Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20
1.Nigel Richards 
17 wins, +1650
2nd v YJianR
501 - 488
1/+13 : 10th
1st v VGwee
426 - 347
2/+92 : 6th
2nd v RPurno
381 - 407
2/+66 : 8th
1st v MTang
568 - 364
3/+270 : 4th
2nd v SYenN
508 - 287
4/+491 : 2nd
1st v VChua
544 - 377
5/+658 : 2nd
2nd v TSim
443 - 362
6/+739 : 2nd
1st v WZhiY
486 - 358
7/+867 : 1st
2nd v MPrude
513 - 315
8/+1065 : 1st
1st v HWee
414 - 392
9/+1087 : 1st
1st v YJianR
515 - 343
10/+1259 : 1st
2nd v VGwee
439 - 401
11/+1297 : 1st
1st v RPurno
451 - 362
12/+1386 : 1st
2nd v MTang
541 - 426
13/+1501 : 1st
1st v SYenN
351 - 469
13/+1383 : 1st
2nd v VChua
442 - 441
14/+1384 : 1st
1st v TSim
489 - 396
15/+1477 : 1st
2nd v WZhiY
369 - 401
15/+1445 : 1st
1st v MPrude
479 - 345
16/+1579 : 1st
2nd v HWee
566 - 495
17/+1650 : 1st
2.Marlon Prudencio 
14 wins, +729
1st v VBalas
427 - 329
1/+98 : 6th
2nd v TJinC
495 - 453
2/+140 : 3rd
1st v YKianH
483 - 397
3/+226 : 3rd
2nd v MTeo
429 - 393
4/+262 : 3rd
1st v JLor
438 - 365
5/+335 : 1st
2nd v ATan
378 - 357
6/+356 : 1st
1st v VRamam
397 - 344
7/+409 : 1st
2nd v WKang
356 - 435
7/+330 : 2nd
1st v NRicha
315 - 513
7/+132 : 2nd
2nd v AChong
362 - 481
7/+13 : 4th
2nd v VBalas
513 - 387
8/+139 : 4th
1st v TJinC
514 - 380
9/+273 : 2nd
2nd v YKianH
511 - 399
10/+385 : 2nd
1st v MTeo
641 - 324
11/+702 : 2nd
2nd v JLor
365 - 469
11/+598 : 2nd
1st v ATan
502 - 320
12/+780 : 2nd
2nd v VRamam
480 - 337
13/+923 : 2nd
1st v WKang
517 - 407
14/+1033 : 2nd
2nd v NRicha
345 - 479
14/+899 : 2nd
1st v AChong
305 - 475
14/+729 : 2nd
3.Wong Zhi Yuan
13 wins, +341
1st v AChong
426 - 398
1/+28 : 9th
2nd v MTeo
395 - 317
2/+106 : 5th
1st v JLor
449 - 416
3/+139 : 4th
2nd v ATan
523 - 360
4/+302 : 2nd
1st v VRamam
414 - 510
4/+206 : 6th
2nd v WKang
285 - 531
4/-40 : 7th
1st v TJinC
428 - 417
5/-29 : 5th
2nd v NRicha
358 - 486
5/-157 : 8th
1st v YKianH
467 - 413
6/-103 : 6th
2nd v VBalas
502 - 383
7/+16 : 3rd
2nd v AChong
474 - 331
8/+159 : 3rd
1st v MTeo
406 - 450
8/+115 : 4th
2nd v JLor
401 - 473
8/+43 : 5th
1st v ATan
495 - 249
9/+289 : 5th
2nd v VRamam
458 - 364
10/+383 : 3rd
1st v WKang
382 - 435
10/+330 : 5th
2nd v TJinC
385 - 371
11/+344 : 4th
1st v NRicha
401 - 369
12/+376 : 3rd
2nd v YKianH
376 - 451
12/+301 : 4th
1st v VBalas
502 - 462
13/+341 : 3rd
4.Hubert Wee 
12.5 wins, +416
1st v TJinC
382 - 536
0/-154 : 17th
2nd v YKianH
504 - 449
1/-99 : 14th
1st v MTeo
346 - 491
1/-244 : 16th
2nd v JLor
445 - 350
2/-149 : 12th
1st v ATan
413 - 406
3/-142 : 10th
2nd v VRamam
445 - 398
4/-95 : 8th
1st v WKang
382 - 426
4/-139 : 11th
2nd v VBalas
401 - 343
5/-81 : 7th
1st v AChong
455 - 304
6/+70 : 5th
2nd v NRicha
392 - 414
6/+48 : 8th
2nd v TJinC
481 - 391
7/+138 : 5th
1st v YKianH
426 - 426
7.5/+138 : 5th
2nd v MTeo
501 - 380
8.5/+259 : 4th
1st v JLor
413 - 401
9.5/+271 : 3rd
2nd v ATan
391 - 438
9.5/+224 : 4th
1st v VRamam
486 - 350
10.5/+360 : 3rd
2nd v WKang
363 - 398
10.5/+325 : 6th
1st v VBalas
505 - 370
11.5/+460 : 4th
2nd v AChong
424 - 397
12.5/+487 : 3rd
1st v NRicha
495 - 566
12.5/+416 : 4th
5.Yeo Kian Hung
11.5 wins, +121
2nd v TSim
399 - 459
0/-60 : 13th
1st v HWee
449 - 504
0/-115 : 16th
2nd v MPrude
397 - 483
0/-201 : 18th
1st v YJianR
384 - 369
1/-186 : 15th
2nd v RPurno
449 - 347
2/-84 : 12th
1st v MTang
414 - 359
3/-29 : 12th
2nd v SYenN
448 - 418
4/+1 : 10th
1st v VChua
503 - 410
5/+94 : 6th
2nd v WZhiY
413 - 467
5/+40 : 10th
1st v VGwee
542 - 330
6/+252 : 5th
1st v TSim
422 - 458
6/+216 : 6th
2nd v HWee
426 - 426
6.5/+216 : 7th
1st v MPrude
399 - 511
6.5/+104 : 9th
2nd v YJianR
464 - 400
7.5/+168 : 8th
1st v RPurno
447 - 404
8.5/+211 : 7th
2nd v MTang
457 - 426
9.5/+242 : 6th
1st v SYenN
429 - 319
10.5/+352 : 5th
2nd v VChua
321 - 534
10.5/+139 : 6th
1st v WZhiY
451 - 376
11.5/+214 : 5th
2nd v VGwee
364 - 457
11.5/+121 : 5th
6.William Kang 
11 wins, +209
2nd v VGwee
487 - 319
1/+168 : 3rd
1st v MTang
444 - 415
2/+197 : 1st
2nd v SYenN
375 - 516
2/+56 : 9th
1st v VChua
439 - 339
3/+156 : 8th
2nd v YJianR
342 - 458
3/+40 : 8th
1st v WZhiY
531 - 285
4/+286 : 4th
2nd v HWee
426 - 382
5/+330 : 3rd
1st v MPrude
435 - 356
6/+409 : 3rd
2nd v RPurno
367 - 435
6/+341 : 3rd
1st v TSim
502 - 371
7/+472 : 2nd
1st v VGwee
382 - 364
8/+490 : 2nd
2nd v MTang
351 - 461
8/+380 : 3rd
1st v SYenN
414 - 343
9/+451 : 3rd
2nd v VChua
448 - 488
9/+411 : 4th
1st v YJianR
361 - 440
9/+332 : 5th
2nd v WZhiY
435 - 382
10/+385 : 4th
1st v HWee
398 - 363
11/+420 : 3rd
2nd v MPrude
407 - 517
11/+310 : 5th
1st v RPurno
373 - 436
11/+247 : 6th
2nd v TSim
361 - 399
11/+209 : 6th
7.Ricky Purnomo 
11 wins, +81
1st v VRamam
485 - 262
1/+223 : 1st
2nd v VBalas
269 - 365
1/+127 : 7th
1st v NRicha
407 - 381
2/+153 : 6th
2nd v AChong
370 - 532
2/-9 : 11th
1st v YKianH
347 - 449
2/-111 : 13th
2nd v TJinC
508 - 392
3/+5 : 11th
1st v JLor
420 - 301
4/+124 : 8th
2nd v ATan
402 - 416
4/+110 : 9th
1st v WKang
435 - 367
5/+178 : 8th
2nd v MTeo
432 - 395
6/+215 : 6th
2nd v VRamam
366 - 449
6/+132 : 7th
1st v VBalas
266 - 526
6/-128 : 12th
2nd v NRicha
362 - 451
6/-217 : 13th
1st v AChong
370 - 490
6/-337 : 13th
2nd v YKianH
404 - 447
6/-380 : 15th
1st v TJinC
440 - 345
7/-285 : 15th
2nd v JLor
425 - 362
8/-222 : 11th
1st v ATan
551 - 374
9/-45 : 10th
2nd v WKang
436 - 373
10/+18 : 8th
1st v MTeo
450 - 387
11/+81 : 7th
8.Victor Chua 
11 wins, -321
1st v MTeo
404 - 501
0/-97 : 14th
2nd v ATan
431 - 367
1/-33 : 13th
1st v TJinC
416 - 430
1/-47 : 13th
2nd v WKang
339 - 439
1/-147 : 13th
1st v VBalas
339 - 455
1/-263 : 17th
2nd v NRicha
377 - 544
1/-430 : 18th
1st v AChong
432 - 368
2/-366 : 17th
2nd v YKianH
410 - 503
2/-459 : 18th
1st v JLor
460 - 320
3/-319 : 17th
2nd v VRamam
453 - 387
4/-253 : 15th
2nd v MTeo
396 - 381
5/-238 : 14th
1st v ATan
476 - 351
6/-113 : 11th
2nd v TJinC
465 - 438
7/-86 : 8th
1st v WKang
488 - 448
8/-46 : 7th
2nd v VBalas
271 - 692
8/-467 : 9th
1st v NRicha
441 - 442
8/-468 : 10th
2nd v AChong
432 - 416
9/-452 : 9th
1st v YKianH
534 - 321
10/-239 : 8th
2nd v JLor
398 - 517
10/-358 : 9th
1st v VRamam
400 - 363
11/-321 : 8th
9.Vannitha Balasingam 
10 wins, +646
2nd v MPrude
329 - 427
0/-98 : 15th
1st v RPurno
365 - 269
1/-2 : 11th
2nd v MTang
429 - 381
2/+46 : 10th
1st v SYenN
456 - 343
3/+159 : 7th
2nd v VChua
455 - 339
4/+275 : 4th
1st v TSim
442 - 332
5/+385 : 3rd
2nd v YJianR
390 - 469
5/+306 : 4th
1st v HWee
343 - 401
5/+248 : 5th
2nd v VGwee
451 - 367
6/+332 : 4th
1st v WZhiY
383 - 502
6/+213 : 7th
1st v MPrude
387 - 513
6/+87 : 8th
2nd v RPurno
526 - 266
7/+347 : 6th
1st v MTang
424 - 434
7/+337 : 6th
2nd v SYenN
441 - 467
7/+311 : 9th
1st v VChua
692 - 271
8/+732 : 8th
2nd v TSim
424 - 390
9/+766 : 7th
1st v YJianR
485 - 390
10/+861 : 7th
2nd v HWee
370 - 505
10/+726 : 7th
1st v VGwee
398 - 438
10/+686 : 7th
2nd v WZhiY
462 - 502
10/+646 : 9th
10.Tony Sim 
10 wins, -134
1st v YKianH
459 - 399
1/+60 : 8th
2nd v JLor
454 - 322
2/+192 : 2nd
1st v ATan
460 - 348
3/+304 : 1st
2nd v VRamam
482 - 437
4/+349 : 1st
1st v TJinC
399 - 429
4/+319 : 3rd
2nd v VBalas
332 - 442
4/+209 : 5th
1st v NRicha
362 - 443
4/+128 : 7th
2nd v AChong
456 - 479
4/+105 : 10th
1st v MTeo
429 - 405
5/+129 : 9th
2nd v WKang
371 - 502
5/-2 : 12th
2nd v YKianH
458 - 422
6/+34 : 9th
1st v JLor
429 - 471
6/-8 : 9th
2nd v ATan
450 - 449
7/-7 : 7th
1st v VRamam
477 - 392
8/+78 : 6th
2nd v TJinC
427 - 373
9/+132 : 6th
1st v VBalas
390 - 424
9/+98 : 8th
2nd v NRicha
396 - 489
9/+5 : 8th
1st v AChong
438 - 483
9/-40 : 9th
2nd v MTeo
318 - 450
9/-172 : 11th
1st v WKang
399 - 361
10/-134 : 10th
11.Aaron Chong 
9 wins, +247
2nd v WZhiY
398 - 426
0/-28 : 12th
1st v YJianR
396 - 376
1/-8 : 12th
2nd v VGwee
491 - 506
1/-23 : 12th
1st v RPurno
532 - 370
2/+139 : 9th
2nd v MTang
429 - 478
2/+90 : 11th
1st v SYenN
438 - 416
3/+112 : 10th
2nd v VChua
368 - 432
3/+48 : 13th
1st v TSim
479 - 456
4/+71 : 11th
2nd v HWee
304 - 455
4/-80 : 13th
1st v MPrude
481 - 362
5/+39 : 10th
1st v WZhiY
331 - 474
5/-104 : 12th
2nd v YJianR
468 - 377
6/-13 : 10th
1st v VGwee
427 - 437
6/-23 : 11th
2nd v RPurno
490 - 370
7/+97 : 10th
1st v MTang
418 - 421
7/+94 : 10th
2nd v SYenN
371 - 390
7/+75 : 11th
1st v VChua
416 - 432
7/+59 : 13th
2nd v TSim
483 - 438
8/+104 : 11th
1st v HWee
397 - 424
8/+77 : 13th
2nd v MPrude
475 - 305
9/+247 : 11th
12.Martin Teo 
9 wins, +40
2nd v VChua
501 - 404
1/+97 : 7th
1st v WZhiY
317 - 395
1/+19 : 10th
2nd v HWee
491 - 346
2/+164 : 5th
1st v MPrude
393 - 429
2/+128 : 10th
2nd v VGwee
462 - 387
3/+203 : 7th
1st v YJianR
394 - 447
3/+150 : 9th
2nd v MTang
398 - 379
4/+169 : 6th
1st v SYenN
430 - 305
5/+294 : 4th
2nd v TSim
405 - 429
5/+270 : 7th
1st v RPurno
395 - 432
5/+233 : 9th
1st v VChua
381 - 396
5/+218 : 10th
2nd v WZhiY
450 - 406
6/+262 : 8th
1st v HWee
380 - 501
6/+141 : 10th
2nd v MPrude
324 - 641
6/-176 : 11th
1st v VGwee
513 - 420
7/-83 : 11th
2nd v YJianR
453 - 473
7/-103 : 13th
1st v MTang
431 - 324
8/+4 : 10th
2nd v SYenN
374 - 407
8/-29 : 12th
1st v TSim
450 - 318
9/+103 : 10th
2nd v RPurno
387 - 450
9/+40 : 12th
13.Michael Tang 
9 wins, -267
1st v ATan
316 - 502
0/-186 : 19th
2nd v WKang
415 - 444
0/-215 : 17th
1st v VBalas
381 - 429
0/-263 : 19th
2nd v NRicha
364 - 568
0/-467 : 20th
1st v AChong
478 - 429
1/-418 : 19th
2nd v YKianH
359 - 414
1/-473 : 20th
1st v MTeo
379 - 398
1/-492 : 19th
2nd v TJinC
493 - 317
2/-316 : 17th
1st v VRamam
433 - 394
3/-277 : 16th
2nd v JLor
325 - 385
3/-337 : 17th
2nd v ATan
475 - 341
4/-203 : 16th
1st v WKang
461 - 351
5/-93 : 13th
2nd v VBalas
434 - 424
6/-83 : 12th
1st v NRicha
426 - 541
6/-198 : 12th
2nd v AChong
421 - 418
7/-195 : 12th
1st v YKianH
426 - 457
7/-226 : 14th
2nd v MTeo
324 - 431
7/-333 : 15th
1st v TJinC
436 - 415
8/-312 : 14th
2nd v VRamam
397 - 401
8/-316 : 15th
1st v JLor
404 - 355
9/-267 : 13th
14.Jocelyn Lor 
9 wins, -293
2nd v SYenN
368 - 483
0/-115 : 16th
1st v TSim
322 - 454
0/-247 : 19th
2nd v WZhiY
416 - 449
0/-280 : 20th
1st v HWee
350 - 445
0/-375 : 19th
2nd v MPrude
365 - 438
0/-448 : 20th
1st v VGwee
375 - 371
1/-444 : 19th
2nd v RPurno
301 - 420
1/-563 : 20th
1st v YJianR
347 - 315
2/-531 : 20th
2nd v VChua
320 - 460
2/-671 : 20th
1st v MTang
385 - 325
3/-611 : 18th
1st v SYenN
150 - 100
4/-561 : 17th
2nd v TSim
471 - 429
5/-519 : 16th
1st v WZhiY
473 - 401
6/-447 : 14th
2nd v HWee
401 - 413
6/-459 : 14th
1st v MPrude
469 - 365
7/-355 : 13th
2nd v VGwee
469 - 395
8/-281 : 9th
1st v RPurno
362 - 425
8/-344 : 12th
2nd v YJianR
368 - 387
8/-363 : 15th
1st v VChua
517 - 398
9/-244 : 12th
2nd v MTang
355 - 404
9/-293 : 14th
15.Alex Tan 
9 wins, -446
2nd v MTang
502 - 316
1/+186 : 2nd
1st v VChua
367 - 431
1/+122 : 8th
2nd v TSim
348 - 460
1/+10 : 11th
1st v WZhiY
360 - 523
1/-153 : 14th
2nd v HWee
406 - 413
1/-160 : 16th
1st v MPrude
357 - 378
1/-181 : 16th
2nd v VGwee
530 - 404
2/-55 : 15th
1st v RPurno
416 - 402
3/-41 : 14th
2nd v YJianR
391 - 379
4/-29 : 12th
1st v SYenN
448 - 388
5/+31 : 11th
1st v MTang
341 - 475
5/-103 : 11th
2nd v VChua
351 - 476
5/-228 : 14th
1st v TSim
449 - 450
5/-229 : 16th
2nd v WZhiY
249 - 495
5/-475 : 17th
1st v HWee
438 - 391
6/-428 : 16th
2nd v MPrude
320 - 502
6/-610 : 17th
1st v VGwee
470 - 376
7/-516 : 16th
2nd v RPurno
374 - 551
7/-693 : 17th
1st v YJianR
479 - 448
8/-662 : 16th
2nd v SYenN
587 - 371
9/-446 : 15th
16.Yong Jian Rong
8 wins, -171
1st v NRicha
488 - 501
0/-13 : 11th
2nd v AChong
376 - 396
0/-33 : 15th
1st v VRamam
398 - 407
0/-42 : 17th
2nd v YKianH
369 - 384
0/-57 : 18th
1st v WKang
458 - 342
1/+59 : 15th
2nd v MTeo
447 - 394
2/+112 : 14th
1st v VBalas
469 - 390
3/+191 : 12th
2nd v JLor
315 - 347
3/+159 : 13th
1st v ATan
379 - 391
3/+147 : 14th
2nd v TJinC
449 - 407
4/+189 : 14th
2nd v NRicha
343 - 515
4/+17 : 15th
1st v AChong
377 - 468
4/-74 : 17th
2nd v VRamam
423 - 422
5/-73 : 15th
1st v YKianH
400 - 464
5/-137 : 15th
2nd v WKang
440 - 361
6/-58 : 14th
1st v MTeo
473 - 453
7/-38 : 12th
2nd v VBalas
390 - 485
7/-133 : 14th
1st v JLor
387 - 368
8/-114 : 13th
2nd v ATan
448 - 479
8/-145 : 14th
1st v TJinC
396 - 422
8/-171 : 16th
17.Tan Jin Chor
7 wins, -550
2nd v HWee
536 - 382
1/+154 : 4th
1st v MPrude
453 - 495
1/+112 : 9th
2nd v VChua
430 - 416
2/+126 : 7th
1st v VGwee
421 - 367
3/+180 : 5th
2nd v TSim
429 - 399
4/+210 : 5th
1st v RPurno
392 - 508
4/+94 : 6th
2nd v WZhiY
417 - 428
4/+83 : 9th
1st v MTang
317 - 493
4/-93 : 12th
2nd v SYenN
358 - 345
5/-80 : 11th
1st v YJianR
407 - 449
5/-122 : 13th
1st v HWee
391 - 481
5/-212 : 13th
2nd v MPrude
380 - 514
5/-346 : 15th
1st v VChua
438 - 465
5/-373 : 17th
2nd v VGwee
367 - 408
5/-414 : 16th
1st v TSim
373 - 427
5/-468 : 18th
2nd v RPurno
345 - 440
5/-563 : 18th
1st v WZhiY
371 - 385
5/-577 : 18th
2nd v MTang
415 - 436
5/-598 : 18th
1st v SYenN
444 - 422
6/-576 : 18th
2nd v YJianR
422 - 396
7/-550 : 17th
18.Shim Yen Nee
7 wins, -642
1st v JLor
483 - 368
1/+115 : 5th
2nd v VRamam
460 - 440
2/+135 : 4th
1st v WKang
516 - 375
3/+276 : 2nd
2nd v VBalas
343 - 456
3/+163 : 6th
1st v NRicha
287 - 508
3/-58 : 9th
2nd v AChong
416 - 438
3/-80 : 13th
1st v YKianH
418 - 448
3/-110 : 14th
2nd v MTeo
305 - 430
3/-235 : 15th
1st v TJinC
345 - 358
3/-248 : 15th
2nd v ATan
388 - 448
3/-308 : 16th
2nd v JLor
100 - 150
3/-358 : 19th
1st v VRamam
426 - 487
3/-419 : 19th
2nd v WKang
343 - 414
3/-490 : 19th
1st v VBalas
467 - 441
4/-464 : 19th
2nd v NRicha
469 - 351
5/-346 : 17th
1st v AChong
390 - 371
6/-327 : 16th
2nd v YKianH
319 - 429
6/-437 : 17th
1st v MTeo
407 - 374
7/-404 : 16th
2nd v TJinC
422 - 444
7/-426 : 17th
1st v ATan
371 - 587
7/-642 : 18th
19.Victor Gwee 
7 wins, -794
1st v WKang
319 - 487
0/-168 : 18th
2nd v NRicha
347 - 426
0/-247 : 19th
1st v AChong
506 - 491
1/-232 : 14th
2nd v TJinC
367 - 421
1/-286 : 17th
1st v MTeo
387 - 462
1/-361 : 18th
2nd v JLor
371 - 375
1/-365 : 17th
1st v ATan
404 - 530
1/-491 : 18th
2nd v VRamam
435 - 430
2/-486 : 19th
1st v VBalas
367 - 451
2/-570 : 19th
2nd v YKianH
330 - 542
2/-782 : 20th
2nd v WKang
364 - 382
2/-800 : 20th
1st v NRicha
401 - 439
2/-838 : 20th
2nd v AChong
437 - 427
3/-828 : 20th
1st v TJinC
408 - 367
4/-787 : 20th
2nd v MTeo
420 - 513
4/-880 : 20th
1st v JLor
395 - 469
4/-954 : 20th
2nd v ATan
376 - 470
4/-1048 : 20th
1st v VRamam
476 - 355
5/-927 : 19th
2nd v VBalas
438 - 398
6/-887 : 19th
1st v YKianH
457 - 364
7/-794 : 19th
20.Vinnith Ramamurti 
5 wins, -862
2nd v RPurno
262 - 485
0/-223 : 20th
1st v SYenN
440 - 460
0/-243 : 18th
2nd v YJianR
407 - 398
1/-234 : 15th
1st v TSim
437 - 482
1/-279 : 16th
2nd v WZhiY
510 - 414
2/-183 : 14th
1st v HWee
398 - 445
2/-230 : 15th
2nd v MPrude
344 - 397
2/-283 : 16th
1st v VGwee
430 - 435
2/-288 : 16th
2nd v MTang
394 - 433
2/-327 : 18th
1st v VChua
387 - 453
2/-393 : 19th
1st v RPurno
449 - 366
3/-310 : 18th
2nd v SYenN
487 - 426
4/-249 : 18th
1st v YJianR
422 - 423
4/-250 : 18th
2nd v TSim
392 - 477
4/-335 : 18th
1st v WZhiY
364 - 458
4/-429 : 19th
2nd v HWee
350 - 486
4/-565 : 19th
1st v MPrude
337 - 480
4/-708 : 19th
2nd v VGwee
355 - 476
4/-829 : 20th
1st v MTang
401 - 397
5/-825 : 20th
2nd v VChua
363 - 400
5/-862 : 20th