Player Round 1Round 2Round 3Round 4Round 5Round 6Round 7Round 8Round 9Round 10Round 11Round 12Round 13Round 14Round 15Round 16Round 17Round 18Round 19Round 20Round 21Round 22Round 23Round 24Round 25Round 26Round 27Round 28
1.Wellington Jighere 
22 wins, +1397
1st v NOnosh
432 - 388
1/+44 : 14th
2nd v POmose
318 - 515
1/-153 : 35th
2nd v OOlawa
437 - 386
2/-102 : 22nd
1st v OOduwo
584 - 400
3/+82 : 12th
2nd v MPeter
521 - 346
4/+257 : 6th
1st v JAiyed
486 - 450
5/+293 : 2nd
2nd v ROgbak
484 - 405
6/+372 : 1st
1st v CUmebi
445 - 399
7/+418 : 1st
1st v EKaro
462 - 341
8/+539 : 1st
2nd v ELarry
517 - 416
9/+640 : 1st
2nd v EEde
312 - 473
9/+479 : 1st
1st v QBen
568 - 355
10/+692 : 1st
2nd v GNderi
576 - 360
11/+908 : 1st
1st v WMwang
442 - 397
12/+953 : 1st
2nd v NRicha
393 - 390
13/+956 : 1st
1st v DIkeke
492 - 315
14/+1133 : 1st
2nd v OKabir
434 - 338
15/+1229 : 1st
1st v CTachi
457 - 300
16/+1386 : 1st
2nd v FWachi
405 - 356
17/+1435 : 1st
1st v NEtim
408 - 399
18/+1444 : 1st
1st v DAkanb
457 - 401
19/+1500 : 1st
1st v TMayuk
381 - 418
19/+1463 : 1st
2nd v GVicto
402 - 342
20/+1523 : 1st
2nd v NRicha
443 - 404
21/+1562 : 1st
1st v NRicha
371 - 449
21/+1484 : 1st
2nd v NRicha
369 - 494
21/+1359 : 1st
1st v NRicha
459 - 421
22/+1397 : 1st
BYE
22.5/+1397 : 1st
2.Tuoyo Mayuku 
20 wins, +790
2nd v MOtien
413 - 370
1/+43 : 15th
1st v OOlawa
421 - 424
1/+40 : 18th
1st v POmose
427 - 479
1/-12 : 30th
2nd v BKoyyo
431 - 404
2/+15 : 24th
2nd v RGbara
463 - 305
3/+173 : 16th
1st v ELarry
387 - 462
3/+98 : 25th
1st v NOnosh
416 - 335
4/+179 : 17th
2nd v NRicha
398 - 436
4/+141 : 24th
2nd v SOshod
465 - 362
5/+244 : 16th
1st v OKabir
425 - 438
5/+231 : 23rd
2nd v FWachi
404 - 390
6/+245 : 22nd
2nd v EUmujo
325 - 465
6/+105 : 24th
1st v ROgbak
445 - 358
7/+192 : 20th
1st v EKaro
403 - 480
7/+115 : 25th
2nd v JRyan
459 - 429
8/+145 : 22nd
1st v CJohn
496 - 352
9/+289 : 16th
1st v DAkanb
421 - 424
9/+286 : 19th
2nd v OTimi
436 - 412
10/+310 : 16th
1st v TWoko
483 - 348
11/+445 : 12th
2nd v EEde
422 - 346
12/+521 : 11th
1st v QBen
419 - 352
13/+588 : 8th
2nd v WJighe
418 - 381
14/+625 : 8th
2nd v GNderi
424 - 382
15/+667 : 3rd
2nd v POmose
430 - 417
16/+680 : 3rd
1st v GNderi
446 - 413
17/+713 : 3rd
1st v EKaro
406 - 375
18/+744 : 3rd
1st v OOduwo
385 - 349
19/+780 : 3rd
2nd v NRicha
484 - 474
20/+790 : 2nd
3.Nigel Richards 
19 wins, +1410
2nd v OOlawa
377 - 410
0/-33 : 35th
2nd v JRyan
389 - 403
0/-47 : 43rd
1st v CJohn
482 - 373
1/+62 : 26th
1st v OAvwen
383 - 363
2/+82 : 21st
2nd v CTachi
394 - 505
2/-29 : 32nd
1st v AOgbog
439 - 321
3/+89 : 26th
2nd v SOshod
376 - 407
3/+58 : 30th
1st v TMayuk
436 - 398
4/+96 : 26th
2nd v BAmuke
476 - 437
5/+135 : 18th
1st v GVicto
515 - 286
6/+364 : 14th
2nd v OKabir
451 - 364
7/+451 : 9th
1st v FWachi
426 - 387
8/+490 : 6th
2nd v ELarry
420 - 392
9/+518 : 4th
2nd v EEde
580 - 407
10/+691 : 3rd
1st v WJighe
390 - 393
10/+688 : 3rd
1st v POmose
378 - 416
10/+650 : 6th
2nd v WMwang
481 - 369
11/+762 : 4th
2nd v GNderi
444 - 378
12/+828 : 4th
1st v QBen
420 - 391
13/+857 : 4th
2nd v EKaro
449 - 407
14/+899 : 2nd
1st v DIkeke
501 - 325
15/+1075 : 2nd
1st v MPeter
563 - 413
16/+1225 : 2nd
2nd v OOduwo
466 - 397
17/+1294 : 2nd
1st v WJighe
404 - 443
17/+1255 : 2nd
2nd v WJighe
449 - 371
18/+1333 : 2nd
1st v WJighe
494 - 369
19/+1458 : 2nd
2nd v WJighe
421 - 459
19/+1420 : 2nd
1st v TMayuk
474 - 484
19/+1410 : 3rd
4.Eta Karo 
18 wins, +1163
1st v DAkanb
555 - 293
1/+262 : 1st
1st v AOgbog
545 - 362
2/+445 : 1st
2nd v JAiyed
483 - 413
3/+515 : 1st
2nd v POmose
413 - 443
3/+485 : 4th
2nd v ROgbak
405 - 403
4/+487 : 3rd
1st v QBen
410 - 411
4/+486 : 5th
2nd v CUmebi
585 - 410
5/+661 : 2nd
1st v AOyend
432 - 336
6/+757 : 2nd
2nd v WJighe
341 - 462
6/+636 : 4th
1st v EEde
324 - 403
6/+557 : 12th
1st v GNderi
380 - 526
6/+411 : 17th
2nd v OKabir
321 - 479
6/+253 : 22nd
1st v CJohn
453 - 441
7/+265 : 19th
2nd v TMayuk
480 - 403
8/+342 : 15th
2nd v SOshod
455 - 391
9/+406 : 11th
2nd v ELarry
424 - 418
10/+412 : 8th
1st v TWoko
525 - 324
11/+613 : 5th
1st v WMwang
515 - 323
12/+805 : 5th
2nd v CTachi
483 - 430
13/+858 : 3rd
1st v NRicha
407 - 449
13/+816 : 4th
2nd v MPeter
383 - 319
14/+880 : 3rd
1st v OOduwo
377 - 494
14/+763 : 7th
2nd v DIkeke
408 - 452
14/+719 : 8th
1st v OKabir
554 - 403
15/+870 : 5th
1st v POmose
525 - 404
16/+991 : 4th
2nd v TMayuk
375 - 406
16/+960 : 5th
2nd v DIkeke
542 - 349
17/+1153 : 4th
2nd v MPeter
438 - 428
18/+1163 : 4th
5.Olatunde Oduwole 
18 wins, +214
2nd v JAiyed
339 - 510
0/-171 : 49th
1st v WMwang
446 - 444
1/-169 : 36th
2nd v DAkanb
381 - 493
1/-281 : 44th
2nd v WJighe
400 - 584
1/-465 : 47th
1st v PLitun
408 - 398
2/-455 : 41st
2nd v CJohn
429 - 300
3/-326 : 33rd
1st v MPeter
424 - 491
3/-393 : 38th
1st v BKoyyo
350 - 431
3/-474 : 42nd
1st v OMicha
408 - 386
4/-452 : 39th
2nd v OOlawa
468 - 431
5/-415 : 33rd
1st v DTayo
390 - 443
5/-468 : 35th
2nd v AOyend
517 - 456
6/-407 : 31st
1st v GVicto
478 - 385
7/-314 : 24th
1st v BAmuke
433 - 405
8/-286 : 21st
2nd v MOtien
495 - 357
9/-148 : 16th
1st v JRyan
396 - 360
10/-112 : 10th
2nd v NEtim
311 - 524
10/-325 : 14th
2nd v EEde
504 - 429
11/-250 : 11th
1st v ROgbak
367 - 338
12/-221 : 8th
1st v FWachi
463 - 319
13/-77 : 8th
2nd v POmose
484 - 400
14/+7 : 6th
2nd v EKaro
494 - 377
15/+124 : 5th
1st v NRicha
397 - 466
15/+55 : 6th
2nd v GNderi
372 - 391
15/+36 : 8th
2nd v MPeter
439 - 377
16/+98 : 6th
1st v GNderi
457 - 388
17/+167 : 4th
2nd v TMayuk
349 - 385
17/+131 : 6th
1st v ROgbak
435 - 352
18/+214 : 5th
6.Dennis Ikekeregor 
17 wins, +625
1st v EEde
391 - 505
0/-114 : 44th
1st v OOjiru
436 - 393
1/-71 : 31st
2nd v MJack
387 - 472
1/-156 : 40th
2nd v PLitun
423 - 369
2/-102 : 32nd
1st v OTimi
444 - 337
3/+5 : 21st
2nd v OOjior
388 - 530
3/-137 : 31st
1st v JRyan
428 - 396
4/-105 : 23rd
2nd v DAkanb
328 - 398
4/-175 : 33rd
1st v NEtim
352 - 416
4/-239 : 36th
2nd v BIdaho
470 - 460
5/-229 : 31st
1st v OMicha
446 - 276
6/-59 : 25th
2nd v CKiman
434 - 380
7/-5 : 18th
2nd v JAiyed
519 - 415
8/+99 : 13th
1st v MPeter
473 - 371
9/+201 : 7th
2nd v OKabir
472 - 476
9/+197 : 14th
2nd v WJighe
315 - 492
9/+20 : 19th
1st v ELarry
609 - 359
10/+270 : 12th
2nd v TWoko
566 - 376
11/+460 : 7th
1st v WMwang
380 - 471
11/+369 : 13th
2nd v POmose
475 - 307
12/+537 : 10th
2nd v NRicha
325 - 501
12/+361 : 11th
1st v QBen
444 - 369
13/+436 : 9th
1st v EKaro
452 - 408
14/+480 : 9th
1st v MPeter
390 - 391
14/+479 : 11th
2nd v QBen
567 - 286
15/+760 : 8th
2nd v ROgbak
444 - 401
16/+803 : 6th
1st v EKaro
349 - 542
16/+610 : 8th
1st v POmose
400 - 385
17/+625 : 6th
7.Moses Peter 
17 wins, +413
2nd v ELarry
373 - 495
0/-122 : 46th
1st v KRicha
438 - 437
1/-121 : 34th
1st v OMagwa
471 - 425
2/-75 : 21st
2nd v WFashi
381 - 425
2/-119 : 33rd
1st v WJighe
346 - 521
2/-294 : 40th
2nd v DAkanb
423 - 415
3/-286 : 32nd
2nd v OOduwo
491 - 424
4/-219 : 25th
1st v EUmujo
432 - 446
4/-233 : 35th
2nd v EGeorg
467 - 431
5/-197 : 26th
1st v BKoyyo
622 - 290
6/+135 : 19th
2nd v CKiman
516 - 363
7/+288 : 12th
1st v OOjior
400 - 459
7/+229 : 17th
2nd v TWoko
568 - 454
8/+343 : 11th
2nd v DIkeke
371 - 473
8/+241 : 18th
1st v NEtim
473 - 386
9/+328 : 12th
2nd v CUmebi
462 - 405
10/+385 : 9th
1st v GNderi
488 - 373
11/+500 : 6th
2nd v QBen
414 - 493
11/+421 : 8th
1st v POmose
499 - 394
12/+526 : 6th
1st v CTachi
463 - 458
13/+531 : 5th
1st v EKaro
319 - 383
13/+467 : 9th
2nd v NRicha
413 - 563
13/+317 : 10th
1st v OKabir
424 - 388
14/+353 : 10th
2nd v DIkeke
391 - 390
15/+354 : 7th
1st v OOduwo
377 - 439
15/+292 : 10th
2nd v POmose
444 - 387
16/+349 : 7th
2nd v GNderi
566 - 492
17/+423 : 5th
2nd v EKaro
428 - 438
17/+413 : 7th
8.Gitonga Nderitu 
17 wins, +307
2nd v OMicha
423 - 364
1/+59 : 12th
1st v EBobor
473 - 428
2/+104 : 10th
2nd v OTimi
513 - 408
3/+209 : 7th
1st v CKiman
425 - 460
3/+174 : 10th
2nd v CUmebi
415 - 535
3/+54 : 19th
2nd v BAmuke
540 - 371
4/+223 : 11th
1st v AOgbog
485 - 341
5/+367 : 5th
1st v ELarry
363 - 443
5/+287 : 8th
1st v FWachi
427 - 407
6/+307 : 7th
1st v ROgbak
422 - 314
7/+415 : 5th
2nd v EKaro
526 - 380
8/+561 : 3rd
2nd v EEde
481 - 448
9/+594 : 2nd
1st v WJighe
360 - 576
9/+378 : 5th
2nd v POmose
328 - 426
9/+280 : 6th
1st v QBen
473 - 398
10/+355 : 4th
2nd v NEtim
502 - 428
11/+429 : 3rd
2nd v MPeter
373 - 488
11/+314 : 7th
1st v NRicha
378 - 444
11/+248 : 9th
1st v OKabir
377 - 371
12/+254 : 7th
1st v DAkanb
481 - 364
13/+371 : 7th
2nd v WMwang
410 - 383
14/+398 : 5th
2nd v OOjior
435 - 363
15/+470 : 4th
1st v TMayuk
382 - 424
15/+428 : 5th
1st v OOduwo
391 - 372
16/+447 : 4th
2nd v TMayuk
413 - 446
16/+414 : 5th
2nd v OOduwo
388 - 457
16/+345 : 8th
1st v MPeter
492 - 566
16/+271 : 10th
2nd v DAkanb
453 - 417
17/+307 : 8th
9.Rex Ogbakpa 
16 wins, +964
2nd v DTayo
417 - 396
1/+21 : 21st
1st v EGeorg
550 - 361
2/+210 : 4th
2nd v CKiman
494 - 366
3/+338 : 2nd
2nd v AOyend
480 - 454
4/+364 : 1st
1st v EKaro
403 - 405
4/+362 : 4th
1st v POmose
381 - 408
4/+335 : 7th
1st v WJighe
405 - 484
4/+256 : 15th
2nd v FWachi
495 - 399
5/+352 : 6th
1st v GVicto
445 - 418
6/+379 : 6th
2nd v GNderi
314 - 422
6/+271 : 16th
1st v WMwang
410 - 422
6/+259 : 21st
2nd v CUmebi
363 - 440
6/+182 : 23rd
2nd v TMayuk
358 - 445
6/+95 : 28th
1st v CJohn
392 - 451
6/+36 : 31st
1st v EUmujo
497 - 423
7/+110 : 28th
2nd v BAmuke
458 - 369
8/+199 : 23rd
1st v AOgbog
464 - 341
9/+322 : 18th
2nd v DAkanb
412 - 431
9/+303 : 20th
2nd v OOduwo
338 - 367
9/+274 : 25th
1st v NOnosh
431 - 343
10/+362 : 21st
2nd v SOshod
604 - 416
11/+550 : 16th
1st v NEtim
541 - 347
12/+744 : 13th
1st v EEde
388 - 339
13/+793 : 11th
2nd v CUmebi
501 - 374
14/+920 : 10th
2nd v OKabir
452 - 395
15/+977 : 7th
1st v DIkeke
401 - 444
15/+934 : 10th
1st v OKabir
471 - 358
16/+1047 : 7th
2nd v OOduwo
352 - 435
16/+964 : 9th
10.Cyril Umebiye 
16 wins, +689
2nd v EBobor
393 - 460
0/-67 : 41st
2nd v MJack
507 - 378
1/+62 : 16th
1st v OOjiru
500 - 248
2/+314 : 8th
1st v AOgbog
470 - 341
3/+443 : 5th
1st v GNderi
535 - 415
4/+563 : 1st
2nd v AOyend
489 - 421
5/+631 : 1st
1st v EKaro
410 - 585
5/+456 : 3rd
2nd v WJighe
399 - 445
5/+410 : 5th
2nd v ELarry
409 - 505
5/+314 : 15th
1st v POmose
412 - 391
6/+335 : 15th
2nd v NEtim
376 - 448
6/+263 : 20th
1st v ROgbak
440 - 363
7/+340 : 16th
2nd v FWachi
448 - 388
8/+400 : 10th
1st v OKabir
341 - 492
8/+249 : 17th
2nd v OTimi
417 - 434
8/+232 : 20th
1st v MPeter
405 - 462
8/+175 : 24th
1st v CTachi
444 - 485
8/+134 : 26th
2nd v OOjior
471 - 447
9/+158 : 22nd
1st v CJohn
463 - 329
10/+292 : 18th
2nd v OTega
441 - 411
11/+322 : 14th
1st v NOnosh
427 - 396
12/+353 : 12th
2nd v BAmuke
357 - 428
12/+282 : 14th
2nd v QBen
567 - 343
13/+506 : 12th
1st v ROgbak
374 - 501
13/+379 : 15th
1st v BAmuke
406 - 448
13/+337 : 19th
2nd v NOnosh
473 - 419
14/+391 : 16th
1st v FWachi
474 - 356
15/+509 : 13th
2nd v OKabir
514 - 334
16/+689 : 10th
11.Nsikan Etim 
16 wins, +338
2nd v BKoyyo
429 - 405
1/+24 : 20th
2nd v SOshod
427 - 411
2/+40 : 11th
1st v FWachi
309 - 403
2/-54 : 19th
1st v OOlawa
441 - 424
3/-37 : 14th
2nd v EGeorg
410 - 423
3/-50 : 23rd
2nd v CKiman
427 - 380
4/-3 : 17th
1st v DAkanb
427 - 573
4/-149 : 24th
1st v OKabir
499 - 408
5/-58 : 16th
2nd v DIkeke
416 - 352
6/+6 : 10th
2nd v JAiyed
410 - 338
7/+78 : 7th
1st v CUmebi
448 - 376
8/+150 : 6th
1st v CTachi
376 - 436
8/+90 : 9th
2nd v POmose
347 - 475
8/-38 : 14th
1st v OTimi
480 - 346
9/+96 : 8th
2nd v MPeter
386 - 473
9/+9 : 15th
1st v GNderi
428 - 502
9/-65 : 20th
1st v OOduwo
524 - 311
10/+148 : 13th
2nd v NOnosh
465 - 380
11/+233 : 10th
1st v EEde
369 - 387
11/+215 : 14th
2nd v WJighe
399 - 408
11/+206 : 15th
1st v ELarry
447 - 434
12/+219 : 13th
2nd v ROgbak
347 - 541
12/+25 : 16th
1st v WMwang
405 - 392
13/+38 : 15th
2nd v DAkanb
382 - 433
13/-13 : 17th
1st v EUmujo
453 - 395
14/+45 : 14th
2nd v BAmuke
516 - 384
15/+177 : 12th
1st v POmose
424 - 439
15/+162 : 14th
1st v BAmuke
472 - 296
16/+338 : 11th
12.Prince Omosefe 
16 wins, +323
2nd v OAvwen
483 - 424
1/+59 : 12th
1st v WJighe
515 - 318
2/+256 : 2nd
2nd v TMayuk
479 - 427
3/+308 : 4th
1st v EKaro
443 - 413
4/+338 : 2nd
1st v AOyend
400 - 587
4/+151 : 9th
2nd v ROgbak
408 - 381
5/+178 : 4th
1st v CKiman
430 - 454
5/+154 : 10th
2nd v QBen
469 - 456
6/+167 : 4th
1st v OOjior
545 - 338
7/+374 : 3rd
2nd v CUmebi
391 - 412
7/+353 : 6th
1st v ELarry
395 - 377
8/+371 : 5th
2nd v DAkanb
556 - 452
9/+475 : 3rd
1st v NEtim
475 - 347
10/+603 : 2nd
1st v GNderi
426 - 328
11/+701 : 2nd
2nd v WMwang
464 - 422
12/+743 : 2nd
2nd v NRicha
416 - 378
13/+781 : 2nd
1st v EEde
435 - 384
14/+832 : 2nd
2nd v OKabir
440 - 471
14/+801 : 2nd
2nd v MPeter
394 - 499
14/+696 : 2nd
1st v DIkeke
307 - 475
14/+528 : 3rd
1st v OOduwo
400 - 484
14/+444 : 4th
2nd v GVicto
497 - 417
15/+524 : 3rd
2nd v FWachi
441 - 451
15/+514 : 4th
1st v TMayuk
417 - 430
15/+501 : 6th
2nd v EKaro
404 - 525
15/+380 : 9th
1st v MPeter
387 - 444
15/+323 : 11th
2nd v NEtim
439 - 424
16/+338 : 9th
2nd v DIkeke
385 - 400
16/+323 : 12th
13.Emmanuel Umujose 
15.5 wins, +541
2nd v CKiman
384 - 391
0/-7 : 29th
2nd v BIdaho
426 - 434
0/-15 : 41st
1st v DTayo
477 - 453
1/+9 : 28th
2nd v CJohn
490 - 337
2/+162 : 18th
1st v GVicto
382 - 431
2/+113 : 29th
2nd v SOshod
432 - 446
2/+99 : 35th
1st v BKoyyo
436 - 436
2.5/+99 : 39th
2nd v MPeter
446 - 432
3.5/+113 : 38th
1st v OTega
452 - 348
4.5/+217 : 27th
1st v EGeorg
413 - 359
5.5/+271 : 20th
2nd v OOjior
396 - 428
5.5/+239 : 27th
1st v TMayuk
465 - 325
6.5/+379 : 19th
2nd v BAmuke
318 - 426
6.5/+271 : 25th
1st v FWachi
362 - 397
6.5/+236 : 30th
2nd v ROgbak
423 - 497
6.5/+162 : 34th
2nd v JAiyed
433 - 409
7.5/+186 : 30th
1st v MOtien
355 - 396
7.5/+145 : 33rd
1st v OMicha
482 - 420
8.5/+207 : 27th
1st v WFashi
399 - 415
8.5/+191 : 32nd
2nd v OMagwa
395 - 346
9.5/+240 : 28th
1st v AOyend
458 - 361
10.5/+337 : 21st
1st v AOgbog
452 - 353
11.5/+436 : 17th
2nd v TWoko
428 - 493
11.5/+371 : 20th
1st v NOnosh
485 - 323
12.5/+533 : 18th
2nd v NEtim
395 - 453
12.5/+475 : 22nd
2nd v CTachi
394 - 356
13.5/+513 : 19th
1st v QBen
426 - 407
14.5/+532 : 16th
2nd v GVicto
420 - 411
15.5/+541 : 13th
14.Olaiya Kabir 
15.5 wins, +49
2nd v FWachi
470 - 502
0/-32 : 34th
1st v CJohn
396 - 396
0.5/-32 : 39th
1st v JRyan
577 - 399
1.5/+146 : 23rd
2nd v OTega
392 - 367
2.5/+171 : 16th
1st v DAkanb
428 - 441
2.5/+158 : 24th
2nd v EGeorg
491 - 350
3.5/+299 : 19th
1st v CTachi
467 - 422
4.5/+344 : 12th
2nd v NEtim
408 - 499
4.5/+253 : 19th
2nd v AOyend
538 - 425
5.5/+366 : 12th
2nd v TMayuk
438 - 425
6.5/+379 : 9th
1st v NRicha
364 - 451
6.5/+292 : 14th
1st v EKaro
479 - 321
7.5/+450 : 11th
1st v OTimi
320 - 491
7.5/+279 : 15th
2nd v CUmebi
492 - 341
8.5/+430 : 10th
1st v DIkeke
476 - 472
9.5/+434 : 7th
2nd v OOjior
414 - 388
10.5/+460 : 5th
1st v WJighe
338 - 434
10.5/+364 : 9th
1st v POmose
471 - 440
11.5/+395 : 6th
2nd v GNderi
371 - 377
11.5/+389 : 9th
2nd v QBen
466 - 427
12.5/+428 : 9th
1st v EEde
483 - 419
13.5/+492 : 7th
2nd v WMwang
445 - 392
14.5/+545 : 6th
2nd v MPeter
388 - 424
14.5/+509 : 7th
2nd v EKaro
403 - 554
14.5/+358 : 9th
1st v ROgbak
395 - 452
14.5/+301 : 11th
1st v FWachi
443 - 402
15.5/+342 : 9th
2nd v ROgbak
358 - 471
15.5/+229 : 11th
1st v CUmebi
334 - 514
15.5/+49 : 15th
15.Francis Wachira 
15 wins, +396
1st v OKabir
502 - 470
1/+32 : 18th
2nd v PLitun
476 - 346
2/+162 : 8th
2nd v NEtim
403 - 309
3/+256 : 5th
1st v JAiyed
400 - 403
3/+253 : 8th
1st v QBen
425 - 358
4/+320 : 5th
2nd v NOnosh
468 - 486
4/+302 : 8th
1st v AOyend
468 - 446
5/+324 : 6th
1st v ROgbak
399 - 495
5/+228 : 9th
2nd v GNderi
407 - 427
5/+208 : 17th
2nd v JRyan
584 - 372
6/+420 : 13th
1st v TMayuk
390 - 404
6/+406 : 18th
2nd v NRicha
387 - 426
6/+367 : 21st
1st v CUmebi
388 - 448
6/+307 : 27th
2nd v EUmujo
397 - 362
7/+342 : 24th
2nd v CJohn
449 - 368
8/+423 : 19th
1st v MOtien
473 - 392
9/+504 : 13th
1st v OOjior
472 - 390
10/+586 : 10th
2nd v ELarry
372 - 455
10/+503 : 14th
1st v WJighe
356 - 405
10/+454 : 17th
2nd v OOduwo
319 - 463
10/+310 : 22nd
2nd v CTachi
479 - 353
11/+436 : 17th
2nd v OTimi
436 - 475
11/+397 : 21st
1st v POmose
451 - 441
12/+407 : 18th
1st v TWoko
407 - 385
13/+429 : 14th
1st v DAkanb
473 - 415
14/+487 : 12th
2nd v OKabir
402 - 443
14/+446 : 15th
2nd v CUmebi
356 - 474
14/+328 : 19th
1st v OTimi
436 - 368
15/+396 : 16th
16.Dipo Akanbi 
15 wins, +71
2nd v EKaro
293 - 555
0/-262 : 51st
BYE
0.5/-262 : 40th
1st v OOduwo
493 - 381
1.5/-150 : 25th
1st v EGeorg
413 - 427
1.5/-164 : 38th
2nd v OKabir
441 - 428
2.5/-151 : 28th
1st v MPeter
415 - 423
2.5/-159 : 34th
2nd v NEtim
573 - 427
3.5/-13 : 29th
1st v DIkeke
398 - 328
4.5/+57 : 21st
2nd v MOtien
456 - 287
5.5/+226 : 14th
2nd v NOnosh
394 - 369
6.5/+251 : 11th
2nd v CTachi
475 - 371
7.5/+355 : 8th
1st v POmose
452 - 556
7.5/+251 : 12th
1st v QBen
427 - 486
7.5/+192 : 16th
2nd v OOjior
342 - 406
7.5/+128 : 22nd
1st v TWoko
334 - 397
7.5/+65 : 26th
1st v SOshod
461 - 449
8.5/+77 : 21st
2nd v TMayuk
424 - 421
9.5/+80 : 16th
1st v ROgbak
431 - 412
10.5/+99 : 13th
1st v OTimi
482 - 413
11.5/+168 : 10th
2nd v GNderi
364 - 481
11.5/+51 : 12th
2nd v WJighe
401 - 457
11.5/-5 : 15th
2nd v EEde
418 - 349
12.5/+64 : 12th
1st v BAmuke
417 - 449
12.5/+32 : 16th
1st v NEtim
433 - 382
13.5/+83 : 13th
2nd v FWachi
415 - 473
13.5/+25 : 17th
2nd v QBen
416 - 359
14.5/+82 : 14th
1st v GVicto
448 - 423
15.5/+107 : 12th
1st v GNderi
417 - 453
15.5/+71 : 14th
17.Benard Amuke 
15 wins, -147
2nd v OTega
387 - 386
1/+1 : 25th
1st v CTachi
352 - 357
1/-4 : 26th
2nd v TWoko
504 - 344
2/+156 : 12th
1st v BIdaho
453 - 387
3/+222 : 9th
2nd v AOgbog
447 - 467
3/+202 : 14th
1st v GNderi
371 - 540
3/+33 : 27th
2nd v ELarry
312 - 414
3/-69 : 31st
1st v EBobor
476 - 368
4/+39 : 27th
1st v NRicha
437 - 476
4/0 : 32nd
1st v OTimi
355 - 509
4/-154 : 36th
2nd v GVicto
436 - 404
5/-122 : 29th
2nd v OOjiru
385 - 469
5/-206 : 35th
1st v EUmujo
426 - 318
6/-98 : 31st
2nd v OOduwo
405 - 433
6/-126 : 33rd
2nd v PLitun
476 - 394
7/-44 : 30th
1st v ROgbak
369 - 458
7/-133 : 32nd
1st v OMagwa
384 - 401
7/-150 : 37th
2nd v CJohn
439 - 400
8/-111 : 32nd
2nd v RGbara
435 - 432
9/-108 : 28th
1st v OAvwen
467 - 416
10/-57 : 25th
2nd v MOtien
430 - 411
11/-38 : 19th
1st v CUmebi
428 - 357
12/+33 : 15th
2nd v DAkanb
449 - 417
13/+65 : 13th
1st v QBen
490 - 530
13/+25 : 16th
2nd v CUmebi
448 - 406
14/+67 : 13th
1st v NEtim
384 - 516
14/-65 : 17th
1st v OMagwa
474 - 380
15/+29 : 15th
2nd v NEtim
296 - 472
15/-147 : 17th
18.Godwin Victor 
14.5 wins, +434
2nd v OMagwa
508 - 343
1/+165 : 4th
1st v JAiyed
392 - 416
1/+141 : 14th
2nd v AOgbog
394 - 477
1/+58 : 27th
1st v CTachi
453 - 409
2/+102 : 20th
2nd v EUmujo
431 - 382
3/+151 : 17th
1st v EEde
418 - 469
3/+100 : 24th
2nd v MOtien
495 - 405
4/+190 : 16th
1st v SOshod
376 - 436
4/+130 : 25th
2nd v ROgbak
418 - 445
4/+103 : 31st
2nd v NRicha
286 - 515
4/-126 : 35th
1st v BAmuke
404 - 436
4/-158 : 39th
1st v DTayo
404 - 392
5/-146 : 34th
2nd v OOduwo
385 - 478
5/-239 : 39th
1st v PLitun
488 - 313
6/-64 : 32nd
2nd v BKoyyo
458 - 377
7/+17 : 29th
1st v BIdaho
471 - 338
8/+150 : 25th
1st v WFashi
390 - 419
8/+121 : 27th
2nd v JRyan
496 - 388
9/+229 : 21st
2nd v OTega
384 - 384
9.5/+229 : 22nd
2nd v WMwang
490 - 355
10.5/+364 : 16th
1st v OOjior
488 - 463
11.5/+389 : 14th
1st v POmose
417 - 497
11.5/+309 : 18th
1st v WJighe
342 - 402
11.5/+249 : 21st
2nd v CTachi
446 - 425
12.5/+270 : 19th
1st v OTega
428 - 249
13.5/+449 : 16th
2nd v OTimi
446 - 427
14.5/+468 : 13th
2nd v DAkanb
423 - 448
14.5/+443 : 17th
1st v EUmujo
411 - 420
14.5/+434 : 18th
19.Olaitan Timi 
14 wins, +642
1st v MJack
457 - 364
1/+93 : 10th
2nd v AOyend
364 - 511
1/-54 : 30th
1st v GNderi
408 - 513
1/-159 : 41st
1st v OMicha
441 - 476
1/-194 : 42nd
2nd v DIkeke
337 - 444
1/-301 : 46th
2nd v BKoyyo
322 - 300
2/-279 : 42nd
2nd v KRicha
500 - 349
3/-128 : 34th
1st v WFashi
472 - 360
4/-16 : 29th
1st v BIdaho
355 - 427
4/-88 : 33rd
2nd v BAmuke
509 - 355
5/+66 : 24th
1st v EBobor
625 - 330
6/+361 : 19th
1st v CJohn
437 - 383
7/+415 : 14th
2nd v OKabir
491 - 320
8/+586 : 9th
2nd v NEtim
346 - 480
8/+452 : 13th
1st v CUmebi
434 - 417
9/+469 : 9th
2nd v CTachi
477 - 497
9/+449 : 15th
1st v QBen
428 - 456
9/+421 : 17th
1st v TMayuk
412 - 436
9/+397 : 19th
2nd v DAkanb
413 - 482
9/+328 : 24th
2nd v ELarry
454 - 398
10/+384 : 20th
2nd v OAvwen
384 - 402
10/+366 : 26th
1st v FWachi
475 - 436
11/+405 : 20th
2nd v NOnosh
370 - 389
11/+386 : 23rd
1st v ELarry
526 - 340
12/+572 : 21st
2nd v TWoko
476 - 413
13/+635 : 18th
1st v GVicto
427 - 446
13/+616 : 21st
1st v OTega
465 - 371
14/+710 : 18th
2nd v FWachi
368 - 436
14/+642 : 21st
20.Noble Onoshevwe 
14 wins, +282
2nd v WJighe
388 - 432
0/-44 : 38th
1st v MOtien
427 - 358
1/+25 : 21st
2nd v OMicha
448 - 362
2/+111 : 14th
1st v RGbara
454 - 291
3/+274 : 7th
2nd v JAiyed
358 - 434
3/+198 : 15th
1st v FWachi
486 - 468
4/+216 : 12th
2nd v TMayuk
335 - 416
4/+135 : 19th
1st v EEde
392 - 382
5/+145 : 14th
2nd v JRyan
400 - 300
6/+245 : 8th
1st v DAkanb
369 - 394
6/+220 : 17th
2nd v QBen
362 - 412
6/+170 : 23rd
1st v TWoko
420 - 549
6/+41 : 26th
2nd v SOshod
403 - 406
6/+38 : 29th
1st v BIdaho
547 - 492
7/+93 : 26th
1st v DTayo
454 - 389
8/+158 : 21st
2nd v AOgbog
462 - 387
9/+233 : 18th
2nd v CJohn
389 - 444
9/+178 : 21st
1st v NEtim
380 - 465
9/+93 : 23rd
1st v ELarry
465 - 450
10/+108 : 20th
2nd v ROgbak
343 - 431
10/+20 : 24th
2nd v CUmebi
396 - 427
10/-11 : 28th
1st v CTachi
465 - 389
11/+65 : 24th
1st v OTimi
389 - 370
12/+84 : 19th
2nd v EUmujo
323 - 485
12/-78 : 24th
2nd v EGeorg
626 - 407
13/+141 : 20th
1st v CUmebi
419 - 473
13/+87 : 22nd
2nd v WFashi
622 - 421
14/+288 : 20th
2nd v OMagwa
422 - 428
14/+282 : 22nd
21.Onani Magwanga 
14 wins, +4
1st v GVicto
343 - 508
0/-165 : 48th
1st v OOjior
436 - 294
1/-23 : 28th
2nd v MPeter
425 - 471
1/-69 : 34th
2nd v JRyan
326 - 455
1/-198 : 43rd
1st v EBobor
465 - 371
2/-104 : 35th
2nd v OOjiru
469 - 414
3/-49 : 29th
1st v TWoko
368 - 413
3/-94 : 32nd
2nd v AOgbog
386 - 405
3/-113 : 40th
1st v CTachi
350 - 443
3/-206 : 41st
2nd v CJohn
354 - 453
3/-305 : 45th
1st v OOlawa
446 - 363
4/-222 : 41st
2nd v MJack
300 - 442
4/-364 : 45th
1st v OMicha
454 - 337
5/-247 : 40th
BYE
5.5/-247 : 40th
1st v CKiman
505 - 374
6.5/-116 : 35th
2nd v PLitun
352 - 463
6.5/-227 : 39th
2nd v BAmuke
401 - 384
7.5/-210 : 35th
1st v DTayo
441 - 386
8.5/-155 : 29th
2nd v MOtien
384 - 471
8.5/-242 : 34th
1st v EUmujo
346 - 395
8.5/-291 : 36th
2nd v WFashi
351 - 443
8.5/-383 : 41st
1st v OAvwen
446 - 368
9.5/-305 : 36th
2nd v KRicha
430 - 317
10.5/-192 : 31st
2nd v OOjior
449 - 320
11.5/-63 : 27th
1st v EEde
437 - 314
12.5/+60 : 24th
1st v AOgbog
418 - 386
13.5/+92 : 20th
2nd v BAmuke
380 - 474
13.5/-2 : 22nd
2nd v NOnosh
428 - 422
14.5/+4 : 19th
22.Manase Otieno 
14 wins, -145
1st v TMayuk
370 - 413
0/-43 : 37th
2nd v NOnosh
358 - 427
0/-112 : 46th
1st v OAvwen
451 - 433
1/-94 : 35th
2nd v DTayo
392 - 385
2/-87 : 31st
2nd v OMicha
498 - 349
3/+62 : 18th
1st v TWoko
440 - 428
4/+74 : 15th
1st v GVicto
405 - 495
4/-16 : 22nd
2nd v OOjior
523 - 319
5/+188 : 12th
1st v DAkanb
287 - 456
5/+19 : 22nd
1st v QBen
286 - 472
5/-167 : 29th
2nd v SOshod
391 - 481
5/-257 : 31st
1st v JAiyed
473 - 313
6/-97 : 28th
2nd v EBobor
558 - 482
7/-21 : 22nd
2nd v JRyan
388 - 464
7/-97 : 27th
1st v OOduwo
357 - 495
7/-235 : 31st
2nd v FWachi
392 - 473
7/-316 : 34th
2nd v EUmujo
396 - 355
8/-275 : 29th
1st v OTega
455 - 525
8/-345 : 34th
1st v OMagwa
471 - 384
9/-258 : 29th
2nd v WFashi
413 - 396
10/-241 : 26th
1st v BAmuke
411 - 430
10/-260 : 29th
2nd v ELarry
378 - 545
10/-427 : 31st
2nd v BIdaho
554 - 431
11/-304 : 27th
1st v EGeorg
382 - 400
11/-322 : 31st
2nd v WMwang
411 - 473
11/-384 : 36th
1st v ELarry
400 - 300
12/-284 : 32nd
2nd v PLitun
419 - 384
13/-249 : 27th
2nd v WMwang
461 - 357
14/-145 : 24th
23.Jacob Ryan 
14 wins, -177
2nd v PLitun
434 - 467
0/-33 : 35th
1st v NRicha
403 - 389
1/-19 : 27th
2nd v OKabir
399 - 577
1/-197 : 42nd
1st v OMagwa
455 - 326
2/-68 : 28th
2nd v MJack
478 - 406
3/+4 : 22nd
1st v OMicha
467 - 334
4/+137 : 14th
2nd v DIkeke
396 - 428
4/+105 : 20th
2nd v JAiyed
438 - 322
5/+221 : 10th
1st v NOnosh
300 - 400
5/+121 : 19th
1st v FWachi
372 - 584
5/-91 : 28th
2nd v TWoko
390 - 480
5/-181 : 30th
2nd v EBobor
390 - 383
6/-174 : 29th
1st v OOjiru
450 - 414
7/-138 : 23rd
1st v MOtien
464 - 388
8/-62 : 20th
1st v TMayuk
429 - 459
8/-92 : 24th
2nd v OOduwo
360 - 396
8/-128 : 27th
2nd v SOshod
401 - 437
8/-164 : 28th
1st v GVicto
388 - 496
8/-272 : 33rd
1st v AOgbog
391 - 441
8/-322 : 38th
2nd v AOyend
385 - 535
8/-472 : 41st
2nd v BKoyyo
455 - 379
9/-396 : 37th
1st v KRicha
363 - 519
9/-552 : 42nd
BYE
9.5/-552 : 41st
2nd v OMicha
493 - 449
10.5/-508 : 39th
1st v EBobor
471 - 389
11.5/-426 : 32nd
1st v BIdaho
464 - 283
12.5/-245 : 29th
1st v WMwang
422 - 397
13.5/-220 : 25th
2nd v EGeorg
522 - 479
14.5/-177 : 20th
24.Quickpen Ben 
14 wins, -513
2nd v OOjior
455 - 328
1/+127 : 5th
1st v ELarry
443 - 361
2/+209 : 5th
2nd v RGbara
473 - 439
3/+243 : 6th
1st v EEde
428 - 397
4/+274 : 3rd
2nd v FWachi
358 - 425
4/+207 : 7th
2nd v EKaro
411 - 410
5/+208 : 3rd
1st v JAiyed
420 - 430
5/+198 : 8th
1st v POmose
456 - 469
5/+185 : 13th
1st v CKiman
450 - 394
6/+241 : 9th
2nd v MOtien
472 - 286
7/+427 : 4th
1st v NOnosh
412 - 362
8/+477 : 4th
2nd v WJighe
355 - 568
8/+264 : 8th
2nd v DAkanb
486 - 427
9/+323 : 6th
1st v TWoko
414 - 351
10/+386 : 4th
2nd v GNderi
398 - 473
10/+311 : 5th
1st v WMwang
510 - 443
11/+378 : 4th
2nd v OTimi
456 - 428
12/+406 : 3rd
1st v MPeter
493 - 414
13/+485 : 3rd
2nd v NRicha
391 - 420
13/+456 : 5th
1st v OKabir
427 - 466
13/+417 : 6th
2nd v TMayuk
352 - 419
13/+350 : 10th
2nd v DIkeke
369 - 444
13/+275 : 11th
1st v CUmebi
343 - 567
13/+51 : 14th
2nd v BAmuke
530 - 490
14/+91 : 12th
1st v DIkeke
286 - 567
14/-190 : 15th
1st v DAkanb
359 - 416
14/-247 : 18th
2nd v EUmujo
407 - 426
14/-266 : 21st
2nd v OTega
276 - 523
14/-513 : 25th
25.Okiemute Tega 
13.5 wins, +187
1st v BAmuke
386 - 387
0/-1 : 27th
2nd v TWoko
411 - 449
0/-39 : 42nd
2nd v CTachi
379 - 361
1/-21 : 32nd
1st v OKabir
367 - 392
1/-46 : 39th
1st v BKoyyo
365 - 480
1/-161 : 44th
2nd v RGbara
446 - 371
2/-86 : 37th
1st v CJohn
480 - 543
2/-149 : 42nd
2nd v OOlawa
399 - 404
2/-154 : 43rd
2nd v EUmujo
348 - 452
2/-258 : 48th
1st v DTayo
395 - 465
2/-328 : 50th
1st v MJack
491 - 319
3/-156 : 47th
BYE
3.5/-156 : 46th
1st v KRicha
436 - 349
4.5/-69 : 45th
2nd v OAvwen
404 - 456
4.5/-121 : 47th
2nd v BIdaho
384 - 380
5.5/-117 : 43rd
2nd v EGeorg
405 - 368
6.5/-80 : 38th
1st v PLitun
468 - 375
7.5/+13 : 34th
2nd v MOtien
525 - 455
8.5/+83 : 28th
1st v GVicto
384 - 384
9/+83 : 26th
1st v CUmebi
411 - 441
9/+53 : 33rd
2nd v AOgbog
446 - 453
9/+46 : 36th
1st v SOshod
487 - 409
10/+124 : 30th
2nd v AOyend
412 - 401
11/+135 : 26th
1st v OAvwen
394 - 376
12/+153 : 23rd
2nd v GVicto
249 - 428
12/-26 : 27th
1st v TWoko
476 - 416
13/+34 : 23rd
2nd v OTimi
371 - 465
13/-60 : 26th
2nd v QBen
523 - 276
14/+187 : 23rd
26.Timi Woko 
13.5 wins, -140
2nd v WFashi
450 - 456
0/-6 : 28th
1st v OTega
449 - 411
1/+32 : 20th
1st v BAmuke
344 - 504
1/-128 : 38th
2nd v ELarry
402 - 355
2/-81 : 30th
1st v OOjior
352 - 437
2/-166 : 36th
2nd v MOtien
428 - 440
2/-178 : 39th
2nd v OMagwa
413 - 368
3/-133 : 35th
1st v PLitun
460 - 310
4/+17 : 28th
1st v AOgbog
461 - 365
5/+113 : 20th
2nd v OMicha
442 - 335
6/+220 : 17th
1st v JRyan
480 - 390
7/+310 : 11th
2nd v NOnosh
549 - 420
8/+439 : 7th
1st v MPeter
454 - 568
8/+325 : 12th
2nd v QBen
351 - 414
8/+262 : 16th
2nd v DAkanb
397 - 334
9/+325 : 13th
1st v EEde
449 - 529
9/+245 : 17th
2nd v EKaro
324 - 525
9/+44 : 22nd
1st v DIkeke
376 - 566
9/-146 : 25th
2nd v TMayuk
348 - 483
9/-281 : 30th
1st v SOshod
474 - 474
9.5/-281 : 31st
2nd v EGeorg
485 - 436
10.5/-232 : 25th
1st v BKoyyo
452 - 374
11.5/-154 : 19th
1st v EUmujo
493 - 428
12.5/-89 : 17th
2nd v FWachi
385 - 407
12.5/-111 : 20th
1st v OTimi
413 - 476
12.5/-174 : 25th
2nd v OTega
416 - 476
12.5/-234 : 28th
1st v CTachi
490 - 342
13.5/-86 : 23rd
2nd v OAvwen
418 - 472
13.5/-140 : 28th
27.Emmanuel Ede 
13 wins, +433
2nd v DIkeke
505 - 391
1/+114 : 8th
2nd v RGbara
461 - 368
2/+207 : 6th
1st v ELarry
387 - 419
2/+175 : 10th
2nd v QBen
397 - 428
2/+144 : 19th
1st v SOshod
443 - 366
3/+221 : 12th
2nd v GVicto
469 - 418
4/+272 : 10th
1st v EGeorg
434 - 392
5/+314 : 7th
2nd v NOnosh
382 - 392
5/+304 : 7th
1st v JAiyed
544 - 346
6/+502 : 5th
2nd v EKaro
403 - 324
7/+581 : 2nd
1st v WJighe
473 - 312
8/+742 : 2nd
1st v GNderi
448 - 481
8/+709 : 5th
2nd v WMwang
405 - 471
8/+643 : 8th
1st v NRicha
407 - 580
8/+470 : 12th
1st v CTachi
398 - 334
9/+534 : 8th
2nd v TWoko
529 - 449
10/+614 : 7th
2nd v POmose
384 - 435
10/+563 : 11th
1st v OOduwo
429 - 504
10/+488 : 15th
2nd v NEtim
387 - 369
11/+506 : 11th
1st v TMayuk
346 - 422
11/+430 : 13th
2nd v OKabir
419 - 483
11/+366 : 18th
1st v DAkanb
349 - 418
11/+297 : 23rd
2nd v ROgbak
339 - 388
11/+248 : 25th
1st v WMwang
506 - 329
12/+425 : 22nd
2nd v OMagwa
314 - 437
12/+302 : 26th
1st v WFashi
368 - 377
12/+293 : 31st
2nd v OAvwen
353 - 375
12/+271 : 34th
2nd v AOyend
543 - 381
13/+433 : 31st
28.Oshevire Avwenagha 
13 wins, +403
1st v POmose
424 - 483
0/-59 : 39th
1st v OMicha
422 - 457
0/-94 : 44th
2nd v MOtien
433 - 451
0/-112 : 48th
2nd v NRicha
363 - 383
0/-132 : 50th
1st v CJohn
393 - 397
0/-136 : 50th
2nd v DTayo
287 - 465
0/-314 : 51st
2nd v MJack
435 - 349
1/-228 : 50th
BYE
1.5/-228 : 49th
1st v KRicha
378 - 406
1.5/-256 : 51st
1st v RGbara
406 - 376
2.5/-226 : 47th
2nd v WFashi
428 - 473
2.5/-271 : 49th
1st v BKoyyo
363 - 395
2.5/-303 : 50th
2nd v EGeorg
516 - 321
3.5/-108 : 47th
1st v OTega
456 - 404
4.5/-56 : 46th
2nd v EBobor
600 - 316
5.5/+228 : 40th
2nd v AOyend
461 - 307
6.5/+382 : 36th
1st v OOjiru
389 - 440
6.5/+331 : 40th
2nd v PLitun
380 - 368
7.5/+343 : 37th
1st v JAiyed
480 - 330
8.5/+493 : 31st
2nd v BAmuke
416 - 467
8.5/+442 : 34th
1st v OTimi
402 - 384
9.5/+460 : 30th
2nd v OMagwa
368 - 446
9.5/+382 : 32nd
1st v OOjior
439 - 359
10.5/+462 : 29th
2nd v OTega
376 - 394
10.5/+444 : 32nd
1st v CTachi
408 - 544
10.5/+308 : 38th
2nd v CJohn
404 - 385
11.5/+327 : 33rd
1st v EEde
375 - 353
12.5/+349 : 29th
1st v TWoko
472 - 418
13.5/+403 : 26th
29.Charles Tachie 
13 wins, +267
BYE
0.5/0 : 26th
2nd v BAmuke
357 - 352
1.5/+5 : 13th
1st v OTega
361 - 379
1.5/-13 : 24th
2nd v GVicto
409 - 453
1.5/-57 : 36th
1st v NRicha
505 - 394
2.5/+54 : 25th
1st v WFashi
406 - 320
3.5/+140 : 20th
2nd v OKabir
422 - 467
3.5/+95 : 27th
1st v EGeorg
616 - 435
4.5/+276 : 18th
2nd v OMagwa
443 - 350
5.5/+369 : 11th
2nd v AOyend
534 - 364
6.5/+539 : 8th
1st v DAkanb
371 - 475
6.5/+435 : 13th
2nd v NEtim
436 - 376
7.5/+495 : 10th
1st v OOjior
510 - 371
8.5/+634 : 7th
1st v ELarry
409 - 484
8.5/+559 : 9th
2nd v EEde
334 - 398
8.5/+495 : 17th
1st v OTimi
497 - 477
9.5/+515 : 11th
2nd v CUmebi
485 - 444
10.5/+556 : 8th
2nd v WJighe
300 - 457
10.5/+399 : 12th
1st v EKaro
430 - 483
10.5/+346 : 15th
2nd v MPeter
458 - 463
10.5/+341 : 17th
1st v FWachi
353 - 479
10.5/+215 : 22nd
2nd v NOnosh
389 - 465
10.5/+139 : 26th
1st v AOgbog
499 - 440
11.5/+198 : 22nd
1st v GVicto
425 - 446
11.5/+177 : 26th
2nd v OAvwen
544 - 408
12.5/+313 : 23rd
1st v EUmujo
356 - 394
12.5/+275 : 25th
2nd v TWoko
342 - 490
12.5/+127 : 30th
1st v AOgbog
432 - 292
13.5/+267 : 27th
30.Ezinore George 
13 wins, -215
1st v BIdaho
422 - 415
1/+7 : 22nd
2nd v ROgbak
361 - 550
1/-182 : 37th
1st v WFashi
463 - 353
2/-72 : 20th
2nd v DAkanb
427 - 413
3/-58 : 15th
1st v NEtim
423 - 410
4/-45 : 11th
1st v OKabir
350 - 491
4/-186 : 18th
2nd v EEde
392 - 434
4/-228 : 26th
2nd v CTachi
435 - 616
4/-409 : 36th
1st v MPeter
431 - 467
4/-445 : 38th
2nd v EUmujo
359 - 413
4/-499 : 39th
1st v AOgbog
368 - 414
4/-545 : 43rd
2nd v KRicha
443 - 399
5/-501 : 39th
1st v OAvwen
321 - 516
5/-696 : 44th
2nd v CKiman
534 - 329
6/-491 : 37th
2nd v RGbara
406 - 410
6/-495 : 39th
1st v OTega
368 - 405
6/-532 : 43rd
2nd v MJack
408 - 332
7/-456 : 39th
BYE
7.5/-456 : 42nd
1st v OOjiru
407 - 345
8.5/-394 : 36th
2nd v OOlawa
439 - 452
8.5/-407 : 39th
1st v TWoko
436 - 485
8.5/-456 : 42nd
2nd v AOyend
466 - 393
9.5/-383 : 38th
1st v PLitun
489 - 430
10.5/-324 : 35th
2nd v MOtien
400 - 382
11.5/-306 : 28th
1st v NOnosh
407 - 626
11.5/-525 : 34th
1st v OOlawa
553 - 275
12.5/-247 : 30th
2nd v AOgbog
502 - 427
13.5/-172 : 24th
1st v JRyan
479 - 522
13.5/-215 : 29th
31.Bright Idahosa 
13 wins, -337
2nd v EGeorg
415 - 422
0/-7 : 29th
1st v EUmujo
434 - 426
1/+1 : 25th
1st v BKoyyo
430 - 361
2/+70 : 16th
2nd v BAmuke
387 - 453
2/+4 : 25th
1st v ELarry
340 - 518
2/-174 : 37th
2nd v EBobor
454 - 524
2/-244 : 41st
2nd v WFashi
472 - 346
3/-118 : 33rd
1st v OOjiru
447 - 414
4/-85 : 31st
2nd v OTimi
427 - 355
5/-13 : 23rd
1st v DIkeke
460 - 470
5/-23 : 26th
2nd v JAiyed
398 - 430
5/-55 : 28th
1st v SOshod
387 - 350
6/-18 : 27th
2nd v DTayo
358 - 455
6/-115 : 32nd
2nd v NOnosh
492 - 547
6/-170 : 34th
1st v OTega
380 - 384
6/-174 : 37th
2nd v GVicto
338 - 471
6/-307 : 42nd
1st v KRicha
403 - 530
6/-434 : 46th
1st v RGbara
435 - 389
7/-388 : 44th
BYE
7.5/-388 : 44th
2nd v MJack
443 - 397
8.5/-342 : 37th
1st v OOlawa
416 - 386
9.5/-312 : 34th
2nd v CJohn
501 - 416
10.5/-227 : 29th
1st v MOtien
431 - 554
10.5/-350 : 36th
2nd v OOlawa
325 - 346
10.5/-371 : 37th
1st v OOjior
502 - 353
11.5/-222 : 31st
2nd v JRyan
283 - 464
11.5/-403 : 35th
1st v OMicha
437 - 399
12.5/-365 : 33rd
2nd v WFashi
468 - 440
13.5/-337 : 30th
32.Azu Ogbogu 
13 wins, -821
1st v WMwang
565 - 304
1/+261 : 2nd
2nd v EKaro
362 - 545
1/+78 : 15th
1st v GVicto
477 - 394
2/+161 : 11th
2nd v CUmebi
341 - 470
2/+32 : 22nd
1st v BAmuke
467 - 447
3/+52 : 20th
2nd v NRicha
321 - 439
3/-66 : 30th
2nd v GNderi
341 - 485
3/-210 : 36th
1st v OMagwa
405 - 386
4/-191 : 34th
2nd v TWoko
365 - 461
4/-287 : 37th
1st v EBobor
337 - 493
4/-443 : 38th
2nd v EGeorg
414 - 368
5/-397 : 33rd
2nd v OMicha
417 - 434
5/-414 : 38th
1st v CKiman
461 - 337
6/-290 : 33rd
1st v WFashi
417 - 352
7/-225 : 28th
1st v OOjiru
505 - 458
8/-178 : 25th
1st v NOnosh
387 - 462
8/-253 : 28th
2nd v ROgbak
341 - 464
8/-376 : 31st
1st v SOshod
431 - 382
9/-327 : 26th
2nd v JRyan
441 - 391
10/-277 : 21st
2nd v OOjior
293 - 536
10/-520 : 27th
1st v OTega
453 - 446
11/-513 : 20th
2nd v EUmujo
353 - 452
11/-612 : 25th
2nd v CTachi
440 - 499
11/-671 : 28th
1st v BKoyyo
421 - 397
12/-647 : 25th
1st v OOlawa
470 - 397
13/-574 : 21st
2nd v OMagwa
386 - 418
13/-606 : 24th
1st v EGeorg
427 - 502
13/-681 : 28th
2nd v CTachi
292 - 432
13/-821 : 33rd
33.Edewor Bobor 
12.5 wins, -492
1st v CUmebi
460 - 393
1/+67 : 11th
2nd v GNderi
428 - 473
1/+22 : 23rd
1st v AOyend
448 - 529
1/-59 : 33rd
1st v SOshod
476 - 425
2/-8 : 26th
2nd v OMagwa
371 - 465
2/-102 : 34th
1st v BIdaho
524 - 454
3/-32 : 28th
2nd v OOlawa
423 - 380
4/+11 : 21st
2nd v BAmuke
368 - 476
4/-97 : 32nd
1st v WMwang
382 - 474
4/-189 : 35th
2nd v AOgbog
493 - 337
5/-33 : 27th
2nd v OTimi
330 - 625
5/-328 : 32nd
1st v JRyan
383 - 390
5/-335 : 36th
1st v MOtien
482 - 558
5/-411 : 41st
2nd v OMicha
397 - 456
5/-470 : 44th
1st v OAvwen
316 - 600
5/-754 : 46th
2nd v RGbara
405 - 483
5/-832 : 48th
BYE
5.5/-832 : 48th
2nd v KRicha
442 - 307
6.5/-697 : 47th
1st v MJack
446 - 362
7.5/-613 : 46th
1st v CKiman
386 - 492
7.5/-719 : 47th
2nd v DTayo
423 - 338
8.5/-634 : 44th
1st v PLitun
380 - 382
8.5/-636 : 46th
2nd v OOjiru
416 - 355
9.5/-575 : 43rd
2nd v SOshod
470 - 462
10.5/-567 : 40th
2nd v JRyan
389 - 471
10.5/-649 : 42nd
1st v CKiman
403 - 403
11/-649 : 41st
1st v CJohn
409 - 344
12/-584 : 36th
2nd v BKoyyo
505 - 413
13/-492 : 32nd
34.Patrick Litunya 
12 wins, -145
1st v JRyan
467 - 434
1/+33 : 16th
1st v FWachi
346 - 476
1/-97 : 32nd
2nd v SOshod
286 - 502
1/-313 : 45th
1st v DIkeke
369 - 423
1/-367 : 46th
2nd v OOduwo
398 - 408
1/-377 : 48th
1st v MJack
515 - 369
2/-231 : 40th
2nd v RGbara
333 - 442
2/-340 : 45th
2nd v TWoko
310 - 460
2/-490 : 45th
1st v WFashi
480 - 373
3/-383 : 43rd
2nd v OOjiru
425 - 455
3/-413 : 46th
2nd v KRicha
489 - 277
4/-201 : 40th
1st v OOlawa
545 - 442
5/-98 : 33rd
2nd v AOyend
427 - 344
6/-15 : 30th
2nd v GVicto
313 - 488
6/-190 : 35th
1st v BAmuke
394 - 476
6/-272 : 38th
1st v OMagwa
463 - 352
7/-161 : 33rd
2nd v OTega
375 - 468
7/-254 : 38th
1st v OAvwen
368 - 380
7/-266 : 43rd
2nd v BKoyyo
326 - 437
7/-377 : 47th
BYE
7.5/-377 : 46th
1st v CKiman
488 - 334
8.5/-223 : 40th
2nd v EBobor
382 - 380
9.5/-221 : 33rd
2nd v EGeorg
430 - 489
9.5/-280 : 38th
1st v WFashi
432 - 385
10.5/-233 : 34th
1st v ELarry
467 - 422
11.5/-188 : 29th
2nd v WMwang
405 - 429
11.5/-212 : 34th
1st v MOtien
384 - 419
11.5/-247 : 39th
2nd v ELarry
403 - 301
12.5/-145 : 34th
35.Willy Mwangi 
12 wins, -293
2nd v AOgbog
304 - 565
0/-261 : 50th
2nd v OOduwo
444 - 446
0/-263 : 50th
BYE
0.5/-263 : 47th
1st v MJack
548 - 322
1.5/-37 : 35th
1st v WFashi
426 - 395
2.5/-6 : 26th
1st v OOlawa
425 - 360
3.5/+59 : 22nd
1st v OOjior
370 - 374
3.5/+55 : 28th
2nd v CKiman
468 - 327
4.5/+196 : 20th
2nd v EBobor
474 - 382
5.5/+288 : 13th
1st v SOshod
466 - 375
6.5/+379 : 9th
2nd v ROgbak
422 - 410
7.5/+391 : 7th
2nd v ELarry
433 - 368
8.5/+456 : 4th
1st v EEde
471 - 405
9.5/+522 : 3rd
2nd v WJighe
397 - 442
9.5/+477 : 5th
1st v POmose
422 - 464
9.5/+435 : 6th
2nd v QBen
443 - 510
9.5/+368 : 12th
1st v NRicha
369 - 481
9.5/+256 : 15th
2nd v EKaro
323 - 515
9.5/+64 : 18th
2nd v DIkeke
471 - 380
10.5/+155 : 16th
1st v GVicto
355 - 490
10.5/+20 : 18th
1st v GNderi
383 - 410
10.5/-7 : 23rd
1st v OKabir
392 - 445
10.5/-60 : 27th
2nd v NEtim
392 - 405
10.5/-73 : 30th
2nd v EEde
329 - 506
10.5/-250 : 35th
1st v MOtien
473 - 411
11.5/-188 : 29th
1st v PLitun
429 - 405
12.5/-164 : 27th
2nd v JRyan
397 - 422
12.5/-189 : 31st
2nd v MOtien
357 - 461
12.5/-293 : 35th
36.Wale Fashina 
12 wins, -382
1st v TWoko
456 - 450
1/+6 : 24th
1st v CKiman
362 - 477
1/-109 : 33rd
2nd v EGeorg
353 - 463
1/-219 : 43rd
1st v MPeter
425 - 381
2/-175 : 34th
2nd v WMwang
395 - 426
2/-206 : 38th
2nd v CTachi
320 - 406
2/-292 : 43rd
1st v BIdaho
346 - 472
2/-418 : 46th
2nd v OTimi
360 - 472
2/-530 : 46th
2nd v PLitun
373 - 480
2/-637 : 50th
BYE
2.5/-637 : 48th
1st v OAvwen
473 - 428
3.5/-592 : 45th
2nd v RGbara
475 - 367
4.5/-484 : 43rd
1st v MJack
426 - 330
5.5/-388 : 38th
2nd v AOgbog
352 - 417
5.5/-453 : 42nd
1st v JAiyed
440 - 361
6.5/-374 : 36th
1st v OMicha
362 - 397
6.5/-409 : 41st
2nd v GVicto
419 - 390
7.5/-380 : 36th
1st v BKoyyo
427 - 433
7.5/-386 : 41st
2nd v EUmujo
415 - 399
8.5/-370 : 35th
1st v MOtien
396 - 413
8.5/-387 : 38th
1st v OMagwa
443 - 351
9.5/-295 : 33rd
2nd v OOlawa
357 - 429
9.5/-367 : 37th
2nd v ELarry
402 - 342
10.5/-307 : 34th
2nd v PLitun
385 - 432
10.5/-354 : 36th
1st v BKoyyo
499 - 307
11.5/-162 : 28th
2nd v EEde
377 - 368
12.5/-153 : 26th
1st v NOnosh
421 - 622
12.5/-354 : 32nd
2nd v BIdaho
440 - 468
12.5/-382 : 36th
37.Osikhena Ojior 
12 wins, -446
1st v QBen
328 - 455
0/-127 : 47th
2nd v OMagwa
294 - 436
0/-269 : 51st
1st v KRicha
495 - 345
1/-119 : 37th
BYE
1.5/-119 : 37th
2nd v TWoko
437 - 352
2.5/-34 : 27th
1st v DIkeke
530 - 388
3.5/+108 : 21st
2nd v WMwang
374 - 370
4.5/+112 : 13th
1st v MOtien
319 - 523
4.5/-92 : 22nd
2nd v POmose
338 - 545
4.5/-299 : 29th
2nd v CKiman
472 - 335
5.5/-162 : 22nd
1st v EUmujo
428 - 396
6.5/-130 : 16th
2nd v MPeter
459 - 400
7.5/-71 : 13th
2nd v CTachi
371 - 510
7.5/-210 : 17th
1st v DAkanb
406 - 342
8.5/-146 : 11th
1st v ELarry
432 - 471
8.5/-185 : 18th
1st v OKabir
388 - 414
8.5/-211 : 22nd
2nd v FWachi
390 - 472
8.5/-293 : 25th
1st v CUmebi
447 - 471
8.5/-317 : 31st
2nd v SOshod
412 - 409
9.5/-314 : 23rd
1st v AOgbog
536 - 293
10.5/-71 : 19th
2nd v GVicto
463 - 488
10.5/-96 : 24th
1st v GNderi
363 - 435
10.5/-168 : 28th
2nd v OAvwen
359 - 439
10.5/-248 : 33rd
1st v OMagwa
320 - 449
10.5/-377 : 38th
2nd v BIdaho
353 - 502
10.5/-526 : 41st
1st v OMicha
405 - 414
10.5/-535 : 45th
2nd v OOjiru
403 - 399
11.5/-531 : 41st
2nd v OMicha
422 - 337
12.5/-446 : 37th
38.Sunday Oshodi 
11.5 wins, -251
2nd v CJohn
385 - 360
1/+25 : 19th
1st v NEtim
411 - 427
1/+9 : 24th
1st v PLitun
502 - 286
2/+225 : 9th
2nd v EBobor
425 - 476
2/+174 : 17th
2nd v EEde
366 - 443
2/+97 : 30th
1st v EUmujo
446 - 432
3/+111 : 23rd
1st v NRicha
407 - 376
4/+142 : 18th
2nd v GVicto
436 - 376
5/+202 : 11th
1st v TMayuk
362 - 465
5/+99 : 21st
2nd v WMwang
375 - 466
5/+8 : 25th
1st v MOtien
481 - 391
6/+98 : 24th
2nd v BIdaho
350 - 387
6/+61 : 25th
1st v NOnosh
406 - 403
7/+64 : 21st
2nd v OOjiru
466 - 461
8/+69 : 19th
1st v EKaro
391 - 455
8/+5 : 23rd
2nd v DAkanb
449 - 461
8/-7 : 26th
1st v JRyan
437 - 401
9/+29 : 23rd
2nd v AOgbog
382 - 431
9/-20 : 24th
1st v OOjior
409 - 412
9/-23 : 27th
2nd v TWoko
474 - 474
9.5/-23 : 29th
1st v ROgbak
416 - 604
9.5/-211 : 32nd
2nd v OTega
409 - 487
9.5/-289 : 35th
2nd v BKoyyo
387 - 458
9.5/-360 : 39th
1st v EBobor
462 - 470
9.5/-368 : 44th
BYE
10/-368 : 44th
1st v AOyend
355 - 445
10/-458 : 47th
2nd v KRicha
412 - 314
11/-360 : 43rd
2nd v OOlawa
439 - 330
12/-251 : 38th
39.Bernard Koyyoko 
11.5 wins, -404
1st v NEtim
405 - 429
0/-24 : 32nd
1st v DTayo
415 - 341
1/+50 : 17th
2nd v BIdaho
361 - 430
1/-19 : 31st
1st v TMayuk
404 - 431
1/-46 : 39th
2nd v OTega
480 - 365
2/+69 : 31st
1st v OTimi
300 - 322
2/+47 : 36th
2nd v EUmujo
436 - 436
2.5/+47 : 40th
2nd v OOduwo
431 - 350
3.5/+128 : 37th
1st v CJohn
359 - 440
3.5/+47 : 40th
2nd v MPeter
290 - 622
3.5/-285 : 42nd
1st v OOjiru
363 - 374
3.5/-296 : 44th
2nd v OAvwen
395 - 363
4.5/-264 : 42nd
1st v RGbara
390 - 374
5.5/-248 : 37th
2nd v MJack
414 - 474
5.5/-308 : 41st
1st v GVicto
377 - 458
5.5/-389 : 45th
1st v KRicha
462 - 353
6.5/-280 : 40th
2nd v OOlawa
398 - 400
6.5/-282 : 44th
2nd v WFashi
433 - 427
7.5/-276 : 40th
1st v PLitun
437 - 326
8.5/-165 : 33rd
2nd v OMicha
433 - 378
9.5/-110 : 30th
1st v JRyan
379 - 455
9.5/-186 : 31st
2nd v TWoko
374 - 452
9.5/-264 : 34th
1st v SOshod
458 - 387
10.5/-193 : 32nd
2nd v AOgbog
397 - 421
10.5/-217 : 33rd
2nd v WFashi
307 - 499
10.5/-409 : 39th
BYE
11/-409 : 39th
1st v OOlawa
433 - 336
12/-312 : 35th
2nd v EBobor
413 - 505
12/-404 : 39th
40.Curtis John 
11.5 wins, -408
1st v SOshod
360 - 385
0/-25 : 33rd
2nd v OKabir
396 - 396
0.5/-25 : 38th
2nd v NRicha
373 - 482
0.5/-134 : 46th
1st v EUmujo
337 - 490
0.5/-287 : 48th
2nd v OAvwen
397 - 393
1.5/-283 : 43rd
1st v OOduwo
300 - 429
1.5/-412 : 47th
2nd v OTega
543 - 480
2.5/-349 : 41st
1st v DTayo
445 - 399
3.5/-303 : 39th
2nd v BKoyyo
440 - 359
4.5/-222 : 28th
1st v OMagwa
453 - 354
5.5/-123 : 21st
1st v AOyend
462 - 386
6.5/-47 : 15th
2nd v OTimi
383 - 437
6.5/-101 : 20th
2nd v EKaro
441 - 453
6.5/-113 : 26th
2nd v ROgbak
451 - 392
7.5/-54 : 23rd
1st v FWachi
368 - 449
7.5/-135 : 27th
2nd v TMayuk
352 - 496
7.5/-279 : 31st
1st v NOnosh
444 - 389
8.5/-224 : 24th
1st v BAmuke
400 - 439
8.5/-263 : 30th
2nd v CUmebi
329 - 463
8.5/-397 : 37th
1st v OOjiru
427 - 355
9.5/-325 : 32nd
2nd v KRicha
379 - 468
9.5/-414 : 35th
1st v BIdaho
416 - 501
9.5/-499 : 41st
2nd v RGbara
347 - 401
9.5/-553 : 42nd
BYE
10/-553 : 41st
1st v OOjiru
514 - 410
11/-449 : 37th
1st v OAvwen
385 - 404
11/-468 : 40th
2nd v EBobor
344 - 409
11/-533 : 44th
1st v CKiman
474 - 349
12/-408 : 40th
41.Allan Oyende 
11 wins, +239
2nd v OOjiru
446 - 343
1/+103 : 9th
1st v OTimi
511 - 364
2/+250 : 3rd
2nd v EBobor
529 - 448
3/+331 : 3rd
1st v ROgbak
454 - 480
3/+305 : 6th
2nd v POmose
587 - 400
4/+492 : 2nd
1st v CUmebi
421 - 489
4/+424 : 6th
2nd v FWachi
446 - 468
4/+402 : 14th
2nd v EKaro
336 - 432
4/+306 : 23rd
1st v OKabir
425 - 538
4/+193 : 30th
1st v CTachi
364 - 534
4/+23 : 34th
2nd v CJohn
386 - 462
4/-53 : 38th
1st v OOduwo
456 - 517
4/-114 : 44th
1st v PLitun
344 - 427
4/-197 : 46th
2nd v KRicha
512 - 328
5/-13 : 43rd
BYE
5.5/-13 : 41st
1st v OAvwen
307 - 461
5.5/-167 : 44th
2nd v DTayo
440 - 358
6.5/-85 : 42nd
2nd v JAiyed
507 - 351
7.5/+71 : 38th
1st v OOlawa
401 - 405
7.5/+67 : 41st
1st v JRyan
535 - 385
8.5/+217 : 35th
2nd v EUmujo
361 - 458
8.5/+120 : 39th
1st v EGeorg
393 - 466
8.5/+47 : 43rd
1st v OTega
401 - 412
8.5/+36 : 44th
2nd v OOjiru
408 - 437
8.5/+7 : 48th
1st v DTayo
435 - 324
9.5/+118 : 45th
2nd v SOshod
445 - 355
10.5/+208 : 43rd
2nd v CKiman
553 - 360
11.5/+401 : 37th
2nd v EEde
381 - 543
11.5/+239 : 41st
42.Onota Ojiru 
11 wins, -87
1st v AOyend
343 - 446
0/-103 : 43rd
2nd v DIkeke
393 - 436
0/-146 : 48th
2nd v CUmebi
248 - 500
0/-398 : 51st
2nd v KRicha
484 - 309
1/-223 : 44th
BYE
1.5/-223 : 42nd
1st v OMagwa
414 - 469
1.5/-278 : 45th
1st v OMicha
422 - 446
1.5/-302 : 48th
2nd v BIdaho
414 - 447
1.5/-335 : 50th
1st v RGbara
456 - 311
2.5/-190 : 45th
1st v PLitun
455 - 425
3.5/-160 : 41st
2nd v BKoyyo
374 - 363
4.5/-149 : 37th
1st v BAmuke
469 - 385
5.5/-65 : 32nd
2nd v JRyan
414 - 450
5.5/-101 : 36th
1st v SOshod
461 - 466
5.5/-106 : 39th
2nd v AOgbog
458 - 505
5.5/-153 : 44th
1st v DTayo
379 - 436
5.5/-210 : 45th
2nd v OAvwen
440 - 389
6.5/-159 : 43rd
1st v OOlawa
464 - 429
7.5/-124 : 39th
2nd v EGeorg
345 - 407
7.5/-186 : 43rd
2nd v CJohn
355 - 427
7.5/-258 : 45th
1st v MJack
403 - 418
7.5/-273 : 47th
2nd v CKiman
432 - 365
8.5/-206 : 44th
1st v EBobor
355 - 416
8.5/-267 : 45th
1st v AOyend
437 - 408
9.5/-238 : 42nd
2nd v CJohn
410 - 514
9.5/-342 : 46th
2nd v RGbara
481 - 469
10.5/-330 : 44th
1st v OOjior
399 - 403
10.5/-334 : 47th
2nd v RGbara
642 - 395
11.5/-87 : 42nd
43.Etuwa Larry 
11 wins, -125
1st v MPeter
495 - 373
1/+122 : 6th
2nd v QBen
361 - 443
1/+40 : 18th
2nd v EEde
419 - 387
2/+72 : 15th
1st v TWoko
355 - 402
2/+25 : 23rd
2nd v BIdaho
518 - 340
3/+203 : 13th
2nd v TMayuk
462 - 387
4/+278 : 9th
1st v BAmuke
414 - 312
5/+380 : 4th
2nd v GNderi
443 - 363
6/+460 : 3rd
1st v CUmebi
505 - 409
7/+556 : 2nd
1st v WJighe
416 - 517
7/+455 : 3rd
2nd v POmose
377 - 395
7/+437 : 10th
1st v WMwang
368 - 433
7/+372 : 15th
1st v NRicha
392 - 420
7/+344 : 18th
2nd v CTachi
484 - 409
8/+419 : 14th
2nd v OOjior
471 - 432
9/+458 : 10th
1st v EKaro
418 - 424
9/+452 : 14th
2nd v DIkeke
359 - 609
9/+202 : 20th
1st v FWachi
455 - 372
10/+285 : 17th
2nd v NOnosh
450 - 465
10/+270 : 19th
1st v OTimi
398 - 454
10/+214 : 23rd
2nd v NEtim
434 - 447
10/+201 : 27th
1st v MOtien
545 - 378
11/+368 : 22nd
1st v WFashi
342 - 402
11/+308 : 24th
2nd v OTimi
340 - 526
11/+122 : 30th
2nd v PLitun
422 - 467
11/+77 : 35th
2nd v MOtien
300 - 400
11/-23 : 38th
BYE
11.5/-23 : 38th
1st v PLitun
301 - 403
11.5/-125 : 43rd
44.Osuntope Michael 
11 wins, -588
1st v GNderi
364 - 423
0/-59 : 39th
2nd v OAvwen
457 - 422
1/-24 : 29th
1st v NOnosh
362 - 448
1/-110 : 36th
2nd v OTimi
476 - 441
2/-75 : 29th
1st v MOtien
349 - 498
2/-224 : 39th
2nd v JRyan
334 - 467
2/-357 : 44th
2nd v OOjiru
446 - 422
3/-333 : 37th
1st v KRicha
520 - 270
4/-83 : 30th
2nd v OOduwo
386 - 408
4/-105 : 34th
1st v TWoko
335 - 442
4/-212 : 37th
2nd v DIkeke
276 - 446
4/-382 : 42nd
1st v AOgbog
434 - 417
5/-365 : 37th
2nd v OMagwa
337 - 454
5/-482 : 42nd
1st v EBobor
456 - 397
6/-423 : 36th
1st v MJack
425 - 397
7/-395 : 32nd
2nd v WFashi
397 - 362
8/-360 : 29th
1st v JAiyed
402 - 409
8/-367 : 30th
2nd v EUmujo
420 - 482
8/-429 : 35th
2nd v DTayo
369 - 417
8/-477 : 39th
1st v BKoyyo
378 - 433
8/-532 : 42nd
2nd v RGbara
461 - 350
9/-421 : 38th
BYE
9.5/-421 : 39th
1st v OOlawa
383 - 407
9.5/-445 : 40th
1st v JRyan
449 - 493
9.5/-489 : 45th
1st v RGbara
427 - 412
10.5/-474 : 40th
2nd v OOjior
414 - 405
11.5/-465 : 36th
2nd v BIdaho
399 - 437
11.5/-503 : 40th
2nd v OOjior
337 - 422
11.5/-588 : 44th
45.Karen Richards 
11 wins, -967
1st v RGbara
401 - 519
0/-118 : 45th
2nd v MPeter
437 - 438
0/-119 : 47th
2nd v OOjior
345 - 495
0/-269 : 50th
1st v OOjiru
309 - 484
0/-444 : 51st
2nd v DTayo
531 - 385
1/-298 : 45th
BYE
1.5/-298 : 46th
1st v OTimi
349 - 500
1.5/-449 : 49th
2nd v OMicha
270 - 520
1.5/-699 : 51st
2nd v OAvwen
406 - 378
2.5/-671 : 47th
1st v MJack
447 - 341
3.5/-565 : 43rd
1st v PLitun
277 - 489
3.5/-777 : 46th
1st v EGeorg
399 - 443
3.5/-821 : 48th
2nd v OTega
349 - 436
3.5/-908 : 50th
1st v AOyend
328 - 512
3.5/-1092 : 50th
1st v OOlawa
491 - 391
4.5/-992 : 50th
2nd v BKoyyo
353 - 462
4.5/-1101 : 51st
2nd v BIdaho
530 - 403
5.5/-974 : 49th
1st v EBobor
307 - 442
5.5/-1109 : 50th
2nd v CKiman
386 - 444
5.5/-1167 : 51st
2nd v JAiyed
535 - 459
6.5/-1091 : 50th
1st v CJohn
468 - 379
7.5/-1002 : 48th
2nd v JRyan
519 - 363
8.5/-846 : 47th
1st v OMagwa
317 - 430
8.5/-959 : 48th
1st v JAiyed
549 - 450
9.5/-860 : 46th
1st v CKiman
355 - 440
9.5/-945 : 48th
2nd v DTayo
398 - 380
10.5/-927 : 46th
1st v SOshod
314 - 412
10.5/-1025 : 48th
2nd v MJack
430 - 372
11.5/-967 : 45th
46.Ogedengbe Olawale 
11 wins, -970
1st v NRicha
410 - 377
1/+33 : 16th
2nd v TMayuk
424 - 421
2/+36 : 12th
1st v WJighe
386 - 437
2/-15 : 18th
2nd v NEtim
424 - 441
2/-32 : 27th
1st v CKiman
409 - 426
2/-49 : 33rd
2nd v WMwang
360 - 425
2/-114 : 38th
1st v EBobor
380 - 423
2/-157 : 43rd
1st v OTega
404 - 399
3/-152 : 41st
2nd v DTayo
353 - 427
3/-226 : 42nd
1st v OOduwo
431 - 468
3/-263 : 44th
2nd v OMagwa
363 - 446
3/-346 : 48th
2nd v PLitun
442 - 545
3/-449 : 49th
BYE
3.5/-449 : 48th
1st v RGbara
450 - 401
4.5/-400 : 48th
2nd v KRicha
391 - 491
4.5/-500 : 48th
1st v MJack
426 - 410
5.5/-484 : 46th
1st v BKoyyo
400 - 398
6.5/-482 : 45th
2nd v OOjiru
429 - 464
6.5/-517 : 46th
2nd v AOyend
405 - 401
7.5/-513 : 45th
1st v EGeorg
452 - 439
8.5/-500 : 40th
2nd v BIdaho
386 - 416
8.5/-530 : 43rd
1st v WFashi
429 - 357
9.5/-458 : 40th
2nd v OMicha
407 - 383
10.5/-434 : 37th
1st v BIdaho
346 - 325
11.5/-413 : 29th
2nd v AOgbog
397 - 470
11.5/-486 : 33rd
2nd v EGeorg
275 - 553
11.5/-764 : 37th
2nd v BKoyyo
336 - 433
11.5/-861 : 42nd
1st v SOshod
330 - 439
11.5/-970 : 46th
47.Charles Kimani 
10.5 wins, -1381
1st v EUmujo
391 - 384
1/+7 : 22nd
2nd v WFashi
477 - 362
2/+122 : 9th
1st v ROgbak
366 - 494
2/-6 : 17th
2nd v GNderi
460 - 425
3/+29 : 13th
2nd v OOlawa
426 - 409
4/+46 : 10th
1st v NEtim
380 - 427
4/-1 : 16th
2nd v POmose
454 - 430
5/+23 : 11th
1st v WMwang
327 - 468
5/-118 : 17th
2nd v QBen
394 - 450
5/-174 : 25th
1st v OOjior
335 - 472
5/-311 : 32nd
1st v MPeter
363 - 516
5/-464 : 34th
1st v DIkeke
380 - 434
5/-518 : 40th
2nd v AOgbog
337 - 461
5/-642 : 43rd
1st v EGeorg
329 - 534
5/-847 : 45th
2nd v OMagwa
374 - 505
5/-978 : 47th
BYE
5.5/-978 : 47th
1st v RGbara
387 - 589
5.5/-1180 : 50th
2nd v MJack
396 - 472
5.5/-1256 : 51st
1st v KRicha
444 - 386
6.5/-1198 : 48th
2nd v EBobor
492 - 386
7.5/-1092 : 48th
2nd v PLitun
334 - 488
7.5/-1246 : 49th
1st v OOjiru
365 - 432
7.5/-1313 : 50th
2nd v DTayo
453 - 335
8.5/-1195 : 50th
1st v MJack
408 - 361
9.5/-1148 : 47th
2nd v KRicha
440 - 355
10.5/-1063 : 43rd
2nd v EBobor
403 - 403
11/-1063 : 42nd
1st v AOyend
360 - 553
11/-1256 : 45th
2nd v CJohn
349 - 474
11/-1381 : 47th
48.Raymond Gbaraba 
10 wins, -551
2nd v KRicha
519 - 401
1/+118 : 7th
1st v EEde
368 - 461
1/+25 : 21st
1st v QBen
439 - 473
1/-9 : 29th
2nd v NOnosh
291 - 454
1/-172 : 41st
1st v TMayuk
305 - 463
1/-330 : 47th
1st v OTega
371 - 446
1/-405 : 49th
1st v PLitun
442 - 333
2/-296 : 44th
2nd v MJack
360 - 429
2/-365 : 44th
2nd v OOjiru
311 - 456
2/-510 : 49th
2nd v OAvwen
376 - 406
2/-540 : 51st
BYE
2.5/-540 : 50th
1st v WFashi
367 - 475
2.5/-648 : 51st
2nd v BKoyyo
374 - 390
2.5/-664 : 51st
2nd v OOlawa
401 - 450
2.5/-713 : 51st
1st v EGeorg
410 - 406
3.5/-709 : 51st
1st v EBobor
483 - 405
4.5/-631 : 49th
2nd v CKiman
589 - 387
5.5/-429 : 47th
2nd v BIdaho
389 - 435
5.5/-475 : 48th
1st v BAmuke
432 - 435
5.5/-478 : 49th
2nd v DTayo
390 - 286
6.5/-374 : 49th
1st v OMicha
350 - 461
6.5/-485 : 50th
2nd v JAiyed
456 - 395
7.5/-424 : 49th
1st v CJohn
401 - 347
8.5/-370 : 47th
1st v DTayo
471 - 428
9.5/-327 : 43rd
2nd v OMicha
412 - 427
9.5/-342 : 46th
1st v OOjiru
469 - 481
9.5/-354 : 48th
2nd v MJack
450 - 400
10.5/-304 : 46th
2nd v OOjiru
395 - 642
10.5/-551 : 48th
49.Dayo Tayo 
9 wins, -495
1st v ROgbak
396 - 417
0/-21 : 31st
2nd v BKoyyo
341 - 415
0/-95 : 45th
2nd v EUmujo
453 - 477
0/-119 : 49th
1st v MOtien
385 - 392
0/-126 : 49th
1st v KRicha
385 - 531
0/-272 : 51st
1st v OAvwen
465 - 287
1/-94 : 48th
BYE
1.5/-94 : 47th
2nd v CJohn
399 - 445
1.5/-140 : 48th
1st v OOlawa
427 - 353
2.5/-66 : 44th
2nd v OTega
465 - 395
3.5/+4 : 40th
2nd v OOduwo
443 - 390
4.5/+57 : 36th
2nd v GVicto
392 - 404
4.5/+45 : 41st
1st v BIdaho
455 - 358
5.5/+142 : 35th
1st v JAiyed
385 - 485
5.5/+42 : 38th
2nd v NOnosh
389 - 454
5.5/-23 : 42nd
2nd v OOjiru
436 - 379
6.5/+34 : 37th
1st v AOyend
358 - 440
6.5/-48 : 41st
2nd v OMagwa
386 - 441
6.5/-103 : 45th
1st v OMicha
417 - 369
7.5/-55 : 42nd
1st v RGbara
286 - 390
7.5/-159 : 44th
1st v EBobor
338 - 423
7.5/-244 : 46th
2nd v MJack
388 - 379
8.5/-235 : 45th
1st v CKiman
335 - 453
8.5/-353 : 46th
2nd v RGbara
428 - 471
8.5/-396 : 49th
2nd v AOyend
324 - 435
8.5/-507 : 49th
1st v KRicha
380 - 398
8.5/-525 : 50th
2nd v JAiyed
331 - 409
8.5/-603 : 51st
1st v JAiyed
433 - 325
9.5/-495 : 49th
50.Mpakaboari Jack 
9 wins, -547
2nd v OTimi
364 - 457
0/-93 : 42nd
1st v CUmebi
378 - 507
0/-222 : 49th
1st v DIkeke
472 - 387
1/-137 : 39th
2nd v WMwang
322 - 548
1/-363 : 45th
1st v JRyan
406 - 478
1/-435 : 49th
2nd v PLitun
369 - 515
1/-581 : 50th
1st v OAvwen
349 - 435
1/-667 : 51st
1st v RGbara
429 - 360
2/-598 : 47th
BYE
2.5/-598 : 46th
2nd v KRicha
341 - 447
2.5/-704 : 49th
2nd v OTega
319 - 491
2.5/-876 : 51st
1st v OMagwa
442 - 300
3.5/-734 : 47th
2nd v WFashi
330 - 426
3.5/-830 : 49th
1st v BKoyyo
474 - 414
4.5/-770 : 49th
2nd v OMicha
397 - 425
4.5/-798 : 49th
2nd v OOlawa
410 - 426
4.5/-814 : 50th
1st v EGeorg
332 - 408
4.5/-890 : 51st
1st v CKiman
472 - 396
5.5/-814 : 49th
2nd v EBobor
362 - 446
5.5/-898 : 50th
1st v BIdaho
397 - 443
5.5/-944 : 51st
2nd v OOjiru
418 - 403
6.5/-929 : 51st
1st v DTayo
379 - 388
6.5/-938 : 51st
2nd v JAiyed
607 - 351
7.5/-682 : 51st
2nd v CKiman
361 - 408
7.5/-729 : 51st
1st v JAiyed
525 - 352
8.5/-556 : 50th
2nd v JAiyed
474 - 357
9.5/-439 : 49th
1st v RGbara
400 - 450
9.5/-489 : 49th
1st v KRicha
372 - 430
9.5/-547 : 50th
51.John Aiyedun 
9 wins, -1554
1st v OOduwo
510 - 339
1/+171 : 3rd
2nd v GVicto
416 - 392
2/+195 : 7th
1st v EKaro
413 - 483
2/+125 : 13th
2nd v FWachi
403 - 400
3/+128 : 11th
1st v NOnosh
434 - 358
4/+204 : 8th
2nd v WJighe
450 - 486
4/+168 : 13th
2nd v QBen
430 - 420
5/+178 : 9th
1st v JRyan
322 - 438
5/+62 : 15th
2nd v EEde
346 - 544
5/-136 : 24th
1st v NEtim
338 - 410
5/-208 : 30th
1st v BIdaho
430 - 398
6/-176 : 26th
2nd v MOtien
313 - 473
6/-336 : 30th
1st v DIkeke
415 - 519
6/-440 : 34th
2nd v DTayo
485 - 385
7/-340 : 29th
2nd v WFashi
361 - 440
7/-419 : 33rd
1st v EUmujo
409 - 433
7/-443 : 35th
2nd v OMicha
409 - 402
8/-436 : 32nd
1st v AOyend
351 - 507
8/-592 : 36th
2nd v OAvwen
330 - 480
8/-742 : 40th
1st v KRicha
459 - 535
8/-818 : 43rd
BYE
8.5/-818 : 45th
1st v RGbara
395 - 456
8.5/-879 : 48th
1st v MJack
351 - 607
8.5/-1135 : 49th
2nd v KRicha
450 - 549
8.5/-1234 : 50th
2nd v MJack
352 - 525
8.5/-1407 : 51st
1st v MJack
357 - 474
8.5/-1524 : 51st
1st v DTayo
409 - 331
9.5/-1446 : 50th
2nd v DTayo
325 - 433
9.5/-1554 : 51st