Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20Round 21Round 22Round 23Round 24
1.Edward Okulicz 
20 wins, +1512
1st v NTadda
410 - 332
1/+78 : 10th
1st v BJackm
463 - 453
2/+88 : 11th
2nd v JHamil
548 - 339
3/+297 : 4th
1st v IZetle
389 - 360
4/+326 : 3rd
2nd v SFulle
461 - 343
5/+444 : 1st
1st v RTalbo
410 - 359
6/+495 : 1st
1st v THunt
479 - 311
7/+663 : 1st
2nd v JCraig
440 - 455
7/+648 : 1st
2nd v ABurn
440 - 374
8/+714 : 1st
2nd v NBarre
494 - 318
9/+890 : 1st
1st v EPerri
448 - 371
10/+967 : 1st
2nd v RHayma
428 - 380
11/+1015 : 1st
1st v JCraig
343 - 459
11/+899 : 1st
1st v RHayma
432 - 401
12/+930 : 1st
2nd v EPerri
389 - 406
12/+913 : 2nd
2nd v RTalbo
530 - 438
13/+1005 : 2nd
1st v JHolga
430 - 348
14/+1087 : 2nd
2nd v SSoren
507 - 313
15/+1281 : 2nd
1st v ABurn
504 - 289
16/+1496 : 1st
1st v NBarre
363 - 320
17/+1539 : 1st
2nd v VTung
387 - 383
18/+1543 : 1st
1st v CMichl
399 - 301
19/+1641 : 1st
2nd v BJackm
271 - 486
19/+1426 : 1st
1st v GPinch
464 - 378
20/+1512 : 1st
2.Joanne Craig 
18 wins, +1519
2nd v JWhitt
459 - 296
1/+163 : 3rd
1st v GPinch
432 - 289
2/+306 : 3rd
1st v PShaw@
469 - 370
3/+405 : 2nd
2nd v THunt
429 - 497
3/+337 : 5th
2nd v EPerri
503 - 366
4/+474 : 4th
1st v IZetle
305 - 425
4/+354 : 7th
1st v RHayma
393 - 371
5/+376 : 4th
1st v EOkuli
455 - 440
6/+391 : 3rd
1st v BJackm
401 - 363
7/+429 : 2nd
2nd v RTalbo
401 - 417
7/+413 : 3rd
2nd v JHolga
594 - 330
8/+677 : 2nd
1st v VTung
455 - 406
9/+726 : 2nd
2nd v EOkuli
459 - 343
10/+842 : 2nd
2nd v JHolga
419 - 402
11/+859 : 2nd
2nd v RHayma
500 - 326
12/+1033 : 1st
1st v EPerri
361 - 334
13/+1060 : 1st
2nd v ABurn
494 - 435
14/+1119 : 1st
1st v CMichl
497 - 296
15/+1320 : 1st
1st v NBarre
405 - 406
15/+1319 : 2nd
2nd v VTung
426 - 438
15/+1307 : 2nd
1st v RTalbo
428 - 365
16/+1370 : 2nd
2nd v PShaw@
451 - 353
17/+1468 : 2nd
2nd v GPinch
348 - 414
17/+1402 : 2nd
1st v BJackm
497 - 380
18/+1519 : 2nd
3.Esther Perrins 
16 wins, +906
1st v AAppel
420 - 389
1/+31 : 15th
1st v JHolga
583 - 295
2/+319 : 2nd
2nd v THunt
396 - 419
2/+296 : 8th
2nd v BJackm
398 - 393
3/+301 : 6th
1st v JCraig
366 - 503
3/+164 : 11th
2nd v RHayma
352 - 427
3/+89 : 19th
2nd v SFulle
447 - 319
4/+217 : 13th
1st v KHeart
410 - 321
5/+306 : 11th
2nd v COstro
458 - 314
6/+450 : 6th
1st v JHamil
468 - 442
7/+476 : 2nd
2nd v EOkuli
371 - 448
7/+399 : 5th
2nd v ABurn
399 - 474
7/+324 : 10th
1st v BJackm
484 - 339
8/+469 : 6th
2nd v IZetle
433 - 348
9/+554 : 3rd
1st v EOkuli
406 - 389
10/+571 : 3rd
2nd v JCraig
334 - 361
10/+544 : 4th
1st v RHayma
394 - 412
10/+526 : 7th
1st v NBarre
384 - 436
10/+474 : 12th
2nd v KHeart
481 - 378
11/+577 : 8th
1st v JHamil
430 - 287
12/+720 : 6th
1st v ABurn
507 - 397
13/+830 : 5th
2nd v JHolga
418 - 403
14/+845 : 3rd
1st v VTung
401 - 385
15/+861 : 3rd
2nd v PShaw@
429 - 384
16/+906 : 3rd
4.John Holgate 
15 wins, +470
2nd v PBenne
377 - 346
1/+31 : 15th
2nd v EPerri
295 - 583
1/-257 : 32nd
1st v JBarke
482 - 344
2/-119 : 20th
1st v AAppel
376 - 322
3/-65 : 13th
2nd v BJackm
346 - 403
3/-122 : 21st
1st v PShaw@
525 - 267
4/+136 : 11th
2nd v SSoren
421 - 381
5/+176 : 8th
2nd v RTalbo
363 - 473
5/+66 : 13th
1st v GKhami
408 - 376
6/+98 : 12th
1st v GPinch
507 - 328
7/+277 : 6th
1st v JCraig
330 - 594
7/+13 : 12th
2nd v JHamil
437 - 354
8/+96 : 7th
2nd v AAppel
540 - 335
9/+301 : 4th
1st v JCraig
402 - 419
9/+284 : 6th
2nd v VTung
372 - 321
10/+335 : 5th
1st v CMichl
463 - 391
11/+407 : 3rd
2nd v EOkuli
348 - 430
11/+325 : 4th
2nd v RHayma
405 - 297
12/+433 : 3rd
1st v GPinch
399 - 332
13/+500 : 3rd
1st v BJackm
423 - 305
14/+618 : 3rd
2nd v NBarre
348 - 395
14/+571 : 3rd
1st v EPerri
403 - 418
14/+556 : 4th
2nd v JBarke
432 - 323
15/+665 : 4th
1st v RTalbo
333 - 528
15/+470 : 4th
5.Victor Tung 
15 wins, +413
1st v RChelt
378 - 368
1/+10 : 18th
1st v JBarke
460 - 272
2/+198 : 6th
2nd v RTalbo
368 - 404
2/+162 : 13th
2nd v GPinch
342 - 392
2/+112 : 18th
2nd v PShaw@
402 - 395
3/+119 : 13th
1st v ABurn
350 - 400
3/+69 : 20th
2nd v JHamil
431 - 454
3/+46 : 24th
1st v SFulle
466 - 388
4/+124 : 18th
2nd v KHeart
460 - 323
5/+261 : 14th
1st v THunt
465 - 399
6/+327 : 11th
1st v NBarre
422 - 415
7/+334 : 6th
2nd v JCraig
406 - 455
7/+285 : 11th
1st v PShaw@
343 - 342
8/+286 : 7th
2nd v ABurn
410 - 366
9/+330 : 5th
1st v JHolga
321 - 372
9/+279 : 9th
1st v RHayma
382 - 424
9/+237 : 14th
2nd v KHeart
445 - 395
10/+287 : 11th
1st v IZetle
375 - 366
11/+296 : 6th
2nd v CMichl
424 - 384
12/+336 : 5th
1st v JCraig
438 - 426
13/+348 : 4th
1st v EOkuli
383 - 387
13/+344 : 6th
2nd v NBarre
405 - 325
14/+424 : 5th
2nd v EPerri
385 - 401
14/+408 : 7th
2nd v JBarke
478 - 473
15/+413 : 5th
6.Bob Jackman 
14 wins, +749
2nd v CMichl
411 - 331
1/+80 : 9th
2nd v EOkuli
453 - 463
1/+70 : 16th
1st v YEdwar
594 - 363
2/+301 : 7th
1st v EPerri
393 - 398
2/+296 : 14th
1st v JHolga
403 - 346
3/+353 : 8th
1st v GPinch
431 - 330
4/+454 : 5th
2nd v KHeart
405 - 380
5/+479 : 3rd
1st v IZetle
474 - 292
6/+661 : 2nd
2nd v JCraig
363 - 401
6/+623 : 5th
2nd v RHayma
393 - 417
6/+599 : 9th
1st v ABurn
392 - 371
7/+620 : 4th
2nd v RTalbo
416 - 430
7/+606 : 9th
2nd v EPerri
339 - 484
7/+461 : 16th
1st v JHamil
453 - 324
8/+590 : 11th
2nd v PShaw@
344 - 304
9/+630 : 7th
1st v ABurn
362 - 445
9/+547 : 11th
2nd v SSoren
329 - 389
9/+487 : 17th
1st v THunt
354 - 325
10/+516 : 11th
1st v RHayma
500 - 306
11/+710 : 7th
2nd v JHolga
305 - 423
11/+592 : 13th
2nd v LNeale
398 - 372
12/+618 : 9th
1st v RTalbo
373 - 340
13/+651 : 7th
1st v EOkuli
486 - 271
14/+866 : 5th
2nd v JCraig
380 - 497
14/+749 : 6th
7.Noel Barrett 
14 wins, +742
2nd v HMarks
315 - 383
0/-68 : 33rd
1st v NTadda
326 - 469
0/-211 : 41st
2nd v NEngli
438 - 277
1/-50 : 26th
2nd v ABurn
363 - 484
1/-171 : 38th
1st v YEdwar
526 - 308
2/+47 : 25th
1st v JBarke
554 - 274
3/+327 : 17th
2nd v GHopso
446 - 290
4/+483 : 11th
2nd v GPinch
460 - 317
5/+626 : 8th
1st v RTalbo
384 - 330
6/+680 : 4th
1st v EOkuli
318 - 494
6/+504 : 10th
2nd v VTung
415 - 422
6/+497 : 15th
1st v AAppel
380 - 397
6/+480 : 18th
1st v THunt
413 - 349
7/+544 : 15th
1st v RChelt
583 - 394
8/+733 : 10th
1st v CMichl
334 - 348
8/+719 : 15th
2nd v AAppel
348 - 313
9/+754 : 10th
1st v GPinch
428 - 393
10/+789 : 6th
2nd v EPerri
436 - 384
11/+841 : 4th
2nd v JCraig
406 - 405
12/+842 : 4th
2nd v EOkuli
320 - 363
12/+799 : 5th
1st v JHolga
395 - 348
13/+846 : 4th
1st v VTung
325 - 405
13/+766 : 6th
2nd v RHayma
399 - 365
14/+800 : 6th
1st v LNeale
393 - 451
14/+742 : 7th
8.Rod Talbot 
14 wins, +585
2nd v MDwyer
404 - 317
1/+87 : 7th
1st v GHopso
406 - 259
2/+234 : 5th
1st v VTung
404 - 368
3/+270 : 5th
2nd v COstro
469 - 344
4/+395 : 2nd
1st v THunt
395 - 375
5/+415 : 2nd
2nd v EOkuli
359 - 410
5/+364 : 3rd
2nd v IZetle
347 - 450
5/+261 : 6th
1st v JHolga
473 - 363
6/+371 : 4th
2nd v NBarre
330 - 384
6/+317 : 8th
1st v JCraig
417 - 401
7/+333 : 5th
1st v RHayma
443 - 499
7/+277 : 7th
1st v BJackm
430 - 416
8/+291 : 4th
2nd v RHayma
393 - 462
8/+222 : 9th
1st v GPinch
407 - 349
9/+280 : 7th
2nd v IZetle
523 - 407
10/+396 : 4th
1st v EOkuli
438 - 530
10/+304 : 7th
2nd v CMichl
376 - 385
10/+295 : 10th
1st v ABurn
380 - 506
10/+169 : 15th
2nd v MDwyer
429 - 363
11/+235 : 10th
2nd v HMarks
418 - 317
12/+336 : 8th
2nd v JCraig
365 - 428
12/+273 : 11th
2nd v BJackm
340 - 373
12/+240 : 14th
1st v JHamil
509 - 359
13/+390 : 10th
2nd v JHolga
528 - 333
14/+585 : 8th
9.Rael Hayman 
14 wins, +240
2nd v PSchub
387 - 395
0/-8 : 26th
1st v ABurn
536 - 384
1/+144 : 14th
2nd v KHeart
429 - 381
2/+192 : 11th
1st v FVanO
370 - 336
3/+226 : 7th
2nd v COstro
293 - 358
3/+161 : 12th
1st v EPerri
427 - 352
4/+236 : 8th
2nd v JCraig
371 - 393
4/+214 : 14th
1st v SSoren
435 - 282
5/+367 : 9th
2nd v IZetle
372 - 356
6/+383 : 7th
1st v BJackm
417 - 393
7/+407 : 4th
2nd v RTalbo
499 - 443
8/+463 : 3rd
1st v EOkuli
380 - 428
8/+415 : 3rd
1st v RTalbo
462 - 393
9/+484 : 3rd
2nd v EOkuli
401 - 432
9/+453 : 4th
1st v JCraig
326 - 500
9/+279 : 9th
2nd v VTung
424 - 382
10/+321 : 6th
2nd v EPerri
412 - 394
11/+339 : 3rd
1st v JHolga
297 - 405
11/+231 : 7th
2nd v BJackm
306 - 500
11/+37 : 12th
1st v CMichl
340 - 457
11/-80 : 17th
1st v IZetle
402 - 364
12/-42 : 13th
2nd v ABurn
459 - 365
13/+52 : 8th
1st v NBarre
365 - 399
13/+18 : 12th
2nd v THunt
470 - 248
14/+240 : 9th
10.Lexie Neale 
14 wins, +207
2nd v DMacDo
363 - 364
0/-1 : 24th
2nd v JHamil
347 - 434
0/-88 : 37th
1st v CMichl
365 - 358
1/-81 : 30th
2nd v MDwyer
343 - 356
1/-94 : 34th
1st v GKhami
403 - 439
1/-130 : 38th
2nd v AHough
393 - 347
2/-84 : 33rd
1st v PShaw@
365 - 443
2/-162 : 38th
1st v MHarri
344 - 309
3/-127 : 34th
1st v JWhitt
329 - 367
3/-165 : 38th
2nd v SWrigh
417 - 356
4/-104 : 32nd
1st v SFulle
384 - 345
5/-65 : 26th
2nd v FVanO
497 - 315
6/+117 : 21st
2nd v GKhami
411 - 386
7/+142 : 18th
2nd v PShaw@
296 - 387
7/+51 : 23rd
1st v COstro
394 - 317
8/+128 : 19th
1st v HMarks
302 - 318
8/+112 : 22nd
1st v JHamil
319 - 445
8/-14 : 25th
2nd v SGerge
362 - 344
9/+4 : 23rd
1st v YEdwar
385 - 352
10/+37 : 19th
2nd v SSoren
403 - 356
11/+84 : 14th
1st v BJackm
372 - 398
11/+58 : 18th
1st v AAppel
401 - 355
12/+104 : 16th
2nd v ABurn
443 - 398
13/+149 : 11th
2nd v NBarre
451 - 393
14/+207 : 10th
11.Greg Pinchbeck 
14 wins, -41
1st v AHough
458 - 295
1/+163 : 3rd
2nd v JCraig
289 - 432
1/+20 : 21st
2nd v MHarri
367 - 349
2/+38 : 14th
1st v VTung
392 - 342
3/+88 : 11th
1st v LJackm
438 - 349
4/+177 : 7th
2nd v BJackm
330 - 431
4/+76 : 14th
2nd v AAppel
402 - 338
5/+140 : 9th
1st v NBarre
317 - 460
5/-3 : 15th
1st v PSchub
434 - 326
6/+105 : 11th
2nd v JHolga
328 - 507
6/-74 : 16th
1st v KHeart
457 - 389
7/-6 : 13th
2nd v PShaw@
389 - 427
7/-44 : 15th
1st v JBarke
422 - 349
8/+29 : 10th
2nd v RTalbo
349 - 407
8/-29 : 15th
1st v YEdwar
485 - 392
9/+64 : 11th
1st v IZetle
408 - 358
10/+114 : 8th
2nd v NBarre
393 - 428
10/+79 : 12th
1st v HMarks
410 - 382
11/+107 : 8th
2nd v JHolga
332 - 399
11/+40 : 11th
2nd v ABurn
318 - 437
11/-79 : 16th
2nd v KHeart
389 - 337
12/-27 : 12th
1st v THunt
362 - 356
13/-21 : 9th
1st v JCraig
414 - 348
14/+45 : 8th
2nd v EOkuli
378 - 464
14/-41 : 11th
12.Peter Shaw@21 
13 wins, +639
2nd v LJackm
410 - 332
1/+78 : 10th
1st v HMarks
506 - 285
2/+299 : 4th
2nd v JCraig
370 - 469
2/+200 : 10th
2nd v SFulle
319 - 398
2/+121 : 17th
1st v VTung
395 - 402
2/+114 : 24th
2nd v JHolga
267 - 525
2/-144 : 34th
2nd v LNeale
443 - 365
3/-66 : 29th
1st v SGerge
370 - 373
3/-69 : 32nd
1st v NTadda
407 - 371
4/-33 : 26th
2nd v SSoren
357 - 251
5/+73 : 19th
1st v FVanO
448 - 334
6/+187 : 16th
1st v GPinch
427 - 389
7/+225 : 12th
2nd v VTung
342 - 343
7/+224 : 17th
1st v LNeale
387 - 296
8/+315 : 12th
1st v BJackm
304 - 344
8/+275 : 17th
1st v SSoren
353 - 439
8/+189 : 21st
2nd v THunt
386 - 423
8/+152 : 23rd
2nd v GKhami
404 - 334
9/+222 : 20th
2nd v SFulle
400 - 261
10/+361 : 16th
1st v MDwyer
517 - 237
11/+641 : 12th
2nd v JHamil
390 - 302
12/+729 : 8th
1st v JCraig
353 - 451
12/+631 : 13th
2nd v CMichl
406 - 353
13/+684 : 9th
1st v EPerri
384 - 429
13/+639 : 12th
13.Keri Heart 
13 wins, +320
1st v NEngli
434 - 281
1/+153 : 5th
2nd v IZetle
395 - 402
1/+146 : 13th
1st v RHayma
381 - 429
1/+98 : 23rd
2nd v PSchub
408 - 334
2/+172 : 15th
2nd v FVanO
405 - 303
3/+274 : 9th
1st v SFulle
398 - 314
4/+358 : 6th
1st v BJackm
380 - 405
4/+333 : 12th
2nd v EPerri
321 - 410
4/+244 : 17th
1st v VTung
323 - 460
4/+107 : 23rd
1st v JBarke
423 - 356
5/+174 : 18th
2nd v GPinch
389 - 457
5/+106 : 24th
2nd v THunt
271 - 548
5/-171 : 33rd
1st v RBenne
425 - 335
6/-81 : 28th
1st v MDwyer
430 - 386
7/-37 : 25th
2nd v JWhitt
484 - 259
8/+188 : 18th
2nd v JHamil
487 - 361
9/+314 : 13th
1st v VTung
395 - 445
9/+264 : 18th
2nd v YEdwar
411 - 325
10/+350 : 13th
1st v EPerri
378 - 481
10/+247 : 17th
2nd v THunt
390 - 435
10/+202 : 20th
1st v GPinch
337 - 389
10/+150 : 23rd
2nd v SFulle
367 - 334
11/+183 : 19th
2nd v SSoren
365 - 303
12/+245 : 17th
1st v CMichl
414 - 339
13/+320 : 13th
14.Alan Burn 
13 wins, +237
1st v SGerge
329 - 331
0/-2 : 25th
2nd v RHayma
384 - 536
0/-154 : 39th
2nd v AHough
383 - 282
1/-53 : 27th
1st v NBarre
484 - 363
2/+68 : 19th
2nd v MHarri
388 - 365
3/+91 : 14th
2nd v VTung
400 - 350
4/+141 : 10th
1st v COstro
400 - 362
5/+179 : 7th
1st v THunt
405 - 355
6/+229 : 6th
1st v EOkuli
374 - 440
6/+163 : 10th
2nd v IZetle
444 - 379
7/+228 : 7th
2nd v BJackm
371 - 392
7/+207 : 8th
1st v EPerri
474 - 399
8/+282 : 5th
1st v IZetle
346 - 373
8/+255 : 8th
1st v VTung
366 - 410
8/+211 : 13th
2nd v HMarks
454 - 294
9/+371 : 8th
2nd v BJackm
445 - 362
10/+454 : 5th
1st v JCraig
435 - 494
10/+395 : 9th
2nd v RTalbo
506 - 380
11/+521 : 5th
2nd v EOkuli
289 - 504
11/+306 : 9th
1st v GPinch
437 - 318
12/+425 : 7th
2nd v EPerri
397 - 507
12/+315 : 10th
1st v RHayma
365 - 459
12/+221 : 15th
1st v LNeale
398 - 443
12/+176 : 18th
2nd v JHamil
431 - 370
13/+237 : 14th
15.Janine Whittaker 
13 wins, +132
1st v JCraig
296 - 459
0/-163 : 41st
1st v AHough
426 - 380
1/-117 : 28th
2nd v SSoren
261 - 380
1/-236 : 37th
2nd v JBarke
365 - 431
1/-302 : 40th
1st v SWrigh
476 - 366
2/-192 : 33rd
2nd v PSchub
358 - 369
2/-203 : 36th
2nd v RBenne
311 - 336
2/-228 : 40th
1st v AHolla
421 - 303
3/-110 : 33rd
2nd v LNeale
367 - 329
4/-72 : 27th
2nd v SFulle
396 - 351
5/-27 : 22nd
1st v RChelt
287 - 366
5/-106 : 27th
1st v MDwyer
424 - 412
6/-94 : 24th
1st v COstro
386 - 303
7/-11 : 19th
2nd v HMarks
330 - 362
7/-43 : 26th
1st v KHeart
259 - 484
7/-268 : 30th
2nd v MHarri
385 - 324
8/-207 : 25th
2nd v MDwyer
353 - 412
8/-266 : 31st
1st v PBenne
381 - 346
9/-231 : 26th
2nd v AAppel
376 - 478
9/-333 : 29th
2nd v RChelt
357 - 413
9/-389 : 35th
1st v DMacDo
369 - 337
10/-357 : 30th
1st v GHopso
474 - 350
11/-233 : 26th
2nd v AHough
458 - 255
12/-30 : 20th
1st v IZetle
479 - 317
13/+132 : 15th
16.Arnold Appelhof 
13 wins, +52
2nd v EPerri
389 - 420
0/-31 : 29th
1st v PBenne
339 - 327
1/-19 : 23rd
1st v GKhami
386 - 364
2/+3 : 19th
2nd v JHolga
322 - 376
2/-51 : 23rd
1st v RBenne
426 - 393
3/-18 : 17th
2nd v LJackm
404 - 309
4/+77 : 13th
1st v GPinch
338 - 402
4/+13 : 18th
2nd v JHamil
345 - 546
4/-188 : 27th
1st v HMarks
365 - 341
5/-164 : 20th
2nd v SGerge
391 - 217
6/+10 : 15th
1st v THunt
455 - 392
7/+73 : 11th
2nd v NBarre
397 - 380
8/+90 : 8th
1st v JHolga
335 - 540
8/-115 : 11th
2nd v CMichl
366 - 396
8/-145 : 17th
2nd v RChelt
452 - 348
9/-41 : 13th
1st v NBarre
313 - 348
9/-76 : 17th
2nd v HMarks
298 - 417
9/-195 : 21st
1st v MDwyer
374 - 402
9/-223 : 25th
1st v JWhitt
478 - 376
10/-121 : 22nd
2nd v IZetle
364 - 412
10/-169 : 24th
1st v YEdwar
419 - 376
11/-126 : 20th
2nd v LNeale
355 - 401
11/-172 : 24th
1st v SFulle
441 - 323
12/-54 : 21st
1st v SSoren
399 - 293
13/+52 : 16th
17.Yvonne Edwards 
13 wins, -46
1st v GHopso
324 - 405
0/-81 : 37th
1st v MDwyer
436 - 274
1/+81 : 15th
2nd v BJackm
363 - 594
1/-150 : 35th
1st v HMarks
386 - 403
1/-167 : 37th
2nd v NBarre
308 - 526
1/-385 : 41st
2nd v AHolla
435 - 268
2/-218 : 37th
2nd v NEngli
429 - 385
3/-174 : 33rd
1st v PBenne
357 - 312
4/-129 : 26th
2nd v JBarke
365 - 404
4/-168 : 32nd
1st v DMacDo
376 - 396
4/-188 : 33rd
2nd v LJackm
401 - 398
5/-185 : 31st
1st v RBenne
423 - 380
6/-142 : 26th
2nd v DMacDo
363 - 355
7/-134 : 21st
1st v JBarke
431 - 380
8/-83 : 16th
2nd v GPinch
392 - 485
8/-176 : 21st
1st v RChelt
487 - 256
9/+55 : 15th
2nd v IZetle
295 - 342
9/+8 : 20th
1st v KHeart
325 - 411
9/-78 : 24th
2nd v LNeale
352 - 385
9/-111 : 27th
1st v SFulle
351 - 319
10/-79 : 22nd
2nd v AAppel
376 - 419
10/-122 : 27th
1st v COstro
346 - 330
11/-106 : 23rd
2nd v MDwyer
392 - 362
12/-76 : 22nd
1st v HMarks
403 - 373
13/-46 : 17th
18.John Barker 
13 wins, -395
1st v FVanO
374 - 354
1/+20 : 17th
2nd v VTung
272 - 460
1/-168 : 31st
2nd v JHolga
344 - 482
1/-306 : 38th
1st v JWhitt
431 - 365
2/-240 : 30th
1st v PSchub
405 - 372
3/-207 : 22nd
2nd v NBarre
274 - 554
3/-487 : 29th
1st v PBenne
393 - 367
4/-461 : 23rd
2nd v CMichl
332 - 416
4/-545 : 29th
1st v YEdwar
404 - 365
5/-506 : 22nd
2nd v KHeart
356 - 423
5/-573 : 29th
2nd v GHopso
356 - 297
6/-514 : 21st
1st v GKhami
415 - 374
7/-473 : 16th
2nd v GPinch
349 - 422
7/-546 : 22nd
2nd v YEdwar
380 - 431
7/-597 : 28th
1st v PSchub
456 - 429
8/-570 : 22nd
2nd v THunt
311 - 486
8/-745 : 26th
1st v SFulle
381 - 347
9/-711 : 22nd
1st v JHamil
353 - 420
9/-778 : 27th
2nd v GKhami
446 - 362
10/-694 : 23rd
1st v NTadda
507 - 282
11/-469 : 19th
2nd v HMarks
458 - 323
12/-334 : 14th
1st v SSoren
427 - 374
13/-281 : 10th
1st v JHolga
323 - 432
13/-390 : 13th
1st v VTung
473 - 478
13/-395 : 18th
19.Cheryl Michler 
12.5 wins, -164
1st v BJackm
331 - 411
0/-80 : 36th
1st v LJackm
401 - 427
0/-106 : 38th
2nd v LNeale
358 - 365
0/-113 : 41st
2nd v SWrigh
374 - 298
1/-37 : 33rd
1st v PBenne
364 - 382
1/-55 : 37th
1st v NTadda
414 - 385
2/-26 : 31st
2nd v MHarri
343 - 288
3/+29 : 25th
1st v JBarke
416 - 332
4/+113 : 19th
2nd v FVanO
340 - 315
5/+138 : 15th
1st v RChelt
345 - 316
6/+167 : 13th
2nd v GKhami
430 - 420
7/+177 : 10th
1st v IZetle
397 - 405
7/+169 : 13th
2nd v RChelt
362 - 362
7.5/+169 : 13th
1st v AAppel
396 - 366
8.5/+199 : 9th
2nd v NBarre
348 - 334
9.5/+213 : 6th
2nd v JHolga
391 - 463
9.5/+141 : 9th
1st v RTalbo
385 - 376
10.5/+150 : 5th
2nd v JCraig
296 - 497
10.5/-51 : 10th
1st v VTung
384 - 424
10.5/-91 : 14th
2nd v RHayma
457 - 340
11.5/+26 : 10th
1st v THunt
462 - 426
12.5/+62 : 7th
2nd v EOkuli
301 - 399
12.5/-36 : 12th
1st v PShaw@
353 - 406
12.5/-89 : 15th
2nd v KHeart
339 - 414
12.5/-164 : 20th
20.Tony Hunt 
12 wins, +757
2nd v RBenne
514 - 286
1/+228 : 2nd
1st v SFulle
495 - 308
2/+415 : 1st
1st v EPerri
419 - 396
3/+438 : 1st
1st v JCraig
497 - 429
4/+506 : 1st
2nd v RTalbo
375 - 395
4/+486 : 3rd
1st v COstro
405 - 348
5/+543 : 2nd
2nd v EOkuli
311 - 479
5/+375 : 5th
2nd v ABurn
355 - 405
5/+325 : 10th
1st v JHamil
378 - 398
5/+305 : 13th
2nd v VTung
399 - 465
5/+239 : 17th
2nd v AAppel
392 - 455
5/+176 : 23rd
1st v KHeart
548 - 271
6/+453 : 19th
2nd v NBarre
349 - 413
6/+389 : 23rd
1st v NTadda
497 - 394
7/+492 : 20th
2nd v JHamil
371 - 437
7/+426 : 24th
1st v JBarke
486 - 311
8/+601 : 20th
1st v PShaw@
423 - 386
9/+638 : 16th
2nd v BJackm
325 - 354
9/+609 : 19th
2nd v COstro
532 - 313
10/+828 : 15th
1st v KHeart
435 - 390
11/+873 : 11th
2nd v CMichl
426 - 462
11/+837 : 16th
2nd v GPinch
356 - 362
11/+831 : 18th
1st v HMarks
488 - 340
12/+979 : 16th
1st v RHayma
248 - 470
12/+757 : 21st
21.Ronnie Bennett 
12 wins, -22
1st v THunt
286 - 514
0/-228 : 43rd
1st v AHolla
500 - 238
1/+34 : 20th
2nd v FVanO
260 - 392
1/-98 : 31st
1st v JHamil
384 - 354
2/-68 : 24th
2nd v AAppel
393 - 426
2/-101 : 31st
2nd v GKhami
331 - 415
2/-185 : 35th
1st v JWhitt
336 - 311
3/-160 : 32nd
1st v LJackm
422 - 322
4/-60 : 23rd
2nd v RChelt
361 - 445
4/-144 : 29th
2nd v HMarks
423 - 385
5/-106 : 24th
1st v COstro
409 - 454
5/-151 : 29th
2nd v YEdwar
380 - 423
5/-194 : 34th
2nd v KHeart
335 - 425
5/-284 : 38th
1st v SFulle
375 - 423
5/-332 : 40th
2nd v LJackm
363 - 310
6/-279 : 37th
1st v DMacDo
378 - 447
6/-348 : 39th
2nd v NEngli
442 - 381
7/-287 : 37th
1st v GHopso
274 - 493
7/-506 : 39th
2nd v VMohan
461 - 304
8/-349 : 36th
1st v SWrigh
427 - 280
9/-202 : 32nd
2nd v NTadda
454 - 363
10/-111 : 26th
1st v AHough
413 - 351
11/-49 : 22nd
2nd v IZetle
332 - 443
11/-160 : 26th
1st v SGerge
457 - 319
12/-22 : 22nd
22.John Hamilton 
12 wins, -57
BYE
0.5/0 : 22nd
1st v LNeale
434 - 347
1.5/+87 : 12th
1st v EOkuli
339 - 548
1.5/-122 : 22nd
2nd v RBenne
354 - 384
1.5/-152 : 31st
2nd v NTadda
404 - 378
2.5/-126 : 23rd
2nd v MDwyer
495 - 330
3.5/+39 : 16th
1st v VTung
454 - 431
4.5/+62 : 10th
1st v AAppel
546 - 345
5.5/+263 : 7th
2nd v THunt
398 - 378
6.5/+283 : 3rd
2nd v EPerri
442 - 468
6.5/+257 : 8th
1st v IZetle
340 - 355
6.5/+242 : 14th
1st v JHolga
354 - 437
6.5/+159 : 17th
2nd v NTadda
453 - 336
7.5/+276 : 12th
2nd v BJackm
324 - 453
7.5/+147 : 18th
1st v THunt
437 - 371
8.5/+213 : 14th
1st v KHeart
361 - 487
8.5/+87 : 19th
2nd v LNeale
445 - 319
9.5/+213 : 15th
2nd v JBarke
420 - 353
10.5/+280 : 9th
1st v SSoren
376 - 273
11.5/+383 : 6th
2nd v EPerri
287 - 430
11.5/+240 : 9th
1st v PShaw@
302 - 390
11.5/+152 : 15th
1st v IZetle
414 - 412
12.5/+154 : 11th
2nd v RTalbo
359 - 509
12.5/+4 : 14th
1st v ABurn
370 - 431
12.5/-57 : 19th
23.Ivor Zetler 
12 wins, -61
1st v GKhami
453 - 337
1/+116 : 6th
1st v KHeart
402 - 395
2/+123 : 9th
1st v DMacDo
403 - 316
3/+210 : 6th
2nd v EOkuli
360 - 389
3/+181 : 9th
2nd v SSoren
383 - 350
4/+214 : 6th
2nd v JCraig
425 - 305
5/+334 : 4th
1st v RTalbo
450 - 347
6/+437 : 2nd
2nd v BJackm
292 - 474
6/+255 : 5th
1st v RHayma
356 - 372
6/+239 : 9th
1st v ABurn
379 - 444
6/+174 : 12th
2nd v JHamil
355 - 340
7/+189 : 9th
2nd v CMichl
405 - 397
8/+197 : 6th
2nd v ABurn
373 - 346
9/+224 : 5th
1st v EPerri
348 - 433
9/+139 : 8th
1st v RTalbo
407 - 523
9/+23 : 12th
2nd v GPinch
358 - 408
9/-27 : 16th
1st v YEdwar
342 - 295
10/+20 : 13th
2nd v VTung
366 - 375
10/+11 : 17th
1st v HMarks
325 - 354
10/-18 : 21st
1st v AAppel
412 - 364
11/+30 : 15th
2nd v RHayma
364 - 402
11/-8 : 19th
2nd v JHamil
412 - 414
11/-10 : 21st
1st v RBenne
443 - 332
12/+101 : 19th
2nd v JWhitt
317 - 479
12/-61 : 23rd
24.Monica Dwyer 
12 wins, -135
1st v RTalbo
317 - 404
0/-87 : 38th
2nd v YEdwar
274 - 436
0/-249 : 43rd
2nd v AHolla
472 - 321
1/-98 : 31st
1st v LNeale
356 - 343
2/-85 : 25th
2nd v DMacDo
301 - 361
2/-145 : 32nd
1st v JHamil
330 - 495
2/-310 : 38th
2nd v SWrigh
272 - 416
2/-454 : 42nd
1st v AHough
470 - 389
3/-373 : 37th
1st v NEngli
408 - 267
4/-232 : 33rd
1st v GHopso
283 - 360
4/-309 : 37th
2nd v VMohan
416 - 239
5/-132 : 28th
2nd v JWhitt
412 - 424
5/-144 : 32nd
1st v SFulle
436 - 342
6/-50 : 27th
2nd v KHeart
386 - 430
6/-94 : 32nd
1st v SWrigh
379 - 335
7/-50 : 26th
2nd v GKhami
405 - 344
8/+11 : 23rd
1st v JWhitt
412 - 353
9/+70 : 19th
2nd v AAppel
402 - 374
10/+98 : 16th
1st v RTalbo
363 - 429
10/+32 : 20th
2nd v PShaw@
237 - 517
10/-248 : 25th
1st v RChelt
415 - 309
11/-142 : 21st
2nd v HMarks
335 - 373
11/-180 : 25th
1st v YEdwar
362 - 392
11/-210 : 27th
2nd v GHopso
385 - 310
12/-135 : 24th
25.Pat Schuberg 
12 wins, -286
1st v RHayma
395 - 387
1/+8 : 19th
1st v SGerge
295 - 450
1/-147 : 29th
2nd v HMarks
351 - 327
2/-123 : 21st
1st v KHeart
334 - 408
2/-197 : 29th
2nd v JBarke
372 - 405
2/-230 : 34th
1st v JWhitt
369 - 358
3/-219 : 28th
2nd v LJackm
380 - 373
4/-212 : 22nd
1st v GHopso
436 - 333
5/-109 : 16th
2nd v GPinch
326 - 434
5/-217 : 21st
2nd v FVanO
350 - 397
5/-264 : 28th
2nd v NTadda
252 - 457
5/-469 : 34th
1st v MHarri
344 - 390
5/-515 : 39th
2nd v AHough
371 - 336
6/-480 : 33rd
1st v PBenne
407 - 350
7/-423 : 27th
2nd v JBarke
429 - 456
7/-450 : 31st
2nd v SWrigh
352 - 359
7/-457 : 36th
1st v SGerge
303 - 418
7/-572 : 38th
1st v VMohan
322 - 324
7/-574 : 40th
1st v AHolla
429 - 308
8/-453 : 38th
1st v LJackm
397 - 277
9/-333 : 33rd
2nd v GHopso
370 - 393
9/-356 : 36th
2nd v FVanO
330 - 327
10/-353 : 32nd
1st v COstro
363 - 344
11/-334 : 29th
2nd v DMacDo
383 - 335
12/-286 : 25th
26.Hanne Marks 
12 wins, -397
1st v NBarre
383 - 315
1/+68 : 12th
2nd v PShaw@
285 - 506
1/-153 : 30th
1st v PSchub
327 - 351
1/-177 : 36th
2nd v YEdwar
403 - 386
2/-160 : 28th
2nd v GHopso
357 - 429
2/-232 : 35th
1st v NEngli
449 - 347
3/-130 : 26th
2nd v RChelt
389 - 369
4/-110 : 20th
1st v GKhami
369 - 386
4/-127 : 25th
2nd v AAppel
341 - 365
4/-151 : 30th
1st v RBenne
385 - 423
4/-189 : 34th
2nd v SSoren
377 - 362
5/-174 : 30th
1st v SGerge
374 - 345
6/-145 : 27th
2nd v PBenne
397 - 281
7/-29 : 20th
1st v JWhitt
362 - 330
8/+3 : 14th
1st v ABurn
294 - 454
8/-157 : 20th
2nd v LNeale
318 - 302
9/-141 : 18th
1st v AAppel
417 - 298
10/-22 : 14th
2nd v GPinch
382 - 410
10/-50 : 18th
2nd v IZetle
354 - 325
11/-21 : 13th
1st v RTalbo
317 - 418
11/-122 : 18th
1st v JBarke
323 - 458
11/-257 : 22nd
1st v MDwyer
373 - 335
12/-219 : 17th
2nd v THunt
340 - 488
12/-367 : 23rd
2nd v YEdwar
373 - 403
12/-397 : 26th
27.Rene Chelton 
11.5 wins, -219
2nd v VTung
368 - 378
0/-10 : 27th
1st v FVanO
355 - 411
0/-66 : 35th
1st v SWrigh
332 - 329
1/-63 : 28th
2nd v GKhami
399 - 350
2/-14 : 22nd
2nd v SGerge
365 - 360
3/-9 : 16th
1st v SSoren
345 - 374
3/-38 : 24th
1st v HMarks
369 - 389
3/-58 : 28th
1st v DMacDo
359 - 300
4/+1 : 21st
1st v RBenne
445 - 361
5/+85 : 16th
2nd v CMichl
316 - 345
5/+56 : 21st
2nd v JWhitt
366 - 287
6/+135 : 18th
2nd v COstro
367 - 359
7/+143 : 14th
1st v CMichl
362 - 362
7.5/+143 : 14th
2nd v NBarre
394 - 583
7.5/-46 : 19th
1st v AAppel
348 - 452
7.5/-150 : 23rd
2nd v YEdwar
256 - 487
7.5/-381 : 27th
1st v GKhami
369 - 374
7.5/-386 : 32nd
2nd v AHough
354 - 381
7.5/-413 : 34th
2nd v DMacDo
504 - 289
8.5/-198 : 30th
1st v JWhitt
413 - 357
9.5/-142 : 26th
2nd v MDwyer
309 - 415
9.5/-248 : 31st
2nd v PBenne
383 - 374
10.5/-239 : 27th
1st v SGerge
397 - 403
10.5/-245 : 31st
2nd v SFulle
338 - 312
11.5/-219 : 27th
28.Sharon Sorensen 
11 wins, -3
2nd v MHarri
376 - 340
1/+36 : 13th
2nd v COstro
315 - 464
1/-113 : 27th
1st v JWhitt
380 - 261
2/+6 : 18th
1st v DMacDo
456 - 347
3/+115 : 10th
1st v IZetle
350 - 383
3/+82 : 15th
2nd v RChelt
374 - 345
4/+111 : 12th
1st v JHolga
381 - 421
4/+71 : 17th
2nd v RHayma
282 - 435
4/-82 : 24th
2nd v SGerge
314 - 350
4/-118 : 28th
1st v PShaw@
251 - 357
4/-224 : 36th
1st v HMarks
362 - 377
4/-239 : 40th
2nd v VMohan
347 - 332
5/-224 : 35th
1st v FVanO
399 - 275
6/-100 : 29th
2nd v DMacDo
471 - 275
7/+96 : 21st
1st v MHarri
455 - 247
8/+304 : 16th
2nd v PShaw@
439 - 353
9/+390 : 12th
1st v BJackm
389 - 329
10/+450 : 8th
1st v EOkuli
313 - 507
10/+256 : 14th
2nd v JHamil
273 - 376
10/+153 : 18th
1st v LNeale
356 - 403
10/+106 : 21st
2nd v COstro
415 - 303
11/+218 : 17th
2nd v JBarke
374 - 427
11/+165 : 20th
1st v KHeart
303 - 365
11/+103 : 24th
2nd v AAppel
293 - 399
11/-3 : 28th
29.Natalie Tadday 
11 wins, -169
2nd v EOkuli
332 - 410
0/-78 : 34th
2nd v NBarre
469 - 326
1/+65 : 18th
1st v SFulle
287 - 487
1/-135 : 33rd
1st v GHopso
422 - 442
1/-155 : 36th
1st v JHamil
378 - 404
1/-181 : 39th
2nd v CMichl
385 - 414
1/-210 : 41st
1st v VMohan
436 - 305
2/-79 : 36th
2nd v SWrigh
365 - 306
3/-20 : 30th
2nd v PShaw@
371 - 407
3/-56 : 36th
2nd v AHough
404 - 361
4/-13 : 30th
1st v PSchub
457 - 252
5/+192 : 22nd
1st v DMacDo
387 - 360
6/+219 : 20th
1st v JHamil
336 - 453
6/+102 : 24th
2nd v THunt
394 - 497
6/-1 : 30th
2nd v GKhami
309 - 435
6/-127 : 36th
1st v FVanO
371 - 359
7/-115 : 32nd
2nd v COstro
305 - 343
7/-153 : 35th
1st v MHarri
411 - 338
8/-80 : 30th
1st v AHough
464 - 317
9/+67 : 24th
2nd v JBarke
282 - 507
9/-158 : 30th
1st v RBenne
363 - 454
9/-249 : 35th
2nd v SGerge
264 - 398
9/-383 : 38th
2nd v AHolla
412 - 273
10/-244 : 36th
1st v NEngli
387 - 312
11/-169 : 29th
30.Chris Ostrowski 
11 wins, -173
2nd v SWrigh
334 - 302
1/+32 : 14th
1st v SSoren
464 - 315
2/+181 : 7th
2nd v SGerge
402 - 270
3/+313 : 3rd
1st v RTalbo
344 - 469
3/+188 : 8th
1st v RHayma
358 - 293
4/+253 : 5th
2nd v THunt
348 - 405
4/+196 : 9th
2nd v ABurn
362 - 400
4/+158 : 15th
1st v FVanO
395 - 337
5/+216 : 12th
1st v EPerri
314 - 458
5/+72 : 17th
2nd v GKhami
339 - 511
5/-100 : 23rd
2nd v RBenne
454 - 409
6/-55 : 19th
1st v RChelt
359 - 367
6/-63 : 23rd
2nd v JWhitt
303 - 386
6/-146 : 31st
2nd v GHopso
438 - 271
7/+21 : 24th
2nd v LNeale
317 - 394
7/-56 : 27th
1st v SFulle
313 - 354
7/-97 : 31st
1st v NTadda
343 - 305
8/-59 : 27th
1st v DMacDo
458 - 276
9/+123 : 21st
1st v THunt
313 - 532
9/-96 : 26th
2nd v SGerge
376 - 359
10/-79 : 22nd
1st v SSoren
303 - 415
10/-191 : 28th
2nd v YEdwar
330 - 346
10/-207 : 31st
2nd v PSchub
344 - 363
10/-226 : 35th
1st v AHolla
330 - 277
11/-173 : 30th
31.Sue Gergelifi 
11 wins, -237
2nd v ABurn
331 - 329
1/+2 : 20th
2nd v PSchub
450 - 295
2/+157 : 8th
1st v COstro
270 - 402
2/+25 : 16th
2nd v LJackm
335 - 360
2/0 : 21st
1st v RChelt
360 - 365
2/-5 : 28th
1st v MHarri
380 - 347
3/+28 : 22nd
2nd v FVanO
304 - 377
3/-45 : 27th
2nd v PShaw@
373 - 370
4/-42 : 22nd
1st v SSoren
350 - 314
5/-6 : 18th
1st v AAppel
217 - 391
5/-180 : 26th
2nd v DMacDo
339 - 399
5/-240 : 32nd
2nd v HMarks
345 - 374
5/-269 : 37th
1st v GHopso
350 - 447
5/-366 : 40th
1st v FVanO
385 - 350
6/-331 : 35th
2nd v PBenne
321 - 350
6/-360 : 39th
1st v NEngli
370 - 299
7/-289 : 35th
2nd v PSchub
418 - 303
8/-174 : 29th
1st v LNeale
344 - 362
8/-192 : 31st
2nd v SWrigh
387 - 371
9/-176 : 28th
1st v COstro
359 - 376
9/-193 : 31st
2nd v AHough
349 - 395
9/-239 : 34th
1st v NTadda
398 - 264
10/-105 : 30th
2nd v RChelt
403 - 397
11/-99 : 25th
2nd v RBenne
319 - 457
11/-237 : 31st
32.Greg Hopson 
11 wins, -376
2nd v YEdwar
405 - 324
1/+81 : 8th
2nd v RTalbo
259 - 406
1/-66 : 26th
1st v LJackm
295 - 375
1/-146 : 34th
2nd v NTadda
442 - 422
2/-126 : 27th
1st v HMarks
429 - 357
3/-54 : 20th
1st v DMacDo
422 - 344
4/+24 : 15th
1st v NBarre
290 - 446
4/-132 : 21st
2nd v PSchub
333 - 436
4/-235 : 28th
1st v SFulle
348 - 389
4/-276 : 34th
2nd v MDwyer
360 - 283
5/-199 : 27th
1st v JBarke
297 - 356
5/-258 : 33rd
2nd v PBenne
371 - 400
5/-287 : 38th
2nd v SGerge
447 - 350
6/-190 : 32nd
1st v COstro
271 - 438
6/-357 : 36th
2nd v AHough
318 - 415
6/-454 : 40th
1st v AHolla
238 - 313
6/-529 : 40th
2nd v VMohan
340 - 430
6/-619 : 41st
2nd v RBenne
493 - 274
7/-400 : 38th
1st v LJackm
391 - 367
8/-376 : 37th
2nd v NEngli
350 - 318
9/-344 : 34th
1st v PSchub
393 - 370
10/-321 : 29th
2nd v JWhitt
350 - 474
10/-445 : 33rd
1st v FVanO
497 - 353
11/-301 : 28th
1st v MDwyer
310 - 385
11/-376 : 32nd
33.Sunny Wright 
11 wins, -380
1st v COstro
302 - 334
0/-32 : 31st
1st v MHarri
330 - 379
0/-81 : 36th
2nd v RChelt
329 - 332
0/-84 : 40th
1st v CMichl
298 - 374
0/-160 : 43rd
2nd v JWhitt
366 - 476
0/-270 : 44th
2nd v VMohan
355 - 280
1/-195 : 40th
1st v MDwyer
416 - 272
2/-51 : 35th
1st v NTadda
306 - 365
2/-110 : 40th
2nd v AHolla
351 - 250
3/-9 : 35th
1st v LNeale
356 - 417
3/-70 : 40th
2nd v AHough
244 - 419
3/-245 : 42nd
2nd v NEngli
336 - 270
4/-179 : 41st
1st v NEngli
368 - 286
5/-97 : 35th
2nd v LJackm
403 - 331
6/-25 : 31st
2nd v MDwyer
335 - 379
6/-69 : 34th
1st v PSchub
359 - 352
7/-62 : 30th
1st v AHough
352 - 331
8/-41 : 26th
2nd v SFulle
217 - 436
8/-260 : 32nd
1st v SGerge
371 - 387
8/-276 : 35th
2nd v RBenne
280 - 427
8/-423 : 39th
2nd v AHolla
370 - 317
9/-370 : 37th
1st v VMohan
334 - 417
9/-453 : 39th
2nd v MHarri
346 - 317
10/-424 : 38th
1st v PBenne
401 - 357
11/-380 : 33rd
34.Donna MacDonald 
11 wins, -551
1st v LNeale
364 - 363
1/+1 : 21st
1st v VMohan
404 - 310
2/+95 : 10th
2nd v IZetle
316 - 403
2/+8 : 17th
2nd v SSoren
347 - 456
2/-101 : 26th
1st v MDwyer
361 - 301
3/-41 : 19th
2nd v GHopso
344 - 422
3/-119 : 25th
1st v GKhami
395 - 397
3/-121 : 30th
2nd v RChelt
300 - 359
3/-180 : 35th
1st v LJackm
345 - 329
4/-164 : 31st
2nd v YEdwar
396 - 376
5/-144 : 25th
1st v SGerge
399 - 339
6/-84 : 20th
2nd v NTadda
360 - 387
6/-111 : 25th
1st v YEdwar
355 - 363
6/-119 : 30th
1st v SSoren
275 - 471
6/-315 : 34th
2nd v SFulle
403 - 413
6/-325 : 38th
2nd v RBenne
447 - 378
7/-256 : 34th
1st v MHarri
371 - 339
8/-224 : 30th
2nd v COstro
276 - 458
8/-406 : 33rd
1st v RChelt
289 - 504
8/-621 : 39th
2nd v VMohan
430 - 317
9/-508 : 36th
2nd v JWhitt
337 - 369
9/-540 : 38th
1st v LJackm
386 - 370
10/-524 : 34th
1st v NEngli
382 - 361
11/-503 : 30th
1st v PSchub
335 - 383
11/-551 : 34th
35.Pam Bennett 
10 wins, +337
1st v JHolga
346 - 377
0/-31 : 29th
2nd v AAppel
327 - 339
0/-43 : 34th
2nd v VMohan
383 - 311
1/+29 : 24th
1st v MHarri
338 - 346
1/+21 : 32nd
2nd v CMichl
382 - 364
2/+39 : 26th
1st v FVanO
360 - 362
2/+37 : 30th
2nd v JBarke
367 - 393
2/+11 : 34th
2nd v YEdwar
312 - 357
2/-34 : 39th
1st v AHough
354 - 389
2/-69 : 42nd
1st v AHolla
395 - 240
3/+86 : 39th
2nd v NEngli
390 - 250
4/+226 : 35th
1st v GHopso
400 - 371
5/+255 : 28th
1st v HMarks
281 - 397
5/+139 : 34th
2nd v PSchub
350 - 407
5/+82 : 37th
1st v SGerge
350 - 321
6/+111 : 32nd
2nd v AHough
403 - 425
6/+89 : 37th
2nd v FVanO
505 - 330
7/+264 : 33rd
2nd v JWhitt
346 - 381
7/+229 : 35th
2nd v MHarri
393 - 374
8/+248 : 31st
1st v GKhami
448 - 330
9/+366 : 27th
2nd v SFulle
302 - 355
9/+313 : 32nd
1st v RChelt
374 - 383
9/+304 : 35th
1st v LJackm
433 - 356
10/+381 : 32nd
2nd v SWrigh
357 - 401
10/+337 : 35th
36.George Khamis 
10 wins, +102
2nd v IZetle
337 - 453
0/-116 : 39th
1st v NEngli
406 - 336
1/-46 : 24th
2nd v AAppel
364 - 386
1/-68 : 29th
1st v RChelt
350 - 399
1/-117 : 35th
2nd v LNeale
439 - 403
2/-81 : 30th
1st v RBenne
415 - 331
3/+3 : 23rd
2nd v DMacDo
397 - 395
4/+5 : 19th
2nd v HMarks
386 - 369
5/+22 : 14th
2nd v JHolga
376 - 408
5/-10 : 19th
1st v COstro
511 - 339
6/+162 : 14th
1st v CMichl
420 - 430
6/+152 : 17th
2nd v JBarke
374 - 415
6/+111 : 22nd
1st v LNeale
386 - 411
6/+86 : 25th
2nd v MHarri
353 - 398
6/+41 : 29th
1st v NTadda
435 - 309
7/+167 : 25th
1st v MDwyer
344 - 405
7/+106 : 28th
2nd v RChelt
374 - 369
8/+111 : 24th
1st v PShaw@
334 - 404
8/+41 : 28th
1st v JBarke
362 - 446
8/-43 : 32nd
2nd v PBenne
330 - 448
8/-161 : 37th
2nd v NEngli
350 - 382
8/-193 : 39th
1st v AHolla
430 - 333
9/-96 : 36th
2nd v VMohan
479 - 260
10/+123 : 33rd
2nd v LJackm
332 - 353
10/+102 : 36th
37.Sue Fullerton 
10 wins, -184
1st v AHolla
458 - 204
1/+254 : 1st
2nd v THunt
308 - 495
1/+67 : 17th
2nd v NTadda
487 - 287
2/+267 : 9th
1st v PShaw@
398 - 319
3/+346 : 4th
1st v EOkuli
343 - 461
3/+228 : 10th
2nd v KHeart
314 - 398
3/+144 : 18th
1st v EPerri
319 - 447
3/+16 : 26th
2nd v VTung
388 - 466
3/-62 : 31st
2nd v GHopso
389 - 348
4/-21 : 25th
1st v JWhitt
351 - 396
4/-66 : 31st
2nd v LNeale
345 - 384
4/-105 : 37th
1st v AHough
358 - 332
5/-79 : 31st
2nd v MDwyer
342 - 436
5/-173 : 37th
2nd v RBenne
423 - 375
6/-125 : 33rd
1st v DMacDo
413 - 403
7/-115 : 28th
2nd v COstro
354 - 313
8/-74 : 24th
2nd v JBarke
347 - 381
8/-108 : 28th
1st v SWrigh
436 - 217
9/+111 : 22nd
1st v PShaw@
261 - 400
9/-28 : 25th
2nd v YEdwar
319 - 351
9/-60 : 28th
1st v PBenne
355 - 302
10/-7 : 24th
1st v KHeart
334 - 367
10/-40 : 28th
2nd v AAppel
323 - 441
10/-158 : 34th
1st v RChelt
312 - 338
10/-184 : 37th
38.Fay Van Oyen
10 wins, -268
2nd v JBarke
354 - 374
0/-20 : 28th
2nd v RChelt
411 - 355
1/+36 : 19th
1st v RBenne
392 - 260
2/+168 : 12th
2nd v RHayma
336 - 370
2/+134 : 16th
1st v KHeart
303 - 405
2/+32 : 27th
2nd v PBenne
362 - 360
3/+34 : 21st
1st v SGerge
377 - 304
4/+107 : 16th
2nd v COstro
337 - 395
4/+49 : 20th
1st v CMichl
315 - 340
4/+24 : 24th
1st v PSchub
397 - 350
5/+71 : 20th
2nd v PShaw@
334 - 448
5/-43 : 25th
1st v LNeale
315 - 497
5/-225 : 36th
2nd v SSoren
275 - 399
5/-349 : 39th
2nd v SGerge
350 - 385
5/-384 : 41st
1st v VMohan
479 - 214
6/-119 : 35th
2nd v NTadda
359 - 371
6/-131 : 38th
1st v PBenne
330 - 505
6/-306 : 40th
2nd v AHolla
339 - 337
7/-304 : 37th
1st v NEngli
359 - 307
8/-252 : 34th
1st v AHough
319 - 366
8/-299 : 38th
2nd v LJackm
355 - 259
9/-203 : 33rd
1st v PSchub
327 - 330
9/-206 : 37th
2nd v GHopso
353 - 497
9/-350 : 39th
1st v MHarri
396 - 314
10/-268 : 38th
39.Anne Hough 
10 wins, -316
2nd v GPinch
295 - 458
0/-163 : 41st
2nd v JWhitt
380 - 426
0/-209 : 40th
1st v ABurn
282 - 383
0/-310 : 42nd
1st v VMohan
426 - 295
1/-179 : 39th
2nd v NEngli
304 - 336
1/-211 : 40th
1st v LNeale
347 - 393
1/-257 : 42nd
1st v AHolla
323 - 270
2/-204 : 39th
2nd v MDwyer
389 - 470
2/-285 : 42nd
2nd v PBenne
389 - 354
3/-250 : 39th
1st v NTadda
361 - 404
3/-293 : 42nd
1st v SWrigh
419 - 244
4/-118 : 38th
2nd v SFulle
332 - 358
4/-144 : 40th
1st v PSchub
336 - 371
4/-179 : 41st
2nd v AHolla
395 - 318
5/-102 : 38th
1st v GHopso
415 - 318
6/-5 : 33rd
1st v PBenne
425 - 403
7/+17 : 29th
2nd v SWrigh
331 - 352
7/-4 : 34th
1st v RChelt
381 - 354
8/+23 : 29th
2nd v NTadda
317 - 464
8/-124 : 33rd
2nd v FVanO
366 - 319
9/-77 : 29th
1st v SGerge
395 - 349
10/-31 : 25th
2nd v RBenne
351 - 413
10/-93 : 29th
1st v JWhitt
255 - 458
10/-296 : 37th
2nd v VMohan
365 - 385
10/-316 : 39th
40.Nonie English 
9 wins, -732
2nd v KHeart
281 - 434
0/-153 : 40th
2nd v GKhami
336 - 406
0/-223 : 42nd
1st v NBarre
277 - 438
0/-384 : 43rd
2nd v AHolla
358 - 301
1/-327 : 41st
1st v AHough
336 - 304
2/-295 : 36th
2nd v HMarks
347 - 449
2/-397 : 39th
1st v YEdwar
385 - 429
2/-441 : 41st
1st v VMohan
360 - 293
3/-374 : 38th
2nd v MDwyer
267 - 408
3/-515 : 41st
2nd v MHarri
387 - 270
4/-398 : 38th
1st v PBenne
250 - 390
4/-538 : 41st
1st v SWrigh
270 - 336
4/-604 : 42nd
2nd v SWrigh
286 - 368
4/-686 : 42nd
1st v VMohan
407 - 269
5/-548 : 42nd
1st v AHolla
369 - 329
6/-508 : 41st
2nd v SGerge
299 - 370
6/-579 : 41st
1st v RBenne
381 - 442
6/-640 : 42nd
2nd v LJackm
372 - 318
7/-586 : 41st
2nd v FVanO
307 - 359
7/-638 : 41st
1st v GHopso
318 - 350
7/-670 : 41st
1st v GKhami
382 - 350
8/-638 : 40th
1st v MHarri
337 - 335
9/-636 : 40th
2nd v DMacDo
361 - 382
9/-657 : 40th
2nd v NTadda
312 - 387
9/-732 : 40th
41.Marg Harris-Walker 
7 wins, -465
1st v SSoren
340 - 376
0/-36 : 32nd
2nd v SWrigh
379 - 330
1/+13 : 22nd
1st v GPinch
349 - 367
1/-5 : 25th
2nd v PBenne
346 - 338
2/+3 : 20th
1st v ABurn
365 - 388
2/-20 : 29th
2nd v SGerge
347 - 380
2/-53 : 32nd
1st v CMichl
288 - 343
2/-108 : 37th
2nd v LNeale
309 - 344
2/-143 : 41st
2nd v VMohan
388 - 337
3/-92 : 37th
1st v NEngli
270 - 387
3/-209 : 41st
2nd v AHolla
396 - 254
4/-67 : 36th
2nd v PSchub
390 - 344
5/-21 : 29th
1st v LJackm
399 - 336
6/+42 : 26th
1st v GKhami
398 - 353
7/+87 : 22nd
2nd v SSoren
247 - 455
7/-121 : 29th
1st v JWhitt
324 - 385
7/-182 : 33rd
2nd v DMacDo
339 - 371
7/-214 : 36th
2nd v NTadda
338 - 411
7/-287 : 36th
1st v PBenne
374 - 393
7/-306 : 40th
1st v AHolla
347 - 371
7/-330 : 40th
1st v VMohan
406 - 428
7/-352 : 41st
2nd v NEngli
335 - 337
7/-354 : 41st
1st v SWrigh
317 - 346
7/-383 : 41st
2nd v FVanO
314 - 396
7/-465 : 41st
42.Liz Jackman 
7 wins, -633
1st v PShaw@
332 - 410
0/-78 : 34th
2nd v CMichl
427 - 401
1/-52 : 25th
2nd v GHopso
375 - 295
2/+28 : 15th
1st v SGerge
360 - 335
3/+53 : 12th
2nd v GPinch
349 - 438
3/-36 : 18th
1st v AAppel
309 - 404
3/-131 : 27th
1st v PSchub
373 - 380
3/-138 : 31st
2nd v RBenne
322 - 422
3/-238 : 36th
2nd v DMacDo
329 - 345
3/-254 : 40th
1st v VMohan
422 - 365
4/-197 : 35th
1st v YEdwar
398 - 401
4/-200 : 39th
2nd v AHolla
434 - 270
5/-36 : 30th
2nd v MHarri
336 - 399
5/-99 : 36th
1st v SWrigh
331 - 403
5/-171 : 39th
1st v RBenne
310 - 363
5/-224 : 42nd
2nd v VMohan
324 - 369
5/-269 : 42nd
1st v AHolla
339 - 337
6/-267 : 39th
1st v NEngli
318 - 372
6/-321 : 42nd
2nd v GHopso
367 - 391
6/-345 : 42nd
2nd v PSchub
277 - 397
6/-465 : 42nd
1st v FVanO
259 - 355
6/-561 : 42nd
2nd v DMacDo
370 - 386
6/-577 : 42nd
2nd v PBenne
356 - 433
6/-654 : 42nd
1st v GKhami
353 - 332
7/-633 : 42nd
43.Vasudha Mohanka 
6 wins, -1703
BYE
0.5/0 : 22nd
2nd v DMacDo
310 - 404
0.5/-94 : 33rd
1st v PBenne
311 - 383
0.5/-166 : 39th
2nd v AHough
295 - 426
0.5/-297 : 42nd
1st v AHolla
320 - 339
0.5/-316 : 43rd
1st v SWrigh
280 - 355
0.5/-391 : 44th
2nd v NTadda
305 - 436
0.5/-522 : 44th
2nd v NEngli
293 - 360
0.5/-589 : 44th
1st v MHarri
337 - 388
0.5/-640 : 44th
2nd v LJackm
365 - 422
0.5/-697 : 44th
1st v MDwyer
239 - 416
0.5/-874 : 44th
1st v SSoren
332 - 347
0.5/-889 : 44th
2nd v AHolla
274 - 458
0.5/-1073 : 44th
2nd v NEngli
269 - 407
0.5/-1211 : 44th
2nd v FVanO
214 - 479
0.5/-1476 : 44th
1st v LJackm
369 - 324
1.5/-1431 : 44th
1st v GHopso
430 - 340
2.5/-1341 : 44th
2nd v PSchub
324 - 322
3.5/-1339 : 43rd
1st v RBenne
304 - 461
3.5/-1496 : 43rd
1st v DMacDo
317 - 430
3.5/-1609 : 44th
2nd v MHarri
428 - 406
4.5/-1587 : 43rd
2nd v SWrigh
417 - 334
5.5/-1504 : 43rd
1st v GKhami
260 - 479
5.5/-1723 : 43rd
1st v AHough
385 - 365
6.5/-1703 : 43rd
44.Arie Holla 
4 wins, -1906
2nd v SFulle
204 - 458
0/-254 : 44th
2nd v RBenne
238 - 500
0/-516 : 44th
1st v MDwyer
321 - 472
0/-667 : 44th
1st v NEngli
301 - 358
0/-724 : 44th
2nd v VMohan
339 - 320
1/-705 : 42nd
1st v YEdwar
268 - 435
1/-872 : 43rd
2nd v AHough
270 - 323
1/-925 : 43rd
2nd v JWhitt
303 - 421
1/-1043 : 43rd
1st v SWrigh
250 - 351
1/-1144 : 43rd
2nd v PBenne
240 - 395
1/-1299 : 43rd
1st v MHarri
254 - 396
1/-1441 : 43rd
1st v LJackm
270 - 434
1/-1605 : 43rd
1st v VMohan
458 - 274
2/-1421 : 43rd
1st v AHough
318 - 395
2/-1498 : 43rd
2nd v NEngli
329 - 369
2/-1538 : 43rd
2nd v GHopso
313 - 238
3/-1463 : 43rd
2nd v LJackm
337 - 339
3/-1465 : 43rd
1st v FVanO
337 - 339
3/-1467 : 44th
2nd v PSchub
308 - 429
3/-1588 : 44th
2nd v MHarri
371 - 347
4/-1564 : 43rd
1st v SWrigh
317 - 370
4/-1617 : 44th
2nd v GKhami
333 - 430
4/-1714 : 44th
1st v NTadda
273 - 412
4/-1853 : 44th
2nd v COstro
277 - 330
4/-1906 : 44th