Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19
1.Andrew Fisher 
14 wins, +937
1st v EPerri
469 - 397
1/+72 : 3rd
2nd v DVanzy
353 - 455
1/-30 : 12th
1st v RTalbo
367 - 516
1/-179 : 16th
2nd v RSutto
433 - 375
2/-121 : 12th
1st v TTao
354 - 400
2/-167 : 16th
2nd v RSharm
491 - 326
3/-2 : 10th
1st v THunt
551 - 359
4/+190 : 8th
2nd v SMooneP
550 - 328
5/+412 : 5th
1st v CDodd
484 - 425
6/+471 : 4th
2nd v JHolga
351 - 433
6/+389 : 6th
1st v AKrets
565 - 367
7/+587 : 4th
2nd v TMason
464 - 339
8/+712 : 4th
1st v BJackm
415 - 408
9/+719 : 4th
2nd v RBagin
428 - 350
10/+797 : 2nd
1st v MCamer
339 - 454
10/+682 : 4th
2nd v JCraig
482 - 406
11/+758 : 4th
1st v DPiech
420 - 388
12/+790 : 2nd
1st v KRicha
446 - 360
13/+876 : 1st
2nd v RHoney
479 - 418
14/+937 : 1st
2.Joanne Craig 
13 wins, +980
1st v RTalbo
468 - 428
1/+40 : 7th
2nd v RSutto
469 - 398
2/+111 : 2nd
1st v TTao
447 - 410
3/+148 : 1st
2nd v RSharm
364 - 488
3/+24 : 5th
1st v THunt
401 - 408
3/+17 : 6th
2nd v SMooneP
489 - 441
4/+65 : 6th
1st v CDodd
397 - 409
4/+53 : 10th
2nd v JHolga
557 - 337
5/+273 : 6th
1st v AKrets
528 - 298
6/+503 : 3rd
2nd v TMason
504 - 448
7/+559 : 2nd
1st v BJackm
524 - 351
8/+732 : 2nd
2nd v RBagin
417 - 361
9/+788 : 1st
1st v MCamer
458 - 279
10/+967 : 1st
1st v KRicha
430 - 384
11/+1013 : 1st
2nd v DPiech
389 - 449
11/+953 : 1st
1st v AFishe
406 - 482
11/+877 : 3rd
2nd v RHoney
455 - 469
11/+863 : 4th
1st v EPerri
408 - 308
12/+963 : 3rd
2nd v DVanzy
427 - 410
13/+980 : 2nd
3.Daniel Piechnick 
13 wins, +678
1st v DVanzy
449 - 357
1/+92 : 1st
2nd v RTalbo
472 - 416
2/+148 : 1st
1st v RSutto
330 - 398
2/+80 : 7th
2nd v TTao
484 - 350
3/+214 : 2nd
1st v RSharm
454 - 306
4/+362 : 2nd
2nd v THunt
440 - 381
5/+421 : 2nd
1st v SMooneP
388 - 449
5/+360 : 2nd
2nd v CDodd
354 - 335
6/+379 : 2nd
1st v JHolga
503 - 355
7/+527 : 1st
2nd v AKrets
606 - 418
8/+715 : 1st
1st v TMason
403 - 352
9/+766 : 1st
2nd v BJackm
354 - 498
9/+622 : 2nd
1st v RBagin
474 - 392
10/+704 : 2nd
2nd v MCamer
354 - 489
10/+569 : 3rd
1st v JCraig
449 - 389
11/+629 : 2nd
2nd v KRicha
459 - 437
12/+651 : 1st
2nd v AFishe
388 - 420
12/+619 : 3rd
1st v RHoney
432 - 433
12/+618 : 4th
2nd v EPerri
443 - 383
13/+678 : 3rd
4.Esther Perrins 
12 wins, +943
2nd v AFishe
397 - 469
0/-72 : 18th
1st v RHoney
432 - 368
1/-8 : 10th
1st v KRicha
505 - 325
2/+172 : 4th
2nd v DVanzy
506 - 302
3/+376 : 1st
1st v RTalbo
416 - 289
4/+503 : 1st
2nd v RSutto
484 - 413
5/+574 : 1st
1st v TTao
404 - 464
5/+514 : 1st
2nd v RSharm
471 - 386
6/+599 : 1st
1st v THunt
391 - 438
6/+552 : 2nd
2nd v SMooneP
384 - 438
6/+498 : 5th
1st v CDodd
512 - 387
7/+623 : 3rd
2nd v JHolga
554 - 312
8/+865 : 3rd
1st v AKrets
417 - 341
9/+941 : 3rd
2nd v TMason
331 - 427
9/+845 : 4th
1st v BJackm
528 - 400
10/+973 : 3rd
2nd v RBagin
427 - 411
11/+989 : 2nd
1st v MCamer
469 - 355
12/+1103 : 1st
2nd v JCraig
308 - 408
12/+1003 : 2nd
1st v DPiech
383 - 443
12/+943 : 4th
5.Trevor Tao 
12 wins, +283
2nd v RBagin
379 - 338
1/+41 : 6th
1st v MCamer
445 - 390
2/+96 : 4th
2nd v JCraig
410 - 447
2/+59 : 8th
1st v DPiech
350 - 484
2/-75 : 11th
2nd v AFishe
400 - 354
3/-29 : 7th
1st v RHoney
441 - 385
4/+27 : 7th
2nd v EPerri
464 - 404
5/+87 : 4th
1st v DVanzy
423 - 319
6/+191 : 4th
2nd v RTalbo
375 - 479
6/+87 : 6th
1st v RSutto
380 - 485
6/-18 : 7th
1st v KRicha
412 - 346
7/+48 : 6th
2nd v RSharm
448 - 326
8/+170 : 6th
1st v THunt
485 - 374
9/+281 : 5th
2nd v SMooneP
444 - 498
9/+227 : 6th
1st v CDodd
434 - 449
9/+212 : 6th
2nd v JHolga
426 - 378
10/+260 : 6th
1st v AKrets
393 - 361
11/+292 : 5th
2nd v TMason
438 - 387
12/+343 : 5th
1st v BJackm
361 - 421
12/+283 : 5th
6.Bob Jackman 
10.5 wins, -150
1st v RSharm
403 - 402
1/+1 : 10th
2nd v THunt
417 - 392
2/+26 : 5th
1st v SMooneP
359 - 354
3/+31 : 3rd
2nd v CDodd
322 - 422
3/-69 : 7th
1st v JHolga
472 - 433
4/-30 : 4th
2nd v AKrets
389 - 382
5/-23 : 3rd
1st v TMason
392 - 395
5/-26 : 5th
2nd v KRicha
350 - 432
5/-108 : 7th
2nd v RBagin
440 - 405
6/-73 : 7th
1st v MCamer
383 - 383
6.5/-73 : 4th
2nd v JCraig
351 - 524
6.5/-246 : 7th
1st v DPiech
498 - 354
7.5/-102 : 7th
2nd v AFishe
408 - 415
7.5/-109 : 7th
1st v RHoney
433 - 438
7.5/-114 : 7th
2nd v EPerri
400 - 528
7.5/-242 : 9th
1st v DVanzy
340 - 388
7.5/-290 : 11th
2nd v RTalbo
362 - 287
8.5/-215 : 8th
1st v RSutto
510 - 505
9.5/-210 : 7th
2nd v TTao
421 - 361
10.5/-150 : 6th
7.Michael Cameron 
9.5 wins, +174
1st v RSutto
406 - 402
1/+4 : 8th
2nd v TTao
390 - 445
1/-51 : 14th
1st v RSharm
512 - 368
2/+93 : 6th
2nd v THunt
431 - 346
3/+178 : 3rd
1st v SMooneP
421 - 337
4/+262 : 3rd
2nd v CDodd
504 - 556
4/+210 : 4th
1st v JHolga
474 - 408
5/+276 : 3rd
2nd v AKrets
421 - 361
6/+336 : 3rd
1st v TMason
399 - 450
6/+285 : 5th
2nd v BJackm
383 - 383
6.5/+285 : 3rd
BYE
7/+285 : 5th
2nd v KRicha
480 - 328
8/+437 : 5th
2nd v JCraig
279 - 458
8/+258 : 6th
1st v DPiech
489 - 354
9/+393 : 5th
2nd v AFishe
454 - 339
10/+508 : 5th
1st v RHoney
390 - 480
10/+418 : 5th
2nd v EPerri
355 - 469
10/+304 : 6th
1st v DVanzy
416 - 526
10/+194 : 6th
2nd v RTalbo
410 - 430
10/+174 : 7th
8.Carmel Dodd 
9 wins, +329
2nd v JHolga
385 - 389
0/-4 : 12th
1st v AKrets
367 - 391
0/-28 : 16th
2nd v TMason
431 - 435
0/-32 : 17th
1st v BJackm
422 - 322
1/+68 : 15th
2nd v RBagin
566 - 405
2/+229 : 11th
1st v MCamer
556 - 504
3/+281 : 9th
2nd v JCraig
409 - 397
4/+293 : 7th
1st v DPiech
335 - 354
4/+274 : 9th
2nd v AFishe
425 - 484
4/+215 : 10th
1st v RHoney
492 - 337
5/+370 : 9th
2nd v EPerri
387 - 512
5/+245 : 11th
1st v DVanzy
447 - 440
6/+252 : 9th
2nd v RTalbo
472 - 393
7/+331 : 8th
1st v RSutto
423 - 466
7/+288 : 8th
2nd v TTao
449 - 434
8/+303 : 7th
1st v RSharm
362 - 384
8/+281 : 7th
2nd v THunt
384 - 392
8/+273 : 9th
1st v SMooneP
504 - 344
9/+433 : 8th
1st v KRicha
315 - 419
9/+329 : 8th
9.Russell Honeybun 
9 wins, +67
2nd v KRicha
328 - 378
0/-50 : 16th
2nd v EPerri
368 - 432
0/-114 : 20th
1st v DVanzy
416 - 442
0/-140 : 18th
2nd v RTalbo
439 - 422
1/-123 : 19th
1st v RSutto
322 - 473
1/-274 : 19th
2nd v TTao
385 - 441
1/-330 : 18th
1st v RSharm
479 - 320
2/-171 : 18th
2nd v THunt
480 - 384
3/-75 : 15th
1st v SMooneP
624 - 249
4/+300 : 9th
2nd v CDodd
337 - 492
4/+145 : 13th
1st v JHolga
426 - 518
4/+53 : 15th
2nd v AKrets
420 - 456
4/+17 : 16th
1st v TMason
501 - 364
5/+154 : 13th
2nd v BJackm
438 - 433
6/+159 : 13th
1st v RBagin
350 - 486
6/+23 : 14th
2nd v MCamer
480 - 390
7/+113 : 12th
1st v JCraig
469 - 455
8/+127 : 10th
2nd v DPiech
433 - 432
9/+128 : 9th
1st v AFishe
418 - 479
9/+67 : 9th
10.Ryan Sutton 
9 wins, +37
2nd v MCamer
402 - 406
0/-4 : 12th
1st v JCraig
398 - 469
0/-75 : 17th
2nd v DPiech
398 - 330
1/-7 : 14th
1st v AFishe
375 - 433
1/-65 : 18th
2nd v RHoney
473 - 322
2/+86 : 12th
1st v EPerri
413 - 484
2/+15 : 13th
2nd v DVanzy
432 - 413
3/+34 : 12th
1st v RTalbo
406 - 422
3/+18 : 13th
2nd v KRicha
443 - 327
4/+134 : 11th
2nd v TTao
485 - 380
5/+239 : 10th
1st v RSharm
360 - 393
5/+206 : 12th
2nd v THunt
329 - 442
5/+93 : 12th
1st v SMooneP
469 - 387
6/+175 : 10th
2nd v CDodd
466 - 423
7/+218 : 9th
1st v JHolga
492 - 462
8/+248 : 8th
2nd v AKrets
349 - 482
8/+115 : 8th
1st v TMason
441 - 435
9/+121 : 7th
2nd v BJackm
505 - 510
9/+116 : 10th
1st v RBagin
400 - 479
9/+37 : 10th
11.David Vanzyl 
9 wins, -91
2nd v DPiech
357 - 449
0/-92 : 20th
1st v AFishe
455 - 353
1/+10 : 9th
2nd v RHoney
442 - 416
2/+36 : 9th
1st v EPerri
302 - 506
2/-168 : 14th
2nd v KRicha
473 - 351
3/-46 : 9th
2nd v RTalbo
427 - 482
3/-101 : 12th
1st v RSutto
413 - 432
3/-120 : 15th
2nd v TTao
319 - 423
3/-224 : 17th
1st v RSharm
490 - 302
4/-36 : 13th
2nd v THunt
370 - 419
4/-85 : 15th
1st v SMooneP
354 - 480
4/-211 : 16th
2nd v CDodd
440 - 447
4/-218 : 17th
1st v JHolga
418 - 394
5/-194 : 14th
2nd v AKrets
453 - 302
6/-43 : 14th
1st v TMason
453 - 452
7/-42 : 10th
2nd v BJackm
388 - 340
8/+6 : 9th
1st v RBagin
381 - 571
8/-184 : 12th
2nd v MCamer
526 - 416
9/-74 : 11th
1st v JCraig
410 - 427
9/-91 : 11th
12.Rod Talbot 
9 wins, -219
2nd v JCraig
428 - 468
0/-40 : 14th
1st v DPiech
416 - 472
0/-96 : 19th
2nd v AFishe
516 - 367
1/+53 : 12th
1st v RHoney
422 - 439
1/+36 : 16th
2nd v EPerri
289 - 416
1/-91 : 17th
1st v DVanzy
482 - 427
2/-36 : 14th
1st v KRicha
394 - 448
2/-90 : 16th
2nd v RSutto
422 - 406
3/-74 : 14th
1st v TTao
479 - 375
4/+30 : 12th
2nd v RSharm
399 - 373
5/+56 : 11th
1st v THunt
388 - 332
6/+112 : 8th
2nd v SMooneP
472 - 438
7/+146 : 8th
1st v CDodd
393 - 472
7/+67 : 9th
2nd v JHolga
382 - 397
7/+52 : 10th
1st v AKrets
299 - 487
7/-136 : 11th
2nd v TMason
454 - 313
8/+5 : 10th
1st v BJackm
287 - 362
8/-70 : 11th
2nd v RBagin
356 - 525
8/-239 : 12th
1st v MCamer
430 - 410
9/-219 : 12th
13.Ron Baginski 
8 wins, +385
1st v TTao
338 - 379
0/-41 : 15th
2nd v RSharm
433 - 408
1/-16 : 11th
1st v THunt
486 - 337
2/+133 : 5th
2nd v SMooneP
432 - 468
2/+97 : 8th
1st v CDodd
405 - 566
2/-64 : 14th
2nd v JHolga
399 - 446
2/-111 : 16th
1st v AKrets
358 - 384
2/-137 : 17th
2nd v TMason
476 - 425
3/-86 : 16th
1st v BJackm
405 - 440
3/-121 : 17th
1st v KRicha
539 - 375
4/+43 : 14th
BYE
4.5/+43 : 14th
1st v JCraig
361 - 417
4.5/-13 : 15th
2nd v DPiech
392 - 474
4.5/-95 : 17th
1st v AFishe
350 - 428
4.5/-173 : 17th
2nd v RHoney
486 - 350
5.5/-37 : 17th
1st v EPerri
411 - 427
5.5/-53 : 18th
2nd v DVanzy
571 - 381
6.5/+137 : 18th
1st v RTalbo
525 - 356
7.5/+306 : 14th
2nd v RSutto
479 - 400
8.5/+385 : 13th
14.John Holgate 
8 wins, -454
1st v CDodd
389 - 385
1/+4 : 8th
1st v KRicha
409 - 394
2/+19 : 6th
2nd v AKrets
377 - 405
2/-9 : 10th
1st v TMason
475 - 354
3/+112 : 4th
2nd v BJackm
433 - 472
3/+73 : 5th
1st v RBagin
446 - 399
4/+120 : 5th
2nd v MCamer
408 - 474
4/+54 : 9th
1st v JCraig
337 - 557
4/-166 : 12th
2nd v DPiech
355 - 503
4/-314 : 15th
1st v AFishe
433 - 351
5/-232 : 12th
2nd v RHoney
518 - 426
6/-140 : 9th
1st v EPerri
312 - 554
6/-382 : 11th
2nd v DVanzy
394 - 418
6/-406 : 11th
1st v RTalbo
397 - 382
7/-391 : 12th
2nd v RSutto
462 - 492
7/-421 : 13th
1st v TTao
378 - 426
7/-469 : 13th
2nd v RSharm
439 - 449
7/-479 : 13th
1st v THunt
394 - 426
7/-511 : 15th
2nd v SMooneP
427 - 370
8/-454 : 14th
15.Rocky Sharma 
8 wins, -542
2nd v BJackm
402 - 403
0/-1 : 11th
1st v RBagin
408 - 433
0/-26 : 15th
2nd v MCamer
368 - 512
0/-170 : 19th
1st v JCraig
488 - 364
1/-46 : 17th
2nd v DPiech
306 - 454
1/-194 : 18th
1st v AFishe
326 - 491
1/-359 : 19th
2nd v RHoney
320 - 479
1/-518 : 19th
1st v EPerri
386 - 471
1/-603 : 19th
2nd v DVanzy
302 - 490
1/-791 : 20th
1st v RTalbo
373 - 399
1/-817 : 20th
2nd v RSutto
393 - 360
2/-784 : 20th
1st v TTao
326 - 448
2/-906 : 20th
2nd v KRicha
412 - 341
3/-835 : 20th
2nd v THunt
447 - 321
4/-709 : 19th
1st v SMooneP
406 - 374
5/-677 : 19th
2nd v CDodd
384 - 362
6/-655 : 17th
1st v JHolga
449 - 439
7/-645 : 17th
2nd v AKrets
331 - 483
7/-797 : 18th
1st v TMason
601 - 346
8/-542 : 15th
16.Adam Kretschmer 
8 wins, -659
1st v SMooneP
437 - 360
1/+77 : 2nd
2nd v CDodd
391 - 367
2/+101 : 3rd
1st v JHolga
405 - 377
3/+129 : 2nd
2nd v KRicha
367 - 515
3/-19 : 6th
2nd v TMason
419 - 445
3/-45 : 8th
1st v BJackm
382 - 389
3/-52 : 11th
2nd v RBagin
384 - 358
4/-26 : 11th
1st v MCamer
361 - 421
4/-86 : 11th
2nd v JCraig
298 - 528
4/-316 : 16th
1st v DPiech
418 - 606
4/-504 : 17th
2nd v AFishe
367 - 565
4/-702 : 18th
1st v RHoney
456 - 420
5/-666 : 14th
2nd v EPerri
341 - 417
5/-742 : 16th
1st v DVanzy
302 - 453
5/-893 : 16th
2nd v RTalbo
487 - 299
6/-705 : 16th
1st v RSutto
482 - 349
7/-572 : 16th
2nd v TTao
361 - 393
7/-604 : 16th
1st v RSharm
483 - 331
8/-452 : 13th
2nd v THunt
326 - 533
8/-659 : 16th
17.Tony Hunt 
7 wins, -577
2nd v TMason
423 - 474
0/-51 : 17th
1st v BJackm
392 - 417
0/-76 : 18th
2nd v RBagin
337 - 486
0/-225 : 20th
1st v MCamer
346 - 431
0/-310 : 20th
2nd v JCraig
408 - 401
1/-303 : 20th
1st v DPiech
381 - 440
1/-362 : 20th
2nd v AFishe
359 - 551
1/-554 : 20th
1st v RHoney
384 - 480
1/-650 : 20th
2nd v EPerri
438 - 391
2/-603 : 19th
1st v DVanzy
419 - 370
3/-554 : 19th
2nd v RTalbo
332 - 388
3/-610 : 19th
1st v RSutto
442 - 329
4/-497 : 18th
2nd v TTao
374 - 485
4/-608 : 19th
1st v RSharm
321 - 447
4/-734 : 20th
1st v KRicha
383 - 434
4/-785 : 20th
2nd v SMooneP
418 - 457
4/-824 : 20th
1st v CDodd
392 - 384
5/-816 : 20th
2nd v JHolga
426 - 394
6/-784 : 20th
1st v AKrets
533 - 326
7/-577 : 17th
18.Karen Richards 
7 wins, -598
1st v RHoney
378 - 328
1/+50 : 5th
2nd v JHolga
394 - 409
1/+35 : 7th
2nd v EPerri
325 - 505
1/-145 : 15th
1st v AKrets
515 - 367
2/+3 : 10th
1st v DVanzy
351 - 473
2/-119 : 15th
2nd v TMason
444 - 497
2/-172 : 17th
2nd v RTalbo
448 - 394
3/-118 : 14th
1st v BJackm
432 - 350
4/-36 : 10th
1st v RSutto
327 - 443
4/-152 : 14th
2nd v RBagin
375 - 539
4/-316 : 16th
2nd v TTao
346 - 412
4/-382 : 17th
1st v MCamer
328 - 480
4/-534 : 19th
1st v RSharm
341 - 412
4/-605 : 18th
2nd v JCraig
384 - 430
4/-651 : 18th
2nd v THunt
434 - 383
5/-600 : 18th
1st v DPiech
437 - 459
5/-622 : 19th
1st v SMooneP
492 - 486
6/-616 : 19th
2nd v AFishe
360 - 446
6/-702 : 19th
2nd v CDodd
419 - 315
7/-598 : 18th
19.Stephen Mooney Purse
7 wins, -712
2nd v AKrets
360 - 437
0/-77 : 19th
1st v TMason
442 - 342
1/+23 : 8th
2nd v BJackm
354 - 359
1/+18 : 13th
1st v RBagin
468 - 432
2/+54 : 9th
2nd v MCamer
337 - 421
2/-30 : 13th
1st v JCraig
441 - 489
2/-78 : 15th
2nd v DPiech
449 - 388
3/-17 : 13th
1st v AFishe
328 - 550
3/-239 : 18th
2nd v RHoney
249 - 624
3/-614 : 18th
1st v EPerri
438 - 384
4/-560 : 18th
2nd v DVanzy
480 - 354
5/-434 : 13th
1st v RTalbo
438 - 472
5/-468 : 13th
2nd v RSutto
387 - 469
5/-550 : 15th
1st v TTao
498 - 444
6/-496 : 15th
2nd v RSharm
374 - 406
6/-528 : 15th
1st v THunt
457 - 418
7/-489 : 14th
2nd v KRicha
486 - 492
7/-495 : 14th
2nd v CDodd
344 - 504
7/-655 : 17th
1st v JHolga
370 - 427
7/-712 : 19th
20.Tim Mason 
7 wins, -811
1st v THunt
474 - 423
1/+51 : 4th
2nd v SMooneP
342 - 442
1/-49 : 13th
1st v CDodd
435 - 431
2/-45 : 11th
2nd v JHolga
354 - 475
2/-166 : 13th
1st v AKrets
445 - 419
3/-140 : 10th
1st v KRicha
497 - 444
4/-87 : 8th
2nd v BJackm
395 - 392
5/-84 : 6th
1st v RBagin
425 - 476
5/-135 : 8th
2nd v MCamer
450 - 399
6/-84 : 8th
1st v JCraig
448 - 504
6/-140 : 8th
2nd v DPiech
352 - 403
6/-191 : 10th
1st v AFishe
339 - 464
6/-316 : 10th
2nd v RHoney
364 - 501
6/-453 : 12th
1st v EPerri
427 - 331
7/-357 : 11th
2nd v DVanzy
452 - 453
7/-358 : 12th
1st v RTalbo
313 - 454
7/-499 : 15th
2nd v RSutto
435 - 441
7/-505 : 15th
1st v TTao
387 - 438
7/-556 : 16th
2nd v RSharm
346 - 601
7/-811 : 20th