58th
2nd v SGilla
359 - 378
8/+182 : 68th
1st v MGabri
333 - 445
8/+70 : 76th
2nd v DSandu
342 - 499
8/-87 : 84th
2nd v ATan
335 - 434
8/-186 : 92nd
2nd v CCaba
370 - 361
9/-177 : 85th
1st v DStant
343 - 443
9/-277 : 92nd
1st v BRober
446 - 359
10/-190 : 84th
84.John Mayhew 
10 wins, -406
2nd v SPolat
355 - 383
0/-28 : 65th
2nd v JWapni
496 - 402
1/+66 : 47th
1st v SNang
505 - 346
2/+225 : 30th
2nd v TJinC
455 - 414
3/+266 : 24th
2nd v SGilla
329 - 334
3/+261 : 32nd
1st v TAdams
400 - 553
3/+108 : 52nd
2nd v PAndro
358 - 482
3/-16 : 64th
1st v CCaba
478 - 313
4/+149 : 54th
1st v PDowne
368 - 454
4/+63 : 60th
2nd v GAnder
395 - 494
4/-36 : 67th
2nd v YMingP
521 - 417
5/+68 : 56th
1st v EKondr
349 - 417
5/0 : 69th
1st v RMacke
477 - 288
6/+189 : 56th
2nd v SJacks
371 - 455
6/+105 : 67th
2nd v MUllahB
258 - 554
6/-191 : 80th
1st v NO'Rou
406 - 392
7/-177 : 68th
2nd v RRoman
362 - 444
7/-259 : 77th
1st v DHolme
447 - 453
7/-265 : 85th
1st v MMcPar
375 - 386
7/-276 : 92nd
2nd v AAbbas
407 - 449
7/-318 : 97th
2nd v WWilli
418 - 363
8/-263 : 93rd
2nd v BRober
332 - 535
8/-466 : 98th
2nd v MSzyma
385 - 348
9/-429 : 93rd
2nd v MPrate
438 - 415
10/-406 : 85th
85.Rowan Callaghan 
10 wins, -568
2nd v NScott
395 - 343
1/+52 : 35th
1st v RMacke
396 - 361
2/+87 : 34th
2nd v JCraig
367 - 610
2/-156 : 54th
1st v OAka
349 - 371
2/-178 : 68th
2nd v DWebb
358 - 431
2/-251 : 75th
1st v EBerof
359 - 481
2/-373 : 85th
1st v EDango
417 - 360
3/-316 : 74th
2nd v CCummi
386 - 541
3/-471 : 82nd
BYE
3.5/-471 : 78th
2nd v TJinC
392 - 419
3.5/-498 : 87th
2nd v RLinn
341 - 484
3.5/-641 : 91st
2nd v WWilli
313 - 510
3.5/-838 : 99th
2nd v MNgund
279 - 429
3.5/-988 : 104th
1st v VSnabe
413 - 291
4.5/-866 : 97th
2nd v SSoren
422 - 357
5.5/-801 : 92nd
2nd v BRober
318 - 378
5.5/-861 : 97th
1st v MSzyma
421 - 286
6.5/-726 : 91st
1st v PSpies
408 - 359
7.5/-677 : 82nd
2nd v ATan
359 - 425
7.5/-743 : 87th
1st v TKangR
446 - 457
7.5/-754 : 94th
2nd v WGeams
365 - 257
8.5/-646 : 89th
2nd v CGuest
379 - 467
8.5/-734 : 93rd
1st v MHardi
372 - 276
9.5/-638 : 86th
2nd v SSiddi
400 - 330
10.5/-568 : 79th
86.Dan Sandu 
10 wins, -748
2nd v PAndro
405 - 439
0/-34 : 67th
2nd v RDomin
378 - 453
0/-109 : 79th
2nd v CLe
385 - 476
0/-200 : 92nd
1st v VSnabe
418 - 331
1/-113 : 77th
2nd v ICoven
404 - 356
2/-65 : 65th
1st v KRicha
398 - 429
2/-96 : 72nd
1st v TKangR
390 - 411
2/-117 : 84th
2nd v KSapon
473 - 370
3/-14 : 73rd
2nd v MMcPar
374 - 415
3/-55 : 82nd
1st v CCaba
436 - 409
4/-28 : 66th
2nd v SSiddi
418 - 348
5/+42 : 58th
1st v SNang
440 - 386
6/+96 : 51st
2nd v OAka
369 - 352
7/+113 : 44th
2nd v TJinC
320 - 451
7/-18 : 50th
1st v NRicha
254 - 438
7/-202 : 63rd
2nd v WKelly
412 - 491
7/-281 : 71st
1st v NRowle
311 - 458
7/-428 : 82nd
2nd v RLinn
360 - 359
8/-427 : 76th
2nd v BDyer
361 - 442
8/-508 : 81st
1st v CBruce
499 - 342
9/-351 : 76th
2nd v TAdams
328 - 426
9/-449 : 81st
1st v RMacIn
445 - 338
10/-342 : 72nd
1st v ATan
289 - 527
10/-580 : 78th
2nd v DStant
301 - 469
10/-748 : 87th
87.Terry Kang Rau
10 wins, -802
1st v JCraig
363 - 532
0/-169 : 94th
1st v NScott
458 - 442
1/-153 : 67th
2nd v EBerof
329 - 428
1/-252 : 82nd
2nd v JBarke
327 - 456
1/-381 : 90th
2nd v WWilli
459 - 406
2/-328 : 77th
1st v FMagu
370 - 484
2/-442 : 89th
2nd v DSandu
411 - 390
3/-421 : 76th
2nd v CLe
302 - 454
3/-573 : 84th
2nd v CCummi
431 - 385
4/-527 : 73rd
1st v AAbbas
355 - 513
4/-685 : 84th
2nd v TAdams
272 - 415
4/-828 : 89th
1st v SGilla
449 - 465
4/-844 : 96th
2nd v RMacIn
386 - 427
4/-885 : 98th
2nd v BRober
458 - 418
5/-845 : 96th
1st v CBruce
368 - 414
5/-891 : 98th
1st v AFryde
481 - 346
6/-756 : 89th
2nd v NZolty
461 - 385
7/-680 : 85th
2nd v NHuits
354 - 391
7/-717 : 88th
1st v MPinne
341 - 451
7/-827 : 95th
2nd v RCalla
457 - 446
8/-816 : 89th
2nd v CGuest
417 - 393
9/-792 : 84th
1st v MMcPar
420 - 395
10/-767 : 76th
2nd v EKondr
373 - 375
10/-769 : 81st
1st v KSapon
364 - 397
10/-802 : 88th
88.Gunnar Andersson 
10 wins, -875
1st v EDango
360 - 471
0/-111 : 81st
2nd v SChinn
373 - 462
0/-200 : 86th
2nd v PSpies
459 - 334
1/-75 : 69th
1st v MHardi
416 - 261
2/+80 : 51st
2nd v SPolat
338 - 553
2/-135 : 69th
1st v NHuits
434 - 411
3/-112 : 60th
2nd v RMacIn
421 - 329
4/-20 : 48th
2nd v JWapni
269 - 474
4/-225 : 64th
2nd v BWithe
370 - 394
4/-249 : 68th
1st v JMayhe
494 - 395
5/-150 : 59th
1st v ISiddi
413 - 577
5/-314 : 70th
2nd v BDyer
547 - 439
6/-206 : 60th
1st v RDomin
326 - 416
6/-296 : 68th
2nd v ZTrist
422 - 353
7/-227 : 58th
2nd v TAdams
417 - 501
7/-311 : 66th
1st v JKelle
429 - 417
8/-299 : 57th
1st v DDelic
380 - 495
8/-414 : 68th
2nd v MKamar
485 - 418
9/-347 : 59th
1st v NRowle
494 - 420
10/-273 : 50th
2nd v NScott
354 - 445
10/-364 : 59th
2nd v LMacka
365 - 562
10/-561 : 65th
1st v OAka
393 - 480
10/-648 : 74th
2nd v MPinne
294 - 438
10/-792 : 82nd
1st v MMcPar
382 - 465
10/-875 : 89th
89.Neil Rowley 
10 wins, -897
1st v MAkono
347 - 508
0/-161 : 93rd
2nd v TBrous
376 - 466
0/-251 : 93rd
2nd v ISiddi
394 - 584
0/-441 : 102nd
1st v FMagu
316 - 458
0/-583 : 106th
2nd v ATan
432 - 393
1/-544 : 99th
1st v MNgund
435 - 308
2/-417 : 87th
1st v MMcPar
375 - 503
2/-545 : 95th
2nd v EKondr
396 - 359
3/-508 : 83rd
2nd v RDomin
394 - 410
3/-524 : 89th
2nd v SPolat
435 - 616
3/-705 : 96th
1st v JRobin
411 - 496
3/-790 : 102nd
1st v ICoven
490 - 452
4/-752 : 95th
1st v YMingP
384 - 428
4/-796 : 97th
2nd v MPrate
440 - 423
5/-779 : 93rd
1st v PSpies
428 - 397
6/-748 : 88th
2nd v DStant
394 - 354
7/-708 : 79th
2nd v DSandu
458 - 311
8/-561 : 70th
1st v RMacIn
411 - 375
9/-525 : 62nd
2nd v GAnder
420 - 494
9/-599 : 72nd
2nd v BWithe
415 - 509
9/-693 : 77th
1st v SNang
326 - 510
9/-877 : 85th
1st v SJacks
453 - 467
9/-891 : 89th
2nd v AFryde
317 - 382
9/-956 : 96th
1st v VSnabe
428 - 369
10/-897 : 90th
90.Anlaug Frydenlund 
10 wins, -960
2nd v LMacka
324 - 463
0/-139 : 86th
1st v JKelle
361 - 488
0/-266 : 96th
2nd v OAka
374 - 433
0/-325 : 97th
1st v WGeams
303 - 577
0/-599 : 107th
1st v PSpies
340 - 339
1/-598 : 101st
2nd v CGuest
456 - 399
2/-541 : 93rd
1st v BGross
318 - 372
2/-595 : 96th
2nd v MPinne
306 - 380
2/-669 : 100th
1st v KSapon
408 - 389
3/-650 : 93rd
2nd v MPrate
446 - 334
4/-538 : 81st
2nd v WWilli
372 - 361
5/-527 : 73rd
1st v DPrate
375 - 415
5/-567 : 81st
1st v TAdams
350 - 512
5/-729 : 88th
1st v RRoman
410 - 516
5/-835 : 95th
2nd v SNang
426 - 337
6/-746 : 87th
2nd v TKangR
346 - 481
6/-881 : 92nd
1st v BDyer
391 - 498
6/-988 : 97th
2nd v JBarke
312 - 469
6/-1145 : 102nd
2nd v MNgund
282 - 372
6/-1235 : 103rd
1st v MSzyma
480 - 333
7/-1088 : 101st
1st v SSoren
396 - 364
8/-1056 : 96th
2nd v MHardi
458 - 320
9/-918 : 90th
1st v NRowle
382 - 317
10/-853 : 83rd
2nd v SJacks
331 - 438
10/-960 : 91st
91.Natalie Zolty 
9.5 wins, -329
1st v RDomin
383 - 500
0/-117 : 83rd
2nd v DKoeni
397 - 453
0/-173 : 83rd
2nd v RMacIn
430 - 430
0.5/-173 : 89th
2nd v BRober
421 - 413
1.5/-165 : 73rd
1st v YMingP
407 - 408
1.5/-166 : 83rd
2nd v DPrate
522 - 369
2.5/-13 : 65th
2nd v WWilli
411 - 276
3.5/+122 : 52nd
1st v RMacke
530 - 287
4.5/+365 : 41st
1st v FMagu
313 - 530
4.5/+148 : 54th
2nd v LCharl
443 - 360
5.5/+231 : 43rd
1st v NScott
367 - 509
5.5/+89 : 52nd
1st v SRau
409 - 467
5.5/+31 : 65th
2nd v WKelly
289 - 609
5.5/-289 : 74th
2nd v MSulai
399 - 484
5.5/-374 : 84th
2nd v MPinne
309 - 471
5.5/-536 : 91st
1st v MMcPar
397 - 362
6.5/-501 : 83rd
2nd v TKangR
385 - 461
6.5/-577 : 89th
1st v SSiddi
419 - 431
6.5/-589 : 93rd
2nd v SNang
407 - 425
6.5/-607 : 98th
1st v NHuits
378 - 396
6.5/-625 : 102nd
1st v PSpies
427 - 465
6.5/-663 : 103rd
1st v WGeams
484 - 385
7.5/-564 : 102nd
2nd v VSnabe
431 - 357
8.5/-490 : 99th
2nd v SSoren
458 - 297
9.5/-329 : 93rd
92.Ruth MacInerney 
9.5 wins, -449
1st v EClinc
434 - 442
0/-8 : 57th
2nd v SRau
409 - 501
0/-100 : 78th
2nd v NZolty
430 - 430
0.5/-100 : 88th
2nd v YMingP
394 - 435
0.5/-141 : 98th
2nd v BRober
422 - 404
1.5/-123 : 82nd
1st v SSiddi
389 - 353
2.5/-87 : 66th
1st v GAnder
329 - 421
2.5/-179 : 81st
2nd v ICoven
451 - 334
3.5/-62 : 66th
1st v SPerry
326 - 465
3.5/-201 : 76th
2nd v JBarke
389 - 509
3.5/-321 : 85th
1st v DPrate
398 - 401
3.5/-324 : 90th
2nd v EDango
318 - 324
3.5/-330 : 97th
1st v TKangR
427 - 386
4.5/-289 : 90th
1st v SSoren
355 - 314
5.5/-248 : 83rd
2nd v MMcPar
319 - 340
5.5/-269 : 90th
1st v OAka
497 - 388
6.5/-160 : 81st
2nd v SNang
469 - 280
7.5/+29 : 71st
2nd v NRowle
375 - 411
7.5/-7 : 80th
1st v RRoman
343 - 426
7.5/-90 : 84th
1st v SJacks
411 - 404
8.5/-83 : 80th
2nd v NHuits
318 - 500
8.5/-265 : 88th
2nd v DSandu
338 - 445
8.5/-372 : 92nd
1st v CCummi
390 - 499
8.5/-481 : 98th
2nd v WGeams
410 - 378
9.5/-449 : 94th
93.Beverley Robertshaw 
9 wins, -68
2nd v JWapni
420 - 557
0/-137 : 85th
2nd v DDelic
461 - 448
1/-124 : 66th
1st v ARicha
281 - 557
1/-400 : 86th
2nd v NZolty
413 - 421
1/-408 : 93rd
1st v RMacIn
404 - 422
1/-426 : 93rd
2nd v EKondr
416 - 465
1/-475 : 101st
1st v MSzyma
273 - 320
1/-522 : 102nd
2nd v DStant
394 - 463
1/-591 : 105th
1st v VSnabe
470 - 322
2/-443 : 98th
2nd v MNgund
374 - 495
2/-564 : 104th
2nd v PSpies
426 - 304
3/-442 : 95th
2nd v SSoren
309 - 396
3/-529 : 101st
1st v KSapon
361 - 403
3/-571 : 105th
1st v TKangR
418 - 458
3/-611 : 106th
2nd v SSiddi
327 - 383
3/-667 : 106th
1st v RCalla
378 - 318
4/-607 : 104th
2nd v CCaba
502 - 331
5/-436 : 102nd
1st v WGeams
432 - 286
6/-290 : 99th
2nd v CCummi
473 - 368
7/-185 : 90th
2nd v MPrate
390 - 344
8/-139 : 86th
1st v AAbbas
373 - 409
8/-175 : 91st
1st v JMayhe
535 - 332
9/+28 : 82nd
2nd v MMcPar
398 - 407
9/+19 : 88th
2nd v CBruce
359 - 446
9/-68 : 96th
94.Abdullah Abbasi 
9 wins, -79
1st v DEldar
487 - 399
1/+88 : 32nd
2nd v EDango
404 - 456
1/+36 : 51st
2nd v EClinc
374 - 490
1/-80 : 70th
1st v DStant
431 - 413
2/-62 : 62nd
1st v MMcPar
521 - 290
3/+169 : 39th
2nd v NO'Rou
381 - 478
3/+72 : 53rd
2nd v JKrame
352 - 431
3/-7 : 63rd
1st v KRicha
378 - 382
3/-11 : 72nd
BYE
3.5/-11 : 75th
2nd v TKangR
513 - 355
4.5/+147 : 63rd
1st v BDyer
438 - 448
4.5/+137 : 75th
2nd v TJinC
515 - 307
5.5/+345 : 63rd
1st v SPolat
371 - 376
5.5/+340 : 73rd
1st v JDay
398 - 534
5.5/+204 : 82nd
2nd v LCharl
452 - 385
6.5/+271 : 73rd
2nd v FMagu
304 - 364
6.5/+211 : 80th
1st v RLinn
411 - 443
6.5/+179 : 88th
2nd v KSapon
404 - 412
6.5/+171 : 92nd
1st v PDowne
386 - 523
6.5/+34 : 97th
1st v JMayhe
449 - 407
7.5/+76 : 92nd
2nd v BRober
409 - 373
8.5/+112 : 86th
2nd v MUllahB
355 - 549
8.5/-82 : 91st
1st v MPrate
459 - 368
9.5/+9 : 84th
2nd v NHuits
352 - 440
9.5/-79 : 92nd
95.Mutua Ngundi 
9 wins, -84
2nd v CBeeve
344 - 496
0/-152 : 88th
2nd v BWithe
320 - 431
0/-263 : 95th
2nd v DStant
359 - 441
0/-345 : 98th
1st v PSpies
340 - 345
0/-350 : 102nd
1st v WGeams
361 - 439
0/-428 : 106th
2nd v NRowle
308 - 435
0/-555 : 106th
2nd v ATan
312 - 321
0/-564 : 107th
2nd v VSnabe
384 - 393
0/-573 : 108th
1st v SSoren
388 - 369
1/-554 : 106th
1st v BRober
495 - 374
2/-433 : 103rd
1st v MHardi
543 - 294
3/-184 : 93rd
2nd v CCaba
372 - 379
3/-191 : 100th
1st v RCalla
429 - 279
4/-41 : 91st
2nd v KSapon
354 - 483
4/-170 : 98th
2nd v CGuest
351 - 414
4/-233 : 101st
1st v MPrate
461 - 344
5/-116 : 100th
2nd v CCummi
414 - 412
6/-114 : 94th
1st v MSzyma
381 - 370
7/-103 : 83rd
1st v AFryde
372 - 282
8/-13 : 77th
2nd v NO'Rou
323 - 414
8/-104 : 85th
1st v YMingP
523 - 410
9/+9 : 76th
2nd v JBarke
410 - 430
9/-11 : 83rd
2nd v SNang
412 - 460
9/-59 : 89th
2nd v SGilla
376 - 401
9/-84 : 97th
96.Walker Willingham 
9 wins, -148
2nd v VBalas
381 - 430
0/-49 : 71st
1st v BSmith
305 - 425
0/-169 : 82nd
2nd v WGeams
434 - 325
1/-60 : 68th
1st v EKondr
418 - 364
2/-6 : 57th
1st v TKangR
406 - 459
2/-59 : 64th
2nd v JWapni
306 - 423
2/-176 : 76th
2nd v NZolty
276 - 411
2/-311 : 88th
1st v SNang
415 - 412
3/-308 : 75th
1st v YMingP
283 - 383
3/-408 : 86th
2nd v JRobin
459 - 501
3/-450 : 91st
1st v AFryde
361 - 372
3/-461 : 96th
2nd v RCalla
510 - 313
4/-264 : 88th
2nd v NHuits
535 - 368
5/-97 : 80th
1st v CCaba
478 - 318
6/+63 : 68th
2nd v RMacke
406 - 491
6/-22 : 76th
1st v DHolme
416 - 465
6/-71 : 86th
1st v MHardi
448 - 374
7/+3 : 74th
2nd v BDyer
332 - 479
7/-144 : 84th
2nd v KSapon
353 - 432
7/-223 : 91st
1st v CGuest
373 - 394
7/-244 : 96th
2nd v JMayhe
363 - 418
7/-299 : 101st
1st v VSnabe
475 - 290
8/-114 : 96th
1st v SSiddi
330 - 393
8/-177 : 101st
2nd v PSpies
403 - 374
9/-148 : 98th
97.Mauro Pratesi 
9 wins, -264
2nd v AOgbog
383 - 599
0/-216 : 99th
1st v VBalas
333 - 410
0/-293 : 98th
1st v JBarke
382 - 392
0/-303 : 96th
2nd v SSiddi
426 - 354
1/-231 : 81st
2nd v KRicha
389 - 450
1/-292 : 90th
1st v CCaba
388 - 393
1/-297 : 100th
1st v PSpies
412 - 388
2/-273 : 87th
2nd v RLinn
314 - 500
2/-459 : 93rd
2nd v NHuits
380 - 291
3/-370 : 85th
1st v AFryde
334 - 446
3/-482 : 93rd
1st v ICoven
373 - 440
3/-549 : 99th
2nd v CGuest
407 - 324
4/-466 : 89th
2nd v SNang
343 - 475
4/-598 : 94th
1st v NRowle
423 - 440
4/-615 : 99th
1st v KSapon
364 - 387
4/-638 : 102nd
2nd v MNgund
344 - 461
4/-755 : 105th
2nd v VSnabe
425 - 333
5/-663 : 103rd
1st v SSoren
427 - 378
6/-614 : 100th
2nd v MSzyma
420 - 359
7/-553 : 93rd
1st v BRober
344 - 390
7/-599 : 98th
1st v MHardi
701 - 274
8/-172 : 90th
2nd v SGilla
409 - 387
9/-150 : 84th
2nd v AAbbas
368 - 459
9/-241 : 91st
1st v JMayhe
415 - 438
9/-264 : 99th
98.Tan Jin Chor
9 wins, -429
BYE
0.5/0 : 54th
2nd v NRicha
358 - 491
0.5/-133 : 71st
1st v CEdwar
483 - 433
1.5/-83 : 55th
1st v JMayhe
414 - 455
1.5/-124 : 72nd
2nd v WKhatr
343 - 462
1.5/-243 : 84th
1st v BDyer
460 - 345
2.5/-128 : 67th
2nd v SJacks
374 - 404
2.5/-158 : 80th
2nd v LMacka
340 - 484
2.5/-302 : 88th
BYE
3/-302 : 84th
2nd v RCalla
419 - 392
4/-275 : 73rd
1st v CBruce
448 - 402
5/-229 : 67th
1st v AAbbas
307 - 515
5/-437 : 77th
1st v JKelle
334 - 428
5/-531 : 86th
2nd v DSandu
451 - 320
6/-400 : 76th
1st v MSulai
412 - 391
7/-379 : 68th
2nd v ZTrist
306 - 404
7/-477 : 76th
1st v EDango
420 - 461
7/-518 : 83rd
2nd v DDelic
409 - 493
7/-602 : 87th
2nd v BWithe
349 - 383
7/-636 : 94th
2nd v MPinne
457 - 371
8/-550 : 88th
1st v MMcPar
428 - 425
9/-547 : 82nd
2nd v PDowne
364 - 457
9/-640 : 87th
1st v BGross
346 - 423
9/-717 : 95th
2nd v SNang
577 - 289
10/-429 : 86th
99.Catalin-Eugen Caba 
9 wins, -609
2nd v BSmith
244 - 577
0/-333 : 108th
2nd v ZTrist
395 - 386
1/-324 : 70th
1st v LCharl
328 - 383
1/-379 : 85th
2nd v GHaigh
386 - 471
1/-464 : 94th
1st v DHolme
441 - 404
2/-427 : 80th
2nd v MPrate
393 - 388
3/-422 : 63rd
1st v MUllahB
402 - 445
3/-465 : 77th
2nd v JMayhe
313 - 478
3/-630 : 87th
1st v RMacke
393 - 456
3/-693 : 94th
2nd v DSandu
409 - 436
3/-720 : 98th
2nd v CGuest
430 - 432
3/-722 : 101st
1st v MNgund
379 - 372
4/-715 : 93rd
1st v ICoven
357 - 414
4/-772 : 95th
2nd v WWilli
318 - 478
4/-932 : 101st
1st v NHuits
374 - 267
5/-825 : 96th
2nd v PSpies
291 - 383
5/-917 : 102nd
1st v BRober
331 - 502
5/-1088 : 105th
1st v VSnabe
502 - 261
6/-847 : 101st
2nd v SSoren
362 - 392
6/-877 : 101st
2nd v MHardi
403 - 327
7/-801 : 99th
2nd v MSzyma
485 - 335
8/-651 : 95th
1st v CBruce
361 - 370
8/-660 : 99th
1st v WGeams
419 - 349
9/-590 : 94th
2nd v CCummi
342 - 361
9/-609 : 100th
100.Ying Ming Poh
9 wins, -1024
2nd v ALogan
330 - 568
0/-238 : 101st
1st v JDay
361 - 567
0/-444 : 106th
2nd v SPerry
406 - 395
1/-433 : 87th
1st v RMacIn
435 - 394
2/-392 : 71st
2nd v NZolty
408 - 407
3/-391 : 56th
1st v DDelic
376 - 468
3/-483 : 64th
2nd v BWithe
358 - 489
3/-614 : 79th
2nd v MUllahB
438 - 445
3/-621 : 86th
2nd v WWilli
383 - 283
4/-521 : 72nd
2nd v RRoman
341 - 463
4/-643 : 83rd
1st v JMayhe
417 - 521
4/-747 : 88th
1st v CBruce
424 - 386
5/-709 : 83rd
2nd v NRowle
428 - 384
6/-665 : 72nd
1st v DHolme
409 - 467
6/-723 : 81st
1st v EDango
290 - 561
6/-994 : 89th
1st v RMacke
361 - 450
6/-1083 : 94th
2nd v ATan
519 - 482
7/-1046 : 87th
2nd v CGuest
389 - 424
7/-1081 : 91st
2nd v JBarke
406 - 433
7/-1108 : 96th
1st v SSiddi
491 - 329
8/-946 : 90th
2nd v MNgund
410 - 523
8/-1059 : 97th
1st v MSzyma
376 - 392
8/-1075 : 100th
1st v SSoren
308 - 422
8/-1189 : 102nd
2nd v MHardi
446 - 281
9/-1024 : 101st
101.Sumbul Siddiqui 
9 wins, -1223
1st v JKrame
248 - 530
0/-282 : 105th
2nd v MAkono
315 - 542
0/-509 : 108th
2nd v CMay
290 - 590
0/-809 : 108th
1st v MPrate
354 - 426
0/-881 : 108th
1st v CGuest
406 - 407
0/-882 : 108th
2nd v RMacIn
353 - 389
0/-918 : 107th
1st v VSnabe
435 - 337
1/-820 : 106th
1st v SSoren
405 - 339
2/-754 : 101st
2nd v ATan
476 - 285
3/-563 : 90th
2nd v EKondr
388 - 454
3/-629 : 95th
1st v DSandu
348 - 418
3/-699 : 100th
2nd v DStant
326 - 596
3/-969 : 105th
2nd v MHardi
416 - 375
4/-928 : 102nd
1st v MSzyma
461 - 260
5/-727 : 92nd
1st v BRober
383 - 327
6/-671 : 86th
2nd v CBruce
238 - 486
6/-919 : 93rd
1st v MPinne
385 - 408
6/-942 : 95th
2nd v NZolty
431 - 419
7/-930 : 89th
1st v WGeams
396 - 378
8/-912 : 83rd
2nd v YMingP
329 - 491
8/-1074 : 91st
2nd v SJacks
345 - 467
8/-1196 : 98th
1st v PSpies
349 - 369
8/-1216 : 101st
2nd v WWilli
393 - 330
9/-1153 : 97th
1st v RCalla
330 - 400
9/-1223 : 102nd
102.Cornelia Guest 
9 wins, -1307
2nd v PAllan
308 - 592
0/-284 : 106th
1st v ORio
361 - 418
0/-341 : 101st
2nd v EKondr
363 - 412
0/-390 : 99th
1st v KRicha
307 - 422
0/-505 : 104th
2nd v SSiddi
407 - 406
1/-504 : 97th
1st v AFryde
399 - 456
1/-561 : 102nd
2nd v SPerry
388 - 432
1/-605 : 103rd
1st v MMcPar
501 - 400
2/-504 : 95th
BYE
2.5/-504 : 96th
2nd v DPrate
276 - 513
2.5/-741 : 101st
1st v CCaba
432 - 430
3.5/-739 : 92nd
1st v MPrate
324 - 407
3.5/-822 : 98th
2nd v ATan
371 - 391
3.5/-842 : 103rd
2nd v CBruce
282 - 454
3.5/-1014 : 105th
1st v MNgund
414 - 351
4.5/-951 : 100th
2nd v VSnabe
397 - 250
5.5/-804 : 96th
1st v JBarke
342 - 491
5.5/-953 : 100th
1st v YMingP
424 - 389
6.5/-918 : 95th
2nd v DStant
387 - 555
6.5/-1086 : 99th
2nd v WWilli
394 - 373
7.5/-1065 : 95th
1st v TKangR
393 - 417
7.5/-1089 : 99th
1st v RCalla
467 - 379
8.5/-1001 : 94th
2nd v KSapon
250 - 561
8.5/-1312 : 100th
1st v MSzyma
342 - 337
9.5/-1307 : 95th
103.Paul Spies 
7 wins, -1271
2nd v WKelly
287 - 581
0/-294 : 107th
1st v AOgbog
313 - 471
0/-452 : 107th
1st v GAnder
334 - 459
0/-577 : 107th
2nd v MNgund
345 - 340
1/-572 : 97th
2nd v AFryde
339 - 340
1/-573 : 100th
1st v ICoven
335 - 418
1/-656 : 103rd
2nd v MPrate
388 - 412
1/-680 : 104th
1st v ATan
405 - 359
2/-634 : 99th
1st v EKondr
361 - 391
2/-664 : 101st
2nd v KSapon
346 - 399
2/-717 : 106th
1st v BRober
304 - 426
2/-839 : 106th
1st v MSzyma
392 - 361
3/-808 : 104th
2nd v SSoren
367 - 350
4/-791 : 96th
2nd v MHardi
363 - 390
4/-818 : 100th
2nd v NRowle
397 - 428
4/-849 : 103rd
1st v CCaba
383 - 291
5/-757 : 101st
1st v DStant
325 - 404
5/-836 : 104th
2nd v RCalla
359 - 408
5/-885 : 105th
1st v VSnabe
341 - 439
5/-983 : 105th
2nd v WGeams
305 - 462
5/-1140 : 105th
2nd v NZolty
465 - 427
6/-1102 : 104th
2nd v SSiddi
369 - 349
7/-1082 : 103rd
1st v SGilla
297 - 457
7/-1242 : 103rd
2nd v WWilli
374 - 403
7/-1271 : 103rd
104.Warodom Geamsakul 
7 wins, -1382
1st v MGabri
355 - 555
0/-200 : 97th
2nd v SJacks
294 - 512
0/-418 : 103rd
2nd v WWilli
325 - 434
0/-527 : 106th
2nd v AFryde
577 - 303
1/-253 : 83rd
2nd v MNgund
439 - 361
2/-175 : 73rd
1st v MHardi
303 - 332
2/-204 : 78th
2nd v JWapni
289 - 554
2/-469 : 93rd
1st v RRoman
348 - 462
2/-583 : 96th
2nd v DStant
364 - 508
2/-727 : 102nd
1st v ATan
402 - 390
3/-715 : 97th
1st v KSapon
435 - 329
4/-609 : 87th
2nd v DHolme
381 - 387
4/-615 : 91st
2nd v CCummi
251 - 543
4/-907 : 100th
1st v NHuits
349 - 469
4/-1027 : 102nd
1st v VSnabe
314 - 401
4/-1114 : 104th
2nd v MSzyma
365 - 349
5/-1098 : 103rd
1st v SSoren
374 - 342
6/-1066 : 98th
2nd v BRober
286 - 432
6/-1212 : 103rd
2nd v SSiddi
378 - 396
6/-1230 : 102nd
1st v PSpies
462 - 305
7/-1073 : 100th
1st v RCalla
257 - 365
7/-1181 : 102nd
2nd v NZolty
385 - 484
7/-1280 : 104th
2nd v CCaba
349 - 419
7/-1350 : 104th
1st v RMacIn
378 - 410
7/-1382 : 104th
105.Sharon Sorensen 
5 wins, -1428
1st v TBrous
348 - 444
0/-96 : 78th
2nd v TKirk
237 - 467
0/-326 : 99th
2nd v VSnabe
424 - 370
1/-272 : 83rd
1st v JO'Lau
328 - 543
1/-487 : 96th
2nd v JBarke
367 - 409
1/-529 : 98th
1st v KSapon
289 - 460
1/-700 : 105th
1st v MPinne
351 - 422
1/-771 : 105th
2nd v SSiddi
339 - 405
1/-837 : 106th
2nd v MNgund
369 - 388
1/-856 : 107th
2nd v MSzyma
473 - 319
2/-702 : 105th
1st v NHuits
294 - 483
2/-891 : 107th
1st v BRober
396 - 309
3/-804 : 103rd
1st v PSpies
350 - 367
3/-821 : 106th
2nd v RMacIn
314 - 355
3/-862 : 107th
1st v RCalla
357 - 422
3/-927 : 107th
2nd v MHardi
284 - 408
3/-1051 : 107th
2nd v WGeams
342 - 374
3/-1083 : 107th
2nd v MPrate
378 - 427
3/-1132 : 107th
1st v CCaba
392 - 362
4/-1102 : 106th
1st v ATan
247 - 448
4/-1303 : 106th
2nd v AFryde
364 - 396
4/-1335 : 106th
1st v CCummi
377 - 423
4/-1381 : 107th
2nd v YMingP
422 - 308
5/-1267 : 106th
2nd v NZolty
297 - 458
5/-1428 : 106th
106.Mikolaj Szymanski 
5 wins, -1690
1st v PArmst
315 - 471
0/-156 : 90th
2nd v CLipe
365 - 455
0/-246 : 91st
2nd v CCummi
290 - 512
0/-468 : 103rd
1st v ATan
348 - 345
1/-465 : 95th
2nd v FMagu
308 - 445
1/-602 : 102nd
1st v MPinne
360 - 438
1/-680 : 104th
2nd v BRober
320 - 273
2/-633 : 98th
1st v JRobin
328 - 550
2/-855 : 103rd
2nd v EDango
408 - 263
3/-710 : 95th
1st v SSoren
319 - 473
3/-864 : 99th
1st v EKondr
296 - 468
3/-1036 : 104th
2nd v PSpies
361 - 392
3/-1067 : 106th
1st v VSnabe
479 - 323
4/-911 : 101st
2nd v SSiddi
260 - 461
4/-1112 : 103rd
1st v MHardi
316 - 348
4/-1144 : 105th
1st v WGeams
349 - 365
4/-1160 : 106th
2nd v RCalla
286 - 421
4/-1295 : 106th
2nd v MNgund
370 - 381
4/-1306 : 106th
1st v MPrate
359 - 420
4/-1367 : 107th
2nd v AFryde
333 - 480
4/-1514 : 107th
1st v CCaba
335 - 485
4/-1664 : 107th
2nd v YMingP
392 - 376
5/-1648 : 106th
1st v JMayhe
348 - 385
5/-1685 : 107th
2nd v CGuest
337 - 342
5/-1690 : 107th
107.Michael Hardiyanto 
5 wins, -3126
BYE
0.5/0 : 54th
2nd v CEdwar
248 - 518
0.5/-270 : 72nd
1st v PArmst
275 - 409
0.5/-404 : 90th
2nd v GAnder
261 - 416
0.5/-559 : 99th
1st v NScott
363 - 374
0.5/-570 : 104th
2nd v WGeams
332 - 303
1.5/-541 : 95th
1st v JRobin
289 - 589
1.5/-841 : 100th
1st v CLipe
200 - 599
1.5/-1240 : 104th
BYE
2/-1240 : 105th
2nd v VSnabe
337 - 322
3/-1225 : 100th
2nd v MNgund
294 - 543
3/-1474 : 105th
2nd v ATan
255 - 563
3/-1782 : 107th
1st v SSiddi
375 - 416
3/-1823 : 107th
1st v PSpies
390 - 363
4/-1796 : 104th
2nd v MSzyma
348 - 316
5/-1764 : 99th
1st v SSoren
408 - 284
6/-1640 : 95th
2nd v WWilli
374 - 448
6/-1714 : 99th
1st v OAka
194 - 581
6/-2101 : 104th
2nd v NHuits
309 - 432
6/-2224 : 104th
1st v CCaba
327 - 403
6/-2300 : 104th
2nd v MPrate
274 - 701
6/-2727 : 105th
1st v AFryde
320 - 458
6/-2865 : 105th
2nd v RCalla
276 - 372
6/-2961 : 105th
1st v YMingP
281 - 446
6/-3126 : 105th
108.Viliam Snabel 
3 wins, -2668
2nd v AShin
297 - 578
0/-281 : 104th
1st v BDyer
296 - 446
0/-431 : 104th
1st v SSoren
370 - 424
0/-485 : 104th
2nd v DSandu
331 - 418
0/-572 : 105th
2nd v SPerry
317 - 546
0/-801 : 107th
1st v ATan
368 - 501
0/-934 : 108th
2nd v SSiddi
337 - 435
0/-1032 : 108th
1st v MNgund
393 - 384
1/-1023 : 107th
2nd v BRober
322 - 470
1/-1171 : 108th
1st v MHardi
322 - 337
1/-1186 : 108th
1st v EDango
374 - 547
1/-1359 : 108th
1st v NHuits
299 - 426
1/-1486 : 108th
2nd v MSzyma
323 - 479
1/-1642 : 108th
2nd v RCalla
291 - 413
1/-1764 : 108th
2nd v WGeams
401 - 314
2/-1677 : 108th
1st v CGuest
250 - 397
2/-1824 : 108th
1st v MPrate
333 - 425
2/-1916 : 108th
2nd v CCaba
261 - 502
2/-2157 : 108th
2nd v PSpies
439 - 341
3/-2059 : 108th
1st v DStant
210 - 493
3/-2342 : 108th
1st v CCummi
385 - 393
3/-2350 : 108th
2nd v WWilli
290 - 475
3/-2535 : 108th
2nd v NZolty
357 - 431
3/-2609 : 108th
2nd v NRowle
369 - 428
3/-2668 : 108th